Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0042A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0184/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 16
CRE 09/07/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.30
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0318

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

16. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013) στον τομέα της υγείας ***II - Δράσεις για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 - Πτυχές υγείας [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Αντώνιος Τρακατέλλης (A6-0184/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0033/2007) που κατέθεσε ο Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Δράσεις για αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων (B6-0134/2007)

Ο Αντώνιος Τρακατέλλης παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Ο Miroslav Ouzký αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Christofer Fjellner, Dorette Corbey, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Zuzana Roithová και Μάρκος Κυπριανού .

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs και John Bowis, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων (B6-0277/2007).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.30 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου