Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0246/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0246/2007

Συζήτηση :

PV 10/07/2007 - 5
CRE 10/07/2007 - 5

Ψηφοφορία :

PV 11/07/2007 - 7.10
CRE 11/07/2007 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0336

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

5. Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Παρεμβαίνει ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Markus Ferber παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν : Pervenche Berès (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Stephen Hughes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Hannes Swoboda (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Markus Pieper (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Marianne Thyssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Brian Simpson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Luigi Cocilovo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luca Romagnoli, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Alessandro Battilocchio, μη εγγεγραμμένος, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Saïd El Khadraoui και Nathalie Griesbeck.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν : Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine και Charlie McCreevy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.07.2007.

Παρεμβαίνει ο Reinhard Rack, ο οποίος εκφράζει απογοήτευση για την απουσία του Συμβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου