Index 
Protokoll
PDF 202kWORD 198k
Torsdagen den 21 juni 2007 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Prövning av offentlig upphandling ***I (debatt)
 5.Konsumenternas förtroende för den digitala miljön (debatt)
 6.Välkomsthälsning
 7.Konsumenternas förtroende för den digitala miljön (fortsättning på debatten)
 8.Omröstning
  
8.1.Meda och finansiellt stöd till den palestinska myndigheten – utvärdering, genomförande och kontroll (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Prövning av offentlig upphandling ***I (omröstning)
  
8.3.Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstater * (omröstning)
  
8.4.Regionalt strategidokument och flerårigt vägledande program för Asien (omröstning)
  
8.5.Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (omröstning)
  
8.6.Mot ett fördrag om vapenhandel (omröstning)
  
8.7.Ungdomsbrottslighet – kvinnornas, familjens och samhällets roll (omröstning)
  
8.8.Strategi för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa (omröstning)
  
8.9.Läget i förhandlingarna om rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet (omröstning)
  
8.10.Praktiskt samarbete, kvaliteten på besluten i det gemensamma europeiska asylsystemet (omröstning)
  
8.11.Konsumenternas förtroende för den digitala miljön (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 12.Datum för sammanträdesperioderna
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
14.1.Kuba
  
14.2.Mänskliga rättigheter i Etiopien
  
14.3.Situationen för Aung San Suu Kyi i Burma/Myanmar
 15.Omröstning
  
15.1.Kuba (omröstning)
  
15.2.Mänskliga rättigheter i Etiopien (omröstning)
  
15.3.Situationen för Aung San Suu Kyi i Burma/Myanmar (omröstning)
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte (KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

JURI, TRAN

- Rekommendation till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om användning av informationsteknologi för tulländamål (KOM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (Kodifierad version) (KOM(2007)0319 - C6-0175/2007 - 2007/0117(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen (KOM(2007)0227 [[01]] - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (KOM(2007)0227 [[02]] - C6-0177/2007 - 2007/0086(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, CONT, INTA, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att öka livskvaliteten för äldre människor genom användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och som inletts av flera medlemsstater (KOM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

FEMM, CULT, EMPL, BUDG

- Rådets beslut om bemyndigande för Republiken Slovenien att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera protokollet av den 12 februari 2004 om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område (09453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse (KOM(2007)0190 - C6-0187/2007 - 2007/0069(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om ingåendet av återtagandeavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (KOM(2007)0197 - C6-0188/2007 - 2007/0071(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till anslagsöverföring DEC 19/2007 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2007)0677 - C6-0189/2007 - 2007/2157(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 21/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)0679 - C6-0190/2007 - 2007/2158(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om luftkonditioneringsanläggningar och energibesparing (B6-0245/2007)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI


3. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 15/2007 (C6-0149/2007 - SEK(2007)0561).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att godkänna överföringen i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, ändrad den 13 december 2006, med undantag för följande poster och belopp:

Preliminära anslag – Punkt 06 02 09 01 Övervakningsmyndigheten för Galileo -

Bidrag för avdelningarna 1 och 2

            ÅB   - 1 751 000

            BB   - 1 751 000

Preliminära anslag – Punkt 06 02 09 02 Övervakningsmyndigheten för Galileo -

Bidrag för avdelning 3

            ÅB   - 75 000

            BB   - 75 000


4. Prövning av offentlig upphandling ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG avseende effektivare förfaranden för prövning vad gäller offentlig upphandling [KOM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Jean-Claude Fruteau redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Hans-Peter Mayer (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Andreas Schwab för PPE-DE-gruppen, Evelyne Gebhardt för PSE-gruppen, Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Marc Tarabella, för att meddela att en delegation med ledamöter från det vallonska parlamentet, under ledning av sin talman, José Happart, f.d. ledamot av Europaparlamentet, hade tagit plats på den officiella åhörarläktaren, Petre Popeangă, Malcolm Harbour, Jacques Toubon och Meglena Kuneva.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 21.06.2007.


5. Konsumenternas förtroende för den digitala miljön (debatt)

Betänkande om konsumenternas förtroende för den digitala miljön [2006/2048(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Zuzana Roithová redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talare: David Hammerstein (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, och Edit Herczog för PSE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Milan Gaľa, Evelyne Gebhardt och Marek Aleksander Czarnecki.


6. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Sydkoreas nationalförsamling, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Lee Sang-Deuk.


7. Konsumenternas förtroende för den digitala miljön (fortsättning på debatten)

Betänkande om konsumenternas förtroende för den digitala miljön [2006/2048(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

Talare: Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Paul Rübig, Maria Matsouka, Silvia-Adriana Ţicău och Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talare: Zuzana Roithová (föredragande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 21.06.2007.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.40 och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


8.1. Meda och finansiellt stöd till den palestinska myndigheten – utvärdering, genomförande och kontroll (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Meda och finansiellt stöd till den palestinska myndigheten – utvärdering, genomförande och kontroll [2006/2128(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0210/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0277)

Inlägg om omröstningen:

- Paulo Casaca för PSE-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 38, vilket beaktades, efter ett inlägg från föredraganden som syftade till att precisera ändringsförslaget;

- Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, föredragande, lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl N, som gick ut på att skälet skulle strykas, vilket beaktades.


8.2. Prövning av offentlig upphandling ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG avseende effektivare förfaranden för prövning vad gäller offentlig upphandling [KOM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jean-Claude Fruteau (A6-0172/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0278)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0278)

Talare: Hannes Swoboda gratulerade föredraganden till att han valts in i den franska nationalförsamlingen. (Talmannen anslöt sig till lyckönskningarna.)


8.3. Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstater * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets rambeslut om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll [KOM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0170/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0279)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0279)


8.4. Regionalt strategidokument och flerårigt vägledande program för Asien (omröstning)

Resolutionsförslag, som lagts fram i enlighet med artikel 81 i arbetsordningen, från utskottet för utveckling, om förslaget till kommissionens beslut om ett regionalt strategidokument för 2007–2013 och ett flerårigt vägledande program för Asien (CMT-2007-1122) (B6-0265/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0280)


8.5. Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0251/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0281)

Inlägg om omröstningen:

- Luciana Sbarbati påpekade ett fel i punkt 11 i den italienska versionen.


8.6. Mot ett fördrag om vapenhandel (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0249/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0282)


8.7. Ungdomsbrottslighet – kvinnornas, familjens och samhällets roll (omröstning)

Betänkande om ungdomsbrottslighet – kvinnornas, familjens och samhällets roll [2007/2011(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Katerina Batzeli (A6-0212/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0283)

Inlägg om omröstningen:

- Katerina Batzeli (föredragande), lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 7 för PSE-gruppen. Eftersom mer än 40 ledamöter motsatte sig att detta muntliga ändringsförslag skulle beaktas, beaktades det inte.


8.8. Strategi för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa (omröstning)

Betänkande om en strategi för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa – en handlingsplan för att genomföra Haagprogrammet [2006/2111(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bogdan Klich (A6-0223/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0284)

Inlägg om omröstningen:

- Bogdan Klich (föredragande), före omröstningen;

- Sophia in 't Veld yttrade sig om omröstningsförfarandet i samband med det muntliga ändringsförslaget till ändringsförslag 3; hon lade därefter fram det muntliga ändringsförslaget, som beaktades (det muntliga ändringsförslaget förkastades, eftersom ändringsförslag 3 delvis handlar om strykning).


8.9. Läget i förhandlingarna om rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet (omröstning)

Betänkande om läget i förhandlingarna om rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet [2007/2067(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Martine Roure (A6-0151/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P6_TA(2007)0285)


8.10. Praktiskt samarbete, kvaliteten på besluten i det gemensamma europeiska asylsystemet (omröstning)

Betänkande om asyl: praktiskt samarbete och kvaliteten på besluten i det gemensamma europeiska asylsystemet [2006/2184(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Hubert Pirker (A6-0182/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0286)


8.11. Konsumenternas förtroende för den digitala miljön (omröstning)

Betänkande om konsumenternas förtroende för den digitala miljön [2006/2048(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Zuzana Roithová (A6-0191/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0287)

°
° ° °

Talare: Thijs Berman, som önskade få ett svar på en skrivelse som han tillsammans med andra ledamöter riktat till talmannen den 31 januari 2007 om att anordna en årlig konferens till minnet av den ryska journalisten Anna Politkovskaja (Talmannen svarade att hans begäran skulle vidarebefordras till Europaparlamentets talman).


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Katerina Batzeli - A6-0212/2007: Miroslav Mikolášik, Frank Vanhecke

Betänkande Bogdan Klich - A6-0223/2007:Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Frank Vanhecke

Betänkande Martine Roure - A6-0151/2007: Philip Claeys

Betänkande Hubert Pirker - A6-0182/2007: Zita Pleštinská, Frank Vanhecke

Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (B6-0251/2007): Richard Seeber


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


11. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 13 juni 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande, som en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa" av det särskilda programmet "Civilrätt" för perioden 2007–2013 (08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 22.06.2007.


12. Datum för sammanträdesperioderna

Talmannen påminde om att ett plenarsammanträde skulle hållas den 27.06.2007 kl. 15.00 i Bryssel.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 19.06.2007).


14.1. Kuba

Resolutionsförslag B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 och B6-0263/2007

Laima Liucija Andrikienė, Marcin Libicki, Raül Romeva i Rueda och Marco Cappato redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Michael Gahler för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Daniel Hannan, Pedro Guerreiro, Zuzana Roithová och László Kovács (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15.1 i protokollet av den 21.06.2007.


14.2. Mänskliga rättigheter i Etiopien

Resolutionsförslag B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 och B6-0259/2007

Carl Schlyter, Marco Cappato, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ana Maria Gomes och Bernd Posselt redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-DE-gruppen, Karin Scheele för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, John Attard-Montalto och László Kovács (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15.2 i protokollet av den 21.06.2007.


14.3. Situationen för Aung San Suu Kyi i Burma/Myanmar

Resolutionsförslag B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 och B6-0262/2007

Marios Matsakis, Zdzisław Zbigniew Podkański, Marc Tarabella, Charles Tannock och Raül Romeva i Rueda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: James Nicholson för PPE-DE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, och László Kovács (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15.3 i protokollet av den 21.06.2007.


15. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


15.1. Kuba (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0250/2007, B6-0260/2007, B6-0261/2007 och B6-0263/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0250/2007

(ersätter B6-0250/2007, B6-0260/2007 och B6-0261/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

- Charles Tannock, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, José Ribeiro e Castro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová och Jana Hybášková för PPE-DE-gruppen,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Johan Van Hecke och Jules Maaten för ALDE-gruppen,

- Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0288)

(Resolutionsförslag B6-0263/2007 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

- Marco Cappato lade fram två muntliga ändringsförslag. Det ena ändringsförslaget rörde ett nytt skäl som han ville att skulle införas efter skäl I och det andra en ny punkt som han ville att skulle införas efter punkt 15. Båda muntliga ändringsförslagen beaktades.


15.2. Mänskliga rättigheter i Etiopien (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 och B6-0259/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0246/2007

(ersätter B6-0246/2007, B6-0247/2007, B6-0252/2007, B6-0254/2007, B6-0257/2007 och B6-0259/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

- Michael Gahler, Anders Wijkman, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen,

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti och Ana Maria Gomes för PSE-gruppen,

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Johan Van Hecke, Fiona Hall, Anneli Jäätteenmäki och Marco Pannella för ALDE-gruppen,

- Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen,

- Margrete Auken och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

- Luisa Morgantini och Feleknas Uca för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0289)


15.3. Situationen för Aung San Suu Kyi i Burma/Myanmar (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 och B6-0262/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0248/2007

(ersätter B6-0248/2007, B6-0253/2007, B6-0255/2007, B6-0256/2007, B6-0258/2007 och B6-0262/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, James Nicholson, Bernd Posselt, Thomas Mann, Eija-Riitta Korhola och Nirj Deva för PPE-DE-gruppen,

- Glenys Kinnock, Marc Tarabella och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen,

- Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis, Jules Maaten, Anneli Jäätteenmäki, Sajjad Karim, Lydie Polfer och Johan Van Hecke för ALDE-gruppen

- Gintaras Didžiokas för UEN-gruppen,

- Frithjof Schmidt och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

- Vittorio Agnoletto och Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0290)


16. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Marco Cappato meddelade att han av tekniska skäl inte kunnat delta i omröstningen om:

RC-B6-0250/2007 - Kuba


17. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av ALDE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

delegationen för förbindelserna med Schweiz, Island och Norge samt till det Europeiska ekonomiska områdets (EEA) gemensamma parlamentarikerkommitté: Bilyana Ilieva Raeva i stället för Jolanta Dičkutė

delegationen för förbindelserna med Sydasien: Mariela Velichkova Baeva

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet: Metin Kazak

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Vladko Todorov Panayotov

delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna: Jolanta Dičkutė

delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen): Gheorghe Vergil Şerbu


18. Beslut om vissa dokument

Förstärkt samarbete mellan utskott

utskottet ENVI

- Gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (KOM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD))
Förstärkt samarbete mellan utskott ENVI, EMPL
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.05.2007)

- Gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon (2007/2119(INI))
(rådgivande utskott: ECON, IMCO, TRAN)
associerade utskott ENVI, ITRE
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 22.05.2007)

utskottet ITRE

- CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk (2007/2120(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, TRAN)
associerade utskott ITRE, ENVI
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

Hänvisningar till utskott

utskottet ENVI

- Att utveckla en ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner (2007/2115(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: PETI, ENVI, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Hållbart jordbruk och biogas: behov av översyn av EU-lagstiftningen (2007/2107(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI, ITRE

utskottet FEMM

- Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära (2007/2114(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: FEMM, EMPL

utskottet JURI

- En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (2007/2023(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: FEMM, ITRE, JURI, ECON, IMCO

Beslut om att utarbeta ett betänkande i enlighet med artikel 202 i arbetsordningen

utskottet AFCO

- Ändring av artikel 173 om det fullständiga förhandlingsreferatet (2007/2137(REG))

- Betänkande om ändring av arbetsordningen avseende talmanskonferensens sammansättning (artikel 23) (2007/2066(REG))

- Översyn av bestämmelserna i arbetsordningen om förfarandet för framställningar (2006/2209(REG))

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden(artikel 45 i arbetsordningen)

utskottet CONT

- Insyn i finansiella frågor (2007/2141(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

utskottet CULT

- Interoperabiliteten för digitala interaktiva televisionstjänster (2007/2152(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

- Den europeiska kulturindustrin (2007/2153(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

utskottet DEVE

- EU:s politik för utvecklingssamarbete - en utmaning för de nya medlemsstaterna (2007/2140(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

- Planering och genomförande av den tionde Europeiska utvecklingsfonden (2007/2138(INI))
(rådgivande utskott: AFET, BUDG)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

- Europeiska unionen och humanitärt bistånd (2007/2139(INI))
(rådgivande utskott: AFET, BUDG)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

utskottet ECON

- Årsrapport 2007 om euroområdet (2007/2143(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

- Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer (2007/2144(INI))
(rådgivande utskott: JURI, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

- ECB:s årsrapport 2006 (2007/2142(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

utskottet EMPL

- Gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012 (2007/2146(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ENVI, ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

utskottet REGI

- Fjärde rapporten om sammanhållningen (2007/2148(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

- Utvärdering av Peace-programmet och strategier för framtiden (2007/2150(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

- De regionala konsekvenserna av jordbävningar (2007/2151(INI))
(rådgivande utskott: CULT)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

- Frivilligarbetets roll när det gäller att bidra till ekonomisk och social sammanhållning (2007/2149(INI))
(rådgivande utskott: CULT)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

utskottet TRAN

- EU-politiken för hållbara transporter med beaktande av EU:s energi och miljöpolitik (2007/2147(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 14.06.2007)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 192.6 i arbetsordningen)

utskottet PETI

- Rapport om överläggningarna i utskottet för framställningar 2006 (2007/2132(INI))

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 195.2 i arbetsordningen)

utskottet PETI

- Betänkandet om ombudsmannens årsrapport 2006 (2007/2131(INI))


19. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 116.3 i arbetsordningen):

Nr dokument

Förslagsställare

Underskrifter

31/2007

Andreas Mölzer

15

32/2007

Elizabeth Lynne

100

33/2007

Jacky Henin, Marco Rizzo

23

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

25

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner, Raül Romeva i Rueda

300

36/2007

Romana Jordan Cizelj, Jan Christian Ehler

36

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono, Patrick Gaubert

174

38/2007

Cristian Stănescu

6

39/2007

Věra Flasarová

29

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure, Mojca Drčar Murko

173

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, Nina Škottová

54

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Feleknas Uca

89

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves, Jean Lambert

116

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras, Dimitrios Papadimoulis

236

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz, Pia Elda Locatelli

171

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu, Cristian Dumitrescu

44

47/2007

Georgs Andrejevs

67

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Henri Weber

40

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo, Francesco Enrico Speroni

12

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle, Maria Carlshamre

83

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock, Linda McAvan

73

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

248

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

57

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

237

55/2007

Jacky Henin

20

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

20

57/2007

Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu, Sándor Kónya-Hamar

22

58/2007

Benoît Hamon

7

59/2007

Johan Van Hecke, Gabriele Zimmer, Ana Maria Gomes, Anders Wijkman, Hélène Flautre

39

60/2007

Riccardo Ventre

2

61/2007

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Kelemen, Károly Ferenc Szabó

41

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Anna Záborská

77

63/2007

Andreas Mölzer

5

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott Roberta, Angelilli Anna Záborská

40


20. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


21. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträde skulle äga rum den 27.06.2007.


22. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.10.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Morin, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Toia, Toma, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy