Indeks 
Protokół
PDF 208kWORD 227k
Czwartek, 21 czerwca 2007 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych ***I (debata)
 5.Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (debata)
 6.Oficjalne powitanie
 7.Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (ciąg dalszy debaty)
 8.Głosowanie
  
8.1.MEDA i wsparcie finansowe dla Palestyny - ocena, wdrożenie i kontrola (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych ***I (głosowanie)
  
8.3.Wymiana informacji pochodzących z wypisu z rejestru skazanych państw członkowskich * (głosowanie)
  
8.4.Strategia regionalna i wieloletni program orientacyjny dla Azji (głosowanie)
  
8.5.Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu (głosowanie)
  
8.6.W kierunku traktatu w sprawie handlu bronią (głosowanie)
  
8.7.Przestepczość nieletnich - rola kobiet, rodziny i społeczeństwa (głosowanie)
  
8.8.Strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (głosowanie)
  
8.9.O postępach negocjacji dotyczących decyzji ramowej w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią (głosowanie)
  
8.10.Azyl: współpraca praktyczna, jakość procesu decyzyjnego w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego (głosowanie)
  
8.11.Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 12.Harmonogram okresów sesyjnych
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
14.1.Kuba
  
14.2.Prawa człowieka w Etiopii
  
14.3.Sytuacja Aung San Suu Kyi w Birmie / Związku Myanmar
 15.Głosowanie
  
15.1.Kuba (głosowanie)
  
15.2.Prawa człowieka w Etiopii (głosowanie)
  
15.3.Sytuacja Aung San Suu Kyi w Birmie / Związku Myanmar (głosowanie)
 16.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 17.Skład komisji i delegacji
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 21.Kalendarz następnych posiedzeń
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10:00.


2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie, długoterminowych produktów wakacyjnych, wymiany i odsprzedaży (COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

JURI, TRAN

- Zalecenie w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych (COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja skodyfikowana) (COM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (COM(2007)0227 [[01]] - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (COM(2007)0227 [[02]] - C6-0177/2007 - 2007/0086(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w programie badawczo-rozwojowym, którego celem jest podwyższenie jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, podjętym przez kilka państw członkowskich (COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

FEMM, CULT, EMPL, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 r. (09453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej podpisania umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (COM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (COM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 19/2007 - Sekcja III - Komisja (SEC(2007)0677 - C6-0189/2007 - 2007/2157(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 21/2007 - Sekcja III - Komisja (SEC(2007)0679 - C6-0190/2007 - 2007/2158(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów

2.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Cristiana Muscardini. Projekt rezolucji w sprawie klimatyzatorów i oszczędności energii (B6-0245/2007)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI


3. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0149/2007 - SEC(2007)0561) w sprawie przesunięcia środków DEC 15/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady, Komisja Budżetowa udzieliła zgody na przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r., zmienionego rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 2006 r., z wyjątkiem następujących linii i kwot:

Środki tymczasowe – Pozycja 06 02 09 01 – Organ Nadzorczy Galileo - Subwencja w ramach tytułów 1 i 2

      śr. na zobowiązania   - 1 751 000

      śr. na płatności   - 1 751 000

Środki tymczasowe – Pozycja 06 02 09 02 Organ Nadzorczy Galileo - Subwencja w ramach tytułu 3

      śr. na zobowiązania   - 75 000

      śr. na płatności   - 75 000


4. Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie zawierania transakcji na rynkach publicznych [COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

Głos zabrała Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Jean-Claude Fruteau przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Hans-Peter Mayer (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Andreas Schwab w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy PSE, Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Marc Tarabella, zwracając uwagę na obecność na trybunie honorowej delegacji posłów do parlamentu walońskiego, której przewodzi ich przewodniczący José Happart, były poseł do PE, Petre Popeangă, Malcolm Harbour, Jacques Toubon i Meglena Kuneva.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 21.06.2007.


5. Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (debata)

Sprawozdanie w sprawie zaufania konsumenta do otoczenia cyfrowego [2006/2048(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Zuzana Roithová przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Głos zabrali: David Hammerstein (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE, i Edit Herczog w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Milan Gaľa, Evelyne Gebhardt i Marek Aleksander Czarnecki.


6. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał delegację Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei, pod przewodnictwem Lee Sang-Deuk, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.


7. Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (ciąg dalszy debaty)

Sprawozdanie w sprawie zaufania konsumenta do otoczenia cyfrowego [2006/2048(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Głos zabrali: Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Paul Rübig, Maria Matsouka, Silvia-Adriana Ţicău i Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Głos zabrała Zuzana Roithová (sprawozdawczyni).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 21.06.2007.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11:40 i wznowione o 12:00.)


PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


8.1. MEDA i wsparcie finansowe dla Palestyny - ocena, wdrożenie i kontrola (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie MEDA i wsparcie finansowe dla Palestyny - ocena, wdrożenie i kontrola [2006/2128(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0210/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0277)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Paulo Casaca w imieniu grupy PSE, zaproponował poprawkę ustną do ust. 38, która została uwzględniona po zabraniu głosu przez sprawozdawczynię;

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, sprawozdawczyni, zaproponowała poprawkę ustną do punktu N preambuły, mającą na celu jego skreślenie, która to poprawka została przyjęta.


8.2. Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie zawierania transakcji na rynkach publicznych [COM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0278)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0278)

Głos zabrał Hannes Swoboda, gratulując sprawozdawcy wyboru do francuskiego Zgromadzenia Narodowego. (Przewodniczący przyłączył się do tych gratulacji.)


8.3. Wymiana informacji pochodzących z wypisu z rejestru skazanych państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz treści tych informacji [COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0170/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0279)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0279)


8.4. Strategia regionalna i wieloletni program orientacyjny dla Azji (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony przez Komisję Rozwoju zgodnie z art. 81 Regulaminu w sprawie projektu decyzji Komisji ustanawiającej regionalny dokument strategiczny na lata 2007-2013 oraz wieloletni program orientacyjny dla Azji (B6-0265/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0280)


8.5. Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0251/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0281)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Luciana Sbarbati zasygnalizowała błąd w wersji włoskiej ust. 11.


8.6. W kierunku traktatu w sprawie handlu bronią (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0249/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0282)


8.7. Przestepczość nieletnich - rola kobiet, rodziny i społeczeństwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przestępczości nieletnich - rola kobiet, rodziny i społeczeństwa [2007/2011(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Katerina Batzeli (A6-0212/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0283)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Katerina Batzeli (sprawozdawczyni), zaproponowała w imieniu grupy PSE poprawkę ustną do poprawki 7. Przeszło 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tej poprawki ustnej, która upadła.


8.8. Strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii na rzecz zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, plan działania wdrażający program haski [2006/2111(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0284)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Bogdan Klich (sprawozdawca), przed głosowaniem;

- Sophia in 't Veld wypowiedziała się na temat procedury głosowania nad poprawką ustną do poprawki 3; następnie przedstawiła poprawkę ustną, którą uwzględniono (poprawka ustna upadła z powodu częściowo unieważniającego charakteru poprawki 3.)


8.9. O postępach negocjacji dotyczących decyzji ramowej w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie postępów w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii [2007/2067(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Martine Roure (A6-0151/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P6_TA(2007)0285)


8.10. Azyl: współpraca praktyczna, jakość procesu decyzyjnego w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie azylu: współpraca praktyczna, jakość procesu decyzyjnego w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego [2006/2184(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Hubert Pirker (A6-0182/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0286)


8.11. Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zaufania konsumenta do otoczenia cyfrowego [2006/2048(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0287)

°
° ° °

Głos zabrał Thijs Berman, wyrażając pragnienie otrzymania odpowiedzi na pismo z dnia 31 stycznia 2007 r., w którym w swoim i w imieniu innych osób zwrócił się do przewodniczącego z propozycją organizowania corocznej konferencji, by uczcić pamięć rosyjskiej dziennikarki, Anny Politkowskiej, (Przewodniczący odpowiedział mu, że jego wniosek zostanie przekazany Prezydium Parlamentu).


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Katerina Batzeli - A6-0212/2007: Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke

Sprawozdanie Bogdan Klich - A6-0223/2007: Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Frank Vanhecke

Sprawozdanie Martine Roure - A6-0151/2007: Philip Claeys

Sprawozdanie Hubert Pirker - A6-0182/2007: Zita Pleštinská, Frank Vanhecke

Misja dochodzeniowa w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu (B6-0251/2007): Richard Seeber


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


11. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspólnego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 13 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i wymiar sprawiedliwości” (08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 22.06.2007.


12. Harmonogram okresów sesyjnych

Przewodniczący przypomniał, że dnia 27.06.2007 o godz.15 odbędzie się sesja plenarna w Brukseli.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:05 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 19.06.2007)


14.1. Kuba

Projekty rezolucji B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 i B6-0263/2007

Laima Liucija Andrikienė, Marcin Libicki, Raül Romeva i Rueda i Marco Cappato przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Daniel Hannan, Pedro Guerreiro, Zuzana Roithová i László Kovács (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15.1 protokołu z dnia 21.06.2007.


14.2. Prawa człowieka w Etiopii

Projekty rezolucji B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 i B6-0259/2007

Carl Schlyter, Marco Cappato, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ana Maria Gomes i Bernd Posselt przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE-DE, Karin Scheele w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, John Attard-Montalto i László Kovács (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15.2 protokołu z dnia 21.06.2007.


14.3. Sytuacja Aung San Suu Kyi w Birmie / Związku Myanmar

Projekty rezolucji B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 i B6-0262/2007

Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marc Tarabella, Charles Tannock i Raül Romeva i Rueda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: James Nicholson w imieniu grupy PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy PSE, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, i László Kovács (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15.3 protokołu z dnia 21.06.2007.


15. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


15.1. Kuba (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 i B6-0263/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0250/2007

(zastępujący B6-0250/2007, B6-0260/2007 i B6-0261/2007):

złożony przez następujących posłów:

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová i Jana Hybášková w imieniu grupy PPE-DE,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke i Jules Maaten w imieniu grupy ALDE,

- Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2007)0288)

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0263/2007 stał się bezprzedmiotowy.)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

- Marco Cappato zgłosił dwie poprawki ustne, które wprowadziły odpowiednio nowy punkt preambuły po punkcie 1. oraz nowy ustęp po ust. 15; zmiany te uwzględniono.


15.2. Prawa człowieka w Etiopii (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 i B6-0259/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0246/2007

(zastępujący B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 i B6-0259/2007):

złożony przez następujących posłów:

- Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE,

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti i Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE,

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke, Fiona Hall, Anneli Jäätteenmäki i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE,

- Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN,

- Margrete Auken i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

- Luisa Morgantini i Feleknas Uca w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2007)0289)


15.3. Sytuacja Aung San Suu Kyi w Birmie / Związku Myanmar (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 i B6-0262/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0248/2007

(zastępujący B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 i B6-0262/2007):

złożony przez następujących posłów:

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, James Nicholson, Bernd Posselt, Thomas Mann, Eija-Riitta Korhola i Nirj Deva w imieniu grupy PPE-DE,

- Glenys Kinnock, Marc Tarabella i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy PSE,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Jules Maaten, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Lydie Polfer i Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE

- Gintaras Didžiokas w imieniu grupy UEN,

- Frithjof Schmidt i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

- Vittorio Agnoletto i Umberto Guidoni w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA(2007)0290)


16. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Marco Cappato poinformował, że z powodów technicznych nie mógł wziąć udziału w głosowaniu nad następującym dokumentem:

RC-B6-0250/2007 -Kuba.


17. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ALDE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią oraz z Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG): Bilyana Ilieva Raeva zamiast Jolanta Dičkutė

Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej: Mariela Velichkova Baeva

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja: Metin Kazak

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową: Vladko Todorov Panayotov

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku: Jolanta Dičkutė

Delegacja do spraw stosunków z państwami Zatoki Perskiej, w tym Jemenem: Gheorghe Vergil Şerbu


18. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Ściślejsza współpraca między komisjami

komisja ENVI

- Statystyki Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (COM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD))
Ściślejsza współpraca między komisjami ENVI, EMPL
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 22.05.2007)

- Wspólnotowa strategia na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (2007/2119(INI))
(opinia: ECON, IMCO, TRAN)
Ściślejsza współpraca między komisjami ENVI, ITRE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 22.05.2007)

komisja ITRE

- CARS 21: Ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego (2007/2120(INI))
(opinia: EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, TRAN)
Ściślejsza współpraca między komisjami ITRE, ENVI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

Przydzielenie komisjom

komisja ENVI

- Rozwój ram regulujących działalność przedstawicieli grup interesu (lobbystów) w instytucjach Unii Europejskiej (2007/2115(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFCO
opinia: PETI, ENVI, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Zrównoważone rolnictwo i biogazy: konieczność dokonania przeglądu legislacji UE (2007/2107(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI, ITRE

komisja FEMM

- Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę (2007/2114(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: CULT
opinia: FEMM, EMPL

komisja JURI

- Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (2007/2023(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: FEMM, ITRE, JURI, ECON, IMCO

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania (art. 202 Regulaminu)

komisja AFCO

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Modification of Rule 173 on verbatim reports (2007/2137(REG))

- sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu w odniesieniu do składu Konferencji Przewodniczących (art. 23) (2007/2066(REG))

- Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (2006/2209(REG))

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 45 Regulaminu)

komisja CONT

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Transparency in financial matters (2007/2141(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

komisja CULT

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Interoperability of digital interactive television services (2007/2152(INI))
(opinia: ITRE, IMCO)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Cultural industries in Europe (2007/2153(INI))
(opinia: FEMM, ITRE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

komisja DEVE

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. The challenge of the EU Development Cooperation Policy for the new Member States (2007/2140(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Programming Implementation of the 10th European Development Fund (2007/2138(INI))
(opinia: AFET, BUDG)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. The European Union and Humanitarian Aid (2007/2139(INI))
(opinia: AFET, BUDG)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

komisja ECON

- Roczne sprawozdanie 2007 w sprawie strefy euro (2007/2143(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Tax treatment of losses in cross-border situations (2007/2144(INI))
(opinia: JURI, IMCO)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

- Roczne sprawozdanie EBC za rok 2006 (2007/2142(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

komisja EMPL

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Community strategy 2007-2012 on health and safety at work (2007/2146(INI))
(opinia: FEMM, ENVI, ITRE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

komisja REGI

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. 4th report on Cohesion (2007/2148(INI))
(opinia: FEMM, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. The evaluation of the Peace Programme and strategies for the future (2007/2150(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. The regional impact of earthquakes (2007/2151(INI))
(opinia: CULT)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. The role of volunteering in contributing to economic and social cohesion (2007/2149(INI))
(opinia: CULT)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

komisja TRAN

- Unijna polityka na rzecz zrównoważonego transportu uwzględniająca unijną politykę energii oraz ochrony środowiska (2007/2147(INI))
(opinia: ENVI, ITRE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.06.2007)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 192 ust. 6 Regulaminu)

komisja PETI

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Report on the deliberations of the Committee on Petitions during the year 2006 (2007/2132(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 195 ust. 2 Regulaminu)

komisja PETI

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Report on the Ombudsman's annual report for 2006 (2007/2131(INI))


19. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 116 ust. 3 Regulaminu):

Nr dokumentu

Autor

Podpisy

31/2007

Andreas Mölzer

15

32/2007

Elizabeth Lynne

100

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

23

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

25

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

300

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

36

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, Patrick Gaubert

174

38/2007

Cristian Stănescu

6

39/2007

Věra Flasarová

29

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

173

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

54

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Feleknas Uca

89

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

116

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

236

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

171

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

44

47/2007

Georgs Andrejevs

67

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

40

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

12

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

83

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock, Linda McAvan

73

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

248

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

57

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

237

55/2007

Jacky Henin

20

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

20

57/2007

Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu, Sándor Kónya-Hamar

22

58/2007

Benoît Hamon

7

59/2007

Johan Van Hecke, Gabriele Zimmer, Ana Maria Gomes, Anders Wijkman, Hélène Flautre

39

60/2007

Riccardo Ventre

2

61/2007

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Kelemen, Károly Ferenc Szabó

41

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Anna Záborská

77

63/2007

Andreas Mölzer

5

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott Roberta, Angelilli Anna Záborská

40


20. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


21. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenie odbędzie się 27.06.2007


22. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16:10.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności