Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 235kWORD 184k
Esmaspäev, 9. juuli 2007 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendi komisjonide koosseis
 6.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 7.Esitatud dokumendid
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 11.Petitsioonid
 12.2008. aasta ajakava
 13.Tööplaan
 14.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 15.Toidu lisaainete lubade andmise ühtne menetlus ***I - Toidu lisaained ***I - Toiduensüümid ***I - Toiduainetes kasutatavad lõhna- ja maitseained ning teatavad lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosad ***I (arutelu)
 16.Ühenduse tervisevaldkonna tegevusprogramm (2007–2013) ***II - Südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemise meetmed (arutelu)
 17.MON 863 riskijuhtimine (arutelu)
 18.PNR-leping Ameerika Ühendriikidega (arutelu)
 19.Gaasi ja elektri siseturu väljavaated (arutelu)
 20.Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed ***II (arutelu)
 21.Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride identifitseerimine, määramine ja kaitse * (arutelu)
 22.Lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus ("Rooma II") ***III (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega Londonis, Glasgows ja Jeemenis toimunud viimaste terrorirünnakute kohta. Ta mõistis terrorismiaktid veel kord hukka ja väljendas parlamendi nimel oma solidaarsust ohvrite perekondadega.

Parlament pidas terrorismiohvrite mälestuseks minutilise leinaseisaku.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Marie Anne Isler Béguin on teatanud, et Sierra Leone valimiste vaatlusmissiooni juhtimise tõttu pole tal võimalik käesoleval osaistungjärgul osaleda.


4. Parlamendi koosseis

Prantsusmaa pädevad asutused on 4.7.2007. aasta kirjaga teatanud, et menetlused seoses Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici ja Jean-Claude Fruteau valimisega rahvusassambleesse on lõpetatud, ning on edastanud nende asendajate nimed.

President märkis nende kohtade vabaksjäämist alates 26.6.2007. Ta võttis teadmiseks Roselyne Lefrançois' nimetamise Marie-Line Reynaud' asemele, Pierre Pribetichi nimetamise Pierre Moscovici asemele ja Catherine Neris' nimetamise Jean-Claude Fruteau asemele alates 4.7.2007.

Itaalia pädevad asutused on teatanud Marta Vincenzi valimisest ametisse, mis vastavalt otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 3 ei ole ühitatav Euroopa Parlamendi liikme ametiga, ning on teatanud presidendile tema asendaja nime.

President märkis vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 koha vabaksjäämist alates 30.6.2007 ja võttis teadmiseks Francesco Ferrari nimetamise Marta Vincenzi asemele alates 5.7.2007.

Francesco Ferrari on teatanud ühinemisest fraktsiooniga ALDE.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust nende mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Roselyne Lefrançois, Pierre Pribetich, Catherine Neris ja Francesco Ferrari vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Parlamendi komisjonide koosseis

Fraktsiooni ITS taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

ECON komisjon: Slavi Binev

IMCO komisjon: Desislav Chukolov

AFCO komisjon: Ashley Mote.


6. Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 allkirjastab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga järgmised kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktid:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduses registreeritud raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamise kohta (3620/3/2007 - C6-0223/2007 - 2006/0183(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv noteeritud äriühingute aktsionäride teatavate õiguste kasutamise kohta (3608/2/2007 - C6-0220/2007 - 2005/0265(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 311/76 võõrtöötajaid käsitleva statistika koostamise kohta (3609/4/2007 - C6-0221/2007 - 2005/0156(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse mehhanismiga seoses ning reguleeritakse külalisametnike ülesandeid ja volitusi (3616/2/2007 - C6-0222/2007 - 2006/0140(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus (3604/5/2007 - C6-0219/2007 - 2005/0020(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma II”) (3619/3/2007 - C6-0199/2007 – 2003/0168(COD)).


7. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 22/2007 ettepanek – III jagu – komisjon (SEK(2007)0680 - C6-0191/2007 - 2007/2159(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 24/2007 ettepanek – III jagu –komisjon (SEK(2007)0682 - C6-0192/2007 - 2007/2160(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mootorsõidukite ja nende haagiste andmesiltide ning kirjete, nende asukoha ja kinnitusviisi kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0344 - C6-0193/2007 - 2007/0119(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 23/2007 ettepanek – III jagu –komisjon (SEK(2007)0681 - C6-0194/2007 - 2007/2161(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- 2007. eelarveaasta paranduseelarve nr 4 projekt - Tulude koondarvestus - Tulude ja kulude eelarvestus eelarvejagude kaupa - III jagu – komisjon (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

CULT, ITRE, CONT, LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/109/EÜ, et laiendada selle reguleerimisala rahvusvahelise kaitse saajatele (KOM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta (KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Panama Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0151 - C6-0198/2007 - 2007/0057(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0219 - C6-0201/2007 - 2007/0074(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides (KOM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta) lisasid (KOM(2007)0376 - C6-0204/2007 - 2007/0129(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus (EURATOM) toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Valitsustevahelise konverentsi (VVK) kokkukutsumine: Euroopa Parlamendi arvamus (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 25/2007 ettepanek – III jagu –komisjon (SEK(2007)0683 - C6-0207/2007 - 2007/2164(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 26/2007 ettepanek – III jagu –komisjon (SEK(2007)0684 - C6-0208/2007 - 2007/2165(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Liidu Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0169 - C6-0210/2007 - 2006/0058(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (KOM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

2) parlamendi komisjonid:

2.1) raportid

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrust (EÜ) nr 601/2004, millega sätestatakse teatavad kalastustegevuse suhtes kohaldatavad kontrollimeetmed Antarktika vete elusressursside kaitse konventsiooni alla kuuluvas piirkonnas ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 3943/90, (EÜ) nr 66/98 ja (EÜ) 1721/1999 (KOM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

- Raport endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2006. aasta arenguaruande kohta (2006/2289(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Erik Meijer (A6-0214/2007)

- Raport, mis käsitleb kontrollikoja eriaruannet nr 9/2006 komisjoni, parlamendi ja nõukogu kirjaliku tõlke kulude kohta (2007/2077(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)) - AFET komisjon - Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule läbirääkimisvolituse kohta uue, laiendatud lepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahel (2007/2015(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Michał Tomasz Kamiński (A6-0217/2007)

- Raport esimese raudteepaketi ellurakendamise kohta (2006/2213(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Michael Cramer (A6-0219/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (KOM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Helmuth Markov (A6-0221/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)) - AFET komisjon - Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Philip Bradbourn (A6-0225/2007)

- Raport uue artikli 204a „Parandused“ Euroopa Parlamendi kodukorda lisamise kohta (2005/2041(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Richard Corbett (A6-0229/2007)

- Raport Euroopa Parlamendi kodukorra kohaldamist või tõlgendamist käsitleva kodukorra artikli 201 muutmise kohta (2006/2192(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Richard Corbett (A6-0230/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/66/EÜ patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse kontoriseadmete energiatõhususe märgistuse programmi kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

- Raport ELi tulevase merenduspoliitika kohta: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses (2006/2299(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/675/EMÜ Euroopa kindlustuse ja kutsealase pensionikindlustuse komitee loomise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0925 - C6-0008/2007 - 2006/0292(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Pervenche Berès (A6-0236/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/49/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse statistikaprogrammi kohta ajavahemikuks 2008–2012 (KOM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

- Raport ühtekuuluvuspoliitika rolli ja tõhususe kohta erinevuste vähendamisel vaeseimates ELi piirkondades (2006/2176(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0241/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93 (KOM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega (KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Markus Ferber (A6-0246/2007)

- Raport tööõiguse ajakohastamise kohta 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel (2007/2023(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

- Raport finantsteenuste poliitika kohta (2005–2010) - valge raamat (2006/2270(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

- Raport gaasi ja elektri siseturu väljavaadete kohta (2007/2089(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

- Raport Ashley Mote’i puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2007/2122(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

- Raport konsulteerimise taotluse kohta Alessandra Mussolini puutumatuse ja eesõiguste küsimuses (2006/2301(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse seoses aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel ette nähtud sõltumatu eksperdiaruande nõudega nõukogu direktiivi 78/855/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist, ning nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist (KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)) - AFET komisjon - Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)) - AFET komisjon - Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)) - AFET komisjon - Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 954/79 selle kohta, kuidas liikmesriigid ratifitseerivad liinilaevanduskonverentsi toimimisjuhendit käsitleva Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni või ühinevad sellega (KOM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

- * Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva 26. juuli 1995. aasta Euroopa Politseiameti konventsiooniga (Europoli konventsiooniga) (KOM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

- * Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli 34 alusel nõukogu koostatud Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kriminaalasjades vastastikuse õigusabi 29. mai 2000. aasta konventsiooniga (KOM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

- Raport 2007. aasta aruande kohta euroala kohta (2007/2143(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

- * Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga (KOM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

- Raport Euroopa Keskpanga 2006. aasta aruande kohta (2007/2142(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

- Raport Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta paranduseelarve nr 4/2007 projekti kohta (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: James Elles (A6-0268/2007)

- * Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud juhtimisõiguse äravõtmise 17. juuni 1998. aasta konventsiooniga (KOM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride identifitseerimise ja määramise ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamise kohta (KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

- * Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva 26. mai 1997. aasta konventsiooniga (KOM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

- *** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (08937/2007 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)) - AFET komisjon - Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

- Raport õigusaktidega kehtestatud halduskulude minimeerimise kohta (2005/2140(INI)) - CONT komisjon - Raportöör: Jan Mulder (A6-0275/2007)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse teine tervise tegevusprogramm (2007–2013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega (05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi „Põhiõigused ja õigusasjad“ raames eriprogramm „Tsiviilõigus“ (08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Inger Segelström (A6-0262/2007)

3) parlamendiliikmed:

3.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 109) (B6-0133/2007)

- komisjonile

Crowley Brian, Schmidt Olle, Stihler Catherine, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Kirilov Evgeni, Badia i Cutchet Maria, Andrikienė Laima Liucija, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Paleckis Justas Vincas, Moraes Claude, Schlyter Carl, Belet Ivo, Mitchell Gay, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Henin Jacky, Nicholson James, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Batzeli Katerina, Färm Göran, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, De Vits Mia, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Jensen Anne E., Uca Feleknas, Riis-Jørgensen Karin, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Ţicău Silvia-Adriana

- nõukogule

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Crowley Brian, Manolakou Diamanto, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Moraes Claude, Newton Dunn Bill, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, Morgantini Luisa, Rutowicz Leopold Józef, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Harkin Marian

4) lepituskomiteelt:

- Lepituskomitees heaks kiidetud ühine tekst eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatava õiguse kohta („Rooma II”) (03619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD))

5) parlamendi delegatsioonilt lepituskomitees:

- ***III Raport lepituskomitees heakskiidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ühise teksti kohta, mis käsitleb lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatavat õigust („Rooma II”) (03619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)) - CODE komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A6-0257/2007)


8. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-0032/2007) Helmuth Markov INTA komisjoni nimel komisjonile: Viimased arengud kahepoolsetes kaubandussuhetes Hiinaga (B6-0129/2007);

- (O-0036/2007) Gianluca Susta ja Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel, Kader Arif fraktsiooni PSE nimel, Georgios Papastamkos fraktsiooni PPE-DE nimel, Vittorio Agnoletto ja Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel nõukogule: TRIPS-leping ja ravimite kättesaadavus (B6-0130/2007);

- (O-0037/2007) Gianluca Susta ja Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel, Kader Arif fraktsiooni PSE nimel, Georgios Papastamkos fraktsiooni PPE-DE nimel, Vittorio Agnoletto ja Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel komisjonile: TRIPS-leping ja ravimite kättesaadavus (B6-0131/2007);

- (O-0041/2007) Jan Andersson EMPL komisjoni nimel komisjonile: Töötajate lähetamine (B6-0132/2007);

- (O-0033/2007) Miroslav Ouzký ENVI komisjoni nimel komisjonile: Südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemise meetmed (B6-0134/2007);

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123):

- Mario Borghezio: Kristlaste tagakiusamine araabia maades ja mujal maailmas (0065/2007);

- Arlene McCarthy, Gérard Onesta ja Georgs Andrejevs: Vähem tuleohtlikud sigaretid (0066/2007);

- Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre ja Luisa Morgantini: Surmanuhtlus Valgevenes (0067/2007);

- Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov ja Slavi Binev: Türklaste poolt 1876.–1877. aastal toime pandud bulgaarlaste genotsiid (0068/2007);

- Andreas Mölzer: Varjupaigataotlejate kuritegevus (0069/2007);

- Bogusław Rogalski: Otsus jätta Poola kodanik XX ilma vanemaõigustest Norra kodaniku XX kasuks, keda kahtlustatakse nende tütre seksuaalses kuritarvitamises (0070/2007).


9. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa Ühenduse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping;

- ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vaheline teadus- ja tehnikakoostöö leping.


10. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2007 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


11. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 191 lõikele 5 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

22.06.2007

Uwe Herzog (nr 353/2007);

Giorgio Bortini (nr 354/2007);

Giorgio Bortini (nr 355/2007);

Otwin Schneider (nr 356/2007);

(nimi salastatud) (nr 357/2007);

(nimi salastatud) (nr 358/2007);

Rainer Müller (nr 359/2007);

Udo Anders (nr 360/2007);

Rudolf Hotz (nr 361/2007);

Manfred Böhm (nr 362/2007);

Doris Müller (nr 363/2007);

Peter Rabe (RAe Lueken, Voelzke & Kollegen) (nr 364/2007);

Heinz Blume (nr 365/2007);

Jack Morin (nr 366/2007);

Eugenia Iliescu (nr 367/2007);

Hartwig Wendhausen (nr 368/2007);

Michael Heilig (nr 369/2007);

Gisela ja Wilfried Ruffing (nr 370/2007);

Günther Daumenlang (nr 371/2007);

Adam Bohdan (Pracownia na rzecz Wzystkich Istot Oddzial Podlaski) (nr 372/2007);

Isabelle Borg (nr 373/2007);

Barbara Bode (nr 374/2007);

Singam Narendrasingam (nr 375/2007);

Teresa McDonnell (nr 376/2007);

Joan Borg Cardona (nr 377/2007);

Lesley Gail Kreupl (nr 378/2007);

Alvin Slack (nr 379/2007);

(nimi salastatud) (nr 380/2007);

(nimi salastatud) (nr 381/2007);

Joseph Fsadni (nr 382/2007);

(nimi salastatud) (nr 383/2007);

Birgit Garthe (nr 384/2007);

Octavian Cocos (nr 385/2007);

(nimi salastatud) (nr 386/2007);

Ann Kelly (nr 387/2007);

Brent Gardner (nr 388/2007);

GJW ja PJ Hall (nr 389/2007);

Patrick Heffernan (nr 390/2007);

Elaine Comet (nr 391/2007);

(nimi salastatud) (nr 392/2007);

Gordon McGinn (nr 393/2007);

Peter Welz (nr 394/2007);

Alan Handforth (nr 395/2007);

Miguel Ángel de la Cámara Egea (Asociación de Técnicos de Imagen para el Diagnóstico) (nr 396/2007);

(nimi salastatud) (nr 397/2007);

Ignacio López Gil (nr 398/2007);

Antonio Tortosa López (nr 399/2007);

Sergil Garriga Llovet (nr 400/2007);

Golden-Line SPRL (10 allkirja) (nr 401/2007);

Dimitar-Dimtchev Sabev (nr 402/2007);

Jean-Marie Godot (nr 403/2007);

(nimi salastatud) (nr 404/2007);

Carla Cocco (nr 405/2007);

Claudio Falcone (nr 406/2007);

Carlo Renato Gaspare Casertano (nr 407/2007);

Fabiano Fortunato (nr 408/2007);

Gunars Resnais (Latvijas Politiski Represeto Apvieniba) (nr 409/2007);

(nimi salastatud) (nr 410/2007);

Kryzysztof Adamkiewicz (nr 411/2007);

Josef Jedruch (nr 412/2007);

I Peuzi Devlecea (nr 413/2007);

Lucian Vincentiu Ionescu (nr 414/2007);

Dron Emanuil Danut (nr 415/2007);

26.06.2007

Isabel Pérez-Espinosa González-Lobón (nr 416/2007);

Peter Sälzer (nr 417/2007);

Helga Blümel (nr 418/2007);

Matthias Hoffmann (Hazet-Werk) (nr 419/2007);

Edgar Thomas (Thomas Spedition GmbH) (nr 420/2007);

Osman Türker (nr 421/2007);

Erich Schmitt (nr 422/2007);

Helmut ja Sigrid Kursch (nr 423/2007);

Joachim Bader (Europäische Vereinigung von Erfinder-Verbänden und -Vereinen) (nr 424/2007);

Holger Pollmann (nr 425/2007);

Olaf Quasdorff (nr 426/2007);

Klaus Seitz (nr 427/2007);

Giorgio Bortini (nr 428/2007);

Alfred Hopp (nr 429/2007);

(nimi salastatud) (nr 430/2007);

Lisa Neukirchen (nr 431/2007);

Thomas Reimitz (nr 432/2007);

Wolfgang Depcik (nr 433/2007);

Kurt Sevecke (nr 434/2007);

Rafael Schiel (First Focus Foundation) (nr 435/2007);

Wolfgang Joußen (nr 436/2007);

Pater Don Demidoff (Liga pentru Renastere Morala) (nr 437/2007);

Paul Perterer (Europäische Vereinigung für Bürgerrechte) (nr 438/2007);

Bernhard Vetter (nr 439/2007);

Günter Fröhlich (nr 440/2007);

Richard Rivett (Regency Apartments) (nr 441/2007);

George Karlos (nr 442/2007);

Singam Narendrasingam (nr 443/2007);

Anna Doliwa-Klepacka (Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju) (nr 444/2007);

José Luis Canales Mediana ("Mesurbi" ciudadanos agrupados) (nr 445/2007);

Harry Schindler (Italy Star Association 1943-1945) (nr 446/2007);

A.L. Harvey (nr 447/2007);

Bernd Michael Uhl (nr 448/2007);

Joseph Grech (nr 449/2007);

Lucienne Pace (nr 450/2007);

Alan Gulliver (Valle Romano) (nr 451/2007);

(nimi salastatud) (nr 452/2007);

Stefcho Minchev (nr 453/2007);

Newton Enkel (nr 454/2007);

Julia Kalimeri (Apanemi (Women's Information and Support Centre)) (nr 455/2007);

Malgorzata Nesterowicz (nr 456/2007);

Santiago Jiménez Serrano (nr 457/2007);

Jose Fernández Fernández (Asociación de Vecinos de Candás) (nr 458/2007);

Jesús Luis Morillo Fernández (nr 459/2007);

Pedro Torres Tortosa (nr 460/2007);

Laura Bendala Tufanisco (nr 461/2007);

Cándido Martínez Rodríguez (Colectivo Ecoloxista "Luita Verde") (nr 462/2007);

(nimi salastatud) (nr 463/2007);

Gérard Robillard (nr 464/2007);

Claudio Beltrame (nr 465/2007);

Daniela Monaco (Comune di Lampedusa e Linosa) (nr 466/2007);

Jan Riegman (nr 467/2007);

Jan Terkel Nielsen (nr 468/2007);

(nimi salastatud) (nr 469/2007);

Ryszard Garbowski (nr 470/2007);

Krzysztof Kukula (nr 471/2007);

Maria Helinska (nr 472/2007);

Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá (Associação de municipios para o ambiente) (nr 473/2007);

04.07.2007

Jörg Leichtfried ja Reinhard Rack (MEP) (55 allkirja) (nr 474/2007);

Ronald Birchall (nr 475/2007);

Michael Izatt (nr 476/2007);

Catherina Groneveld (nr 477/2007);

(nimi salastatud) (nr 478/2007);

Igor Lukashanets (48 allkirja) (nr 479/2007);

Oisin Jones-Dillon (nr 480/2007);

William Mclorn (nr 481/2007);

(nimi salastatud) (nr 482/2007);

Roberto Giurastante (Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth-Amici della Terra) (nr 483/2007);

Jiřina Novotná (Společnost pro Pomoc při Huntingtonově Chorobě) (2918 allkirja) (nr 484/2007);

Hans-Günter Rogall (nr 485/2007);

Jürgen Gerlach (6 allkirja) (nr 486/2007);

Association Luxembourgeoise pour la Protection des Animaux (ALPA) (30 allkirja)

(nr 487/2007);

Helene Pletzer (nr 488/2007);

Martin Züchner (nr 489/2007);

Achim Fritz Achmed Kolar Saal (nr 490/2007);

Karin Zajewski (nr 491/2007);

Christa Schulze (nr 492/2007);

Giorgio Bortini (nr 493/2007);

Giannis Aivaliotis (nr 494/2007);

Αnna Bousna (nr 495/2007);

Theodoros Papoulakos (nr 496/2007);

Pavlos Kirkos (nr 497/2007);

Pavlos Kirkos (nr 498/2007);

Nikolova Gelka Koleva (nr 499/2007);

Alexiou Chrisostomos (GERMAS Import-Export) (nr 500/2007);

Galousi Triantafillou (nr 501/2007);

Ioulia Rhessal Kasadsidou (nr 502/2007);

Emmanouil Vasilakakis (nr 503/2007);

Vassilis Stavrou (nr 504/2007);

Panagiota Evaggelopoulou (nr 505/2007);

Ιoannis Baklatsis (Enosi Periferiakon Kanalion Ellados) (2 allkirja) (nr 506/2007);

Petko Kovatchev (CEIE/CEE Bankwatch Network) (4 allkirja) (nr 507/2007);

Simon Lander (National Association of Mother Tongue Language Teachers in Italian Universities) (nr 508/2007);

Cheryl Wolley (nr 509/2007);

Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona (Proyecto INTER/SUR para la Ecociudadanía 1996-2016) (nr 510/2007);

Quintín Gómez Huerta (Plataforma "Orihuela Sin Muralles" CV-91) (7414 allkirja) (nr 511/2007);

Eugenio Bermejo García (nr 512/2007);

José-Domingo López Manchón (Grup Ecologista Maigmó (GREMA)-Ecologistes en Acció) (nr 513/2007);

Víctor M. Olmos (Plataforma de Desarrollo Eólico Sostenible) (2 allkirja) (nr 514/2007);

Odorinda Tena Llorens (4 allkirja) (nr 515/2007);

Liliane Rocher (Asociación de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)) (nr 516/2007);

Anatoli Galitski (4 allkirja) (nr 517/2007);

Jean-François Legueulle (Fondation 30 Millions d'Amis) (7 allkirja) (nr 518/2007);

Benedicto Vadillo Ortíz (nr 519/2007);

Philippe Carrier (Association Bien Vivre à Bioule) (nr 520/2007);

Paolo Melissano (nr 521/2007);

Halina Messerschmidt (Koło Ligi Ochrony Przyrody "Zuraw") (nr 522/2007);

Jacob Jensen Pruehs (nr 523/2007);

Ralf Schmelich (nr 524/2007);

Ariel Machiel Rijkenberg (nr 525/2007);

Edgar Guhde (Politischer Arbeitskreis für Tierrechte in Europa PAKT) (nr 526/2007);

Helmut Nehrenheim (nr 527/2007);

Erik Siegfried (nr 528/2007);

Jörg Riesemann (nr 529/2007);

Jörg Cloesters (nr 530/2007);

Wolfgang Kupffender (nr 531/2007);

Nicole Andres (nr 532/2007);

A. Pace (5 allkirja) (nr 533/2007);

John Oakley (Asociación de Vecinos - Pueblo de Aigües) (nr 534/2007);

Lennart Hellstrand (nr 535/2007);

Ioannis Markides (nr 536/2007);

Gero Debusmann (nr 537/2007);

Gillian Wilson (nr 538/2007);

Barry Curtin (Watergrasshill Community Association) (nr 539/2007);

Graham ja Janice Fisher (nr 540/2007);

Fernando Ripoll Vidal (Arenal Parcent S.L.) (nr 541/2007);

Agustín Sanmartín y González (nr 542/2007);

Francisco Amorós Samper (Asociación Nueva Cultura del Territorio) (nr 543/2007);

Brigitte Votron (Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral) (2 allkirja)

(nr 544/2007);

Josefa Pavia Ferrando (nr 545/2007);

Vicent Beltrán Serrulla (Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc) (nr 546/2007);

Eloy Gregorio Cuellar Martín (Foro por Orcasitas) (nr 547/2007);

Joseline Martin (Locataires du Parloniam) (324 allkirja) (nr 548/2007);

Jean-François Delage (Triasem Sarl) (nr 549/2007);

Celestina Pollastri (nr 550/2007);

Marja Tuk-Koek (nr 551/2007);

Robbert Maris (nr 552/2007);

Krystyna Kowalska (nr 553/2007);

Malgorzata Waclawik (nr 554/2007);

Mats Söderlund (nr 555/2007);

Manuel Rosa dos Santos (nr 556/2007);

Monika ja Ulrich Eichenberger (nr 557/2007);

Rosemary ja Bob Johnson (nr 558/2007);

Salvador Ruíz Cruanes (nr 559/2007);

Juan Manuel Prego Paz (Videoclub Fontiñas) (2 allkirja) (nr 560/2007);

06.07.2007

František Venzara (nr 561/2007);

George Angelopoulos (Radio Taxi Patras) (nr 562/2007);

Nikitas Giannakakis (nr 563/2007);

(nimi salastatud) (nr 564/2007);

José Enrique Carmona Llamas (nr 565/2007);

Antonio Mora Vergés (nr 566/2007);

Maria Begoña Valcarel Abellán (IZATE) (nr 567/2007);

Antonio Muñóz Secilla (Ecologistas en Acción de Andalucía) (nr 568/2007);

Antonio Tortosa López (nr 569/2007);

Jesus Luis Morillo Fernández (nr 570/2007);

(nimi salastatud) (nr 571/2007);

Antonio Díaz (Asociación de Perjudicados CV-95 Orihuela-Costa) (nr 572/2007);

Honorio Fernández Llamas (Asociación Europea de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo) (nr 573/2007);

Ignacio Montés Reig (nr 574/2007);

Jaime Del Val (Asociación Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense) (nr 575/2007);

Ahmed Mokhtar (nr 576/2007);

Olivier Baux (nr 577/2007);

Matthieu Wemaere (SCP Huglo-Lepage et Associés Conseil) (nr 578/2007);

Chryssikos Demetrius (nr 579/2007);

Jean-Paul ja Nicole Bardy (2 allkirja) (nr 580/2007);

Yves Gérard (4 allkirja) (nr 581/2007);

Frédéric Jacquemart (G.I.E.T.) (21517 allkirja) (nr 582/2007);

Henri Nikuna Kelani (nr 583/2007);

Nucu Istrate Moldovan (253 allkirja) (nr 584/2007);

Brahim Katoui (nr 585/2007);

Stefano Pino (nr 586/2007);

Marina Salvadore (Voce di me Garide) (nr 587/2007);

Vincenzo Russo (Genitori Scuola Media Redi Granacci) (nr 588/2007);

Mario Zaccaria (3 allkirja) (nr 589/2007);

Andrea Bucci (nr 590/2007);

Slavnicu Lacramioara (nr 591/2007);

Pimen Inalt Prea Sfintitul (nr 592/2007);

Maria Hapenciuc (nr 593/2007);

Sefan Iulian Blebea (nr 594/2007);

Iosif Giurgiu ja Maria Ardean (2 allkirja) (nr 595/2007);

Cristiana Muscardini (913 allkirja) (nr 596/2007);

"Contract Agents in European Commission Delegations around the World" (nr 597/2007);

Cathal McCarthy (Weston Garden Residents Association) (nr 598/2007).


12. 2008. aasta ajakava

Esimeeste konverents esitas oma ettepanekud 2008. aasta istungite ajakava kohta.

Ettepanekud on järgmised:

14.-17. jaanuar

23. jaanuar*

30. ja 31. jaanuar

18.-21. veebruar

27. veebruar*

10.-13. märts

26. märts*

2. ja 3. aprill

14.-17. aprill

23. aprill*

7. ja 8. mai

19.-22. mai

28. mai*

4. ja 5. juuni

16.-19. juuni

25. juuni*

7.-10. juuli

1.-4. september

10. september*

22.-25. september

8. ja 9. oktoober

20.-23. oktoober

5. november*

17.-20. november

3. ja 4. detsember

15.-18 detsember.

* Need kuupäevad on mõeldud võimalike istungite korraldamiseks, mille käigus käsitletakse päevakohaseid teemasid vastavalt esimeeste konverentsi 28. septembri 2006. aasta otsusele.

Ülaltoodud ettepanekute kohta võivad muudatusettepanekuid esitada fraktsioon või 40 parlamendiliiget.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on fraktsiooni PSE taotlusel lükatud edasi teisipäevale, 10.7.2007 kella 10.00-le (vt ka Martin Schulzi sõnavõttu punkti 13 lõpus). Hääletus toimub kolmapäeval, 11.7.2007 kell 12.00.


13. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2007. aasta juuli osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 391.081/PDOJ), mille kohta tehti järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

09.07.2007 kuni 12.07.2007 istungid

esmaspäev ja teisipäev

- muudatusteta

kolmapäev

- fraktsioonide PSE, ALDE ja GUE/NGL taotlus saata parlamendikomisjonile tagasi Markovi raport maanteede infrastruktuuri ohutuse kohta (A6-0221/2007) (lõpliku päevakorra projekti punkt 17) vastavalt kodukorra artiklile 168.

Sõna võttis Brian Simpson fraktsiooni PSE nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

neljapäev

- muudatusteta

Sõna võttis Martin Schulz, kes palus lükata 2008. aasta ajakava kohta muudatusettepanekute esitamise tähtaja edasi teisipäevale, 10.7.2007 kella 18.00-le. Parlamendi president märkis, et vastuväiteid polnud.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


14. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Ovidiu Victor Ganţ, Árpád Duka-Zólyomi, Lasse Lehtinen, Alexandru-Ioan Morţun, Andrzej Tomasz Zapałowski, Milan Horáček, Willy Meyer, Thomas Wise, Desislav Chukolov, Sergej Kozlík, Georgios Papastamkos, Maria Matsouka, Diana Wallis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Magda Kósáné Kovács, Pedro Guerreiro, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Cristian Silviu Buşoi, Péter Olajos, Proinsias De Rossa, Richard Ashworth, Brian Simpson, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Ioannis Gklavakis, Jörg Leichtfried, Geoffrey Van Orden ja Tunne Kelam.


ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

15. Toidu lisaainete lubade andmise ühtne menetlus ***I - Toidu lisaained ***I - Toiduensüümid ***I - Toiduainetes kasutatavad lõhna- ja maitseained ning teatavad lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosad ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus [KOM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidu lisaainete kohta [KOM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ ja nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ [KOM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Avril Doyle (A6-0177/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1576/89, nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrust (EÜ) nr 2232/96 ja direktiivi 2000/13/EÜ [KOM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

Sõna võttis Markos Kyprianou (komisjoni liige).

Åsa Westlund tutvustas raporteid.

Avril Doyle tutvustas raportit.

Mojca Drčar Murko tutvustas raportit.

Sõna võtsid Manuel Medina Ortega (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Horst Schnellhardt fraktsiooni PPE-DE nimel, Karin Scheele fraktsiooni PSE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Andrzej Tomasz Zapałowski fraktsiooni UEN nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Markos Kyprianou.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.07.2007 protokolli punkt 8.32, 10.07.2007 protokolli punkt 8.33, 10.07.2007 protokolli punkt 8.34 ja 10.07.2007 protokolli punkt 8.35.


16. Ühenduse tervisevaldkonna tegevusprogramm (2007–2013) ***II - Südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemise meetmed (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse teine tervisevaldkonna tegevusprogramm (2007–2013) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0033/2007), mille esitas(id)Miroslav Ouzký ENVI komisjoni nimel komisjonile: Südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemise meetmed (B6-0134/2007)

Antonios Trakatellis tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Miroslav Ouzký esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Sõna võttis Markos Kyprianou (komisjoni liige).

Sõna võtsid John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel, Linda McAvan fraktsiooni PSE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Adamos Adamou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Christofer Fjellner, Dorette Corbey, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Zuzana Roithová ja Markos Kyprianou.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs ja John Bowis ENVI komisjoni nimel: Südame-veresoonkonna haigustega võitlemine (B6-0277/2007).

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.7.2007protokoll punkt 8.30.


17. MON 863 riskijuhtimine (arutelu)

Komisjoni avaldus: MON 863 riskijuhtimine

Markos Kyprianou (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Renate Sommer fraktsiooni PPE-DE nimel, Karin Scheele fraktsiooni PSE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Markos Kyprianou.

Arutelu lõpetati.


18. PNR-leping Ameerika Ühendriikidega (arutelu)

Komisjoni avaldus: PNR-leping Ameerika Ühendriikidega

Franco Frattini (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Carlos Coelho fraktsiooni PPE-DE nimel, Stavros Lambrinidis fraktsiooni PSE nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Franco Frattini ja Kathalijne Maria Buitenweg.

Kuna esitatud resolutsiooni ettepanekud ei olnud veel kättesaadavad, teatatakse neist hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.7.2007protokoll punkt 6.7.


19. Gaasi ja elektri siseturu väljavaated (arutelu)

Raport gaasi ja elektri siseturu väljavaadete kohta [2007/2089(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Alejo Vidal-Quadras tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sophia in 't Veld (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Brigitte Douay (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Herbert Reul fraktsiooni PPE-DE nimel, Edit Herczog fraktsiooni PSE nimel, Anne Laperrouze fraktsiooni ALDE nimel, Eugenijus Maldeikis fraktsiooni UEN nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola ja Monica Maria Iacob-Ridzi.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Paul Rübig ja Andris Piebalgs.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.7.2007protokoll punkt 8.38.


20. Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses teatavate elavhõbedat sisaldavate mõõteseadmete turustamise piirangutega [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

María Sornosa Martínez tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Martin Callanan fraktsiooni PPE-DE nimel, Dorette Corbey fraktsiooni PSE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Miroslav Mikolášik, Linda McAvan, Günter Verheugen ja Carl Schlyter.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.7.2007protokoll punkt 8.31.


21. Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride identifitseerimine, määramine ja kaitse * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride identifitseerimise ja määramise ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamise kohta [KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Jeanine Hennis-Plasschaert tutvustas raportit.

Sõna võtsid Harald Ettl (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Renate Sommer (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Herbert Reul fraktsiooni PPE-DE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni PSE nimel, Margarita Starkevičiūtė fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Christian Ehler, Inger Segelström, Marianne Mikko ja Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.7.2007protokoll punkt 8.37.


22. Lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus ("Rooma II") ***III (arutelu)

Raport lepituskomitees heaks kiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta ("Rooma II") [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör: Diana Wallis A6-0257/2007

Diana Wallis tutvustas raportit.

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Rainer Wieland fraktsiooni PPE-DE nimel, Manuel Medina Ortega fraktsiooni PSE nimel, ja Andrzej Jan Szejna.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.7.2007protokoll punkt 8.29.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 391.081/OJMA).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.45.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Flašíková Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Jim Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Janowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, de Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Markov, Marques, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin-Chartier, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols, Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani , Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergès, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika