Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0143(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0153/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.32
CRE 10/07/2007 - 8.32
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0320

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

15. Ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων ***I - Πρόσθετα τροφίμων ***I - Ένζυμα τροφίμων ***I - Αρτύματα και συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρόσθετα τροφίμων [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ και της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αρτύματα και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Η Åsa Westlund παρουσιάζει τις εκθέσεις της.

Η Avril Doyle παρουσιάζει την έκθεσή της.

Η Mojca Drčar Murko παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν : Manuel Medina Ortega (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Horst Schnellhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Karin Scheele, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk και Μάρκος Κυπριανού .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.32 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007, σημείο 8.33 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007, σημείο 8.34 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007 και σημείο 8.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου