Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0153/2007

Разисквания :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Гласувания :

PV 10/07/2007 - 8.32
CRE 10/07/2007 - 8.32
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0320

Протокол
Понеделник, 9 юли 2007 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

15. Установяване на обща процедура за разрешение на добавки в храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни ***I - Добавки в храни ***I - Хранителни ензими ***I - Ароматизанти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за разрешение на хранителни добавки, хранителни ензими и ароматични продукти за храни [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хранителните добавки [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хранителните ензими и за изменение на Директива 83/417/EИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 г. на Съвета, Директива 2000/13/EО и Директива 2001/112/EО на Съвета [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ароматични продукти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни, и за изменение на Регламент (EИО) № 1576/89 на Съвета, Регламент (EИО) № 1601/91 на Съвета, Регламент (EО) № 2232/96 и Директива 2000/13/EО [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Изказа се Markos Kyprianou (член на Комисията).

Åsa Westlund представи своите доклади.

Avril Doyle представи доклада.

Mojca Drčar Murko представи доклада.

Изказаха се: Manuel Medina Ortega (докладчик по становището на комисията JURI), Horst Schnellhardt, от името на групата PPE-DE, Karin Scheele, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski, от името на групата UEN, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk и Markos Kyprianou.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.32 от протокола от 10.7.2007, точка 8.33 от протокола от 10.7.2007, точка 8.34 от протокола от 10.7.2007 и точка 8.35 от протокола от 10.7.2007.

Правна информация - Политика за поверителност