Zoznam 
Zápisnica
PDF 260kWORD 183k
Pondelok, 9. júla 2007 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov
 6.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 7.Predložené dokumenty
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 9.Text zmlúv poskytnutých Radou
 10.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 11.Petície
 12.Kalendár schôdzí na rok 2008
 13.Program práce
 14.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 15.Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I - Potravinárske prídavné látky ***I - Potravinárske enzýmy ***I - Arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami ***I (rozprava)
 16.Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013) ***II - Opatrenia na boj proti kardiovaskulárnym chorobám (rozprava)
 17.Riadenie rizík z MON 863 (rozprava)
 18.Dohoda o prenose údajov podľa mena cestujúceho s USA (rozprava)
 19.Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (rozprava)
 20.Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II (rozprava)
 21.Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry * (rozprava)
 22.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***III (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásenie v súvislosti s nedávnymi teroristickými útokmi v Londýne, Glasgowe a Jemene. Opätovne odsúdil teroristické činy a v mene Parlamentu vyslovil sústrasť rodinám obetí.

Parlament si minútou ticha uctil pamiatku obetí terorizmu.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená .

°
° ° °

Marie Anne Isler Béguin oznámila, že sa nemohla zúčastniť na rokovaní, pretože v tom čase viedla misiu pozorovateľov pri voľbách v Sierra Leone.


4. Zloženie Parlamentu

Listom zo 4. 7. 2007 príslušné francúzske orgány informovali o tom, že sa skončili postupy týkajúce sa voľby Marie-Line Reynaudovej, Pierra Moscoviciho a Jean-Clauda Fruteauho do Národného zhromaždenia a oznámili mená ich náhradníkov.

Predseda skonštatoval uvoľnenie ich mandátu s účinnosťou od 26. 6. 2007. Predseda vzal na vedomie menovanie Roselyne Lefrancoisovej namiesto Marie-Line Reynaudovej, Pierra Pribeticha namiesto Pierra Moscoviciho a Catherine Nerisovej namiesto Jean-Clauda Fruteauho s účinnosťou od 4. 7. 2007.

Príslušné talianske orgány oznámili zvolenie Marty Vincenziovej do funkcie nezlučiteľnej s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu podľa článku 7 ods. 3 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Parlamentu a oznámili predsedovi meno jej náhradníka.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku predseda skonštatoval uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 30. 6. 2007 a vzal na vedomie menovanie Francesca Ferrariho namiesto Marty Vincenziovej s účinnosťou od 5. 7. 2007.

Francesco Ferrari oznámil, že sa stane členom skupiny ALDE.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Roselyne Lefrancoisová, Pierre Pribetich, Catherine Nerisová a Francesco Ferrari miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


5. Zloženie výborov

Na žiadosť skupiny ITS Parlament schválil tieto menovania:

výbor ECON: Slavi Binev

výbor IMCO: Desislav Chukolov

výbor AFCO: Ashley Mote.


6. Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku spolu s predsedom Rady v stredu podpíše tieto akty prijaté v spolurozhodovacom postupe:

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o dodatočnej montáži spätných zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá evidované v Spoločenstve (3620/3/2007 - C6-0223/2007 - 2006/0183(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (3608/2/2007 - C6-0220/2007 - 2005/0265(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (3609/4/2007 - C6-0221/2007 - 2005/0156(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus, a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže (3616/2/2007 - C6-0222/2007 - 2006/0140(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (3604/5/2007 - C6-0219/2007 - 2005/0020(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („RÍM II“) (3619/3/2007 - C6-0199/2007 – 2003/0168(COD)).


7. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 22/2007 - Oddiel III - Komisia (SEC(2007)0680 - C6-0191/2007 - 2007/2159(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 24/2007 - Oddiel III - Komisia (SEC(2007)0682 - C6-0192/2007 - 2007/2160(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (kodifikované znenie) (KOM(2007)0344 - C6-0193/2007 - 2007/0119(COD))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 23/2007 - Oddiel III - Komisia (SEC(2007)0681 - C6-0194/2007 - 2007/2161(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k rozpočtu na rok 2007 - Všeobecný výkaz príjmov - výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielov - oddiel III – Komisia (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD))

pridelené

gestorský :

BUDG

stanovisko :

CULT, ITRE, CONT, LIBE

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/109/ES na účely rozšírenia jej pôsobnosti na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu (KOM(2007)0298 - C6-0196/2007 - 2007/0112(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, EMPL

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 (KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Panamskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2007)0151 - C6-0198/2007 - 2007/0057(CNS))

pridelené

gestorský :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2007)0219 - C6-0201/2007 - 2007/0074(CNS))

pridelené

gestorský :

TRAN

- Návrh nariadenia Rady o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (KOM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS))

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

BUDG, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k nariadeniu (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (KOM(2007)0376 - C6-0204/2007 - 2007/0129(COD))

pridelené

gestorský :

EMPL

- Návrh nariadenia Rady (EURATOM) stanovujúce najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách, spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (kodifikované znenie) (KOM(2007)0302 - C6-0205/2007 - 2007/0103(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

- Zvolanie medzivládnej konferencie: stanovisko Európskeho parlamentu (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS))

pridelené

gestorský :

AFCO

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 25/2007 - Oddiel III - Komisia (SEC(2007)0683 - C6-0207/2007 - 2007/2164(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 26/2007 - Oddiel III - Komisia (SEC(2007)0684 - C6-0208/2007 - 2007/2165(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady a predstaviteľov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady, o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (KOM(2006)0169 - C6-0210/2007 - 2006/0058(CNS))

pridelené

gestorský :

TRAN

stanovisko :

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (KOM(2007)0090 [[02]] - C6-0211/2007 - 2007/0037B(COD))

pridelené

gestorský :

ENVI

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 601/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov, a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (KOM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

- Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2006 (2006/2289(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Erik Meijer (A6-0214/2007)

- Správa o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 9/2006 týkajúcej sa výdavkov na preklady, ktoré vznikli Komisii, Parlamentu a Rade (2007/2077(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)) - výbor AFET - Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

- Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o rokovacom mandáte pre novú rozšírenú dohodu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (2007/2015(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Michał Tomasz Kamiński (A6-0217/2007)

- Správa o uplatňovaní prvého železničného balíka (2006/2213(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Michael Cramer (A6-0219/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (KOM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Helmuth Markov (A6-0221/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)) - výbor AFET - Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu s ohľadom na vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Philip Bradbourn (A6-0225/2007)

- Správa o vložení nového článku 204a o opravách v Rokovacom poriadku Európskeho parlamentu (2005/2041(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: Richard Corbett (A6-0229/2007)

- Správa o zmene a doplnení článku 201 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o uplatňovaní alebo výklade rokovacieho poriadku (2006/2192(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: Richard Corbett (A6-0230/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Johannes Blokland (A6-0232/2007)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) (KOM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

- Správa o budúcnosti námornej politiky EÚ: Európska vízia pre oceány a moria (2006/2299(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení sa dopĺňa smernica Rady 91/675/EHS, ktorou sa zriaďuje Európsky výbor pre poistenie, s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii (KOM(2006)0925 - C6-0008/2007 - 2006/0292(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A6-0236/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/49/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/68/ES o zaistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii (KOM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o štatistickom programe Spoločenstva na roky 2008 až 2012 (KOM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

- Správa o úlohe a účinnosti kohéznej politiky pri znižovaní rozdielov v najchudobnejších regiónoch EÚ (2006/2176(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0241/2007)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (KOM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES, týkajúca sa úplného dokončenia vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Markus Ferber (A6-0246/2007)

- Správa o modernizácii pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (2007/2023(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

- Správa o politike finančných služieb (2005 – 2010) – biela kniha (2006/2270(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

- Správa o vyhliadkach vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou (2007/2089(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

- Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad p. Ashleyho Mota (2007/2122(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

- Správa o žiadosti o konzultáciu vo veci imunity a výsad p. Alessandry Mussoliniovej (2006/2301(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/855/EHS o zlúčení a splynutí akciových spoločností a smernica Rady 82/891/EHS o rozdelení akciových spoločností so zreteľom na požiadavku týkajúcu sa správy nezávislého znalca v súvislosti so zlúčením alebo rozdelením (KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)) - výbor AFET - Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)) - výbor AFET - Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)) - výbor AFET - Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 954/79 týkajúce sa ratifikácie alebo prístupu členských štátov k Dohovoru OSN o kódexe rokovania líniových konferencií (KOM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

- * Správa o odporúčaní pre prijatie rozhodnutia Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 o založení Európskeho policajného úradu (dohovor o Europole), vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

- * Správa o odporúčaní pre rozhodnutie Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, prijatého Radou podľa článku 34 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

- Správa o výročnej správe o eurozóne za rok 2007 (2007/2143(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

- * Správa o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely, vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

- Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2006 (2007/2142(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

- Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2007 na rozpočtový rok 2007 (10966/2007 - C6-0195/2007 - 2007/2072(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: James Elles (A6-0268/2007)

- * Správa o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru zo 17. júna 1998 vyhotoveného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o odobratí vodičského preukazu (KOM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

- * Správa o návrhu smernice Rady o identifikácii a označení európskej kritickej infraštruktúry a zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu (KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

- * Správa o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (08937/2007 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)) - výbor AFET - Spravodajca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

- Správa o znížení administratívnych nákladov vyplývajúcich z právnych predpisov (2005/2140(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Jan Mulder (A6-0275/2007)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii Rady k prijatiu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 – 2013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť (05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje osobitný program „Trestná justícia“ na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu „Základné práva a spravodlivosť“ (08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Inger Segelström (A6-0262/2007)

3) poslancov

3.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 108 rokovacieho poriadku)(B6-0133/2007)

- Komisii

Crowley Brian, Schmidt Olle, Stihler Catherine, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Kirilov Evgeni, Badia i Cutchet Maria, Andrikienė Laima Liucija, Papastamkos Georgios, Papadimoulis Dimitrios, Paleckis Justas Vincas, Moraes Claude, Schlyter Carl, Belet Ivo, Mitchell Gay, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Henin Jacky, Nicholson James, Harkin Marian, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Batzeli Katerina, Färm Göran, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, De Vits Mia, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Jensen Anne E., Uca Feleknas, Riis-Jørgensen Karin, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Ţicău Silvia-Adriana

- Rade

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Posselt Bernd, Papadimoulis Dimitrios, McGuinness Mairead, Aylward Liam, Crowley Brian, Manolakou Diamanto, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Evans Robert, Moraes Claude, Newton Dunn Bill, Budreikaitė Danutė, Van Hecke Johan, Morgantini Luisa, Rutowicz Leopold Józef, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Andrikienė Laima Liucija, Harkin Marian

4) Zmierovacieho výboru

- Spoločný text nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („RÍM II“) schválený Zmierovacím výborom (03619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD))

5) Delegácie Parlamentu v Zmierovacom výbore

- ***III Správa o spoločnom znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II”), ktoré schválil Zmierovací výbor (03619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)) - výbor CODE - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0257/2007)


8. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty:

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku):

- (O-0032/2007) Helmuth Markov, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Posledný vývoj v bilaterálnych obchodných vzťahoch s Čínou (B6-0129/2007);

- (O-0036/2007) Gianluca Susta a Johan Van Hecke v mene skupiny ALDE, Kader Arif v mene skupiny PSE, Georgios Papastamkos v mene skupiny PPE-DE, Vittorio Agnoletto a Helmuth Markov v mene skupiny GUE/NGL, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Cristiana Muscardini v mene skupiny UEN, pre Radu: Dohoda TRIPS a prístup k liekom (B6-0130/2007);

- (O-0037/2007) Gianluca Susta a Johan Van Hecke v mene skupiny ALDE, Kader Arif v mene skupiny PSE, Georgios Papastamkos v mene skupiny PPE-DE, Vittorio Agnoletto a Helmuth Markov v mene skupiny GUE/NGL, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Cristiana Muscardini v mene skupiny UEN, pre Komisiu: Dohoda TRIPS a prístup k liekom (B6-0131/2007);

- (O-0041/2007) Jan Andersson, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Vysielanie pracovníkov (B6-0132/2007);

- (O-0033/2007) Miroslav Ouzký, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Opatrenia na boj proti kardiovaskulárnym chorobám (B6-0134/2007);

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku):

- Mario Borghezio o prenasledovaní kresťanov v arabských krajinách a iných častiach sveta (0065/2007);

- Arlene McCarthy, Gérard Onesta a Georgs Andrejevs o bezpečnejších cigaretách z hľadiska protipožiarnej ochrany (0066/2007);

- Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre a Luisa Morgantini o treste smrti v Bielorusku (0067/2007);

- Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov a Slavi Binev o genocíde, ktorej sa dopustili Turci na bulharskom národe v rokoch1876–1877 (0068/2007);

- Andreas Mölzer o kriminalite azylantov (0069/2007);

- Bogusław Rogalski o rozhodnutí odobrať Poľke XX rodičovské práva v prospech XX podozrivého zo sexuálneho zneužívania ich dcéry (0070/2007).


9. Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kirgickej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb;

- dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane.


10. Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Písomné vyhlásenia č. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2007 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


11. Petície

V súlade s čl. 191 ods. 5 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 22.6.2007

Uwe Herzog (č. 353/2007);

Giorgio Bortini (č. 354/2007);

Giorgio Bortini (č. 355/2007);

Otwin Schneider (č. 356/2007);

(meno je utajené) (č. 357/2007);

(meno je utajené) (č. 358/2007);

Rainer Müller (č. 359/2007);

Udo Anders (č. 360/2007);

Rudolf Hotz (č. 361/2007);

Manfred Böhm (č. 362/2007);

Doris Müller (č. 363/2007);

Peter Rabe (RAe Lueken, Voelzke & Kollegen) (č. 364/2007);

Heinz Blume (č. 365/2007);

Jack Morin (č. 366/2007);

Eugenia Iliescu (č. 367/2007);

Hartwig Wendhausen (č. 368/2007);

Michael Heilig (č. 369/2007);

Gisela et Wilfried Ruffing (č. 370/2007);

Günther Daumenlang (č. 371/2007);

Adam Bohdan (Pracownia na rzecz Wzystkich Istot Oddzial Podlaski) (č. 372/2007);

Isabelle Borg (č. 373/2007);

Barbara Bode (č. 374/2007);

Singam Narendrasingam (č. 375/2007);

Teresa McDonnell (č. 376/2007);

Joan Borg Cardona (č. 377/2007);

Lesley Gail Kreupl (č. 378/2007);

Alvin Slack (č. 379/2007);

(meno je utajené) (č. 380/2007);

(meno je utajené) (č. 381/2007);

Joseph Fsadni (č. 382/2007);

(meno je utajené) (č. 383/2007);

Birgit Garthe (č. 384/2007);

Octavian Cocos (č. 385/2007);

(meno je utajené) (č. 386/2007);

Ann Kelly (č. 387/2007);

Brent Gardner (č. 388/2007);

GJW et PJ Hall (č. 389/2007);

Patrick Heffernan (č. 390/2007);

Elaine Comet (č. 391/2007);

(meno je utajené) (č. 392/2007);

Gordon McGinn (č. 393/2007);

Peter Welz (č. 394/2007);

Alan Handforth (č. 395/2007);

Miguel Ángel de la Cámara Egea (Asociación de Técnicos de Imagen para el Diagnóstico)

(č. 396/2007);

(meno je utajené) (č. 397/2007);

Ignacio López Gil (č. 398/2007);

Antonio Tortosa López (č. 399/2007);

Sergil Garriga Llovet (č. 400/2007);

Golden-Line SPRL (10 podpisov) (č. 401/2007);

Dimitar-Dimtchev Sabev (č. 402/2007);

Jean-Marie Godot (č. 403/2007);

(meno je utajené) (č. 404/2007);

Carla Cocco (č. 405/2007);

Claudio Falcone (č. 406/2007);

Carlo Renato Gaspare Casertano (č. 407/2007);

Fabiano Fortunato (č. 408/2007);

Gunars Resnais (Latvijas Politiski Represeto Apvieniba) (č. 409/2007);

(meno je utajené) (č. 410/2007);

Kryzysztof Adamkiewicz (č. 411/2007);

Josef Jedruch (č. 412/2007);

I Peuzi Devlecea (č. 413/2007);

Lucian Vincentiu Ionescu (č. 414/2007);

Dron Emanuil Danut (č. 415/2007);

Dňa 26.6.2007

Isabel Pérez-Espinosa González-Lobón (č. 416/2007);

Peter Sälzer (č. 417/2007);

Helga Blümel (č. 418/2007);

Matthias Hoffmann (Hazet-Werk) (č. 419/2007);

Edgar Thomas (Thomas Spedition GmbH) (č. 420/2007);

Osman Türker (č. 421/2007);

Erich Schmitt (č. 422/2007);

Helmut et Sigrid Kursch (č. 423/2007);

Joachim Bader (Europäische Vereinigung von Erfinder-Verbänden und -Vereinen) (č. 424/2007);

Holger Pollmann (č. 425/2007);

Olaf Quasdorff (č. 426/2007);

Klaus Seitz (č. 427/2007);

Giorgio Bortini (č. 428/2007);

Alfred Hopp (č. 429/2007);

(meno je utajené) (č. 430/2007);

Lisa Neukirchen (č. 431/2007);

Thomas Reimitz (č. 432/2007);

Wolfgang Depcik (č. 433/2007);

Kurt Sevecke (č. 434/2007);

Rafael Schiel (First Focus Foundation) (č. 435/2007);

Wolfgang Joußen (č. 436/2007);

Pater Don Demidoff (Liga pentru Renastere Morala) (č. 437/2007);

Paul Perterer (Europäische Vereinigung für Bürgerrechte) (č. 438/2007);

Bernhard Vetter (č. 439/2007);

Günter Fröhlich (č. 440/2007);

Richard Rivett (Regency Apartments) (č. 441/2007);

George Karlos (č. 442/2007);

Singam Narendrasingam (č. 443/2007);

Anna Doliwa-Klepacka (Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju) (č. 444/2007);

José Luis Canales Mediana ("Mesurbi" ciudadanos agrupados) (č. 445/2007);

Harry Schindler (Italy Star Association 1943-1945) (č. 446/2007);

A.L. Harvey (č. 447/2007);

Bernd Michael Uhl (č. 448/2007);

Joseph Grech (č. 449/2007);

Lucienne Pace (č. 450/2007);

Alan Gulliver (Valle Romano) (č. 451/2007);

(meno je utajené) (č. 452/2007);

Stefcho Minchev (č. 453/2007);

Newton Enkel (č. 454/2007);

Julia Kalimeri (Apanemi (Women's Information and Support Centre)) (č. 455/2007);

Malgorzata Nesterowicz (č. 456/2007);

Santiago Jiménez Serrano (č. 457/2007);

Jose Fernández Fernández (Asociación Vecinos de Candás) (č. 458/2007);

Jesús Luis Morillo Fernández (č. 459/2007);

Pedro Torres Tortosa (č. 460/2007);

Laura Bendala Tufanisco (č. 461/2007);

Cándido Martínez Rodríguez (Colectivo Ecoloxista "Luita Verde") (č. 462/2007);

(meno je utajené) (č. 463/2007);

Gérard Robillard (č. 464/2007);

Claudio Beltrame (č. 465/2007);

Daniela Monaco (Comune di Lampedusa e Linosa) (č. 466/2007);

Jan Riegman (č. 467/2007);

Jan Terkel Nielsen (č. 468/2007);

(meno je utajené) (č. 469/2007);

Ryszard Garbowski (č. 470/2007);

Krzysztof Kukula (č. 471/2007);

Maria Helinska (č. 472/2007);

Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá (Associação de municipios para o ambiente) (č. 473/2007);

Dňa 4.7.2007

Jörg Leichtfried et Reinhard Rack (MEP) (55 podpisov) (č. 474/2007);

Ronald Birchall (č. 475/2007);

Michael Izatt (č. 476/2007);

Catherina Groneveld (č. 477/2007);

(meno je utajené) (č. 478/2007);

Igor Lukashanets (48 podpisov) (č. 479/2007);

Oisin Jones-Dillon (č. 480/2007);

William Mclorn (č. 481/2007);

(meno je utajené) (č. 482/2007);

Roberto Giurastante (Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth-Amici della Terra) (č. 483/2007);

Jiřina Novotná (Společnost pro Pomoc při Huntingtonově Chorobě) (2918 podpisov)

(č. 484/2007);

Hans-Günter Rogall (č. 485/2007);

Jürgen Gerlach (6 podpisov) (č. 486/2007);

Association Luxembourgeoise pour la Protection des Animaux (ALPA) (30 podpisov)

(č. 487/2007);

Helene Pletzer (č. 488/2007);

Martin Züchner (č. 489/2007);

Achim Fritz Achmed Kolar Saal (č. 490/2007);

Karin Zajewski (č. 491/2007);

Christa Schulze (č. 492/2007);

Giorgio Bortini (č. 493/2007);

Giannis Aivaliotis (č. 494/2007);

Αnna Bousna (č. 495/2007);

Theodoros Papoulakos (č. 496/2007);

Pavlos Kirkos (č. 497/2007);

Pavlos Kirkos (č. 498/2007);

Nikolova Gelka Koleva (č. 499/2007);

Alexiou Chrisostomos (GERMAS Import-Export) (č. 500/2007);

Galousi Triantafillou (č. 501/2007);

Ioulia Rhessal Kasadsidou (č. 502/2007);

Emmanouil Vasilakakis (č. 503/2007);

Vassilis Stavrou (č. 504/2007);

Panagiota Evaggelopoulou (č. 505/2007);

Ιoannis Baklatsis (Enosi Periferiakon Kanalion Ellados) (2 podpisy) (č. 506/2007);

Petko Kovatchev (CEIE/CEE Bankwatch Network) (4 podpisy) (č. 507/2007);

Simon Lander (National Association of Mother Tongue Language Teachers in Italian Universities) (č. 508/2007);

Cheryl Wolley (č. 509/2007);

Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona (Proyecto INTER/SUR para la Ecociudadanía 1996-2016)

(č. 510/2007);

Quintín Gómez Huerta (Plataforma "Orihuela Sin Muralles" CV-91) (7414 podpisov)

(č. 511/2007);

Eugenio Bermejo García (č. 512/2007);

José-Domingo López Manchón (Grup Ecologista Maigmó (GREMA)-Ecologistes en Acció)

(č. 513/2007);

Víctor M. Olmos (Plataforma de Desarrollo Eólico Sostenible) (2 podpisy) (č. 514/2007);

Odorinda Tena Llorens (4 podpisy) (č. 515/2007);

Liliane Rocher (Asociación de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)) (č. 516/2007);

Anatoli Galitski (4 podpisy) (č. 517/2007);

Jean-François Legueulle (Fondation 30 Millions d'Amis) (7 podpisov) (č. 518/2007);

Benedicto Vadillo Ortíz (č. 519/2007);

Philippe Carrier (Association Bien Vivre à Bioule) (č. 520/2007);

Paolo Melissano (č. 521/2007);

Halina Messerschmidt (Koło Ligi Ochrony Przyrody "Zuraw") (č. 522/2007);

Jacob Jensen Pruehs (č. 523/2007);

Ralf Schmelich (č. 524/2007);

Ariel Machiel Rijkenberg (č. 525/2007);

Edgar Guhde (Politischer Arbeitskreis für Tierrechte in Europa PAKT) (č. 526/2007);

Helmut Nehrenheim (č. 527/2007);

Erik Siegfried (č. 528/2007);

Jörg Riesemann (č. 529/2007);

Jörg Cloesters (č. 530/2007);

Wolfgang Kupffender (č. 531/2007);

Nicole Andres (č. 532/2007);

A. Pace (5 podpisov) (č. 533/2007);

John Oakley (Asociación de Vecinos - Pueblo de Aigües) (č. 534/2007);

Lennart Hellstrand (č. 535/2007);

Ioannis Markides (č. 536/2007);

Gero Debusmann (č. 537/2007);

Gillian Wilson (č. 538/2007);

Barry Curtin (Watergrasshill Community Association) (č. 539/2007);

Graham et Janice Fisher (č. 540/2007);

Fernando Ripoll Vidal (Arenal Parcent S.L.) (č. 541/2007);

Agustín Sanmartín y González (č. 542/2007);

Francisco Amorós Samper (Asociación Nueva Cultura del Territorio) (č. 543/2007);

Brigitte Votron (Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral) (2 podpisy)

(č. 544/2007);

Josefa Pavia Ferrando (č. 545/2007);

Vicent Beltrán Serrulla (Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc) (č. 546/2007);

Eloy Gregorio Cuellar Martín (Foro por Orcasitas) (č. 547/2007);

Joseline Martin (Locataires du Parloniam) (324 podpisov) (č. 548/2007);

Jean-François Delage (Triasem Sarl) (č. 549/2007);

Celestina Pollastri (č. 550/2007);

Marja Tuk-Koek (č. 551/2007);

Robbert Maris (č. 552/2007);

Krystyna Kowalska (č. 553/2007);

Malgorzata Waclawik (č. 554/2007);

Mats Söderlund (č. 555/2007);

Manuel Rosa dos Santos (č. 556/2007);

Monika et Ulrich Eichenberger (č. 557/2007);

Rosemary et Bob Johnson (č. 558/2007);

Salvador Ruíz Cruanes (č. 559/2007);

Juan Manuel Prego Paz (Videoclub Fontiñas) (2 podpisy) (č. 560/2007);

Dňa 6.7.2007

František Venzara (č. 561/2007);

George Angelopoulos (Radio Taxi Patras) (č. 562/2007);

Nikitas Giannakakis (č. 563/2007);

(meno je utajené) (č. 564/2007);

José Enrique Carmona Llamas (č. 565/2007);

Antonio Mora Vergés (č. 566/2007);

Maria Begoña Valcarel Abellán (IZATE) (č. 567/2007);

Antonio Muñóz Secilla (Ecologistas en Acción de Andalucía) (č. 568/2007);

Antonio Tortosa López (č. 569/2007);

Jesus Luis Morillo Fernández (č. 570/2007);

(meno je utajené) (č. 571/2007);

Antonio Díaz (Asociación de Perjudicados CV-95 Orihuela-Costa) (č. 572/2007);

Honorio Fernández Llamas (Asociación Europea de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo) (č. 573/2007);

Ignacio Montés Reig (č. 574/2007);

Jaime Del Val (Asociación Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense) (č. 575/2007);

Ahmed Mokhtar (č. 576/2007);

Olivier Baux (č. 577/2007);

Matthieu Wemaere (SCP Huglo-Lepage et Associés Conseil) (č. 578/2007);

Chryssikos Demetrius (č. 579/2007);

Jean-Paul et Nicole Bardy (2 podpisy) (č. 580/2007);

Yves Gérard (4 podpisy) (č. 581/2007);

Frédéric Jacquemart (G.I.E.T.) (21517 podpisov) (č. 582/2007);

Henri Nikuna Kelani (č. 583/2007);

Nucu Istrate Moldovan (253 podpisov) (č. 584/2007);

Brahim Katoui (č. 585/2007);

Stefano Pino (č. 586/2007);

Marina Salvadore (Voce di me Garide) (č. 587/2007);

Vincenzo Russo (Genitori Scuola Media Redi Granacci) (č. 588/2007);

Mario Zaccaria (3 podpisy) (č. 589/2007);

Andrea Bucci (č. 590/2007);

Slavnicu Lacramioara (č. 591/2007);

Pimen Inalt Prea Sfintitul (č. 592/2007);

Maria Hapenciuc (č. 593/2007);

Sefan Iulian Blebea (č. 594/2007);

Iosif Giurgiu et Maria Ardean (2 podpisy) (č. 595/2007);

Cristiana Muscardini (913 podpisov) (č. 596/2007);

"Contract Agents in European Commission Delegations around the World" (č. 597/2007);

Cathal McCarthy (Weston Garden Residents Association) (č. 598/2007).


12. Kalendár schôdzí na rok 2008

Konferencia predsedov oznámila svoje návrhy na kalendár schôdzí na rok 2008.

Tieto návrhy uvádzajú nasledovné dátumy:

od 14. do 17. januára

23. januára*

30. a 31. januára

od 18. do 21. februára

27. februára*

od 10. do 13. marca

26. marca*

2. a 3. apríla*

od 14. do 17. apríla

23. apríla

7. a 8. mája

od 19. do 22. mája

28. mája*

4. a 5. júna

od 16. do 19. júna

25. júna*

od 7. do 10. júla

od 1. do 4. septembra

10. septembra*

od 22. do 25. septembra

8. a 9. októbra

od 20. do 23. októbra

5. novembra*

od 17. do 20. novembra

3. a 4. decembra

od 15. do 18. decembra.

* Podľa rozhodnutia konferencie predsedov z 28. 9. 2006 sú tieto termíny vyhradené pre prípadné schôdze na prerokovanie aktuálnych tém.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k týmto termínom môžu byť predložené politickou skupinou alebo 40 poslancami.

Na žiadosť skupiny PSE sa lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predĺžila do utorka 10. 7. 2007 o 10.00 h (pozri tiež vystúpenie Martina Schulza na konci bodu 13). Hlasovanie sa bude konať v stredu 11. 7. 2007 o 12.00 h.


13. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu schôdze júla 2007 bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania 9.7.2007 až 12.7.2007

v pondelok a utorok

- bez návrhov na zmenu

v stredu

- žiadosť skupín PSE, ALDE a GUE/NGL v súlade s článkom 168 rokovacieho poriadku, aby sa správa Markov o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry vrátila výboru (A6-0221/2007) (bod 17 PNPS)

V rozprave vystúpil Brian Simpson v mene skupiny PSE, ktorý žiadosť odôvodnil.

Parlament žiadosť schválil.

vo štvrtok

- bez návrhov na zmenu

V rozprave vystúpil Martin Schulz so žiadosťou, aby sa lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týkajúcich sa kalendára schôdzí na rok 2008 predĺžila do utorka 10. 7. 2007 o 18.00 h. Predseda skonštatoval, že proti tomuto návrhu nie sú žiadne námietky.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


14. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Ovidiu Victor Ganţ, Árpád Duka-Zólyomi, Lasse Lehtinen, Alexandru-Ioan Morţun, Andrzej Tomasz Zapałowski, Milan Horáček, Willy Meyer, Thomas Wise, Desislav Chukolov, Sergej Kozlík, Georgios Papastamkos, Maria Matsouka, Diana Wallis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Silvia-Adriana Ţicău, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Monica Maria Iacob-Ridzi, Magda Kósáné Kovács, Pedro Guerreiro, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Cristian Silviu Buşoi, Péter Olajos, Proinsias De Rossa, Richard Ashworth, Brian Simpson, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Ioannis Gklavakis, Jörg Leichtfried, Geoffrey Van Orden a Tunne Kelam.


PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

15. Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I - Potravinárske prídavné látky ***I - Potravinárske enzýmy ***I - Arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami ***I (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Åsa Westlund (A6-0153/2007)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych prídavných látkach [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Åsa Westlund (A6-0154/2007)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych enzýmoch a ktorým sa menia a dopĺňajú smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES a smernica Rady 2001/112/ES [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Avril Doyle (A6-0177/2007)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o arómach a určitých potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a na potravinách, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89, nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91, nariadenie (ES) č. 2232/96 a smernica 2000/13/ES [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie).

Åsa Westlund uviedla správy.

Avril Doyle uviedla správu.

Mojca Drčar Murko uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Manuel Medina Ortega (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Horst Schnellhardt v mene skupiny PPE-DE, Karin Scheele v mene skupiny PSE, Marios Matsakis v mene skupiny ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski v mene skupiny UEN, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Alexandru-Ioan Morţun, Wiesław Stefan Kuc, Kathalijne Maria Buitenweg, Françoise Grossetête, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Markos Kyprianou.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.32 zápisnice zo dňa 10.7.2007, bod 8.33 zápisnice zo dňa 10.7.2007, bod 8.34 zápisnice zo dňa 10.7.2007 a bod 8.35 zápisnice zo dňa 10.7.2007.


16. Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013) ***II - Opatrenia na boj proti kardiovaskulárnym chorobám (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 – 2013) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0033/2007), ktorú položil Miroslav Ouzký za výbor ENVI pre Komisiu: Opatrenia na boj proti kardiovaskulárnym chorobám (B6-0134/2007)

Antonios Trakatellis uviedol odporúčanie do druhého čítania.

Miroslav Ouzký rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: John Bowis v mene skupiny PPE-DE, Linda McAvan v mene skupiny PSE, Marios Matsakis v mene skupiny ALDE, Adamos Adamou v mene skupiny GUE/NGL, Urszula Krupa v mene skupiny IND/DEM, Irena Belohorská nezaradená poslankyňa, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Jiří Maštálka, Kathy Sinnott, Christofer Fjellner, Dorette Corbey, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Zuzana Roithová a Markos Kyprianou.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 108 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs a John Bowis za výbor ENVI o akcii na boj proti srdcovo-cievnym ochoreniam (B6-0277/2007)

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.30 zápisnice zo dňa 10.7.2007.


17. Riadenie rizík z MON 863 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Riadenie rizík z MON 863

Markos Kyprianou (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Renate Sommer v mene skupiny PPE-DE, Karin Scheele v mene skupiny PSE, Janusz Wojciechowski v mene skupiny UEN, Hiltrud Breyer v mene skupiny Verts/ALE, Kathy Sinnott v mene skupiny IND/DEM a Markos Kyprianou.

Rozprava sa skončila.


18. Dohoda o prenose údajov podľa mena cestujúceho s USA (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Dohoda o prenose údajov podľa mena cestujúceho s USA

Franco Frattini (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Carlos Coelho v mene skupiny PPE-DE, Stavros Lambrinidis v mene skupiny PSE, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg v mene skupiny Verts/ALE, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Franco Frattini a Kathalijne Maria Buitenweg.

Predložené návrhy uznesení ešte neboli k dispozícii, preto budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 12.7.2007.


19. Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (rozprava)

Správa: Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou [2007/2089(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

Alejo Vidal-Quadras uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sophia in 't Veld (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Brigitte Douay (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Herbert Reul v mene skupiny PPE-DE, Edit Herczog v mene skupiny PSE, Anne Laperrouze v mene skupiny ALDE, Eugenijus Maldeikis v mene skupiny UEN, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Esko Seppänen v mene skupiny GUE/NGL, Jana Bobošíková nezaradená poslankyňa, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Konrad Szymański, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Silvia Ciornei, András Gyürk, Eluned Morgan, Jorgo Chatzimarkakis, Romana Jordan Cizelj, Joan Calabuig Rull, Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Jan Březina, Dorette Corbey, Alexander Stubb, Eija-Riitta Korhola a Monica Maria Iacob-Ridzi.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig a Andris Piebalgs.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.38 zápisnice zo dňa 10.7.2007.


20. Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

María Sornosa Martínez uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Martin Callanan v mene skupiny PPE-DE, Dorette Corbey v mene skupiny PSE, Marios Matsakis v mene skupiny ALDE, Leopold Józef Rutowicz v mene skupiny UEN, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Urszula Krupa v mene skupiny IND/DEM, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Miroslav Mikolášik, Linda McAvan, Günter Verheugen a Carl Schlyter.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.31 zápisnice zo dňa 10.7.2007.


21. Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry * (rozprava)

Správa: Návrh smernice Rady o identifikácii a označení európskej kritickej infraštruktúry a zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Jeanine Hennis-Plasschaert uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Harald Ettl (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Renate Sommer (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Herbert Reul v mene skupiny PPE-DE, Inés Ayala Sender v mene skupiny PSE, Margarita Starkevičiūtė v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Erik Meijer v mene skupiny GUE/NGL, Christian Ehler, Inger Segelström, Marianne Mikko a Franco Frattini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.37 zápisnice zo dňa 10.7.2007.


22. Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***III (rozprava)

Správa: Spoločný text nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“), schválený Zmierovacím výborom [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore - Spravodajca Diana Wallis A6-0257/2007

Diana Wallis uviedla správu.

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Rainer Wieland v mene skupiny PPE-DE, Manuel Medina Ortega v mene skupiny PSE a Andrzej Jan Szejna.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.29 zápisnice zo dňa 10.7.2007.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 391.081/OJMA).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.45 hod.

Harald Rømer

Luigi Cocilovo

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Baeva, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Flašíková Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Creţu, Gabriela Creţu, Marek Aleksander Czarnecki, Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Jim Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Janowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, de Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Mann, Marinescu, Markov, Marques, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin-Chartier, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols, Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani , Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergès, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia