Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο

7. Εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον [2006/2048(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Παρεμβαίνουν οι Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Paul Rübig, Μαρία Ματσούκα, Silvia-Adriana Ţicău και Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Zuzana Roithová (εισηγήτρια).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.06.2007.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 π.μ και επαναλαμβάνεται στις 12 το μεσημέρι)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου