Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0143(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0153/2007

Debatter :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Omröstningar :

PV 10/07/2007 - 8.32
CRE 10/07/2007 - 8.32
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0320

Protokoll
Måndagen den 9 juli 2007 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

15. Enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer ***I - Livsmedelstillsatser ***I - Livsmedelsenzymer ***I - Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer [KOM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelstillsatser [KOM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG samt rådets direktiv 2001/112/EG [KOM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordning (EG) nr 2232/96 samt direktiv 2000/13/EG [KOM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Åsa Westlund redogjorde för sina betänkanden.

Avril Doyle redogjorde för sitt betänkande.

Mojca Drčar Murko redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Manuel Medina Ortega (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Horst Schnellhardt för PPE-DE-gruppen, Karin Scheele för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski för UEN-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.32 i protokollet av den 10.7.2007, punkt 8.33 i protokollet av den 10.7.2007, punkt 8.34 i protokollet av den 10.7.2007 och punkt 8.35 i protokollet av den 10.7.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy