Kazalo 
Zapisnik
PDF 184kWORD 161k
Sreda, 20. junij 2007 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izboljšanje prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja ***I (razprava)
 3.Izboljšanje načina posvetovanja z Evropskim parlamentom v postopkih širitve euro-območja - Prevzem enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 * - Prevzem enotne valute na Malti 1. januarja 2008 * (razprava)
 4.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Enotna oblika dovoljenja za prebivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Prepoved izvoza in varno skladiščenje kovinskega živega srebra ***I (glasovanje)
  
5.3.Delovanje sistemov obdavčitve: Fiskalis 2013 ***I (glasovanje)
  
5.4.Izboljšanje prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja ***I (glasovanje)
  
5.5.Prevzem enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 * (glasovanje)
  
5.6.Prevzem enotne valute na Malti 1. januarja 2008 * (glasovanje)
  
5.7.Galileo (glasovanje)
  
5.8.Specifične težave pri prenosu in izvajanju zakonodaje o javnih naročilih in odnosu do Lizbonske agende (glasovanje)
  
5.9.Razvojni cilji tisočletja – vmesna točka (glasovanje)
  
5.10.Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (2006) (glasovanje)
  
5.11.Izboljšanje načina posvetovanja z Evropskim parlamentom v postopkih širitve euro-območja (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sestava Parlamenta
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Na poti k sporazumu o trgovini z orožjem (razprava)
 11.MEDA in finančna podpora Palestini – ocena, izvajanje in nadzor (razprava)
 12.Mladoletniško prestopništvo - vloga žensk, družine in družbe (razprava)
 13.Strategija o zunanji razsežnosti območja svobode, varnosti in pravice (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 15.Sestava odborov in delegacij
 16.Strategija o zunanji razsežnosti območja svobode, varnosti in pravice (nadaljevanje razprave)
 17.Izmenjava podatkov iz kazenske evidence med državami članicami * (razprava)
 18.Napredek pri pogajanjih o Okvirnem sklepu o boju proti rasizmu in ksenofobiji (razprava)
 19.Odločanje na področju skupnega evropskega azilnega sistema (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Izboljšanje prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja [COM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

Govorila sta Vladimír Špidla (član Komisije) in Günter Gloser (predsedujoči Svetu).

Ria Oomen-Ruijten je predstavila poročilo.

Govorili so Eoin Ryan (pripravljalec mnenja odbora ECON), Astrid Lulling (pripravljalka mnenja odbora FEMM), Othmar Karas v imenu skupine PPE-DE, Harald Ettl v imenu skupine PSE, Luigi Cocilovo v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Derek Roland Clark v imenu skupine IND/DEM, Luca Romagnoli v imenu skupine ITS, Jim Allister samostojni poslanec, Thomas Mann, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Elisabeth Schroedter, Mary Lou McDonald, Kathy Sinnott in José Albino Silva Peneda.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Govorili so Karin Jöns, Anne E. Jensen, Kyriacos Triantaphyllides, Jens-Peter Bonde, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Ieke van den Burg, Carlo Fatuzzo, Proinsias De Rossa, Gabriele Stauner, Monica Maria Iacob-Ridzi, Piia-Noora Kauppi, Avril Doyle, Günter Gloser in Vladimír Špidla.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4 , Zapisnik z dne 20.06.2007.


3. Izboljšanje načina posvetovanja z Evropskim parlamentom v postopkih širitve euro-območja - Prevzem enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 * - Prevzem enotne valute na Malti 1. januarja 2008 * (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izboljšanje načina posvetovanja z Evropskim parlamentom v postopkih širitve euro-območja

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 [COM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A6-0244/2007)

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Malti 1. januarja 2008 [COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A6-0243/2007)

Vladimír Špidla (član Komisije) in Günter Gloser (predsedujoči Svetu) sta podala izjavi.

Werner Langen je predstavil svoji poročili.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Govorili so David Casa v imenu skupine PPE-DE, Dariusz Rosati v imenu skupine PSE, Donato Tommaso Veraldi v imenu skupine ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk v imenu skupine UEN, Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE, Andreas Mölzer v imenu skupine ITS, Panayiotis Demetriou, Pervenche Berès, Marios Matsakis, Alexander Radwan, Joseph Muscat, Ieke van den Burg, Antolín Sánchez Presedo, Günter Gloser, Joaquín Almunia, Werner Langen o govoru Joaquína Almunie o pripombah poročevalca, in Pervenche Berès, prav tako o pripombah poročevalca in z vprašanjem Svetu, na katerega je odgovoril Günter Gloser.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Werner Langen v imenu odbora ECON o boljšem načinu posvetovanja s Parlamentom v postopkih v zvezi z širitvijo euroobmočja (B6-0264/2007)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 , Zapisnik z dne 20.06.2007, točka 5.6 , Zapisnik z dne 20.06.2007 in točka 5.11 , Zapisnik z dne 20.06.2007.


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

4. Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je obvestil, da bo 27.6.2007 skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednji akt, sprejet v postopku soodločanja, v skladu s členom 68 Poslovnika Parlamenta:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj skupnosti in spremembah Direktive 2002/21/ES (3624/4/2007 - C6-0186/2007 - 2006/0133)

°
° ° °

Govoril je Marco Cappato, ki je od Predsedstva želel odgovor na vprašanje, ki ga je postavil pred tremi meseci, o izjavah kardinala Angela Scole (predsednik mu je odgovoril, da bo poskrbel za to).


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


5.1. Enotna oblika dovoljenja za prebivanje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Spremenjeni predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1030/2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav [COM(2006)0110 - C6-0157/2006 - 2003/0218(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Carlos Coelho (A6-0211/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Carlos Coelho (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0266)


5.2. Prepoved izvoza in varno skladiščenje kovinskega živega srebra ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi izvoza in varnem skladiščenju kovinskega živega srebra [COM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Dimitrios Papadimoulis (A6-0227/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0267)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0267)


5.3. Delovanje sistemov obdavčitve: Fiskalis 2013 ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Skupnosti za izboljšanje delovanja sistemov obdavčitve na notranjem trgu (Fiscalis 2013) [COM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Hans-Peter Martin (A6-0117/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0268)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0268)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Hans-Peter Martin (poročevalec), ki je podal kritiko nad postopkom, uporabljenim v odboru, in Pervenche Berès o tem govoru.


5.4. Izboljšanje prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju prenosljivosti pravic do dodatnega pokojninskega zavarovanja [COM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0269)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0269)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Luigi Cocilovo o glasovalnem seznamu.


5.5. Prevzem enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Cipru 1. januarja 2008 [COM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A6-0244/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0270)


5.6. Prevzem enotne valute na Malti 1. januarja 2008 * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute na Malti 1. januarja 2008 [COM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A6-0243/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0271)


5.7. Galileo (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0238/2007

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0272)


5.8. Specifične težave pri prenosu in izvajanju zakonodaje o javnih naročilih in odnosu do Lizbonske agende (glasovanje)

Poročilo: Specifične težave pri prenosu in izvajanju zakonodaje o javnih naročilih in odnosu do Lizbonske agende [2006/2084(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Arlene McCarthy (A6-0226/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0273)


5.9. Razvojni cilji tisočletja – vmesna točka (glasovanje)

Poročilo: Razvojni cilji tisočletja – vmesna točka [2007/2103(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Glenys Kinnock (A6-0220/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0274)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Vittorio Agnoletto je podal ustni predlog spremembe k odstavku 9, ki je bil upoštevan;

- Maria Martens je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 5, ki je bil upoštevan, in zahtevala ločeno glasovanje o odstavkih 9 in 11.


5.10. Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU (2006) (glasovanje)

Poročilo: Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2006 [2007/2021(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Thierry Cornillet (A6-0208/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0275)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Thierry Cornillet (poročevalec) in Luisa Morgantini sta podala ustna predloga sprememb k odstavku 9. Poročevalec je predlagal združitev obeh predlogov sprememb in Luisa Morgantini se je s tem strinjala. Ustna predloga sprememb sta bila upoštevana.


5.11. Izboljšanje načina posvetovanja z Evropskim parlamentom v postopkih širitve euro-območja (glasovanje)

Predlog resolucije (B6-0264/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0276)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Dimitrios Papadimoulis - A6-0227/2007: Milan Gaľa, Richard Seeber

Poročilo: Ria Oomen-Ruijten - A6-0080/2007: Milan Gaľa, Agnes Schierhuber, Laima Liucija Andrikienė, Carlo Fatuzzo

Poročilo: Werner Langen - A6-0244/2007: Andreas Mölzer

Poročilo: Werner Langen - A6-0243/2007: John Attard-Montalto, Sylwester Chruszcz


7. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Colm Burke je sporočil, da njegova nova glasovalna kartica ni delovala in da kljub svoji prisotnosti ni mogel glasovati. Želel je glasovati v skladu s svojo skupino ter se vzdržati glasovanja o odstavku 40, 2. del, in resoluciji o poročilu Glenys Kinnock – A6-0220/2007.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.00,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

8. Sestava Parlamenta

Pristojni španski organi so Evropski parlament obvestili, da je Mikel Irujo Amezaga imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Bernata Joan i Maríja z začetkom veljavnosti dne 19.6.2007.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Mikel Irujo Amezaga polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal pisno izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Na poti k sporazumu o trgovini z orožjem (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Na poti k sporazumu o trgovini z orožjem

Günter Gloser (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE, Marios Matsakis v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL, Justas Vincas Paleckis, Margrietus van den Berg, Richard Howitt, Günter Gloser in Benita Ferrero-Waldner.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Geoffrey Van Orden in Karl von Wogau v imenu skupine PPE-DE, Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan Van Hecke in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda in Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE, Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński in Adam Bielan v imenu skupine UEN, Tobias Pflüger, Luisa Morgantini, Esko Seppänen in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL, (B6-0249/2007)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 , Zapisnik z dne 21.06.2007.


11. MEDA in finančna podpora Palestini – ocena, izvajanje in nadzor (razprava)

Poročilo: MEDA in finančna podpora Palestini – ocena, izvajanje in nadzor [2006/2128(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0210/2007)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou je predstavila poročilo.

Govorila sta Günter Gloser (predsedujoči Svetu) in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Govorila je Véronique De Keyser (pripravljalka mnenja odbora AFET).

PREDSEDSTVO: Adam BIELAN
podpredsednik

Govorili so Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE-DE, Paulo Casaca v imenu skupine PSE, Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE, Adamos Adamou v imenu skupine GUE/NGL, Simon Busuttil, Proinsias De Rossa, Salvador Garriga Polledo, Jamila Madeira, Günter Gloser in Benita Ferrero-Waldner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 , Zapisnik z dne 21.06.2007.


12. Mladoletniško prestopništvo - vloga žensk, družine in družbe (razprava)

Poročilo: Mladoletniško prestopništvo - vloga žensk, družine in družbe [2007/2011(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Katerina Batzeli (A6-0212/2007)

Katerina Batzeli je predstavila poročilo.

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Govorili so Esther Herranz García v imenu skupine PPE-DE, Lissy Gröner v imenu skupine PSE, Marios Matsakis v imenu skupine ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański v imenu skupine UEN, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc v imenu skupine ITS, Zita Pleštinská, Edite Estrela in Kathy Sinnott.

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

Govorili so Amalia Sartori, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Tadeusz Zwiefka in Mairead McGuinness.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 , Zapisnik z dne 21.06.2007.


13. Strategija o zunanji razsežnosti območja svobode, varnosti in pravice (razprava)

Poročilo: Strategija o zunanji razsežnosti območja svobode, varnosti in pravice: Akcijski načrt za izvajanje Haaškega programa [2006/2111(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

Bogdan Klich je predstavil poročilo.

Govoril je Günter Gloser (predsedujoči Svetu).

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Govoril je Aloyzas Sakalas (pripravljalec mnenja odbora AFET).

Zaradi časa za vprašanja se je razprava na tej točki prekinila.

Nadaljuje se ob 21.00.


14. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0125/2007).

Vprašanje 1 (Manolis Mavrommatis): Davčna politika Evropske unije.

Günter Gloser (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Manolis Mavrommatis in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 2 (Claude Moraes): Čezmejno sodelovanje v EU za zaščito otrok pred zlorabami – medsebojno priznavanje prepovedi dela z otroki.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Claude Moraes in Sarah Ludford.

Vprašanje 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Diskriminacija invalidnih oseb ali otrok z učnimi težavami.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 4 (Manuel Medina Ortega): Medvladno sodelovanje in premostitvene klavzule na področju priseljevanja.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Andreas Mölzer in Louis Grech.

Vprašanje 5 (Sarah Ludford): Boj proti terorizmu in človekove pravice.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Sarah Ludford in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 6 (Dimitrios Papadimoulis): Namestitev ameriškega protiraketnega obrambnega sistema v državah članicah EU.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Dimitrios Papadimoulis, Andreas Mölzer in Tobias Pflüger.

Vprašanje 7 (Nils Lundgren): Plinovod v Baltskem morju.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Nils Lundgren, Justas Vincas Paleckis in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 8 (Robert Evans): Čezmorska ozemlja.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Robert Evans in Tobias Pflüger.

Vprašanje 9 (Philip Bushill-Matthews): Morebitna starostna diskriminacija pilotov, ki letijo nad francoskim ozemljem.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Philip Bushill-Matthews in Paul Rübig.

Vprašanje 10 (Bernd Posselt): Brezposelnost na Kosovu.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Bernd Posselt in Paul Rübig.

Vprašanje 11 (Esko Seppänen): Organizacija ATHENA.

Vprašanje 12 (Tobias Pflüger): Vojaški proračun, namenjen mehanizmu financiranja organizacije ATHENA.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanji kot tudi na dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Esko Seppänen in Tobias Pflüger.

Vprašanje 13 (Inese Vaidere): Pogajanja za sklenitev sporazumov o vizumskih olajšavah in ponovnem sprejemu med Evropsko unijo in Gruzijo.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Inese Vaidere.

Vprašanje 14 (Leopold Józef Rutowicz): Sprejetje direktive o gostovanju.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Leopold Józef Rutowicz.

Vprašanje 15 (Danutė Budreikaitė): Izvajanje sosedske politike EU.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Danutė Budreikaitė in Esko Seppänen.

Vprašanje 16 (James Nicholson): Brazilska govedina.

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili James Nicholson, Jim Allister in Marian Harkin.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.15,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

15. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE-DE, PSE in ALDE prejel naslednje zahteve za imenovanja:

Odbor AFET: Colm Burke

Odbor IMCO: Nickolay Mladenov

Odbor REGI: Rumiana Jeleva

Odbor AGRI: Petya Stavreva

Odbor LIBE: Marie-Line Reynaud in Vladimir Urutchev

Odbor AFCO: Dushana Zdravkova, Marie-Line Reynaud ni več polnopravna članica

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Riccardo Ventre namesto Amalie Sartori

Delegacija pri evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini EUROLAT: Amalia Sartori namesto Antonia Tajanija

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Colm Burke

Delegacija za odnose z Japonsko: Kyösti Virrankoski

Delegacija za odnose z Indijo: Philip Bushill-Matthews namesto Anne Ibrisagic in Alexander Alvaro namesto Antoina Duquesna

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


16. Strategija o zunanji razsežnosti območja svobode, varnosti in pravice (nadaljevanje razprave)

Poročilo: Strategija o zunanji razsežnosti območja svobode, varnosti in pravice: Akcijski načrt za izvajanje Haaškega programa [2006/2111(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

Govorili so Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Adamos Adamou v imenu skupine GUE/NGL, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Ģirts Valdis Kristovskis, Cem Özdemir, Panayiotis Demetriou, Jan Tadeusz Masiel, Marian-Jean Marinescu in Ioannis Varvitsiotis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 , Zapisnik z dne 21.06.2007.


17. Izmenjava podatkov iz kazenske evidence med državami članicami * (razprava)

Poročilo: Predlog Okvirnega sklepa Sveta o pripravi in vsebini izmenjave podatkov, izpisanih iz kazenske evidence, med državami članicami [COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0170/2007)

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra je predstavil poročilo.

Govorili so Panayiotis Demetriou v imenu skupine PPE-DE, Genowefa Grabowska v imenu skupine PSE, Adina-Ioana Vălean v imenu skupine ALDE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Carlos Coelho predvsem o govoru Jaromíra Kohlíčka in Agustín Díaz de Mera García Consuegra, da bi podal osebno izjavo po govoru Jaromíra Kohlíčka.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 , Zapisnik z dne 21.06.2007.


18. Napredek pri pogajanjih o Okvirnem sklepu o boju proti rasizmu in ksenofobiji (razprava)

Poročilo: Predlog priporočila Evropskega parlamenta Svetu o napredku pri pogajanjih glede Okvirnega sklepa o boju proti rasizmu in ksenofobiji [2007/2067(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Martine Roure (A6-0151/2007)

Martine Roure je predstavila poročilo.

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Govorili so Patrick Gaubert v imenu skupine PPE-DE, Emine Bozkurt v imenu skupine PSE, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL, Laima Liucija Andrikienė, Justas Vincas Paleckis, Sajjad Karim, Carlos Coelho, Danutė Budreikaitė in Marios Matsakis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 , Zapisnik z dne 21.06.2007.


19. Odločanje na področju skupnega evropskega azilnega sistema (razprava)

Poročilo: Azil: sodelovanje v praksi in kakovost odločanja na področju skupnega evropskega azilnega sistema [2006/2184(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Hubert Pirker (A6-0182/2007)

Hubert Pirker je predstavil poročilo.

Govoril je Franco Frattini (podpredsednik Komisije).

Govorili so Bernadette Vergnaud (pripravljalka mnenja odbora FEMM), Carlos Coelho v imenu skupine PPE-DE, Claude Moraes v imenu skupine PSE, Mario Borghezio v imenu skupine UEN, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Irena Belohorská samostojna poslanka, Simon Busuttil, Inger Segelström, Manfred Weber in Barbara Kudrycka.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 , Zapisnik z dne 21.06.2007.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 389.558/OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Harald Rømer

Diana Wallis

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov