Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 270kWORD 198k
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 7.Κατάθεση εγγράφωv
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 11.Αναφορές
 12.Χρονοδιάγραμμα 2008
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 15.Ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων ***I - Πρόσθετα τροφίμων ***I - Ένζυμα τροφίμων ***I - Αρτύματα και συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες ***I (συζήτηση)
 16.Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013) στον τομέα της υγείας ***II - Δράσεις για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων (συζήτηση)
 17.Διαχείριση των κινδύνων από το ΜΟΝ 863 (συζήτηση)
 18.Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτγείες της Αμερικής (συζήτηση)
 19.Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (συζήτηση)
 20.Όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο ***II (συζήτηση)
 21.Προσδιορισμός, χαρακτηρισμός και προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας * (συζήτηση)
 22.Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») ***III (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5 μ.μ.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση μετά τα τελευταία τρομοκρατικά χτυπήματα στο Λονδίνο, στη Γλασκόβη και στην Υεμένη. Καταδικάζει για μια ακόμη φορά τις τρομοκρατικές πράξεις και εκφράζει εξ ονόματος του Σώματος την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Εγκρίνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνόδου.

°
° ° °

Η Marie Anne Isler Béguin γνωστοποιεί ότι, επειδή είναι επικεφαλής αποστολής παρατηρητών για τις εκλογές στη Σιέρα Λεόνε, δεν μπορεί να παραστεί στην παρούσα περίοδο συνόδου.


4. Σύνθεση του Σώματος

Με επιστολή της 04.07.2007 οι αρμόδιες γαλλικές αρχές κοινοποίησαν ότι οι διαδικασίες που αφορούν την εκλογή των Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici και Jean-Claude Fruteau στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση έχουν ολοκληρωθεί και ανακοίνωσαν τα ονόματα των αντικαταστατών τους.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας τους με έναρξη ισχύος την 26.06.2007. Ενημερώνεται για το διορισμό της Roselyne Lefrançois, στη θέση της Marie-Line Reynaud, του Pierre Pribetich, στη θέση του Pierre Moscovici, και της Catherine Neris, στη θέση του Jean-Claude Fruteau με έναρξη ισχύος της εντολής τους την 04.07.2007.

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές κοινοποίησαν την εκλογή της Marta Vincenzi σε θέση ασυμβίβαστη με την εντολή βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, της Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, και ανακοίνωσαν στον Πρόεδρο το όνομα του αντικαταστάτη του.

Ο Πρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4, του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας με έναρξη ισχύος την 30.06.2007 και ενημερώνεται για το διορισμό του Francesco Ferrari στη θέση της Marta Vincenzi με έναρξη ισχύος της εντολής του την 05.07.2007.

Ο Francesco Ferrari γνωστοποιεί ότι προσχωρεί στην ομάδα ALDE.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Roselyne Lefrancois, Pierre Pribetich, Catherine Neris και Francesco Ferrari καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ITS, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή ECON: Slavi Binev

επιτροπή IMCO: Desislav Chukolov

επιτροπή AFCO: Ashley Mote.


6. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν με τη διαδικασία συναπόφασης σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού:

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων (3620/3/2007 - C6-0223/2007 – 2006/0183(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών (3608/2/2007 - C6-0220/2007 - 2005/0265(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (3609/4/2007 - C6-0221/2007 - 2005/0156(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τον εν λόγω μηχανισμό και για τη ρύθμιση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσκεκλημένων υπαλλήλων (3616/2/2007 - C6-0222/2007 - 2006/0140(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (3604/5/2007 - C6-0219/2007 - 2005/0020(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») (3619/3/2007 - C6-0199/2007 - 2003/0168(COD))


7. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 22/2007 - Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2007)0680 - C6-0191/2007 - 2007/2159(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 24/2007- Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2007)0682 - C6-0192/2007 - 2007/2160(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των κατά νόμο πινακίδων και επιγραφών, όπως και των θέσεών τους και των τρόπων ανάρτησής τους, όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0344 - C6-0193/2007 - 2007/0119(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 23/2007- Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2007)0681 - C6-0194/2007 - 2007/2161(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον προϋπολογισμό για το 2007 - Γενική κατάσταση εσόδων - Κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά Τμήμα - Τμήμα ΙΙΙ Επιτροπή (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

CULT, ITRE, CONT, LIBE

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/EΚ ώστε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (COM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE, AFET, EMPL

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Παναμά σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (COM(2007)0151 - C6-0198/2007 - 2007/0057(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (COM(2007)0219 - C6-0201/2007 - 2007/0074(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες (COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

BUDG, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (COM(2007)0376 - C6-0204/2007 - 2007/0129(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Πρόταση κανονισμού (Ευρατόµ) του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Σύγκλιση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης : η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48 ΣΕΕ) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 25/2007- Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2007)0683 - C6-0207/2007 - 2007/2164(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 26/2007- Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2007)0684 - C6-0208/2007 - 2007/2165(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου (COM(2006)0169 - C6-0210/2007 - 2006/0058(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων (COM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90, (ΕΚ) αριθ. 66/98 και (ΕΚ) αριθ. 1721/1999 (COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση προόδου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το 2006 (2006/2289(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Erik Meijer (A6-0214/2007)

- Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 9/2006 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά τις δαπάνες μετάφρασης της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2007/2077(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την υπογραφή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό μια νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου (2007/2015(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Michał Tomasz Kamiński (A6-0217/2007)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (2006/2213(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Michael Cramer (A6-0219/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0221/2007)

- ***I ´Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/32/ΕΚ για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (COM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όσον αφορά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (COM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Philip Bradbourn (A6-0225/2007)

- Έκθεση σχετικά με την παρεμβολή, στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενός νέου άρθρου 204α που αφορά τα «Διορθωτικά» (2005/2041(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Richard Corbett (A6-0229/2007)

- Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 201 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία του Κανονισμού (2006/2192(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Richard Corbett (A6-0230/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής (COM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (αναδιατύπωση) (COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Νικόλαος Βακάλης (A6-0234/2007)

- Έκθεση σχετικά με μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες (2006/2299(INI)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σύσταση ευρωπαϊκής επιτροπής ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (COM(2006)0925 - C6-0008/2007 - 2006/0292(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A6-0236/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις, όσον αφορά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008-2012 (COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

- Έκθεση σχετικά με το ρόλο και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής όσον αφορά την άμβλυνση των ανισοτήτων στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ (2006/2176(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0241/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάρτιση νέας στατιστικής ταξινόμησης των προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου (COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Markus Ferber (A6-0246/2007)

- Έκθεση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα (2007/2023(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

- Έκθεση σχετικά με την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2005-2010) – Λευκή Βίβλος (2006/2270(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

- Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (2007/2089(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο Ashley Mote (2007/2122(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση διαβούλευσης για τα προνόμια και τις ασυλίες της Alessandra Mussolini (2006/2301(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών και της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης (COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 954/79 του Συμβουλίου περί επικυρώσεως από τα κράτη μέλη της συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών περί του Κώδικος Συμπεριφοράς των CONFERENCES Τακτικών Γραμμών ή της προσχωρήσεως των κρατών μελών στη σύμβαση (COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

- * Έκθεση σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε επί τη βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ) (COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

- * Έκθεση σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 29ης Μαΐου 2000, η οποία καταρτίστηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2007 για την ευρωζώνη (2007/2143(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

- * Έκθεση σχετικά με τη σύσταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε επί τη βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα (COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2006 (2007/2142(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

- Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007 (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: James Elles (A6-0268/2007)

- * Έκθεση σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου που αφορά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 17ης Ιουνίου 1998, η οποία καταρτίστηκε επί τη βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τις αποφάσεις έκπτωσης από το δικαίωμα οδήγησης (COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της (COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

- * Έκθεση σχετικά με τη σύσταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 26ης Μαΐου 1997, η οποία καταρτίστηκε επί τη βάσει του άρθρου K.3(2)(γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (08937/2007 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

- Έκθεση σχετικά με την ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους που επιβάλλει η νομοθεσία (2005/2140(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Jan Mulder (A6-0275/2007)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Αντώνιος Τρακατέλλης (A6-0184/2007)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο (05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος «Αστική δικαιοσύνη» στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» (08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Inger Segelström (A6-0262/2007)

3) από τους βουλευτές

3.1) προφορικές ερωτήσεις για την ώρα των ερωτήσεων (άρθρο 109 του Κανονισμού) (B6-0133/2007)

- προς την Επιτροπή

- Crowley Brian, Schmidt Olle, Stihler Catherine, Αρναουτάκης Σταύρος, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Posselt Bernd, Кирилов Евгени, Badia i Cutchet Maria, Andrikienė Laima Liucija, Παπαστάμκος Γεώργιος, Παπαδημούλης Δημήτριος, Paleckis Justas Vincas, Moraes Claude, Schlyter Carl, Belet Ivo, Mitchell Gay, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Medina Ortega Manuel, Μαυρομμάτης Μανώλης, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Henin Jacky, Nicholson James, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Μπατζελή Κατερίνα, Färm Göran, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, De Vits Mia, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Jensen Anne E., Uca Feleknas, Riis-Jørgensen Karin, Μανωλάκου Διαμάντω, Τούσσας Γεώργιος, Ţicău Silvia-Adriana

- προς το Συμβούλιο

Medina Ortega Manuel, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου Μαρία, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Posselt Bernd, Παπαδημούλης Δημήτριος, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Crowley Brian, Μανωλάκου Διαμάντω, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Moraes Claude, Newton Dunn Bill, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, Morgantini Luisa, Rutowicz Leopold Józef, Παφίλης Αθανάσιος, Τούσσας Γεώργιος, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Harkin Marian

4) από την επιτροπή συνδιαλλαγής

- Κοινό κείμενο που ενέκρινε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») (03619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD))

5) από την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής

- ***III Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές ("Ρώμη ΙΙ") (03619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)) - επιτροπή CODE - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0257/2007)


8. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές:

1) προφορικές ερωτήσεις (άρθρο 115 του Κανονισμού)::

- (O-0032/2007) Helmuth Markov, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Πρόσφατες εξελίξεις στις διμερείς εμπορικές σχέσεις με την Κίνα (B6-0129/2007)·

- (O-0036/2007) Gianluca Susta και Johan Van Hecke, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Vittorio Agnoletto και Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, προς το Συμβούλιο: Συμφωνία TRIPS και πρόσβαση σε φάρμακα (B6-0130/2007)·

- (O-0037/2007) Gianluca Susta και Johan Van Hecke, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Vittorio Agnoletto και Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, προς την Επιτροπή: Συμφωνία TRIPS και πρόσβαση σε φάρμακα (B6-0131/2007)·

- (O-0041/2007) Jan Andersson, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Απόσπαση εργαζομένων (B6-0132/2007)·

- (O-0033/2007) Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Δράσεις για αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων (B6-0134/2007)·

2) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού):

- Mario Borghezio, σχετικά με τις διώξεις των χριστιανών στις αραβικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο (0065/2007)·

- Arlene McCarthy, Gérard Onesta και Georgs Andrejevs, σχετικά με τσιγάρα που περιορίζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς (0066/2007)·

- Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre και Luisa Morgantini, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία (0067/2007)·

- Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov και Slavi Binev, σχετικά με την τουρκική γενοκτονία εις βάρος των Βουλγάρων την περίοδο 1876-1877 (0068/2007)·

- Andreas Mölzer, σχετικά με το άσυλο και την εγκληματικότητα (0069/2007)·

- Bogusław Rogalski, σχετικά με την απόφαση στέρησης της κ. XX, πολωνικής ιθαγένειας, από τα γονικά δικαιώματά της, υπέρ του κ. XX, νορβηγικής ιθαγένειας, υπόπτου σεξουαλικής κακοποίησης της θυγατέρας τους (0070/2007).


9. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κιργισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.


10. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2007 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 116, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


11. Αναφορές

Οι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 191, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 22.06.2007

Uwe Herzog (αριθ. 353/2007)·

Giorgio Bortini (αριθ. 354/2007)·

Giorgio Bortini (αριθ. 355/2007)·

Otwin Schneider (αριθ. 356/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 357/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 358/2007)·

Rainer Müller (αριθ. 359/2007)·

Udo Anders (αριθ. 360/2007)·

Rudolf Hotz (αριθ. 361/2007)·

Manfred Böhm (αριθ. 362/2007)·

Doris Müller (αριθ. 363/2007)·

Peter Rabe (RAe Lueken, Voelzke & Kollegen) (αριθ. 364/2007)·

Heinz Blume (αριθ. 365/2007)·

Jack Morin (αριθ. 366/2007)·

Eugenia Iliescu (αριθ. 367/2007)·

Hartwig Wendhausen (αριθ. 368/2007)·

Michael Heilig (αριθ. 369/2007)·

Gisela et Wilfried Ruffing (αριθ. 370/2007)·

Günther Daumenlang (αριθ. 371/2007)·

Adam Bohdan (Pracownia na rzecz Wzystkich Istot Oddzial Podlaski) (αριθ. 372/2007)·

Isabelle Borg (αριθ. 373/2007)·

Barbara Bode (αριθ. 374/2007)·

Singam Narendrasingam (αριθ. 375/2007)·

Teresa McDonnell (αριθ. 376/2007)·

Joan Borg Cardona (αριθ. 377/2007)·

Lesley Gail Kreupl (αριθ. 378/2007)·

Alvin Slack (αριθ. 379/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 380/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 381/2007)·

Joseph Fsadni (αριθ. 382/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 383/2007)·

Birgit Garthe (αριθ. 384/2007)·

Octavian Cocos (αριθ. 385/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 386/2007)·

Ann Kelly (αριθ. 387/2007)·

Brent Gardner (αριθ. 388/2007)·

GJW et PJ Hall (αριθ. 389/2007)·

Patrick Heffernan (αριθ. 390/2007)·

Elaine Comet (αριθ. 391/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 392/2007)·

Gordon McGinn (αριθ. 393/2007)·

Peter Welz (αριθ. 394/2007)·

Alan Handforth (αριθ. 395/2007)·

Miguel Ángel de la Cámara Egea (Asociación de Técnicos de Imagen para el Diagnóstico) (αριθ. 396/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 397/2007)·

Ignacio López Gil (αριθ. 398/2007)·

Antonio Tortosa López (αριθ. 399/2007)·

Sergil Garriga Llovet (αριθ. 400/2007)·

Golden-Line SPRL (10 υπογραφές) (αριθ. 401/2007)·

Dimitar-Dimtchev Sabev (αριθ. 402/2007)·

Jean-Marie Godot (αριθ. 403/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 404/2007)·

Carla Cocco (αριθ. 405/2007)·

Claudio Falcone (αριθ. 406/2007)·

Carlo Renato Gaspare Casertano (αριθ. 407/2007)·

Fabiano Fortunato (αριθ. 408/2007)·

Gunars Resnais (Latvijas Politiski Represeto Apvieniba) (αριθ. 409/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 410/2007)·

Kryzysztof Adamkiewicz (αριθ. 411/2007)·

Josef Jedruch (αριθ. 412/2007)·

I Peuzi Devlecea (αριθ. 413/2007)·

Lucian Vincentiu Ionescu (αριθ. 414/2007)·

Dron Emanuil Danut (αριθ. 415/2007)·

Στις 26.06.2007

Isabel Pérez-Espinosa González-Lobón (αριθ. 416/2007)·

Peter Sälzer (αριθ. 417/2007)·

Helga Blümel (αριθ. 418/2007)·

Matthias Hoffmann (Hazet-Werk) (αριθ. 419/2007)·

Edgar Thomas (Thomas Spedition GmbH) (αριθ. 420/2007)·

Osman Türker (αριθ. 421/2007)·

Erich Schmitt (αριθ. 422/2007)·

Helmut et Sigrid Kursch (αριθ. 423/2007)·

Joachim Bader (Europäische Vereinigung von Erfinder-Verbänden und -Vereinen) (αριθ. 424/2007)·

Holger Pollmann (αριθ. 425/2007)·

Olaf Quasdorff (αριθ. 426/2007)·

Klaus Seitz (αριθ. 427/2007)·

Giorgio Bortini (αριθ. 428/2007)·

Alfred Hopp (αριθ. 429/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 430/2007)·

Lisa Neukirchen (αριθ. 431/2007)·

Thomas Reimitz (αριθ. 432/2007)·

Wolfgang Depcik (αριθ. 433/2007)·

Kurt Sevecke (αριθ. 434/2007)·

Rafael Schiel (First Focus Foundation) (αριθ. 435/2007)·

Wolfgang Joußen (αριθ. 436/2007)·

Pater Don Demidoff (Liga pentru Renastere Morala) (αριθ. 437/2007)·

Paul Perterer (Europäische Vereinigung für Bürgerrechte) (αριθ. 438/2007)·

Bernhard Vetter (αριθ. 439/2007)·

Günter Fröhlich (αριθ. 440/2007)·

Richard Rivett (Regency Apartments) (αριθ. 441/2007)·

George Karlos (αριθ. 442/2007)·

Singam Narendrasingam (αριθ. 443/2007)·

Anna Doliwa-Klepacka (Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju) (αριθ. 444/2007)·

José Luis Canales Mediana ("Mesurbi" ciudadanos agrupados) (αριθ. 445/2007)·

Harry Schindler (Italy Star Association 1943-1945) (αριθ. 446/2007)·

A.L. Harvey (αριθ. 447/2007)·

Bernd Michael Uhl (αριθ. 448/2007)·

Joseph Grech (αριθ. 449/2007)·

Lucienne Pace (αριθ. 450/2007)·

Alan Gulliver (Valle Romano) (αριθ. 451/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 452/2007)·

Stefcho Minchev (αριθ. 453/2007)·

Newton Enkel (αριθ. 454/2007)·

Julia Kalimeri (Apanemi (Women's Information and Support Centre)) (αριθ. 455/2007)·

Malgorzata Nesterowicz (αριθ. 456/2007)·

Santiago Jiménez Serrano (αριθ. 457/2007)·

Jose Fernández Fernández (Asociación de Vecinos de Candás) (αριθ. 458/2007)·

Jesús Luis Morillo Fernández (αριθ. 459/2007)·

Pedro Torres Tortosa (αριθ. 460/2007)·

Laura Bendala Tufanisco (αριθ. 461/2007)·

Cándido Martínez Rodríguez (Colectivo Ecoloxista "Luita Verde") (αριθ. 462/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 463/2007)·

Gérard Robillard (αριθ. 464/2007)·

Claudio Beltrame (αριθ. 465/2007)·

Daniela Monaco (Comune di Lampedusa e Linosa) (αριθ. 466/2007)·

Jan Riegman (αριθ. 467/2007)·

Jan Terkel Nielsen (αριθ. 468/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 469/2007)·

Ryszard Garbowski (αριθ. 470/2007)·

Krzysztof Kukula (αριθ. 471/2007)·

Maria Helinska (αριθ. 472/2007)·

Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá (Associação de municipios para o ambiente) (αριθ. 473/2007)·

Στις 04.07.2007

Jörg Leichtfried et Reinhard Rack (MEP) (55 υπογραφές) (αριθ. 474/2007)·

Ronald Birchall (αριθ. 475/2007)·

Michael Izatt (αριθ. 476/2007)·

Catherina Groneveld (αριθ. 477/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 478/2007)·

Igor Lukashanets (48 υπογραφές) (αριθ. 479/2007)·

Oisin Jones-Dillon (αριθ. 480/2007)·

William Mclorn (αριθ. 481/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 482/2007)·

Roberto Giurastante (Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth-Amici della Terra) (αριθ. 483/2007)·

Jiřina Novotná (Společnost pro Pomoc při Huntingtonově Chorobě) (2918 υπογραφές) (αριθ. 484/2007)·

Hans-Günter Rogall (αριθ. 485/2007)·

Jürgen Gerlach (6 υπογραφές) (αριθ. 486/2007)·

Association Luxembourgeoise pour la Protection des Animaux (ALPA) (30 υπογραφές) (αριθ. 487/2007)·

Helene Pletzer (αριθ. 488/2007)·

Martin Züchner (αριθ. 489/2007)·

Achim Fritz Achmed Kolar Saal (αριθ. 490/2007)·

Karin Zajewski (αριθ. 491/2007)·

Christa Schulze (αριθ. 492/2007)·

Giorgio Bortini (αριθ. 493/2007)·

Giannis Aivaliotis (αριθ. 494/2007)·

Αnna Bousna (αριθ. 495/2007)·

Theodoros Papoulakos (αριθ. 496/2007)·

Pavlos Kirkos (αριθ. 497/2007)·

Pavlos Kirkos (αριθ. 498/2007)·

Nikolova Gelka Koleva (αριθ. 499/2007)·

Alexiou Chrisostomos (GERMAS Import-Export) (αριθ. 500/2007)·

Galousi Triantafillou (αριθ. 501/2007)·

Ioulia Rhessal Kasadsidou (αριθ. 502/2007)·

Emmanouil Vasilakakis (αριθ. 503/2007)·

Vassilis Stavrou (αριθ. 504/2007)·

Panagiota Evaggelopoulou (αριθ. 505/2007)·

Ιoannis Baklatsis (Enosi Periferiakon Kanalion Ellados) (2 υπογραφές) (αριθ. 506/2007)·

Petko Kovatchev (CEIE/CEE Bankwatch Network) (4 υπογραφές) (αριθ. 507/2007)·

Simon Lander (National Association of Mother Tongue Language Teachers in Italian Universities) (αριθ. 508/2007)·

Cheryl Wolley (αριθ. 509/2007)·

Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona (Proyecto INTER/SUR para la Ecociudadanía 1996-2016)

(αριθ. 510/2007)·

Quintín Gómez Huerta (Plataforma "Orihuela Sin Muralles" CV-91) (7414 υπογραφές) (αριθ. 511/2007)·

Eugenio Bermejo García (αριθ. 512/2007)·

José-Domingo López Manchón (Grup Ecologista Maigmó (GREMA)-Ecologistes en Acció) (αριθ. 513/2007)·

Víctor M. Olmos (Plataforma de Desarrollo Eólico Sostenible) (2 υπογραφές) (αριθ. 514/2007)·

Odorinda Tena Llorens (4 υπογραφές) (αριθ. 515/2007)·

Liliane Rocher (Asociación de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)) (αριθ. 516/2007)·

Anatoli Galitski (4 υπογραφές) (αριθ. 517/2007)·

Jean-François Legueulle (Fondation 30 Millions d'Amis) (7 υπογραφές) (αριθ. 518/2007)·

Benedicto Vadillo Ortíz (αριθ. 519/2007)·

Philippe Carrier (Association Bien Vivre à Bioule) (αριθ. 520/2007)·

Paolo Melissano (αριθ. 521/2007)·

Halina Messerschmidt (Koło Ligi Ochrony Przyrody "Zuraw") (αριθ. 522/2007)·

Jacob Jensen Pruehs (αριθ. 523/2007)·

Ralf Schmelich (αριθ. 524/2007)·

Ariel Machiel Rijkenberg (αριθ. 525/2007)·

Edgar Guhde (Politischer Arbeitskreis für Tierrechte in Europa PAKT) (αριθ. 526/2007)·

Helmut Nehrenheim (αριθ. 527/2007)·

Erik Siegfried (αριθ. 528/2007)·

Jörg Riesemann (αριθ. 529/2007)·

Jörg Cloesters (αριθ. 530/2007)·

Wolfgang Kupffender (αριθ. 531/2007)·

Nicole Andres (αριθ. 532/2007)·

A. Pace (5 υπογραφές) (αριθ. 533/2007)·

John Oakley (Asociación de Vecinos - Pueblo de Aigües) (αριθ. 534/2007)·

Lennart Hellstrand (αριθ. 535/2007)·

Ioannis Markides (αριθ. 536/2007)·

Gero Debusmann (αριθ. 537/2007)·

Gillian Wilson (αριθ. 538/2007)·

Barry Curtin (Watergrasshill Community Association) (αριθ. 539/2007)·

Graham et Janice Fisher (αριθ. 540/2007)·

Fernando Ripoll Vidal (Arenal Parcent S.L.) (αριθ. 541/2007)·

Agustín Sanmartín y González (αριθ. 542/2007)·

Francisco Amorós Samper (Asociación Nueva Cultura del Territorio) (αριθ. 543/2007)·

Brigitte Votron (Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral) (2 υπογραφές) (αριθ. 544/2007)·

Josefa Pavia Ferrando (αριθ. 545/2007)·

Vicent Beltrán Serrulla (Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc) (αριθ. 546/2007)·

Eloy Gregorio Cuellar Martín (Foro por Orcasitas) (αριθ. 547/2007)·

Joseline Martin (Locataires du Parloniam) (324 υπογραφές) (αριθ. 548/2007)·

Jean-François Delage (Triasem Sarl) (αριθ. 549/2007)·

Celestina Pollastri (αριθ. 550/2007)·

Marja Tuk-Koek (αριθ. 551/2007)·

Robbert Maris (αριθ. 552/2007)·

Krystyna Kowalska (αριθ. 553/2007)·

Malgorzata Waclawik (αριθ. 554/2007)·

Mats Söderlund (αριθ. 555/2007)·

Manuel Rosa dos Santos (αριθ. 556/2007)·

Monika et Ulrich Eichenberger (αριθ. 557/2007)·

Rosemary et Bob Johnson (αριθ. 558/2007)·

Salvador Ruíz Cruanes (αριθ. 559/2007)·

Juan Manuel Prego Paz (Videoclub Fontiñas) (2 υπογραφές) (αριθ. 560/2007)·

Στις 06.07.2007

František Venzara (αριθ. 561/2007)·

George Angelopoulos (Radio Taxi Patras) (αριθ. 562/2007)·

Nikitas Giannakakis (αριθ. 563/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 564/2007)·

José Enrique Carmona Llamas (αριθ. 565/2007)·

Antonio Mora Vergés (αριθ. 566/2007)·

Maria Begoña Valcarel Abellán (IZATE) (αριθ. 567/2007)·

Antonio Muñóz Secilla (Ecologistas en Αcción de Andalucía) (αριθ. 568/2007)·

Antonio Tortosa López (αριθ. 569/2007)·

Jesus Luis Morillo Fernández (αριθ. 570/2007)·

(απόρρητο όνομα) (αριθ. 571/2007)·

Antonio Díaz (Asociación de Perjudicados CV-95 Orihuela-Costa) (αριθ. 572/2007)·

Honorio Fernández Llamas (Asociación Europea de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo) (αριθ. 573/2007)·

Ignacio Montés Reig (αριθ. 574/2007)·

Jaime Del Val (Asociación Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense) (αριθ. 575/2007)·

Ahmed Mokhtar (αριθ. 576/2007)·

Olivier Baux (αριθ. 577/2007)·

Matthieu Wemaere (SCP Huglo-Lepage et Associés Conseil) (αριθ. 578/2007)·

Chryssikos Demetrius (αριθ. 579/2007)·

Jean-Paul et Nicole Bardy (2 υπογραφές) (αριθ. 580/2007)·

Yves Gérard (4 υπογραφές) (αριθ. 581/2007)·

Frédéric Jacquemart (G.I.E.T.) (21517 υπογραφές) (αριθ. 582/2007)·

Henri Nikuna Kelani (αριθ. 583/2007)·

Nucu Istrate Moldovan (253 υπογραφές) (αριθ. 584/2007)·

Brahim Katoui (αριθ. 585/2007)·

Stefano Pino (αριθ. 586/2007)·

Marina Salvadore (Voce di me Garide) (αριθ. 587/2007)·

Vincenzo Russo (Genitori Scuola Media Redi Granacci) (αριθ. 588/2007)·

Mario Zaccaria (3 υπογραφές) (αριθ. 589/2007)·

Andrea Bucci (αριθ. 590/2007)·

Slavnicu Lacramioara (αριθ. 591/2007)·

Pimen Inalt Prea Sfintitul (αριθ. 592/2007)·

Maria Hapenciuc (αριθ. 593/2007)·

Sefan Iulian Blebea (αριθ. 594/2007)·

Iosif Giurgiu et Maria Ardean (2 υπογραφές) (αριθ. 595/2007)·

Cristiana Muscardini (913 υπογραφές) (αριθ. 596/2007)·

"Contract Agents in European Commission Delegations around the World" (αριθ. 597/2007)·

Cathal McCarthy (Weston Garden Residents Association) (αριθ. 598/2007).


12. Χρονοδιάγραμμα 2008

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωστοποιεί τις προτάσεις της για το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του 2008.

Οι προτεινόμενες ημερομηνίες είναι οι εξής:

από 14 ώς 17 Ιανουαρίου

η 23η Ιανουαρίου*

η 30η και η 31η Ιανουαρίου

από 18 ώς 21 Φεβρουαρίου

η 27η Φεβρουαρίου*

από 10 ώς 13 Μαρτίου

η 26η Μαρτίου*

η 2η και η 3η Απριλίου

από 14 ώς 17 Απριλίου

η 23η Απριλίου*

η 7 και η 8η Μαΐου

από 19 ώς 22 Μαΐου

η 28η Μαΐου*

η 4η και η 5η Ιουνίου

από 16 ώς 19 Ιουνίου

η 25η Ιουνίου*

από 7 ώς 10 Ιουλίου

από 1η ώς 4 Σεπτεμβρίου

η 10η Σεπτεμβρίου*

από 22 ώς 25 Σεπτεμβρίου

η 8η και η 9η Οκτωβρίου

από 20 ώς 23 Οκτωβρίου

η 5η Νοεμβρίου*

από 17 ώς 20 Νοεμβρίου

η 3η και η 4η Δεκεμβρίου

από 15 ώς 18 Δεκεμβρίου.

* Αυτές οι ημερομηνίες κρατούνται για την ενδεχόμενη διεξαγωγή συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια των οποίων θα εξεταστούν θέματα της επικαιρότητας σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 28.09.2006.

Τροποποιήσεις στις προτεινόμενες ημερομηνίες μπορούν να κατατεθούν από πολιτική ομάδα ή από 40 βουλευτές.

Η προθεσμία για την υποβολή τροποποιήσεων, μετά από πρόταση της Ομάδας ΡSE, αναβάλλεται για την Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 στις 10 π.μ. (βλ. και παρέμβαση του Martin Schulz στο τέλος του σημείου 13). Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11.07.2007 στις 12 το μεσημέρι.


13. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιουλίου 2007 (PE 391.081/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 132 του Κανονισμού):

Συνεδριάσεις από τις 09.07.2007 έως τις 12.07.2007

Δευτέρα και Τρίτη

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Τετάρτη

- αιτήσεις των ομάδων PSE, ALDE και GUE/NGL για αναπομπή σε επιτροπή της έκθεσης Markov σχετικά με την ασφάλεια των οδικών υποδομών (A6-0221/2007) (σημείο 17 του PDOJ) σύμφωνα με το άρθρο 168 του Κανονισμού

Παρεμβαίνει ο Brian Simpson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος αιτιολογεί την αίτηση.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Πέμπτη

- δεν προτάθηκε τροποποίηση

Παρεμβαίνει ο Martin Schulz, ο οποίος ζητά να μετατεθεί η προθεσμία υποβολής τροποποιήσεων στο χρονοδιάγραμμα του 2008 για την Τρίτη 10.07.2007 στις 6 μ.μ. Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


14. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Ovidiu Victor Ganţ, Árpád Duka-Zólyomi, Lasse Lehtinen, Alexandru-Ioan Morţun, Andrzej Tomasz Zapałowski, Milan Horáček, Willy Meyer, Thomas Wise, Desislav Chukolov, Sergej Kozlík, Γεώργιος Παπαστάμκος, Μαρία Ματσούκα, Diana Wallis, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Magda Kósáné Kovács, Pedro Guerreiro, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Cristian Silviu Buşoi, Péter Olajos, Proinsias De Rossa, Richard Ashworth, Brian Simpson, Μάριος Ματσάκης, Bogusław Rogalski, Ιωάννης Γκλαβάκης, Jörg Leichtfried, Geoffrey Van Orden και Tunne Kelam.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

15. Ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων ***I - Πρόσθετα τροφίμων ***I - Ένζυμα τροφίμων ***I - Αρτύματα και συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρόσθετα τροφίμων [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ και της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αρτύματα και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Η Åsa Westlund παρουσιάζει τις εκθέσεις της.

Η Avril Doyle παρουσιάζει την έκθεσή της.

Η Mojca Drčar Murko παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν : Manuel Medina Ortega (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Horst Schnellhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Karin Scheele, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk και Μάρκος Κυπριανού .

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.32 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007, σημείο 8.33 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007, σημείο 8.34 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007 και σημείο 8.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007.


16. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013) στον τομέα της υγείας ***II - Δράσεις για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 - Πτυχές υγείας [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Αντώνιος Τρακατέλλης (A6-0184/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0033/2007) που κατέθεσε ο Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Δράσεις για αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων (B6-0134/2007)

Ο Αντώνιος Τρακατέλλης παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Ο Miroslav Ouzký αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Christofer Fjellner, Dorette Corbey, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Zuzana Roithová και Μάρκος Κυπριανού .

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs και John Bowis, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων (B6-0277/2007).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.30 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007.


17. Διαχείριση των κινδύνων από το ΜΟΝ 863 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Διαχείριση των κινδύνων από το ΜΟΝ 863

Ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν : Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Karin Scheele, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Μάρκος Κυπριανού .

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτγείες της Αμερικής (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Συμφωνία ΡΝR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Σταύρος Λαμπρινίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Franco Frattini και Kathalijne Maria Buitenweg.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.7.2007.


19. Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας [2007/2089(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Ο Alejo Vidal-Quadras παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sophia in 't Veld (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Brigitte Douay (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola και Monica Maria Iacob-Ridzi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig και Andris Piebalgs.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.38 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007.


20. Όργανα μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά ορισμένων οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

Η María Sornosa Martínez παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Miroslav Mikolášik, Linda McAvan, Günter Verheugen και Carl Schlyter.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.31 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007.


21. Προσδιορισμός, χαρακτηρισμός και προστασία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό της Ευρωπαϊκής Υποδομής Ζωτικής Σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης για βελτίωση της προστασίας της [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η Jeanine Hennis-Plasschaert παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν : Harald Ettl (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Renate Sommer (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Christian Ehler, Inger Segelström, Marianne Mikko και Franco Frattini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.37 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007.


22. Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») ***III (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ») [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - Εισηγήτρια: Diana Wallis A6-0257/2007

Η Diana Wallis παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν : Rainer Wieland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Andrzej Jan Szejna.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.7.2007.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 391.081/OJMA).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.45 μ.μ.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Flašíková Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Jim Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Janowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Λαμπρινίδης, Landsbergis, de Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Markov, Marques, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Μαυρομμάτης, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin-Chartier, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols, Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov, Pannella, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Σαμαράς, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani , Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergès, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου