Index 
Protokoll
PDF 227kWORD 200k
Tisdagen den 19 juni 2007 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 4.Situationen i Palestina (debatt)
 5.Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society - Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society (debatt)
 6.En rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor inom EU (debatt)
 7.Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag
 8.Omröstning
  
8.1.Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Förbudsföreläggande för skydd av konsumenternas intressen (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.9.Minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.10.Tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.11.Skydd av arbetstagare mot asbest (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.12.Gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.13.Djurskyddskrav vid svinhållning (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.14.Renrasiga avelsdjur av nötkreatur (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.15.Gemenskapsvarumärken (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.16.Produktion och saluförande av kläckägg och småkycklingar av fjäderfä (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.17.Granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.18.Ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.19.Partnerskapsavtal om fiske mellan São Tomé och Príncipe och EG * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.20.Partnerskapsavtal om fiske mellan EG och Kiribati * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.21.Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.22.Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker ***I (omröstning)
  
8.23.Katt- och hundpäls ***I (omröstning)
  
8.24.Bredband (omröstning)
  
8.25.EU:s ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Ryssland (omröstning)
  
8.26.Rapport om konkurrenspolitiken 2005 (omröstning)
  
8.27.Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society (omröstning)
  
8.28.En rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor inom EU (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Parlamentets sammansättning
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Slutsatser efter G8-mötet - Halva vägen för millenniemålen för utveckling (debatt)
 14.Den gemensamma parlamentariska församlingens AVS-EU arbete (2006) (debatt)
 15.Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (debatt)
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)
 17.Speciella problem vid införlivandet och tillämpningen av lagstiftningen om offentlig upphandling och dess förhållande till Lissabonstrategin (debatt)
 18.Undantag från den inre marknadens bestämmelser för försvarsupphandlingar på grundval av artikel 296 i EG-fördraget (debatt)
 19.Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (debatt)
 20.Stöd till jordbrukare som drabbats av köldens härjningar (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU (KOM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

FEMM, EMPL, ITRE

- Rekommendation till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 17 juni 1998 om kördiskvalifikationer, upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen (KOM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

TRAN

- Rekommendation till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i (KOM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

CONT

- Rekommendation till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980 (KOM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Rekommendation till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (KOM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skyddsbågar för jordbruks- och skogbrukstraktorer med hjul (konsoliderad version) (KOM(2007)0310 - C6-0163/2007 - 2007/0107(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 16/2007 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2007)0674 - C6-0164/2007 - 2007/2133(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 17/2007 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2007)0675 - C6-0165/2007 - 2007/2134(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC18/2007 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2007)0676 - C6-0166/2007 - 2007/2135(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 20/2007 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2007)0678 - C6-0167/2007 - 2007/2136(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Rekommendation till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995 som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) (KOM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Rekommendation till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 18 december 1997, upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (KOM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

CONT

- Förslag till rådets förordning om upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel (KOM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, JURI, CONT

- Förslag till rådets förordning om bildandet av det gemensamma företaget Artemis för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datasystem (KOM(2007)0243 - C6-0172/2007 - 2007/0088(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, JURI, CONT

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kirgizistan om vissa luftfartsaspekter (KOM(2007)0189 - C6-0173/2007 - 2007/0065(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

2) från parlamentets utskott:

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Maltas införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008 (KOM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)) – utskottet ECON - Föredragande: Werner Langen (A6-0243/2007)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut i enlighet med artikel 122.2 i EG-fördraget om Cyperns införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008 (KOM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)) – utskottet ECON - Föredragande: Werner Langen (A6-0244/2007)


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Kuba

-Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke för ALDE-gruppen, om EU:s politik gentemot den kubanska regeringen (B6-0250/2007)

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola och Zuzana Roithová för PPE-DE-gruppen, om EU:s politik gentemot den kubanska regeringen (B6-0260/2007)

- Mario Borghezio för UEN-gruppen, om EU:s politik gentemot den kubanska regeringen (B6-0261/2007)

- Monica Frassoni och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om rådets slutsatser om Kuba (B6-0263/2007)

II. Mänskliga rättigheter i Etiopien

- Margrete Auken och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Etiopien (B6-0246/2007)

- Luisa Morgantini och Feleknas Uca för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Etiopien (B6-0247/2007)

- Marco Pannella, Fiona Hall, Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke och Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Etiopien (B6-0252/2007)

- Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Mario Borghezio för UEN-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Etiopien (B6-0254/2007)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes och Marie-Arlette Carlotti för PSE-gruppen, om situationen i Etiopien (B6-0257/2007)

- Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Etiopien (B6-0259/2007)

III. Myanmar

- Vittorio Agnoletto och Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, om Myanmar (B6-0248/2007)

- Marco Pannella, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, Jules Maaten, Marios Matsakis, Lydie Polfer, Johan Van Hecke och Sajjad Karim för ALDE-gruppen, om Myanmar (B6-0253/2007)

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki för UEN-gruppen, om situationen för Aung San Suu Kyi och Burma/Myanmar (B6-0255/2007)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Marc Tarabella och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, om situationen i Burma/Myanmar (B6-0256/2007)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om situationen för Aung San Suu Kyi och Burma/Myanmar (B6-0258/2007)

- Frithjof Schmidt och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen om Myanmar (B6-0262/2007)

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


4. Situationen i Palestina (debatt)

Uttalande från Europaparlamentets talman: Situationen i Palestina

Hans-Gert Pöttering (ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, och Andreas Mölzer för ITS-gruppen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society - Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society (debatt)

Betänkande om krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society [2006/2199(INI)] - Undersökningskommitté beträffande krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society. Föredragande: Diana Wallis (A6-0203/2007)

Förslag till rekommendation från Diana Wallis, för undersökningskommittén beträffande krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society om rapporten från undersökningskommittén beträffande krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society (B6-0199/2007)

Diana Wallis redogjorde för rapporten och förslaget till rekommendation.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Robert Atkins för PPE-DE-gruppen, Proinsias De Rossa för PSE-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Godfrey Bloom för IND/DEM-gruppen, Ashley Mote för ITS-gruppen, och Jim Allister, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Ordföranden välkomnade en besöksgrupp från den italienska valkretsen Salerno som hade tagit plats på åhörarläktaren.

Talare: Mairead McGuinness, Peter Skinner, Marcin Libicki, Jean-Paul Gauzès, Harald Ettl, Tadeusz Zwiefka, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas, Pervenche Berès, Marco Pannella, begärde ordet för att ta upp en ordningsfråga (Talmannen fråntog honom ordet, eftersom inlägget inte utgjorde någon ordningsfråga), Neil Parish, Michael Cashman, Rainer Wieland, John Purvis och Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.27 i protokollet av den 19.06.2007.


6. En rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor inom EU (debatt)

Betänkande om en rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor i EU [2006/2276(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen)

Talare: Anna Záborská för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, Alfonso Andria för ALDE-gruppen, Sebastiano (Nello) Musumeci för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Věra Flasarová för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Lydia Schenardi för ITS-gruppen, Christopher Heaton-Harris, Lissy Gröner, Karin Resetarits, Wojciech Roszkowski, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Georgios Karatzaferis, Pál Schmitt, Edite Estrela, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, Roberta Alma Anastase, Teresa Riera Madurell, Mieczysław Edmund Janowski, Kathy Sinnott, Jerzy Buzek, Christa Prets, Anna Hedh, Gabriela Creţu, Catherine Stihler, Silvia-Adriana Ţicău och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.28 i protokollet av den 19.06.2007.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.00 och återupptogs kl. 12.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

7. Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

Förslaget till följande resolution antogs i utskottet:

Förslaget till resolution i enlighet med artikel 81 i arbetsordningen från utskottet för utveckling om utkastet till kommissionens beslut om ett regionalt strategidokument och ett flerårigt vägledande program för Asien (B6-0265/2007).

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 20.06.2007 kl. 10.00.

Omröstning: 21.06.2007.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


8.1. Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version) [KOM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0042/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0238)


8.2. Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) [KOM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0043/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0239)


8.3. Identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) [KOM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0045/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0240)


8.4. Förbudsföreläggande för skydd av konsumenternas intressen (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version) [KOM(2006)0692 - C6-0429/2006 - 2003/0099(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0046/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0241)


8.5. Styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) [KOM(2006)0670 - C6-0404/2006 - 2006/0225(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0047/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0242)


8.6. Högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) [KOM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0048/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0243)


8.7. Delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) [KOM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0049/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0244)


8.8. Siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) [KOM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0050/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0245)


8.9. Minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) [KOM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Föredraganden gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0246)


8.10. Tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) [KOM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0167/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0247)


8.11. Skydd av arbetstagare mot asbest (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (kodifierad version) [KOM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0201/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0248)


8.12. Gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika) (kodifierad version) [KOM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0040/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0249)


8.13. Djurskyddskrav vid svinhållning (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning (kodifierad version) [KOM(2006)0669 - C6-0430/2006 - 2006/0224(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0041/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0250)


8.14. Renrasiga avelsdjur av nötkreatur (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (kodifierad version) [KOM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0164/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0251)


8.15. Gemenskapsvarumärken (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) [KOM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0165/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0252)


8.16. Produktion och saluförande av kläckägg och småkycklingar av fjäderfä (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om produktion och saluföring av ägg för kläckning och av gårdsuppfödda kycklingar (kodifierad version) [KOM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0166/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0253)


8.17. Granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (kodifierad version) [KOM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0168/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0254)


8.18. Ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar (kodifierad version) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder (kodifierad version) [KOM(2006)0605 - C6-0409/2006 - 2006/0192(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Hans-Peter Mayer (A6-0200/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0255)


8.19. Partnerskapsavtal om fiske mellan São Tomé och Príncipe och EG * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen [KOM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0231/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0256)


8.20. Partnerskapsavtal om fiske mellan EG och Kiribati * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan [KOM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Philippe Morillon (A6-0228/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0257)


8.21. Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier [2006/2304(IMM)] Föredragande: Giuseppe Gargani (A6-0233/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0258)


8.22. Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker [KOM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Horst Schnellhardt (A6-0035/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0259)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0259)

Inlägg om omröstningen:

- Bogdan Golik, om ordningsföljden för omröstningen om ändringsförslagen;

- Horst Schnellhardt (föredragande), om detta inlägg.


8.23. Katt- och hundpäls ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till och export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls [KOM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Eva-Britt Svensson (A6-0157/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0260)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0260)


8.24. Bredband (omröstning)

Betänkande om skapandet av en europeisk bredbandspolitik [2006/2273(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Gunnar Hökmark (A6-0193/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0261)


8.25. EU:s ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Ryssland (omröstning)

Betänkande om EU:s ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Ryssland [2006/2237(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A6-0206/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0262)

Inlägg om omröstningen:

- Gianluca Susta för ALDE-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 4, som beaktades.

- Godelieve Quisthoudt-Rowohl (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 26, som beaktades.


8.26. Rapport om konkurrenspolitiken 2005 (omröstning)

Betänkande om rapporten om konkurrenspolitiken 2005 [2007/2078(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Elisa Ferreira (A6-0176/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0263)

Inlägg om omröstningen:

- Elisa Ferreira (föredragande) innan omröstningen.


8.27. Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society (omröstning)

Förslag till rekommendation B6-0199/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P6_TA(2007)0264)

Inlägg om omröstningen:

- Diana Wallis (föredragande för undersökningskommittén) bad att omröstning med namnupprop skulle hållas om förslaget till rekommendation (Talmannen konstaterade att han inte motsatte sig begäran).


8.28. En rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor inom EU (omröstning)

Betänkande om en rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor i EU [2006/2276(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0209/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0265)

Inlägg om omröstningen:

- Anna Hedh lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 24, som beaktades.


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Horst Schnellhardt - A6-0035/2007: Richard Seeber, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Zita Pleštinská, Laima Liucija Andrikienė, Andreas Mölzer

Betänkande Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A6-0206/2007: Andreas Mölzer

Betänkande Elisa Ferreira - A6-0176/2007: Eoin Ryan, Zita Pleštinská

Betänkande Marie Panayotopoulos-Cassiotou - A6-0209/2007: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alexander Lambsdorff.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

11. Parlamentets sammansättning

Behöriga irländska myndigheter hade meddelat att Colm Burke utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Simon Coveney med verkan från och med den 19.06.2007.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Colm Burke fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Talare: Avril Doyle.


12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Slutsatser efter G8-mötet - Halva vägen för millenniemålen för utveckling (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser efter G8-mötet

Betänkande om millennieutvecklingsmålen i halvtid [2007/2103(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Glenys Kinnock (A6-0220/2007)

Talmannen meddelade att rådet inte var närvarande.

Louis Michel (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Glenys Kinnock redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maria Martens för PPE-DE-gruppen, Margrietus van den Berg för PSE-gruppen, Johan Van Hecke för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Georgios Karatzaferis för IND/DEM-gruppen, Koenraad Dillen för ITS-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, Gay Mitchell, Ana Maria Gomes, Toomas Savi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Margrete Auken, Vittorio Agnoletto, Hélène Goudin, Anna Ibrisagic, Anne Van Lancker, Ignasi Guardans Cambó och Eoin Ryan.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Kathalijne Maria Buitenweg, Luisa Morgantini, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Feleknas Uca, Nirj Deva, Åsa Westlund, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 20.06.2007.


14. Den gemensamma parlamentariska församlingens AVS-EU arbete (2006) (debatt)

Betänkande om arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingen under 2006 [2007/2021(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Thierry Cornillet (A6-0208/2007)

Thierry Cornillet redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talare: Maria Martens för PPE-DE-gruppen, Glenys Kinnock för PSE-gruppen, Johan Van Hecke för ALDE-gruppen, Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Paul Marie Coûteaux för IND/DEM-gruppen, Koenraad Dillen för ITS-gruppen, Gay Mitchell, Marie-Arlette Carlotti, Fiona Hall, Liam Aylward, Geoffrey Van Orden, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10 i protokollet av den 20.06.2007.


15. Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (debatt)

Muntlig fråga (O-0030/2007) från Marcin Libicki och Michael Cashman, för utskottet PETI, till rådet: Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (B6-0127/2007)

Muntlig fråga (O-0031/2007) från Marcin Libicki och Michael Cashman, för utskottet PETI, till kommissionen: Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (B6-0128/2007)

Marcin Libicki och Michael Cashman utvecklade de muntliga frågorna.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade frågan (B6-0128/2007).

Talare: Carlos José Iturgaiz Angulo för PPE-DE-gruppen, Carlos Carnero González för PSE-gruppen, David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Proinsias De Rossa, Joan Calabuig Rull och Charlie McCreevy.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Michael Cashman, Joan Calabuig Rull och Carlos Carnero González för PSE-gruppen, Luciana Sbarbati för ALDE-gruppen, David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen, om resultaten från framställningsutskottets studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (B6-0251/2007)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 21.06.2007.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.35, i avvaktan på frågestunden, och återupptogs kl. 18.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

16. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0125/2007).

Första delen

Fråga 35 (Manolis Mavrommatis): Försäkringsbolag i EU.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Manolis Mavrommatis.

Fråga 36 (Brian Crowley): Informationskampanjer om egendomsköp i olika EU-medlemsstater.

Charlie McCreevy besvarade frågan samt följdfrågor från Brian Crowley och Danutė Budreikaitė.

Fråga 37 (Manuel Medina Ortega): Europeiska unionens utrikestjänst och invandringspolitiken.

Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Manuel Medina Ortega.

Andra delen

Fråga 38 (Dimitrios Papadimoulis): Utvecklingen av budgetunderskottet och statsskulden.

Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Dimitrios Papadimoulis.

Fråga 39 (Danutė Budreikaitė): Tillämpning av fördraget om Kungariket Sveriges anslutning till EU.

Joaquín Almunia besvarade frågan samt följdfrågor från Danutė Budreikaitė, Nils Lundgren och Piia-Noora Kauppi.

Fråga 40 (Ryszard Czarnecki): Polens inträde i euroområdet.

Joaquín Almunia besvarade frågan samt följdfrågor från Ryszard Czarnecki, Richard Corbett och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 41 skulle erhålla ett skriftligt svar.

Fråga 42 (Sarah Ludford): Planer på en tredje landningsbana på Londonflygplatsen Heathrow.

Joaquín Almunia besvarade frågan samt en följdfråga från Jim Allister, efter ett inlägg av Sarah Ludford.

Fråga 43 (Georgios Papastamkos): Europeiskt "ekologiskt styre".

Joaquín Almunia besvarade frågan samt en följdfråga från Georgios Papastamkos.

Fråga 44 (David Martin): EU:s mål för att minska utsläppen av växthusgaser.

Joaquín Almunia besvarade frågan samt en följdfråga från David Martin.

Fråga 45 (Bernd Posselt): Sopturism.

Joaquín Almunia besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Frågorna 46-53 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 54 (Claude Moraes): Screening av cancer.

Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes, Reinhard Rack och David Martin.

Fråga 55 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Den nya hälsostrategin.

Markos Kyprianou besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jörg Leichtfried och Paul Rübig.

Fråga 56 (Marc Tarabella): Sjukvårdstjänster.

Markos Kyprianou besvarade frågan samt en följdfråga från Marc Tarabella.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.40 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

17. Speciella problem vid införlivandet och tillämpningen av lagstiftningen om offentlig upphandling och dess förhållande till Lissabonstrategin (debatt)

Betänkande om särskilda problem rörande införlivande och genomförande av lagstiftningen om offentlig upphandling och dess förhållande till Lissabonagendan [2006/2084(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Arlene McCarthy (A6-0226/2007)

Arlene McCarthy redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Charlotte Cederschiöld för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Andreas Schwab, Barbara Weiler, Graham Booth, Malcolm Harbour, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 20.06.2007.


18. Undantag från den inre marknadens bestämmelser för försvarsupphandlingar på grundval av artikel 296 i EG-fördraget (debatt)

Muntlig fråga (O-0022/2007) från Arlene McCarthy, för utskottet IMCO, till kommissionen: Undantag från den inre marknadens bestämmelser för försvarsupphandlingar på grundval av artikel 296 i EG-fördraget (B6-0122/2007)

Arlene McCarthy utvecklade den muntliga frågan.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Barbara Weiler för PSE-gruppen, Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Andreas Schwab, Karl von Wogau och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver [KOM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen)

Dimitrios Papadimoulis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jens Holm (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Manuel Medina Ortega (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Martin Callanan för PPE-DE-gruppen, Miguel Angel Martínez Martínez för PSE-gruppen, och Marios Matsakis för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Eija-Riitta Korhola, Gyula Hegyi, Hiltrud Breyer, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Marie Anne Isler Béguin, Pilar Ayuso och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 20.06.2007.


20. Stöd till jordbrukare som drabbats av köldens härjningar (debatt)

Muntlig fråga (O-0026/2007) från Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski och Roberts Zīle, för utskottet ENVI, till kommissionen: Stöd till jordbrukare som drabbats av köldens härjningar (B6-0126/2007)

Zdzisław Zbigniew Podkański utvecklade den muntliga frågan.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Czesław Adam Siekierski för PPE-DE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för PSE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Béla Glattfelder, Zita Pleštinská och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 389.558/OJME).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.10.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy