Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0147(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0185/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0185/2007

Συζήτηση :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.35
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0323

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

8.35. Αρτύματα και συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες ***I (ψηφοφορία)


Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αρτύματα και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 34)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0323)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0323)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου