Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 199kWORD 198k
Torstai 21. kesäkuuta 2007 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt ***I (keskustelu)
 5.Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (keskustelu)
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (jatkoa keskustelulle)
 8.Äänestykset
  
8.1.MEDA-ohjelma ja rahoitustuki palestiinalaishallinnolle - arviointi, täytäntöönpano ja valvonta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
8.2.Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt ***I (äänestys)
  
8.3.Rikosrekisteritietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä * (äänestys)
  
8.4.Aasiaa koskeva alueellinen strategia ja monivuotinen alueohjelma (äänestys)
  
8.5.Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (äänestys)
  
8.6.Kohti asekauppasopimusta (äänestys)
  
8.7.Nuorisorikollisuus: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooli (äänestys)
  
8.8.Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia (äänestys)
  
8.9.Rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen eteneminen (äänestys)
  
8.10.Käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä (äänestys)
  
8.11.Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista
 12.Istuntokalenteri
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
14.1.Kuuba
  
14.2.Ihmisoikeudet Etiopiassa
  
14.3.Aung San Suu Kyin tilanne Burmassa/Myanmarissa
 15.Äänestykset
  
15.1.Kuuba (äänestys)
  
15.2.Ihmisoikeudet Etiopiassa (äänestys)
  
15.3.Aung San Suu Kyin tilanne Burmassa/Myanmarissa (äänestys)
 16.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 17.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksiin, pitkäkestoisiin lomatuotteisiin, jälleenmyyntiin ja vaihtoon liittyvien tiettyjen seikkojen osalta (KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

JURI, TRAN

- Suositus neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyyn yleissopimukseen tietotekniikan käytöstä tullialalla (KOM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteista ja peruutuksesta (Kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 320/2006 muuttamisesta (KOM(2007)0227 [[01]] - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 318/2006 muuttamisesta (KOM(2007)0227 [[02]] - C6-0177/2007 - 2007/0086(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden toteuttamaan tutkimus- ja kehitysohjelmaan iäkkäiden ihmisten elämänlaadun parantamiseksi uuden tieto- ja viestintäteknologian avulla (KOM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

FEMM, CULT, EMPL, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Slovenian tasavallan valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehdyn Pariisin yleissopimuksen muuttamisesta 12 päivänä helmikuuta 2004 tehty pöytäkirja (09453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Ukrainan välillä (KOM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Määrärahasiirtoesitys DEC 19/2007 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2007)0677 - C6-0189/2007 - 2007/2157(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 21/2007 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2007)0679 - C6-0190/2007 - 2007/2158(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä:

2.1) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

- Cristiana Muscardini: Päätöslauselmaesitys ilmastointilaitteista ja energiansäästöstä (B6-0245/2007)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI


3. Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 15/2007 (C6-0149/2007 - SEC(2007)0561).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna 13. joulukuuta 2006, 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron, lukuun ottamatta seuraavia budjettikohtia ja summia:

Alustavat määrärahat – Alamomentti 06 02 09 01 Galileon valvontaviranomainen –

Avustus osastoille 1 ja 2

            CE   - 1 751 000

            CP   - 1 751 000

Alustavat määrärahat – Alamomentti 06 02 09 02 Galileon valvontaviranomainen -

Avustus osastolle 3

            CE   - 75 000

            CP   - 75 000


4. Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi [KOM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

Meglena Kuneva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Jean-Claude Fruteau esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Hans-Peter Mayer (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-DE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt PSE-ryhmän puolesta, Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marc Tarabella, joka ilmoitti, että viralliselle lehterille oli saapunut Vallonian parlamentin jäsenten valtuuskunta Vallonian parlamentin puhemiehen, Euroopan parlamentin entisen jäsenen José Happartin johdolla, Petre Popeangă, Malcolm Harbour, Jacques Toubon ja Meglena Kuneva.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.6.2007, kohta 8.2.


5. Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (keskustelu)

Mietintö: Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön [2006/2048(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Zuzana Roithová esitteli laatimansa mietinnön.

Meglena Kuneva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: David Hammerstein (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta ja Edit Herczog PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, Milan Gaľa, Evelyne Gebhardt ja Marek Aleksander Czarnecki.


6. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Korean tasavallan kansalliskokouksen valtuuskunnan, jota johti Lee Sang-Deuk.


7. Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (jatkoa keskustelulle)

Mietintö: Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön [2006/2048(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Puheenvuorot: Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Paul Rübig, Maria Matsouka, Silvia-Adriana Ţicău ja Meglena Kuneva (komission jäsen).

Zuzana Roithová (esittelijä) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.6.2007, kohta 8.11.

(Istunto keskeytettiin klo 11.40 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


8.1. MEDA-ohjelma ja rahoitustuki palestiinalaishallinnolle - arviointi, täytäntöönpano ja valvonta (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: MEDA-ohjelma ja rahoitustuki palestiinalaishallinnolle - arviointi, täytäntöönpano ja valvonta [2006/2128(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0210/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0277)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Paulo Casaca esitti PSE-ryhmän puolesta 38 kohtaan suullisen tarkistuksen tarkistusta täsmentävän esittelijän puheenvuoron jälkeen; suullinen tarkistus hyväksyttiin;

- esittelijä Rodi Kratsa-Tsagaropoulou esitti johdanto-osan N kappaleeseen suullisen tarkistuksen kappaleen poistamiseksi; suullinen tarkistus hyväksyttiin.


8.2. Julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi [KOM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0278)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0278)

Hannes Swoboda käytti puheenvuoron, jossa hän onnitteli esittelijää hänen tultuaan valituksi Ranskan kansalliskokoukseen (puhemies yhtyi näihin onnitteluihin).


8.3. Rikosrekisteritietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä jäsenvaltioiden välillä [KOM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0170/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0279)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0279)


8.4. Aasiaa koskeva alueellinen strategia ja monivuotinen alueohjelma (äänestys)

Kehitysyhteistyövaliokunnan työjärjestyksen 81 artiklan mukaisesti jättämä päätöslauselmaesitys luonnoksesta komission päätökseksi Aasiaa koskevan alueellisen strategia-asiakirjan 2007–2013 ja monivuotisen alueohjelman laatimisesta (CMT-2007-1122) (B6-0265/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0280)


8.5. Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0251/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0281)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Luciana Sbarbati ilmoitti, että italiankielisen version 11 kohdassa on virhe.


8.6. Kohti asekauppasopimusta (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0249/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0282)


8.7. Nuorisorikollisuus: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooli (äänestys)

Mietintö: Nuorisorikollisuus: naisen, perheen ja yhteiskunnan rooli [2007/2011(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Katerina Batzeli (A6-0212/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0283)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Katerina Batzeli (esittelijä) esitti PSE-ryhmän puolesta tarkistukseen 7 suullisen tarkistuksen; koska yli 40 jäsentä vastusti tämän suullisen tarkistuksen ottamista käsiteltäväksi, sitä ei hyväksytty.


8.8. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia (äänestys)

Mietintö: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue: ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia, Haagin ohjelman täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma [2006/2111(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0284)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Bogdan Klich (esittelijä) käytti puheenvuoron ennen äänestystä;

- Sophia in 't Veld käytti puheenvuoron tarkistukseen 3 esitettyä suullista tarkistusta koskevasta äänestysmenettelystä; hän esitti tämän jälkeen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin (suullinen tarkistus raukesi, koska sillä poistettiin osittain tarkistus 3).


8.9. Rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen eteneminen (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen etenemisestä [2007/2067(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Martine Roure (A6-0151/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0285)


8.10. Käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä (äänestys)

Mietintö: Turvapaikka-asiat: käytännön yhteistyö, päätöksenteon laatu yhteisessä eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä [2006/2184(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Hubert Pirker (A6-0182/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0286)


8.11. Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (äänestys)

Mietintö: Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön [2006/2048(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0287)

°
° ° °

Thijs Berman käytti puheenvuoron, jossa hän toivoi saavansa vastauksen puhemiehelle 31. tammikuuta 2007 yhdessä muiden kanssa osoittamaansa kirjeeseen vuotuisen konferenssin järjestämiseksi venäläisen toimittajan Anna Politkovskajan muistoksi (puhemies vastasi, että hänen pyyntönsä välitetään parlamentin puhemiehelle).


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Katerina Batzeli - A6-0212/2007: Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke

Mietintö: Bogdan Klich - A6-0223/2007: Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Frank Vanhecke

Mietintö: Martine Roure - A6-0151/2007: Philip Claeys

Mietintö: Hubert Pirker - A6-0182/2007: Zita Pleštinská, Frank Vanhecke

Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille (B6-0251/2007): Richard Seeber


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


11. Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston yhteisen kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston 13. kesäkuuta 2007 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 22.6.2007.


12. Istuntokalenteri

Puhemies muistutti, että Brysselissä järjestetään täysistunto 27.6.2007 klo 15.00.


(Istunto keskeytettiin klo 13.05 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 19.6.2007, kohta 3)


14.1. Kuuba

Päätöslauselmaesitykset B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 ja B6-0263/2007

Laima Liucija Andrikienė, Marcin Libicki, Raül Romeva i Rueda ja Marco Cappato esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-DE-ryhmän puolesta, Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta, Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta, Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniel Hannan, Pedro Guerreiro, Zuzana Roithová ja László Kovács (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.6.2007, kohta 15.1.


14.2. Ihmisoikeudet Etiopiassa

Päätöslauselmaesitykset B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 ja B6-0259/2007

Carl Schlyter, Marco Cappato, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ana Maria Gomes ja Bernd Posselt esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-DE-ryhmän puolesta, Karin Scheele PSE-ryhmän puolesta, Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Attard-Montalto ja László Kovács (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.6.2007, kohta 15.2.


14.3. Aung San Suu Kyin tilanne Burmassa/Myanmarissa

Päätöslauselmaesitykset B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 ja B6-0262/2007

Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marc Tarabella, Charles Tannock ja Raül Romeva i Rueda esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: James Nicholson PPE-DE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta ja László Kovács (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.6.2007, kohta 15.3.


15. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


15.1. Kuuba (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 ja B6-0263/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0250/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0250/2007, B6-0260/2007 ja B6-0261/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová ja Jana Hybášková PPE-DE-ryhmän puolesta,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke ja Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta,

- Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0288)

(Päätöslauselmaesitys B6-0263/2007 raukesi.)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Marco Cappato esitti kaksi suullista tarkistusta uuden johdanto-osan kappaleen lisäämiseksi johdanto-osan I kappaleen jälkeen ja uuden kohdan lisäämiseksi 15 kohdan jälkeen; suulliset tarkistukset hyväksyttiin.


15.2. Ihmisoikeudet Etiopiassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 ja B6-0259/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0246/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 ja B6-0259/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta,

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti ja Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta,

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke, Fiona Hall, Anneli Jäätteenmäki ja Marco Pannella ALDE-ryhmän puolesta,

- Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta,

- Margrete Auken ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

- Luisa Morgantini ja Feleknas Uca GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0289)


15.3. Aung San Suu Kyin tilanne Burmassa/Myanmarissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 ja B6-0262/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0248/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 ja B6-0262/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, James Nicholson, Bernd Posselt, Thomas Mann, Eija-Riitta Korhola ja Nirj Deva PPE-DE-ryhmän puolesta,

- Glenys Kinnock, Marc Tarabella ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE-ryhmän puolesta,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Jules Maaten, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Lydie Polfer ja Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta

- Gintaras Didžiokas UEN-ryhmän puolesta,

- Frithjof Schmidt ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

- Vittorio Agnoletto ja Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0290)


16. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Marco Cappato ilmoitti, että hän ei voinut osallistua seuraavaan äänestykseen teknisistä syistä:

RC-B6-0250/2007 - Kuuba


17. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti ALDE-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava sekä Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta: Bilyana Ilieva Raeva Jolanta Dičkutėn tilalle

Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta: Mariela Velichkova Baeva

Valtuuskunta EU:n ja Turkin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Metin Kazak

Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta: Vladko Todorov Panayotov

Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta: Jolanta Dičkutė

Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta: Gheorghe Vergil Şerbu


18. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntien tehostettu yhteistyö

ENVI-valiokunta

- Kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat yhteisön tilastot (COM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD))
Valiokuntien tehostettu yhteistyö ENVI, EMPL
(puheenjohtajakokouksen päätös 22.5.2007)

- Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (2007/2119(INI))
(lausuntoa varten: ECON, IMCO, TRAN)
Valiokuntien tehostettu yhteistyö ENVI, ITRE
(puheenjohtajakokouksen päätös 22.5.2007)

ITRE-valiokunta

- CARS 21: Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys (2007/2120(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, TRAN)
Valiokuntien tehostettu yhteistyö ITRE, ENVI
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

Valiokuntaan lähettäminen

ENVI-valiokunta

- Eturyhmien edustajien (lobbaajien) harjoittamaa toimintaa koskevan kehyksen kehittäminen Euroopan unionin toimielimissä (2007/2115(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: PETI, ENVI, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Kestävä maatalous ja biokaasu - Tarve tarkistaa EU:n lainsäädäntöä (2007/2107(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI, ITRE

FEMM-valiokunta

- Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki (2007/2114(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: FEMM, EMPL

JURI-valiokunta

- Työlainsäädännön uudistaminen 2000-luvun haasteita vastaavaksi (2007/2023(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: FEMM, ITRE, JURI, ECON, IMCO

Päätös laatia mietintö työjärjestyksen 202 artiklan mukaisesti

AFCO-valiokunta

- Sanatarkkoja istuntoselostuksia koskevan 173 artiklan muuttaminen (2007/2137(REG))

- Mietintö työjärjestyksen muuttamisesta puheenjohtajakokouksen kokoonpanon osalta (23 artikla) (2007/2066(REG))

- Vetoomusmenettelyä koskevien työjärjestyksen määräysten uudelleentarkastelu (2006/2209(REG))

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 45 artikla)

CONT-valiokunta

- Avoimuus talousasioissa (2007/2141(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

CULT-valiokunta

- Vuorovaikutteisten digitaalitelevisiopalvelujen yhteentoimivuus (2007/2152(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, IMCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

- Euroopan kulttuuriteollisuus (2007/2153(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, ITRE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

DEVE-valiokunta

- EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan haasteet uusille jäsenvaltioille (2007/2140(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

- Euroopan 10. kehitysrahaston ohjelmatyö ja täytäntöönpano (2007/2138(INI))
(lausuntoa varten: AFET, BUDG)
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

- Euroopan unioni ja humanitaarinen apu (2007/2139(INI))
(lausuntoa varten: AFET, BUDG)
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

ECON-valiokunta

- Euroaluetta koskeva vuotuinen kertomus 2007 (2007/2143(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

- Tappioiden verokohtelu rajatylittävissä tilanteissa (2007/2144(INI))
(lausuntoa varten: JURI, IMCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

- EKP:n vuosikertomus 2006 (2007/2142(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

EMPL-valiokunta

- Yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2007–2012 (2007/2146(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, ENVI, ITRE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

REGI-valiokunta

- Neljäs koheesiota koskeva kertomus (2007/2148(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

- Rauhanohjelman arviointi ja tulevaisuutta koskevat strategiat (2007/2150(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

- Maanjäristysten alueelliset vaikutukset (2007/2151(INI))
(lausuntoa varten: CULT)
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

- Vapaaehtoistyön merkitys taloudellisen ja sosiaalisen koheesion edistämisessä (2007/2149(INI))
(lausuntoa varten: CULT)
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

TRAN-valiokunta

- EU:n kestävä liikennepolitiikka EU:n energia- ja ympäristöpolitiikan valossa (2007/2147(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 14.6.2007)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 192 artiklan 6 kohta)

PETI-valiokunta

- Mietintö vetoomusvaliokunnan päätöksistä vuonna 2006 (2007/2132(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 195 artiklan 2 kohta)

PETI-valiokunta

- Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2006 (2007/2131(INI))


19. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 116 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

31/2007

Andreas Mölzer

15

32/2007

Elizabeth Lynne

100

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

23

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

25

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

300

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

36

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, Patrick Gaubert

174

38/2007

Cristian Stănescu

6

39/2007

Věra Flasarová

29

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

173

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

54

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Feleknas Uca

89

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

116

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

236

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

171

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

44

47/2007

Georgs Andrejevs

67

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

40

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

12

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

83

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock, Linda McAvan

73

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

248

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

57

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

237

55/2007

Jacky Henin

20

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

20

57/2007

Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu, Sándor Kónya-Hamar

22

58/2007

Benoît Hamon

7

59/2007

Johan Van Hecke, Gabriele Zimmer, Ana Maria Gomes, Anders Wijkman, Hélène Flautre

39

60/2007

Riccardo Ventre

2

61/2007

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Kelemen, Károly Ferenc Szabó

41

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Anna Záborská

77

63/2007

Andreas Mölzer

5

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott Roberta, Angelilli Anna Záborská

40


20. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


21. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraava istunto pidetään 27.6.2007.


22. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.10.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö