Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συπληρωματικής συνταξιοδότησης ***I (συζήτηση)
 3.Βελτίωση της μεθόδου διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διαδικασίες διεύρυνσης της ζώνης του Ευρώ - Υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2008 * - Υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 2008 * (συζήτηση)
 4.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Άδειες διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ασφαλής αποθήκευσή του ***I (ψηφοφορία)
  
5.3.Κοινοτικό πρόγραμμα Fiscalis 2013 ***I (ψηφοφορία)
  
5.4.Βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συπληρωματικής συνταξιοδότησης ***I (ψηφοφορία)
  
5.5.Υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2008 * (ψηφοφορία)
  
5.6.Υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 2008 * (ψηφοφορία)
  
5.7.Galileo (ψηφοφορία)
  
5.8.Ειδικά προβλήματα στη μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις και η σχέση της με την Ατζέντα της Λισσαβώνας (ψηφοφορία)
  
5.9.Αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετηρίδας - το ήμισυ της διαδρομής (ψηφοφορία)
  
5.10.Εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2006 (ψηφοφορία)
  
5.11.Βελτίωση της μεθόδου διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διαδικασίες διεύρυνσης της ζώνης του Ευρώ (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Σύνθεση του Σώματος
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Προς την επίτευξη συνθήκης για το εμπόριο όπλων (συζήτηση)
 11.MEDA και οικονομική ενίσχυση προς στην Παλαιστίνη - αξιολόγηση, εφαρμογή και έλεγχος (συζήτηση)
 12.Παραβατικότητα ανηλίκων: ο ρόλος της γυναίκας, της οικογένειας και της κοινωνίας (συζήτηση)
 13.Στρατηγική σχετικά με την εξωτερική διάσταση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Στρατηγική σχετικά με την εξωτερική διάσταση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (συνέχεια της συζήτησης)
 17.Ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο * (συζήτηση)
 18.Πορεία των διαπραγματεύσεων για την απόφαση πλαίσιο όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (συζήτηση)
 19.Πρακτική συνεργασία, ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (175 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (172 kb) Κατάσταση παρόντων (34 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (474 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1296 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (208 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (182 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (426 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου