Zoznam 
Zápisnica
PDF 190kWORD 164k
Streda, 20. júna 2007 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Prenosnosť práv na doplnkový dôchodok ***I (rozprava)
 3.Zlepšenie konzultačného postupu Európskeho parlamentu v oblasti rozširovania eurozóny - Prijatie jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 * - Prijatie jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 * (rozprava)
 4.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 5.Hlasovanie
  5.1.Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Zákaz vývozu a bezpečné uskladnenie kovovej ortuti ***I (hlasovanie)
  5.3.Program Spoločenstva Fiscalis 2013 ***I (hlasovanie)
  5.4.Prenosnosť práv na doplnkový dôchodok ***I (hlasovanie)
  5.5.Prijatie jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 * (hlasovanie)
  5.6.Prijatie jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 * (hlasovanie)
  5.7.Galileo (hlasovanie)
  5.8.Konkrétne problémy pri transpozícii a vykonávaní právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a vzťah týchto predpisov k lisabonskej stratégii (hlasovanie)
  5.9.Rozvojové ciele milénia – polovica obdobia na ich dosiahnutie (hlasovanie)
  5.10.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (2006) (hlasovanie)
  5.11.Zlepšenie konzultačného postupu Európskeho parlamentu v oblasti rozširovania eurozóny (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Zloženie Parlamentu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Smerom k zmluve o obchode so zbraňami (rozprava)
 11.Program MEDA a finančná podpora Palestíne - hodnotenie, vykonávanie a kontrola (rozprava)
 12.Kriminalita mladistvých - úloha žien, rodiny a spoločnosti (rozprava)
 13.Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (rozprava)
 14.Hodina otázok (pre Radu)
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (pokračovanie rozpravy)
 17.Výmena informácií z registra trestov medzi členskými štátmi * (rozprava)
 18.Napredovanie rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii (rozprava)
 19.Praktická spolupráca, kvalita prijatých rozhodnutí v rámci spoločného európskeho azylového režimu (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Prenosnosť práv na doplnkový dôchodok ***I (rozprava)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení prenosnosti práv na doplnkový dôchodok [COM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

Vystúpili títo poslanci: Vladimír Špidla (člen Komisie) a Günter Gloser (úradujúci predseda Rady).

Ria Oomen-Ruijten uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Eoin Ryan (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Astrid Lulling (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Othmar Karas za skupinu PPE-DE, Harald Ettl za skupinu PSE, Luigi Cocilovo za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli za skupinu ITS, Jim Allister nezávislý poslanec, Thomas Mann, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Elisabeth Schroedter, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott a José Albino Silva Peneda.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Karin Jöns, Anne E. Jensen, Kyriacos Triantaphyllides, Jens-Peter Bonde, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Ieke van den Burg, Carlo Fatuzzo, Proinsias De Rossa, Gabriele Stauner, Monica Maria Iacob-Ridzi, Piia-Noora Kauppi, Avril Doyle, Günter Gloser a Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 20.06.2007.


3. Zlepšenie konzultačného postupu Európskeho parlamentu v oblasti rozširovania eurozóny - Prijatie jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 * - Prijatie jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 * (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Zlepšenie konzultačného postupu Európskeho parlamentu v oblasti rozširovania eurozóny

Správa Návrh rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 [COM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Werner Langen (A6-0244/2007)

Správa Návrh rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 [COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Werner Langen (A6-0243/2007)

Vladimír Špidla (člen Komisie) a Günter Gloser (predseda Rady) vystúpili s vyhlásením.

Werner Langen uviedol správy.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: David Casa za skupinu PPE-DE, Dariusz Rosati za skupinu PSE, Donato Tommaso Veraldi za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, Andreas Mölzer za skupinu ITS, Panayiotis Demetriou, Pervenche Berès, Marios Matsakis, Alexander Radwan, Joseph Muscat, Ieke van den Burg, Antolín Sánchez Presedo, Günter Gloser, Joaquín Almunia, Werner Langen k vystúpeniu Joaquína Almuniu, Joaquín Almunia k vystúpeniu spravodajcu a Pervenche Berès tiež k vystúpeniu spravodajcu a aby položila otázku Rade, na ktorú odpovedal Günter Gloser.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Werner Langen za výbor ECON o zlepšení spôsobu konzultácie s Parlamentom v postupoch týkajúcich sa rozšírenia eurozóny (B6-0264/2007)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 20.06.2007, bod 5.6 zápisnice zo dňa 20.06.2007 a bod 5.11 zápisnice zo dňa 20.06.2007.


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

4. Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predseda oznámil, že v stredu 27. 6. 2007 podpíše spolu s predsedom Rady v súlade s článkom 68 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu tento akt prijatý v spolurozhodovacom postupe.

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES (3624/4/2007 - C6-0186/2007 – 2006/0133(COD))

°
° ° °

V rozprave vystúpil Marco Cappato so žiadosťou, aby predsedníctvo odpovedalo na otázku, ktorú mu položil pred troma mesiacmi a ktorá sa týkala výrokov kardinála Angela Scolu (Predseda odpovedal, že dohliadne na to, aby mu predsedníctvo odpovedalo).


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


5.1. Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Zmenený návrh na nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov [COM(2006)0110 - C6-0157/2006 - 2003/0218(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Carlos Coelho (A6-0211/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Carlos Coelho (spravodajca) vystúpil s vyhlásením na základe článku 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0266)


5.2. Zákaz vývozu a bezpečné uskladnenie kovovej ortuti ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zákaze vývozu a bezpečnom uskladnení kovovej ortuti [COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0267)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0267)


5.3. Program Spoločenstva Fiscalis 2013 ***I (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva na zlepšenie fungovania daňových systémov na vnútornom trhu (Fiscalis 2013) [COM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Hans-Peter Martin (A6-0117/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0268)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0268)

Vystúpili títo poslanci:

- Hans-Peter Martin (spravodajca), ktorý kritizoval postup vo výbore, a Pervenche Berès k tomuto vystúpeniu.


5.4. Prenosnosť práv na doplnkový dôchodok ***I (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení prenosnosti práv na doplnkový dôchodok [COM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0269)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0269)

Vystúpili títo poslanci:

- Luigi Cocilovo k hlasovaciemu zoznamu.


5.5. Prijatie jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 * (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 [COM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Werner Langen (A6-0244/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0270)


5.6. Prijatie jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 * (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 [COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Werner Langen (A6-0243/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0271)


5.7. Galileo (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0238/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0272)


5.8. Konkrétne problémy pri transpozícii a vykonávaní právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a vzťah týchto predpisov k lisabonskej stratégii (hlasovanie)

Správa Transpozícia a vykonávanie právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania [2006/2084(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Arlene McCarthy (A6-0226/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0273)


5.9. Rozvojové ciele milénia – polovica obdobia na ich dosiahnutie (hlasovanie)

Správa Rozvojové ciele milénia – polovica obdobia na ich dosiahnutie [2007/2103(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Glenys Kinnock (A6-0220/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0274)

Vystúpili títo poslanci:

- Vittorio Agnoletto podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 9, ktorý bol prijatý.

- Maria Martens podala ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 5, ktorý bol prijatý, a požiadala o oddelené hlasovanie o odsekoch 9 a 11.


5.10. Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (2006) (hlasovanie)

Správa Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2006 [2007/2021(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Thierry Cornillet (A6-0208/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0275)

Vystúpili títo poslanci:

- Thierry Cornillet (spravodajca) a Luisa Morgantini podali ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odseku 9. Spravodajca navrhol zahrnúť tieto dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a Luisa Morgantini s návrhom súhlasila. Ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli prijaté.


5.11. Zlepšenie konzultačného postupu Európskeho parlamentu v oblasti rozširovania eurozóny (hlasovanie)

návrh uznesenia (B6-0264/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0276)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Dimitrios Papadimoulis - A6-0227/2007: Milan Gaľa, Richard Seeber

Správa: Ria Oomen-Ruijten - A6-0080/2007: Milan Gaľa, Agnes Schierhuber, Laima Liucija Andrikienė, Carlo Fatuzzo

Správa: Werner Langen - A6-0244/2007: Andreas Mölzer

Správa: Werner Langen - A6-0243/2007: John Attard-Montalto, Sylwester Chruszcz


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Colm Burke oznámil, že jeho nová hlasovacia karta nefungovala a že sa preto nemohol zúčastniť na hlasovaní, aj keď bol prítomný. Mal v úmysle hlasovať v súlade s hlasovacím zoznamom, ktorý vypracovala jeho skupina, a zdržať sa hlasovania o odseku 40 časť 2 a o uznesení k správe Glenys Kinnock – A6-0220/2007.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

8. Zloženie Parlamentu

Príslušné španielske úrady oznámili menovanie Mikela Iruja Amezagu za poslanca namiesto Bernata Joana i Marího s účinnosťou od 19. 6. 2007.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Mikel Irujo Amezaga zúčastňuje rokovaní Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Smerom k zmluve o obchode so zbraňami (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Smerom k zmluve o obchode so zbraňami

Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Justas Vincas Paleckis, Margrietus van den Berg, Richard Howitt, Günter Gloser a Benita Ferrero-Waldner.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 103 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Geoffrey Van Orden a Karl von Wogau za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan Van Hecke a Marios Matsakis za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński a Adam Bielan za skupinu UEN, Tobias Pflüger, Luisa Morgantini, Esko Seppänen a Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, (B6-0249/2007)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 21.06.2007.


11. Program MEDA a finančná podpora Palestíne - hodnotenie, vykonávanie a kontrola (rozprava)

Správa Program MEDA a finančná podpora Palestíne - hodnotenie, vykonávanie a kontrola [2006/2128(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0210/2007)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

V rozprave vystúpila Véronique De Keyser (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle za skupinu PPE-DE, Paulo Casaca za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL, Simon Busuttil, Proinsias De Rossa, Salvador Garriga Polledo, Jamila Madeira, Günter Gloser a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 21.06.2007.


12. Kriminalita mladistvých - úloha žien, rodiny a spoločnosti (rozprava)

Správa Kriminalita mladistvých - úloha žien, rodiny a spoločnosti [2007/2011(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Katerina Batzeli (A6-0212/2007)

Katerina Batzeli uviedla správu.

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esther Herranz García za skupinu PPE-DE, Lissy Gröner za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc za skupinu ITS, Zita Pleštinská, Edite Estrela a Kathy Sinnott.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Amalia Sartori, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Tadeusz Zwiefka a Mairead McGuinness.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 21.06.2007.


13. Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (rozprava)

Správa Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti: stratégia o vonkajšom rozmere, Akčný plán vykonávania Haagskeho programu [2006/2111(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Bogdan Klich (A6-0223/2007)

Bogdan Klich uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günter Gloser (úradujúci predseda Rady).

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

V rozprave vystúpil Aloyzas Sakalas (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko).

V tomto bode bola rozprava prerušená kvôli hodine otázok.

Bude sa v nej pokračovať o 21.00.


14. Hodina otázok (pre Radu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0125/2007).

Otázka č. 1 (Manolis Mavrommatis): Daňová politika EÚ.

Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manolis Mavrommatis a Jörg Leichtfried.

Otázka č. 2 (Claude Moraes): Cezhraničná spolupráca v EÚ s cieľom chrániť deti pred týraním – Vzájomné uznávanie zákazov týkajúcich sa práce s deťmi.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Claude Moraes a Sarah Ludford.

Otázka č. 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Diskriminácia osôb s postihnutím alebo detí s poruchami učenia.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktoré položila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 4 (Manuel Medina Ortega): Medzivládna spolupráca a preklenovacie ustanovenia v oblasti imigrácie.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manuel Medina Ortega, Andreas Mölzer a Louis Grech.

Otázka č. 5 (Sarah Ludford): Boj proti terorizmu a ľudské práva.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Sarah Ludford a Jörg Leichtfried.

Otázka č. 6 (Dimitrios Papadimoulis): Umiestnenie amerického systému protiraketovej obrany na území členských štátov EÚ.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Dimitrios Papadimoulis, Andreas Mölzer a Tobias Pflüger.

Otázka č. 7 (Nils Lundgren): Plynovod v Baltskom mori.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Nils Lundgren, Justas Vincas Paleckis a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 8 (Robert Evans): Zámorské územia.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Robert Evans a Tobias Pflüger.

Otázka č. 9 (Philip Bushill-Matthews): Potenciálna diskriminácia pilotov, ktorí uskutočňujú lety nad francúzskym územím, na základe veku.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Philip Bushill-Matthews a Paul Rübig.

Otázka č. 10 (Bernd Posselt): Nezamestnanosť v Kosove.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt a Paul Rübig.

Otázka č. 11 (Esko Seppänen): Organizácia ATHENA.

Otázka č. 12 (Tobias Pflüger): Vojenský rozpočet pre financovanie organizácie ATHENA.

Günter Gloser odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položil Esko Seppänen a Tobias Pflüger.

Otázka č. 13 (Inese Vaidere): Rokovania o uzatváraní dohôd o udeľovaní víz a o uzatváraní readmisných dohôd medzi Európskou úniou a Gruzínskom.

Günter Gloser odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položila Inese Vaidere.

Otázka č. 14 (Leopold Józef Rutowicz): Prijatie smernice o roamingu.

Günter Gloser odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktoré položil Leopold Józef Rutowicz.

Otázka č. 15 (Danutė Budreikaitė): Uplatňovanie susedskej politiky EÚ.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Danutė Budreikaitė a Esko Seppänen.

Otázka č. 16 (James Nicholson): Hovädzie mäso z Brazílie.

Günter Gloser odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili James Nicholson, Jim Allister a Marian Harkin.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

15. Zloženie výborov a delegácií

Skupiny PE-DE, PSE a ALDE predložili predsedovi žiadosti o nasledujúce menovania:

výbor AFET: Colm Burke

výbor IMCO: Nickolay Mladenov

výbor REGI: Rumiana Jeleva

výbor AGRI: Petya Stavreva

výbor LIBE: Marie-Line Reynaud a Vladimir Urutchev

výbor AFCO: Dushana Zdravkova, Marie-Line Reynaud už nie je členkou

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Riccardo Ventre namiesto Amalie Sartori

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení – EUROLAT: Amalia Sartori namiesto Antonia Tajaniho

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Colm Burke

Delegácia pre vzťahy s Japonskom: Kyösti Virrankoski

Delegácia pre vzťahy s Indiou: Philip Bushill-Matthews namiesto Anny Ibrisagicovej a Alexander Alvaro namiesto Antoina Duquesneho

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


16. Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (pokračovanie rozpravy)

Správa Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti: stratégia o vonkajšom rozmere, Akčný plán vykonávania Haagskeho programu [2006/2111(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Bogdan Klich (A6-0223/2007)

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Ģirts Valdis Kristovskis, Cem Özdemir, Panayiotis Demetriou, Jan Tadeusz Masiel, Marian-Jean Marinescu a Ioannis Varvitsiotis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 21.06.2007.


17. Výmena informácií z registra trestov medzi členskými štátmi * (rozprava)

Správa Návrh o organizácii a obsahu výmen informácií z registra trestov medzi členskými štátmi [COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0170/2007)

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Panayiotis Demetriou za skupinu PPE-DE, Genowefa Grabowska za skupinu PSE, Adina-Ioana Vălean za skupinu ALDE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Carlos Coelho najprv k vystúpeniu Jaromíra Kohlíčka a Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ktorý vystúpil s osobným vyhlásením k vystúpeniu Jaromíra Kohlíčka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 21.06.2007.


18. Napredovanie rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii (rozprava)

Správa Návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade o napredovaní rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii [2007/2067(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Martine Roure (A6-0151/2007)

Martine Roure uviedla správu.

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Patrick Gaubert za skupinu PPE-DE, Emine Bozkurt za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Laima Liucija Andrikienė, Justas Vincas Paleckis, Sajjad Karim, Carlos Coelho, Danutė Budreikaitė a Marios Matsakis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 21.06.2007.


19. Praktická spolupráca, kvalita prijatých rozhodnutí v rámci spoločného európskeho azylového režimu (rozprava)

Správa Azyl: praktická spolupráca, kvalita prijatých rozhodnutí v rámci spoločného európskeho azylového režimu [2006/2184(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Hubert Pirker (A6-0182/2007)

Hubert Pirker uviedol správu.

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Bernadette Vergnaud (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Carlos Coelho za skupinu PPE-DE, Claude Moraes za skupinu PSE, Mario Borghezio za skupinu UEN, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Simon Busuttil, Inger Segelström, Manfred Weber a Barbara Kudrycka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 21.06.2007.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 389.558/OJJE).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.25 hod.

Harald Rømer

Diana Wallis

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia