Показалец 
Протокол
PDF 268kWORD 197k
Понеделник, 9 юли 2007 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 7.Внесени документи
 8.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)
 11.Петиции
 12.График за 2008 г.
 13.Ред на работа
 14.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 15.Установяване на обща процедура за разрешение на добавки в храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни ***I - Добавки в храни ***I - Хранителни ензими ***I - Ароматизанти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни ***I (разискване)
 16.Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007-2013 г.) ***II - Мерки относно лечението на сърдечно-съдови заболявания (разискване)
 17.Управление на рисковете от MON 863 (разискване)
 18.Споразумение за личните данни на пътниците (PNR) със Съединените американски щати (разискване)
 19.Перспективи пред вътрешния пазар на газ и електроенергия (разискване)
 20.Пускане на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак ***II (разискване)
 21.Инвентаризация, класификация и защита на европейската критична инфраструктура * (разискване)
 22.Приложимо право към извъндоговорни задължения (“Рим II”) ***III (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.00 ч.


2. Декларация на председателството

Председателят направи декларация по повод на скорошните терористични атаки в Лондон, Глазгоу и Йемен. Той отново осъди терористичните актове и изрази, от името на Парламента, солидарността си със семействата на жертвите.

Парламентът запази минута мълчание в памет на жертвите на тероризма.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Marie Anne Isler Béguin е уведомила, че тъй като ще оглавява мисията за наблюдение на изборите в Сиера Леоне, тя не би могла да присъства на текущата месечна сесия.


4. Състав на Парламента

С писмо от 04.07.2007 г. френските компетентни органи съобщиха, че процедурите по избирането на Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici и Jean-Claude Fruteau като членове на Националната асамблея са приключили и съобщиха имената на техните заместници.

Председателят обяви местата им за свободни, считано от 26.06.2007 г. Той прие за сведение назначаването, считано от 04.07.2007 г., на Roselyne Lefrançois на мясотото на Marie-Line Reynaud, на Pierre Pribetich на мястото на Pierre Moscovici, и на Catherine Neris на мястото на Jean-Claude Fruteau.

Италианските компетентни органи съобщиха за избирането на Marta Vincenzi на длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент, в съответствие с член 7, параграф 3 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и уведомиха председателя за името на нейния заместник.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, председателят обяви мястото за свободно, считано от 30.06.2007 г., и прие за сведение назначаването на Francesco Ferrari, считано от 05.07.2007 г., на мястото на Marta Vincenzi.

Francesco Ferrari съобщи, че е член на групата ALDE.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Roselyne Lefrançois, Pierre Pribetich, Catherine Neris и Francesco Ferrari заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


5. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата ITS Парламентът утвърди следните назначения:

комисия ECON: Слави Бинев

комисия IMCO: Десислав Чуколов

комисия AFCO: Ashley Mote.


6. Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета, съгласно член 68 от Правилника за дейността, ще подпише в сряда следните актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно последващо оборудване с огледала на тежкотоварни превозни средства, регистрирани в Общността (3620/3/2007 - C6-0223/2007 - 2006/0183(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар (3608/2/2007 - C6-0220/2007 - 2005/0265(COD))

- Регламент на Европейския парламент и Съвета относно статистиката на общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (3609/4/2007 - C6-0221/2007 - 2005/0156(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на механизъм за създаването на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм и за регулиране на задълженията и правомощията на гост-служителите (3616/2/2007 - C6-0222/2007 - 2006/0140(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (3604/5/2007 - C6-0219/2007 - 2005/0020(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към извъндоговорни задължения („РИМ ІІ“) (3619/3/2007 - C6-0199/2007 - 2003/0168(COD)).


7. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 22/2007 - Раздел III - Комисия (SEC(2007)0680 - C6-0191/2007 - 2007/2159(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 24/2007 - Раздел III - Комисия (SEC(2007)0682 - C6-0192/2007 - 2007/2160(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно задължителните регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета, тяхното разположение и метод на закрепване (кодифицирана версия) (COM(2007)0344 - C6-0193/2007 - 2007/0119(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 23/2007 - Раздел III - Комисия (SEC(2007)0681 - C6-0194/2007 - 2007/2161(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Проект за коригиращ бюджет № 4 към бюджета за 2007 г.- Общ отчет за приходите - Отчет за приходите и разходите по раздели - Раздел III — Комисия (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

CULT, ITRE, CONT, LIBE

- Предложение за директива на Съвета относно изменение на Директива 2003/109/ЕО за разширяване на обхвата ѝ до лица, ползващи се с международна закрила (COM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE, AFET, EMPL

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за изменение на Директива 67/548/ЕИО и Регламент (ЕО) № 1907/2006 (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на споразумение между Европейската общност и Република Панама относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз (COM(2007)0151 - C6-0198/2007 - 2007/0057(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейската общност и Хашемитското кралство Йордания относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз (COM(2007)0219 - C6-0201/2007 - 2007/0074(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

BUDG, IMCO

- Предложение за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване (COM(2007)0376 - C6-0204/2007 - 2007/0129(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Предложение за регламент (ЕВРАТОМ) на Съвета относно установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (Кодифицирана версия) (COM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Свикване на междуправителствена конференция (МПК): становище на Европейския парламент (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 25/2007 - Раздел III - Комисия (SEC(2007)0683 - C6-0207/2007 - 2007/2164(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 26/2007 - Раздел III - Комисия (SEC(2007)0684 - C6-0208/2007 - 2007/2165(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Proposal for a Decision of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting with the Council on the conclusion of the Air Transport Agreement between the European Community and its Member States, on the one hand, and the United States of America, on the other hand (COM(2006)0169 - C6-0210/2007 - 2006/0058(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- * Доклад по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 601/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за определяне на някои контролни мерки за риболовната дейност в зоната, обхваната от Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика, и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 3943/90, (ЕО) № 66/98 и (ЕО) № 1721/1999 (COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)) – Комисия PECH - Докладчик: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

- Доклад относно доклада за напредъка на Бившата югославска република Македония за 2006 г. (2006/2289(INI)) – Комисия AFET - Докладчик: Erik Meijer (A6-0214/2007)

- Доклад за Специален доклад № 9/2006 на Европейската сметна палата относно разходите за превод на Комисията, Европейския парламент и Съвета (2007/2077(INI)) – Комисия CONT - Докладчик: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

- * Доклад за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)) - Комисия AFET - Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

- Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета за мандат за преговори за ново разширено споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки от една страна и Украйна от друга (2007/2015(INI)) - Комисия AFET - Докладчик: Michał Tomasz Kamiński (A6-0217/2007)

- Доклад относно прилагането на първия железопътен пакет (2006/2213(INI)) – Комисия TRAN - Докладчик: Michael Cramer (A6-0219/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - Комисия TRAN - Докладчик: Helmuth Markov (A6-0221/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 2005/32/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)) - Комисия ENVI - Докладчик: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

- * Доклад за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Молдова от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)) - Комисия AFET - Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на прането на пари и финансирането на тероризъм, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD)) - Комисия LIBE - Докладчик: Philip Bradbourn (A6-0225/2007)

- Доклад за добавяне на нов член 204а относно „Списъци на грешки“ в Правилника за дейността на Европейския парламент (2005/2041(REG)) - Комисия AFCO - Докладчик: Richard Corbett (A6-0229/2007)

- Доклад за изменение на член 201 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно прилагането или тълкуването на Правилника за дейността (2006/2192(REG)) - Комисия AFCO - Докладчик: Richard Corbett (A6-0230/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/EО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)) - Комисия ENVI - Докладчик: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общностна програма за етикетиране съобразно с енергийната ефективност на офисното оборудване (преработено) (COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)) - Комисия ITRE - Докладчик: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

- Доклад за бъдещата морска политика на ЕС: Европейска визия за океаните и моретата (2006/2299(INI)) - Комисия TRAN - Докладчик: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/675/ЕИО на Съвета относно създаването на Комитет за европейско застраховане и професионални пенсии, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0925 - C6-0008/2007 - 2006/0292(COD)) - Комисия ECON - Докладчик: Pervenche Berès (A6-0236/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането, относно изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)) - Комисия ECON - Докладчик: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/68/ЕО, свързана с презастраховането, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)) - Комисия ECON - Докладчик: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) относно изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)) - Комисия ECON - Докладчик: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно статистическата програма на Общността за 2008 - 2012 г. (COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)) - Комисия ECON - Докладчик: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

- Доклад относно ролята и ефективността на политиката на сближаване за намаляване на различията в най-бедните региони на ЕС (2006/2176(INI)) - Комисия REGI - Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0241/2007)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета (COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)) - Комисия ECON - Докладчик: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

- ***I Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)) - Комисия TRAN - Докладчик: Markus Ferber (A6-0246/2007)

- Доклад за осъвременяване на трудовото законодателство с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век (2007/2023(INI)) - Комисия EMPL - Докладчик: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

- Доклад относно политика в областта на финансовите услуги (2005–2010 г.) – Бяла книга (2006/2270(INI)) - Комисия ECON - Докладчик: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

- Доклад относно перспективите за вътрешния пазар на газ и електроенергия (2007/2089(INI)) - Комисия ITRE - Докладчик: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

- Доклад относно искане за запазване на имунитета и привилегиите на Ashley Mote (2007/2122(IMM)) - Комисия JURI - Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

- Доклад по искане за консултация относно имунитета и привилегиите на Alessandra Mussolini (2006/2301(IMM)) – Комисия JURI - Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 78/855/ЕИО на Съвета относно сливанията на акционерни дружества и Директива 82/891/ЕИО на Съвета относно разделянето на акционерните дружества по отношение на изискванията за доклад от независим експерт при сливане или разделяне (COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD)) - Комисия JURI - Докладчик: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

- * Доклад за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Армения от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)) - Комисия AFET - Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

- * Доклад за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Азербайджан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)) - Комисия AFET - Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

- * Доклад за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)) - Комисия AFET – Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета, отменящ Регламент (ЕИО) № 954/79 относно ратификацията от държавите-членки на, или тяхното присъединяване към Конвенцията на ООН за Професионален кодекс на линейни конференции (COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)) - Комисия ECON - Докладчик: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

- * Доклад относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) (COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)) - Комисия LIBE - Докладчик: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

- * Доклад относно препоръката за приемане на решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към установената от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейски съюз Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 29 май 2000 г. между държавите-членки на Европейския съюз (COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)) - Комисия LIBE - Докладчик: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

- Доклад относно годишния доклад за 2007 г. относно еврозоната (2007/2143(INI)) - Комисия ECON - Докладчик: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

- * Доклад относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за използването на информационни технологии за митнически цели (COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)) - Комисия LIBE - Докладчик: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

- Доклад относно годишния доклад на ЕЦБ за 2006 г. (2007/2142(INI)) - Комисия ECON - Докладчик: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

- Доклад относно проекта на коригиращ бюджет № 4/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 година (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD)) - Комисия BUDG - Докладчик: James Elles (A6-0268/2007)

- * Доклад относно препоръката за приемане на решение на Съвета относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 17 юни 1998 г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаване от правоуправление на ППС (COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)) - Комисия LIBE - Докладчик: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

- * Доклад по предложението за директива на Съвета относно установяването и обозначаването на Европейската критична инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване на нейната защита (COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)) - Комисия LIBE - Докладчик: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

- * Доклад относно препоръката за решение на Съвета за присъединяването на България и Румъния към Конвенцията от 26 май 1997 г., приета на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)) - Комисия LIBE - Докладчик: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

- *** Препоръка за предложението за решение на Съвета относно сключването на протокол към Евро-Средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (08937/2007 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)) - Комисия AFET - Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

- Доклад за намаляване на административните разходи, наложени от законодателството (2005/2140(INI)) - Комисия CONT - Докладчик: Jan Mulder (A6-0275/2007)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007-2013 г.) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD)) - Комисия ENVI - Докладчик: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

- ***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак (05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)) - Комисия ENVI - Докладчик: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

- ***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специалната програма „Гражданско правосъдие“ за периода 2007-2013 г. като част от общата програма „Основни права и правосъдие“ (08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD)) - Комисия LIBE - Докладчик: Inger Segelström (A6-0262/2007)

3) от членове на Парламента

3.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 109 от Правилника за дейността) (B6-0133/2007)

- на Комисията

Crowley Brian, Schmidt Olle, Stihler Catherine, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Kirilov Evgeni, Badia i Cutchet Maria, Andrikienė Laima Liucija, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Paleckis Justas Vincas, Moraes Claude, Schlyter Carl, Belet Ivo, Mitchell Gay, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Henin Jacky, Nicholson James, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Batzeli Katerina, Färm Göran, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, De Vits Mia, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Jensen Anne E., Uca Feleknas, Riis-Jørgensen Karin, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Ţicău Silvia-Adriana

- на Съвета

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Crowley Brian, Manolakou Diamanto, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Moraes Claude, Newton Dunn Bill, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, Morgantini Luisa, Rutowicz Leopold Józef, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Harkin Marian

4) от Помирителния комитет

- Съвместен текст, одобрен от Помирителния комитет за регламент на Европейския парламент и Съвета относно приложимото право към извъндоговорни задължения („РИМ ІІ“) (03619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD))

5) от Делегацията на Парламента в Помирителния комитет

- ***III Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) (03619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)) - Комисия CODE - Докладчик: Diana Wallis (A6-0257/2007)


8. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента::

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-0032/2007) Helmuth Markov, от името на комисията INTA, към Комисията: Последни развития в двустранните търговски отношения с Китай (B6-0129/2007);

- (O-0036/2007) Gianluca Susta и Johan Van Hecke, от името на групата ALDE, Kader Arif, от името на групата PSE, Georgios Papastamkos, от името на групата PPE-DE, Vittorio Agnoletto и Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, към Съвета: Споразумението ТРИПС и достъпа до лекарства (B6-0130/2007);

- (O-0037/2007) Gianluca Susta и Johan Van Hecke, от името на групата ALDE, Kader Arif, от името на групата PSE, Georgios Papastamkos, от името на групата PPE-DE, Vittorio Agnoletto и Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, към Комисията: Споразумението ТРИПС и достъпа до лекарства (B6-0131/2007);

- (O-0041/2007) Jan Andersson, от името на комисията EMPL, към Комисията: Командироването на работници (B6-0132/2007);

- (O-0033/2007) Miroslav Ouzký, от името на комисията ENVI, към Комисията: Мерки за справяне със сърдечно-съдовите заболявания (B6-0134/2007);

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността):

- Mario Borghezio, относно преследването на християните в арабските страни и останалата част от света (0065/2007);

- Arlene McCarthy, Gérard Onesta и Georgs Andrejevs, относно по-пожаробезопасни цигари (0066/2007);

- Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre и Luisa Morgantini, относно смъртното наказание в Беларус (0067/2007);

- Димитър Стоянов, Десислав Чуколов и Слави Бинев, относно турския геноцид над българите в периода 1876-1877 г. (0068/2007);

- Andreas Mölzer, относно престъпността сред бежанците (0069/2007);

- Bogusław Rogalski, относно отнемането на родителски права от полякинята XX в полза на норвежеца XX, заподозрян в сексуален тормоз спрямо дъщеря им (0070/2007).


9. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Споразумение между Европейската общност и правителството на Република Киргизстан относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз;

- Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна.


10. Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)

Писмени декларации № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2007 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 116, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.


11. Петиции

Изброените по-долу петиции, които са вписани в регистъра на долупосочените дати, са изпратени на компетентата комисия за разглеждане, в съответствие с член 191, параграф 5 от Правилника за дейността:

22.06.2007 г.

от Uwe Herzog (№ 353/2007);

от Giorgio Bortini (№ 354/2007);

от Giorgio Bortini (№ 355/2007);

от Otwin Schneider (№ 356/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 357/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 358/2007);

от Rainer Müller (№ 359/2007);

от Udo Anders (№ 360/2007);

от Rudolf Hotz (№ 361/2007);

от Manfred Böhm (№ 362/2007);

от Doris Müller (№ 363/2007);

от Peter Rabe (RAe Lueken, Voelzke & Kollegen) (№ 364/2007);

от Heinz Blume (№ 365/2007);

от Jack Morin (№ 366/2007);

от Eugenia Iliescu (№ 367/2007);

от Hartwig Wendhausen (№ 368/2007);

от Michael Heilig (№ 369/2007);

от Gisela и Wilfried Ruffing (№ 370/2007);

от Günther Daumenlang (№ 371/2007);

от Adam Bohdan (Pracownia na rzecz Wzystkich Istot Oddzial Podlaski) (№ 372/2007);

от Isabelle Borg (№ 373/2007);

от Barbara Bode (№ 374/2007);

от Singam Narendrasingam (№ 375/2007);

от Teresa McDonnell (№ 376/2007);

от Joan Borg Cardona (№ 377/2007);

от Lesley Gail Kreupl (№ 378/2007);

от Alvin Slack (№ 379/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 380/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 381/2007);

от Joseph Fsadni (№ 382/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 383/2007);

от Birgit Garthe (№ 384/2007);

от Octavian Cocos (№ 385/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 386/2007);

от Ann Kelly (№ 387/2007);

от Brent Gardner (№ 388/2007);

от GJW и PJ Hall (№ 389/2007);

от Patrick Heffernan (№ 390/2007);

от Elaine Comet (№ 391/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 392/2007);

от Gordon McGinn (№ 393/2007);

от Peter Welz (№ 394/2007);

от Alan Handforth (№ 395/2007);

от Miguel Ángel de la Cámara Egea (Asociación de Técnicos de Imagen para el Diagnóstico)

(№ 396/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 397/2007);

от Ignacio López Gil (№ 398/2007);

от Antonio Tortosa López (№ 399/2007);

от Sergil Garriga Llovet (№ 400/2007);

от Golden-Line SPRL (10 подписа) (№ 401/2007);

от Dimitar-Dimtchev Sabev (№ 402/2007);

от Jean-Marie Godot (№ 403/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 404/2007);

от Carla Cocco (№ 405/2007);

от Claudio Falcone (№ 406/2007);

от Carlo Renato Gaspare Casertano (№ 407/2007);

от Fabiano Fortunato (№ 408/2007);

от Gunars Resnais (Latvijas Politiski Represeto Apvieniba) (№ 409/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 410/2007);

от Kryzysztof Adamkiewicz (№ 411/2007);

от Josef Jedruch (№ 412/2007);

от I Peuzi Devlecea (№ 413/2007);

от Lucian Vincentiu Ionescu (№ 414/2007);

от Dron Emanuil Danut (№ 415/2007);

26.06.2007 г.

от Isabel Pérez-Espinosa González-Lobón (№ 416/2007);

от Peter Sälzer (№ 417/2007);

от Helga Blümel (№ 418/2007);

от Matthias Hoffmann (Hazet-Werk) (№ 419/2007);

от Edgar Thomas (Thomas Spedition GmbH) (№ 420/2007);

от Osman Türker (№ 421/2007);

от Erich Schmitt (№ 422/2007);

от Helmut и Sigrid Kursch (№ 423/2007);

от Joachim Bader (Europäische Vereinigung von Erfinder-Verbänden und -Vereinen) (№ 424/2007);

от Holger Pollmann (№ 425/2007);

от Olaf Quasdorff (№ 426/2007);

от Klaus Seitz (№ 427/2007);

от Giorgio Bortini (№ 428/2007);

от Alfred Hopp (№ 429/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 430/2007);

от Lisa Neukirchen (№ 431/2007);

от Thomas Reimitz (№ 432/2007);

от Wolfgang Depcik (№ 433/2007);

от Kurt Sevecke (№ 434/2007);

от Rafael Schiel (First Focus Foundation) (№ 435/2007);

от Wolfgang Joußen (№ 436/2007);

от Pater Don Demidoff (Liga pentru Renastere Morala) (№ 437/2007);

от Paul Perterer (Europäische Vereinigung für Bürgerrechte) (№ 438/2007);

от Bernhard Vetter (№ 439/2007);

от Günter Fröhlich (№ 440/2007);

от Richard Rivett (Regency Apartments) (№ 441/2007);

от George Karlos (№ 442/2007);

от Singam Narendrasingam (№ 443/2007);

от Anna Doliwa-Klepacka (Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju) (№ 444/2007);

от José Luis Canales Mediana ("Mesurbi" ciudadanos agrupados) (№ 445/2007);

от Harry Schindler (Italy Star Association 1943-1945) (№ 446/2007);

от A.L. Harvey (№ 447/2007);

от Bernd Michael Uhl (№ 448/2007);

от Joseph Grech (№ 449/2007);

от Lucienne Pace (№ 450/2007);

от Alan Gulliver (Valle Romano) (№ 451/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 452/2007);

от Stefcho Minchev (№ 453/2007);

от Newton Enkel (№ 454/2007);

от Julia Kalimeri (Apanemi (Women's Information and Support Centre)) (№ 455/2007);

от Malgorzata Nesterowicz (№ 456/2007);

от Santiago Jiménez Serrano (№ 457/2007);

от Jose Fernández Fernández (Asociación de Vecinos de Candás) (№ 458/2007);

от Jesús Luis Morillo Fernández (№ 459/2007);

от Pedro Torres Tortosa (№ 460/2007);

от Laura Bendala Tufanisco (№ 461/2007);

от Cándido Martínez Rodríguez (Colectivo Ecoloxista "Luita Verde") (№ 462/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 463/2007);

от Gérard Robillard (№ 464/2007);

от Claudio Beltrame (№ 465/2007);

от Daniela Monaco (Comune di Lampedusa e Linosa) (№ 466/2007);

от Jan Riegman (№ 467/2007);

от Jan Terkel Nielsen (№ 468/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 469/2007);

от Ryszard Garbowski (№ 470/2007);

от Krzysztof Kukula (№ 471/2007);

от Maria Helinska (№ 472/2007);

от Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá (Associação de municipios para o ambiente) (№ 473/2007);

04.07.2007 г.

от Jörg Leichtfried и Reinhard Rack (MEP) (55 подписа) (№ 474/2007);

от Ronald Birchall (№ 475/2007);

от Michael Izatt (№ 476/2007);

от Catherina Groneveld (№ 477/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 478/2007);

от Igor Lukashanets (48 подписа) (№ 479/2007);

от Oisin Jones-Dillon (№ 480/2007);

от William Mclorn (№ 481/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 482/2007);

от Roberto Giurastante (Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth-Amici della Terra) (№ 483/2007);

от Jiřina Novotná (Společnost pro Pomoc při Huntingtonově Chorobě) (2918 подписа)

(№ 484/2007);

от Hans-Günter Rogall (№ 485/2007);

от Jürgen Gerlach (6 подписа) (№ 486/2007);

от Association Luxembourgeoise pour la Protection des Animaux (ALPA) (30 подписа)

(№ 487/2007);

от Helene Pletzer (№ 488/2007);

от Martin Züchner (№ 489/2007);

от Achim Fritz Achmed Kolar Saal (№ 490/2007);

от Karin Zajewski (№ 491/2007);

от Christa Schulze (№ 492/2007);

от Giorgio Bortini (№ 493/2007);

от Giannis Aivaliotis (№ 494/2007);

от Αnna Bousna (№ 495/2007);

от Theodoros Papoulakos (№ 496/2007);

от Pavlos Kirkos (№ 497/2007);

от Pavlos Kirkos (№ 498/2007);

от Nikolova Gelka Koleva (№ 499/2007);

от Alexiou Chrisostomos (GERMAS Import-Export) (№ 500/2007);

от Galousi Triantafillou (№ 501/2007);

от Ioulia Rhessal Kasadsidou (№ 502/2007);

от Emmanouil Vasilakakis (№ 503/2007);

от Vassilis Stavrou (№ 504/2007);

от Panagiota Evaggelopoulou (№ 505/2007);

от Ιoannis Baklatsis (Enosi Periferiakon Kanalion Ellados) (2 подписа) (№ 506/2007);

от Petko Kovatchev (CEIE/CEE Bankwatch Network) (4 подписа) (№ 507/2007);

от Simon Lander (National Association of Mother Tongue Language Teachers in Italian Universities) (№ 508/2007);

от Cheryl Wolley (№ 509/2007);

от Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona (Proyecto INTER/SUR para la Ecociudadanía 1996-2016)

(№ 510/2007);

от Quintín Gómez Huerta (Plataforma "Orihuela Sin Muralles" CV-91) (7414 подписа)

(№ 511/2007);

от Eugenio Bermejo García (№ 512/2007);

от José-Domingo López Manchón (Grup Ecologista Maigmó (GREMA)-Ecologistes en Acció)

(№ 513/2007);

от Víctor M. Olmos (Plataforma de Desarrollo Eólico Sostenible) (2 подписа) (№ 514/2007);

от Odorinda Tena Llorens (4 подписа) (№ 515/2007);

от Liliane Rocher (Asociación de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)) (№ 516/2007);

от Anatoli Galitski (4 подписа) (№ 517/2007);

от Jean-François Legueulle (Fondation 30 Millions d'Amis) (7 подписа) (№ 518/2007);

от Benedicto Vadillo Ortíz (№ 519/2007);

от Philippe Carrier (Association Bien Vivre à Bioule) (№ 520/2007);

от Paolo Melissano (№ 521/2007);

от Halina Messerschmidt (Koło Ligi Ochrony Przyrody "Zuraw") (№ 522/2007);

от Jacob Jensen Pruehs (№ 523/2007);

от Ralf Schmelich (№ 524/2007);

от Ariel Machiel Rijkenberg (№ 525/2007);

от Edgar Guhde (Politischer Arbeitskreis für Tierrechte in Europa PAKT) (№ 526/2007);

от Helmut Nehrenheim (№ 527/2007);

от Erik Siegfried (№ 528/2007);

от Jörg Riesemann (№ 529/2007);

от Jörg Cloesters (№ 530/2007);

от Wolfgang Kupffender (№ 531/2007);

от Nicole Andres (№ 532/2007);

от A. Pace (5 подписа) (№ 533/2007);

от John Oakley (Asociación de Vecinos - Pueblo de Aigües) (№ 534/2007);

от Lennart Hellstrand (№ 535/2007);

от Ioannis Markides (№ 536/2007);

от Gero Debusmann (№ 537/2007);

от Gillian Wilson (№ 538/2007);

от Barry Curtin (Watergrasshill Community Association) (№ 539/2007);

от Graham и Janice Fisher (№ 540/2007);

от Fernando Ripoll Vidal (Arenal Parcent S.L.) (№ 541/2007);

от Agustín Sanmartín y González (№ 542/2007);

от Francisco Amorós Samper (Asociación Nueva Cultura del Territorio) (№ 543/2007);

от Brigitte Votron (Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral) (2 подписа)

(№ 544/2007);

от Josefa Pavia Ferrando (№ 545/2007);

от Vicent Beltrán Serrulla (Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc) (№ 546/2007);

от Eloy Gregorio Cuellar Martín (Foro por Orcasitas) (№ 547/2007);

от Joseline Martin (Locataires du Parloniam) (324 подписа) (№ 548/2007);

от Jean-François Delage (Triasem Sarl) (№ 549/2007);

от Celestina Pollastri (№ 550/2007);

от Marja Tuk-Koek (№ 551/2007);

от Robbert Maris (№ 552/2007);

от Krystyna Kowalska (№ 553/2007);

от Malgorzata Waclawik (№ 554/2007);

от Mats Söderlund (№ 555/2007);

от Manuel Rosa dos Santos (№ 556/2007);

от Monika и Ulrich Eichenberger (№ 557/2007);

от Rosemary и Bob Johnson (№ 558/2007);

от Salvador Ruíz Cruanes (№ 559/2007);

от Juan Manuel Prego Paz (Videoclub Fontiñas) (2 подписа) (№ 560/2007);

06.07.2007 г.

от František Venzara (№ 561/2007);

от George Angelopoulos (Radio Taxi Patras) (№ 562/2007);

от Nikitas Giannakakis (№ 563/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 564/2007);

от José Enrique Carmona Llamas (№ 565/2007);

от Antonio Mora Vergés (№ 566/2007);

от Maria Begoña Valcarel Abellán (IZATE) (№ 567/2007);

от Antonio Muñóz Secilla (Ecologistas en Аcción de Andalucía) (№ 568/2007);

от Antonio Tortosa López (№ 569/2007);

от Jesus Luis Morillo Fernández (№ 570/2007);

от (Името е с поверителен характер) (№ 571/2007);

от Antonio Díaz (Asociación de Perjudicados CV-95 Orihuela-Costa) (№ 572/2007);

от Honorio Fernández Llamas (Asociación Europea de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo) (№ 573/2007);

от Ignacio Montés Reig (№ 574/2007);

от Jaime Del Val (Asociación Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense) (№ 575/2007);

от Ahmed Mokhtar (№ 576/2007);

от Olivier Baux (№ 577/2007);

от Matthieu Wemaere (SCP Huglo-Lepage и Associés Conseil) (№ 578/2007);

от Chryssikos Demetrius (№ 579/2007);

от Jean-Paul и Nicole Bardy (2 подписа) (№ 580/2007);

от Yves Gérard (4 подписа) (№ 581/2007);

от Frédéric Jacquemart (G.I.E.T.) (21517 подписа) (№ 582/2007);

от Henri Nikuna Kelani (№ 583/2007);

от Nucu Istrate Moldovan (253 подписа) (№ 584/2007);

от Brahim Katoui (№ 585/2007);

от Stefano Pino (№ 586/2007);

от Marina Salvadore (Voce di me Garide) (№ 587/2007);

от Vincenzo Russo (Genitori Scuola Media Redi Granacci) (№ 588/2007);

от Mario Zaccaria (3 подписа) (№ 589/2007);

от Andrea Bucci (№ 590/2007);

от Slavnicu Lacramioara (№ 591/2007);

от Pimen Inalt Prea Sfintitul (№ 592/2007);

от Maria Hapenciuc (№ 593/2007);

от Sefan Iulian Blebea (№ 594/2007);

от Iosif Giurgiu и Maria Ardean (2 подписа) (№ 595/2007);

от Cristiana Muscardini (913 подписа) (№ 596/2007);

от "Contract Agents in European Commission Delegations around the World" (№ 597/2007);

от Cathal McCarthy (Weston Garden Residents Association) (№ 598/2007).


12. График за 2008 г.

Председателският съвет съобщи своите предложения за графика на месечните сесии през 2008 г.

Предложенията са както следва:

от 14 до 17 януари

23 януари*

30 и 31 януари

от 18 до 21 февруари

27 февруари*

от 10 до 13 март

26 март*

2 и 3 април

от 14 до 17 април

23 април*

7 и 8 май

от 9 до 22 май

28 май*

4 и 5 юни

от 16 до 19 юни

25 юни*

от 7 до 10 юли

от 1 до 4 септември

10 септември*

от 22 до 25 септември

8 и 9 октомври

от 20 до 23 октомври

5 ноември*

от 17 до 20 ноември

3 и 4 декември

от 15 до 18 декември.

* Тези дати са запазени за евентуално провеждане на заседания, по време на които ще се разглеждат актуални въпроси в съответствие с решението на Председателския съвет от 28.09.2006 г.

Измененията на тези предложения могат да се внасят от политическа група или 40 членове на ЕП.

По искане на групата PSE, крайният срок за внасяне на изменения е удължен до вторник, 10.07.2007, 10.00 ч. (вж. също изказването на Martin Schulz в края на точка 13). Гласуването ще се проведе в сряда, 11.07.2007 г., 12.00 ч.


13. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред бе определяне на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на юли 2007 (PE 391.081/PDOJ) бе раздаден, като се предлагат следните промени в него (член132 от Правилника за дейността):

Заседания от 09.07.2007 до 12.07.2007

понеделник и вторник

- не се предлага промяна

сряда

- искане на групите PSE, ALDE и GUE/NGL за връщане за разглеждане в комисия на доклада Markov относно управление на безопасноста на пътните инфраструктури (A6-0221/2007) (точка 17 от ОПДР) в съответствие с член 168 от Правилника за дейността

Изказа се Brian Simpson, от името на групата PSE, който обоснова искането.

Парламентът одобри искането.

четвъртък

- не се предлага промяна

Изказа се Martin Schulz, който поиска крайният срок за внасяне на изменения за графика за 2008 г. да бъде продължен до вторник, 10.07.2007 г., 18.00 ч.. Председателят отбеляза, че няма възражения.

°
° ° °

С това редът на работа бе определен.


14. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат внимание на Парламента за въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Ovidiu Victor Ganţ, Árpád Duka-Zólyomi, Lasse Lehtinen, Alexandru-Ioan Morţun, Andrzej Tomasz Zapałowski, Milan Horáček, Willy Meyer, Thomas Wise, Десислав Чуколов, Sergej Kozlík, Georgios Papastamkos, Maria Matsouka, Diana Wallis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Magda Kósáné Kovács, Pedro Guerreiro, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Cristian Silviu Buşoi, Péter Olajos, Proinsias De Rossa, Richard Ashworth, Brian Simpson, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Ioannis Gklavakis, Jörg Leichtfried, Geoffrey Van Orden и Tunne Kelam.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

15. Установяване на обща процедура за разрешение на добавки в храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни ***I - Добавки в храни ***I - Хранителни ензими ***I - Ароматизанти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни ***I (разискване)

Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за разрешение на хранителни добавки, хранителни ензими и ароматични продукти за храни [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хранителните добавки [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хранителните ензими и за изменение на Директива 83/417/EИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 г. на Съвета, Директива 2000/13/EО и Директива 2001/112/EО на Съвета [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ароматични продукти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни, и за изменение на Регламент (EИО) № 1576/89 на Съвета, Регламент (EИО) № 1601/91 на Съвета, Регламент (EО) № 2232/96 и Директива 2000/13/EО [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Изказа се Markos Kyprianou (член на Комисията).

Åsa Westlund представи своите доклади.

Avril Doyle представи доклада.

Mojca Drčar Murko представи доклада.

Изказаха се: Manuel Medina Ortega (докладчик по становището на комисията JURI), Horst Schnellhardt, от името на групата PPE-DE, Karin Scheele, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski, от името на групата UEN, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk и Markos Kyprianou.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.32 от протокола от 10.7.2007, точка 8.33 от протокола от 10.7.2007, точка 8.34 от протокола от 10.7.2007 и точка 8.35 от протокола от 10.7.2007.


16. Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007-2013 г.) ***II - Мерки относно лечението на сърдечно-съдови заболявания (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на втора Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007-2013 г.) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

въпрос за устен отговор (O-0033/2007) зададен от Miroslav Ouzký, от името на комисията ENVI, на Комисията: Мерки за справяне със сърдечно-съдовите заболявания (B6-0134/2007)

Antonios Trakatellis представи препоръката за второ четене.

Miroslav Ouzký разви въпроса, изискващ устен отговор.

Изказа се Markos Kyprianou (член на Комисията).

Изказаха се: John Bowis, от името на групата PPE-DE, Linda McAvan, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Adamos Adamou, от името на групата GUE/NGL, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Christofer Fjellner, Dorette Corbey, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Zuzana Roithová и Markos Kyprianou.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs и John Bowis, от името на комисията ENVI, относно мерки за борба със сърдечносъдовите заболявания (B6-0277/2007).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.30 от протокола от 10.7.2007.


17. Управление на рисковете от MON 863 (разискване)

Изявление на Комисията: Управление на рисковете от MON 863

Markos Kyprianou (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE-DE, Karin Scheele, от името на групата PSE, Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM, и Markos Kyprianou.

Разискването приключи.


18. Споразумение за личните данни на пътниците (PNR) със Съединените американски щати (разискване)

Изявление на Комисията:Споразумение за личните данни на пътниците (PNR) със Съединените американски щати

Franco Frattini (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Carlos Coelho, от името на групата PPE-DE, Stavros Lambrinidis, от името на групата PSE, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Franco Frattini и Kathalijne Maria Buitenweg.

Тъй като предложенията за резолюции все още не са на разположение, те ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 12.7.2007.


19. Перспективи пред вътрешния пазар на газ и електроенергия (разискване)

Доклад относно перспективите за вътрешния пазар на газ и електроенергия [2007/2089(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Alejo Vidal-Quadras представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказа се Andris Piebalgs (член на Комисията).

Изказаха се: Sophia in 't Veld (докладчик по становището на комисията ECON), Brigitte Douay (докладчик по становището на комисията REGI), Herbert Reul, от името на групата PPE-DE, Edit Herczog, от името на групата PSE, Anne Laperrouze, от името на групата ALDE, Eugenijus Maldeikis, от името на групата UEN, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola и Monica Maria Iacob-Ridzi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Изказаха се: Paul Rübig и Andris Piebalgs.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.38 от протокола от 10.7.2007.


20. Пускане на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

María Sornosa Martínez представи препоръката за второ четене.

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Martin Callanan, от името на групата PPE-DE, Dorette Corbey, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Leopold Józef Rutowicz, от името на групата UEN, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Miroslav Mikolášik, Linda McAvan, Günter Verheugen и Carl Schlyter.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.31 от протокола от 10.7.2007.


21. Инвентаризация, класификация и защита на европейската критична инфраструктура * (разискване)

Доклад по предложението за директива на Съвета относно установяването и обозначаването на Европейската критична инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване на нейната защита [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

Изказа се Franco Frattini (заместник-председател на Комисията).

Jeanine Hennis-Plasschaert представи доклада.

Изказаха се: Harald Ettl (докладчик по становището на комисията ECON), Renate Sommer (докладчик по становището на комисията TRAN), Herbert Reul, от името на групата PPE-DE, Inés Ayala Sender, от името на групата PSE, Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Christian Ehler, Inger Segelström, Marianne Mikko и Franco Frattini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.37 от протокола от 10.7.2007.


22. Приложимо право към извъндоговорни задължения (“Рим II”) ***III (разискване)

Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към извъндоговорни задължения (“Рим II”) [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет - Докладчик: Diana Wallis A6-0257/2007

Diana Wallis представи доклада.

Изказа се Franco Frattini (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Rainer Wieland, от името на групата PPE-DE, Manuel Medina Ortega, от името на групата PSE, и Andrzej Jan Szejna.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.29 от протокола от 10.7.2007.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 391.081/OJMA).


24. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.45 ч.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Баева, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Flašíková Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Бинев, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Jim Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Хюсменова, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Janowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, de Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Markov, Marques, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin-Chartier, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols, Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani , Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergès, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност