Index 
Notulen
PDF 207kWORD 205k
Donderdag 21 juni 2007 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten ***I (debat)
 5.Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (debat)
 6.Welkomstwoord
 7.Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (voortzetting van het debat)
 8.Stemmingen
  
8.1.MEDA en financiële steun voor Palestina - evaluatie, implementatie en controle (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten ***I (stemming)
  
8.3.Uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten * (stemming)
  
8.4.Vaststelling van een regionaal strategiedocument 2007-2013 en een indicatief meerjarenprogramma voor Azië (stemming)
  
8.5.Onderzoeksmissie naar de regio's Andalucía, Valencia en Madrid (stemming)
  
8.6.Naar een verdrag inzake de wapenhandel (stemming)
  
8.7.Jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het gezin en de samenleving (stemming)
  
8.8.Strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, actieplan tot uitvoering van het Haags Programma (stemming)
  
8.9.Onderhandelingen over het kaderbesluit ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (stemming)
  
8.10.Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (stemming)
  
8.11.Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 12.Rooster van de vergaderperioden
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
14.1.Cuba
  
14.2.Mensenrechten in Ethiopië
  
14.3.Birma
 15.Stemmingen
  
15.1.Cuba (stemming)
  
15.2.Mensenrechten in Ethiopië (stemming)
  
15.3.Birma (stemming)
 16.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van timeshare, langetermijnvakantieproducten, wederverkoop en ruil (COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD))

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

JURI, TRAN

- Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied (COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sleepinrichting en de achteruitrijinrichting van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie) (COM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 320/2006 tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap (COM(2007)0227 [[01]] - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 318/2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (COM(2007)0227 [[02]] - C6-0177/2007 - 2007/0086(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

- Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad over de deelneming van de Gemeenschap aan een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma dat de levenskwaliteit van ouderen beoogt te verbeteren door middel van het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT), dat door verschillende lidstaten is opgezet (COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

FEMM, CULT, EMPL, BUDG

- Beschikking van de Raad waarbij de Republiek Slovenië wordt gemachtigd om in het belang van de Europese Gemeenschap het Protocol van 12 februari 2004 tot wijziging van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie te bekrachtigen (09453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ITRE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf (COM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (COM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 19/2007 - Afdeling III – Commissie (SEC(2007)0677 - C6-0189/2007 - 2007/2157(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 21/2007 - Afdeling III – Commissie (SEC(2007)0679 - C6-0190/2007 - 2007/2158(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de leden

2.1) ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement)

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over airconditioners en energiebesparing (B6-0245/2007)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI


3. Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 15/2007 van de Commissie (C6-0149/2007 - SEC(2007)0561) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad, heeft zij toestemming verleend voor de overschrijving, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, zoals gewijzigd op 13 december 2006, met uitzondering van de volgende begrotingslijnen en bedragen:

Voorzieningen – Post 06 02 09 01 Toezichthoudende Autoriteit Galileo -

Subsidiëring van titels 1 en 2

            VK   - 1 751 000

            BK   - 1 751 000

Voorzieningen – Poste 06 02 09 02 Toezichthoudende Autoriteit Galileo -

Subsidiëring titel 3

            VK   - 75 000

            BK   - 75 000


4. Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten [COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Jean-Claude Fruteau leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Hans-Peter Mayer (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Andreas Schwab, namens de PPE-DE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de PSE-Fractie, Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Marc Tarabella, die wijst op de aanwezigheid op de officiële tribune van leden van het Waalse parlement onder leiding van José Happart, voorzitter en voormalig lid van het Europees Parlement, Petre Popeangă, Malcolm Harbour, Jacques Toubon en Meglena Kuneva.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 21.06.2007.


5. Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (debat)

Verslag over consumentenvertrouwen in een digitale omgeving [2006/2048(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Zuzana Roithová leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David Hammerstein (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Malcolm Harbour, namens de PPE-DE-Fractie, en Edit Herczog, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Milan Gaľa, Evelyne Gebhardt en Marek Aleksander Czarnecki.


6. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een door Lee Sang-Deuk geleide delegatie van de Nationale Vergadering van de Republiek Korea, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


7. Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (voortzetting van het debat)

Verslag over consumentenvertrouwen in een digitale omgeving [2006/2048(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Het woord wordt gevoerd door Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Paul Rübig, Maria Matsouka, Silvia-Adriana Ţicău en Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zuzana Roithová (rapporteur).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 21.06.2007.

(De vergadering wordt om 11.40 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


8.1. MEDA en financiële steun voor Palestina - evaluatie, implementatie en controle (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over MEDA en financiële steun voor Palestina - evaluatie, implementatie en controle [2006/2128(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0210/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0277)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie, diende een mondeling amendement in op paragraaf 38, dat in aanmerking werd genomen na een toelichting van de rapporteur op het mondeling amendement;

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, rapporteur, stelde een mondeling amendement voor strekkende tot schrapping van overweging N, dat in aanmerking werd genomen.


8.2. Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten [COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0278)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0278)

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda die de rapporteur gelukwenst met zijn benoeming in de Franse Nationale Vergadering. (De Voorzitter sluit zich hierbij aan.)


8.3. Uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten [COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0170/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0279)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0279)


8.4. Vaststelling van een regionaal strategiedocument 2007-2013 en een indicatief meerjarenprogramma voor Azië (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 81 van het Reglement door de Commissie ontwikkelingssamenwerking, over de ontwerpbeschikking van de Commissie tot vaststelling van een regionaal strategiedocument 2007-2013 en een indicatief meerjarenprogramma voor Azië (CMT-2007-1122) (B6-0265/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0280)


8.5. Onderzoeksmissie naar de regio's Andalucía, Valencia en Madrid (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0251/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0281)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Luciana Sbarbati wees op een fout in de Italiaanse versie van paragraaf 11.


8.6. Naar een verdrag inzake de wapenhandel (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0249/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0282)


8.7. Jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het gezin en de samenleving (stemming)

Verslag over jeugddelinquentie: de rol van de vrouw, het gezin en de samenleving [2007/2011(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Katerina Batzeli (A6-0212/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0283)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Katerina Batzeli (rapporteur), stelde namens de PSE-Fractie een mondeling amendement voor op amendement 7. Meer dan 40 leden maakten bezwaar tegen dit mondeling amendement, dat bijgevolg niet in aanmerking werd genomen.


8.8. Strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, actieplan tot uitvoering van het Haags Programma (stemming)

Verslag over de strategie voor de externe dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, actieplan tot uitvoering van het Haags Programma [2006/2111(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0284)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Bogdan Klich (rapporteur), vóór de stemming;

- Sophia in 't Veld over de stemprocedure in verband met het mondeling amendement op amendement 3; zij diende vervolgens een mondeling amendement in dat in aanmerking werd genomen (het mondeling amendement kwam te vervallen als gevolg van de gedeeltelijke schrapping ingevolge amendement 3).


8.9. Onderhandelingen over het kaderbesluit ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat (stemming)

Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de onderhandelingen over het kaderbesluit ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat [2007/2067(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Martine Roure (A6-0151/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2007)0285)


8.10. Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (stemming)

Verslag over asiel: praktische samenwerking, kwaliteit van de besluitvorming in het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel [2006/2184(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Hubert Pirker (A6-0182/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0286)


8.11. Consumentenvertrouwen in een digitale omgeving (stemming)

Verslag over consumentenvertrouwen in een digitale omgeving [2006/2048(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0287)

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Thijs Berman, die aandringt op een antwoord op een schrijven d.d. 31 januari 2007 aan de Voorzitter met het oog op de organisatie van een jaarlijkse conferentie ter nagedachtenis aan de Russische journaliste Anna Politkovskaïa (de Voorzitter deelt mede dat hij het verzoek zal overbrengen aan de Voorzitter van het Parlement).


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Katerina Batzeli - A6-0212/2007: Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke

Verslag Bogdan Klich - A6-0223/2007: Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Frank Vanhecke

Verslag Martine Roure - A6-0151/2007: Philip Claeys

Verslag Hubert Pirker - A6-0182/2007: Zita Pleštinská, Frank Vanhecke

Onderzoeksmissie naar de regio's Andalucía, Valencia en Madrid (B6-0251/2007): Richard Seeber


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


11. Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

De Voorzitter deelt op grond van artikel 57, lid 1 van het Reglement mede het volgende gemeenschappelijk standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit gemeenschappelijk standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Gemeenschappelijk standpunt op 13 juni 2007 door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma "Civiel recht" voor de periode 2007 2013 als onderdeel van het algemene programma "Grondrechten en justitie" (08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 22.06.2007, in.


12. Rooster van de vergaderperioden

De Voorzitter deelt mede dat op 27.06.2007 om 15.00 uur een plenaire vergadering in Brussel zal worden gehouden.


(De vergadering wordt om 13.05 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 19.06.2007 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


14.1. Cuba

Ontwerpresoluties B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 en B6-0263/2007

Laima Liucija Andrikienė, Marcin Libicki, Raül Romeva i Rueda en Marco Cappato lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-DE-Fractie, Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniel Hannan, Pedro Guerreiro, Zuzana Roithová en László Kovács (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15.1 van de notulen van 21.06.2007.


14.2. Mensenrechten in Ethiopië

Ontwerpresoluties B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 en B6-0259/2007

Carl Schlyter, Marco Cappato, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ana Maria Gomes en Bernd Posselt lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie, Karin Scheele, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, John Attard-Montalto en László Kovács (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15.2 van de notulen van 21.06.2007.


14.3. Birma

Ontwerpresoluties B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 en B6-0262/2007

Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marc Tarabella, Charles Tannock en Raül Romeva i Rueda lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door James Nicholson, namens de PPE-DE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de PSE-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, en László Kovács (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15.3 van de notulen van 21.06.2007.


15. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


15.1. Cuba (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 en B6-0263/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0250/2007

(ter vervanging van B6-0250/2007, B6-0260/2007 en B6-0261/2007):

ingediend door de volgende leden:

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová en Jana Hybášková, namens de PPE-DE-Fractie,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke en Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie,

- Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0288)

(Ontwerpresolutie B6-0263/2007 komt te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Marco Cappato diende twee mondelinge amendementen in strekkende tot inlassing van een nieuwe overweging na overweging I respectievelijk van een nieuwe paragraaf na paragraaf 15, die in aanmerking werden genomen.


15.2. Mensenrechten in Ethiopië (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 en B6-0259/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0246/2007

(ter vervanging van B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 en B6-0259/2007):

ingediend door de volgende leden:

- Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie,

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti en Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie,

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke, Fiona Hall, Anneli Jäätteenmäki en Marco Pannella, namens de ALDE-Fractie,

- Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie,

- Margrete Auken en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

- Luisa Morgantini en Feleknas Uca, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0289)


15.3. Birma (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 en B6-0262/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0248/2007

(ter vervanging van B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 en B6-0262/2007):

ingediend door de volgende leden:

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, James Nicholson, Bernd Posselt, Thomas Mann, Eija-Riitta Korhola en Nirj Deva, namens de PPE-DE-Fractie,

- Glenys Kinnock, Marc Tarabella en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de PSE-Fractie,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Jules Maaten, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Lydie Polfer en Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie

- Gintaras Didžiokas, namens de UEN-Fractie,

- Frithjof Schmidt en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

- Vittorio Agnoletto en Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0290)


16. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Marco Cappato heeft medegedeeld dat hij om technische redenen niet aan de volgende stemming had kunnen deelnemen:

RC-B6-0250/2007 - Cuba


17. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de ALDE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland, IJsland, Noorwegen en de Europese Economische Ruimte: Bilyana Ilieva Raeva in de plaats van Jolanta Dičkutė

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen: Mariela Velichkova Baeva

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije: Metin Kazak

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Vladko Todorov Panayotov

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden: Jolanta Dičkutė

Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, met inbegrip van Jemen: Gheorghe Vergil Şerbu


18. Besluiten inzake bepaalde documenten

Nauwere samenwerking tussen commissies

Commissie ENVI

- Communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk (COM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD))
Nauwere samenwerking tussen commissies ENVI, EMPL
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 22.05.2007)

- Communautaire strategie om de CO2-uitstoot door personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen. (2007/2119(INI))
(advies: ECON, IMCO, TRAN)
Nauwere samenwerking tussen commissies ENVI, ITRE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 22.05.2007)

Commissie ITRE

- CARS 21: Een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie (2007/2120(INI))
(advies: EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, TRAN)
Nauwere samenwerking tussen commissies ITRE, ENVI
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

Aanwijzing commissies

Commissie ENVI

- Ontwikkeling van het kader voor de werkzaamheden van belangenbehartigers (lobbyisten) bij de instellingen van de Europese Unie (2007/2115(INI))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: PETI, ENVI, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Duurzame landbouw en biogas: Noodzaak van herziening van de EU-wetgeving (2007/2107(INI))
verwezen naar ten principale: AGRI
advies: ENVI, ITRE

Commissie FEMM

- Volwasseneneducatie: een mens is nooit te oud om te leren (2007/2114(INI))
verwezen naar ten principale: CULT
advies: FEMM, EMPL

Commissie JURI

- De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw (2007/2023(INI))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: FEMM, ITRE, JURI, ECON, IMCO

Besluit tot opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 202 van het Reglement

Commissie AFCO

- Wijziging art. 173 van het Reglement over het volledig verslag (2007/2137(REG))

- Verslag over de wijziging van het reglement ter zake van de samenstelling van de Conferentie van voorzitters (artikel 23) (2007/2066(REG))

- Herziening van de bepalingen van het Reglement inzake de verzoekschriftenprocedure (2006/2209(REG))

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

Commissie CONT

- Transparantie in financiële aangelegenheden (2007/2141(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

Commissie CULT

- Interoperabiliteit van digitale interactieve televisiediensten (2007/2152(INI))
(advies: ITRE, IMCO)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

- Cultuurindustrie in Europa (2007/2153(INI))
(advies: FEMM, ITRE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

Commissie DEVE

- De uitdagingen van het EU-ontwikkelingsbeleid voor de nieuwe lidstaten (2007/2140(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

- Programmering uitvoering 10e Europees Ontwikkelingsfonds (2007/2138(INI))
(advies: AFET, BUDG)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

- De Europese Unie en humanitaire hulp (2007/2139(INI))
(advies: AFET, BUDG)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

Commissie ECON

- Jaarverslag 2007 over de eurozone (2007/2143(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

- Fiscale behandeling van verliezen in grensoverschrijdende situaties (2007/2144(INI))
(advies: JURI, IMCO)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

- Jaarverslag 2006 van de ECB (2007/2142(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

Commissie EMPL

- Communautaire strategie 2007-2012 voor gezondheid en veiligheid op het werk (2007/2146(INI))
(advies: FEMM, ENVI, ITRE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

Commissie REGI

- Vierde verslag over cohesie (2007/2148(INI))
(advies: FEMM, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

- Evaluatie van het vredesprogramma en strategieën voor de toekomst (2007/2150(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

- De regionale impact van aardbevingen (2007/2151(INI))
(advies: CULT)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

- De bijdrage van vrijwilligerswerk tot de economische en sociale samenhang (2007/2149(INI))
(advies: CULT)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

Commissie TRAN

- Een duurzaam Europees vervoerbeleid waarbij rekening wordt gehouden met het Europees energie- en milieubeleid (2007/2147(INI))
(advies: ENVI, ITRE)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.06.2007)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 192, lid 6 van het Reglement)

Commissie PETI

- Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2006 (2007/2132(INI))

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 195, lid 2 van het Reglement)

Commissie PETI

- Verslag over het jaarverslag 2006 van de ombudsman (2007/2131(INI))


19. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 116, lid 3 van het Reglement):

Document nr.

Auteur

Handtekeningen

31/2007

Andreas Mölzer

15

32/2007

Elizabeth Lynne

100

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

23

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

25

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

300

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

36

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, Patrick Gaubert

174

38/2007

Cristian Stănescu

6

39/2007

Věra Flasarová

29

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

173

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

54

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Feleknas Uca

89

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

116

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

236

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

171

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

44

47/2007

Georgs Andrejevs

67

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

40

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

12

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

83

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock, Linda McAvan

73

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

248

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

57

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

237

55/2007

Jacky Henin

20

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

20

57/2007

Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu, Sándor Kónya-Hamar

22

58/2007

Benoît Hamon

7

59/2007

Johan Van Hecke, Gabriele Zimmer, Ana Maria Gomes, Anders Wijkman, Hélène Flautre

39

60/2007

Riccardo Ventre

2

61/2007

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Kelemen, Károly Ferenc Szabó

41

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Anna Záborská

77

63/2007

Andreas Mölzer

5

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott Roberta, Angelilli Anna Záborská

40


20. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


21. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergadering vindt plaats op 27.06.2007.


22. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.10 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid