Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2089(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0249/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0249/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 19
CRE 09/07/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.38
CRE 10/07/2007 - 8.38
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0326

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

19. Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας [2007/2089(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Ο Alejo Vidal-Quadras παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sophia in 't Veld (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Brigitte Douay (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola και Monica Maria Iacob-Ridzi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.38 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου