Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 10 юли 2007 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Пълно изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността ***I (разискване)
 6.Политика в областта на финансовите услуги (2005–2010 г.) – Бяла книга (разискване)
 7.Модернизиране на трудовото право с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Избиране на заместник-председател на Европейския парламент (гласуване)
  
8.2.Искане за консултиране с Комитета на регионите относно Доброволен принос към икономическото и социално сближаване (член 118 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Евро-Средиземноморското споразумение за асоцииране ЕО-Алжир (допълнителен протокол) *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО-Молдова (присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО-Украйна (присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО-Армения (присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО-Азербайджан (присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО-Грузия (присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.9.Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г. за използването на информационни технологии за митнически цели * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.10.Пряко застраховане, различно от животозастраховането (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.11.Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.12.Презастраховане (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.13.Нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.14.Организация на извадково изследване на работната сила в Общността ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.15.Етикетиране на офисното оборудване съобразно с енергийната ефективност (преработено) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.16.Конвенция на ООН за Професионален кодекс на линейни конференции (отмяна на Регламент (ЕИО) № 954/79 на Съвета) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.17.Риболовна дейност в Антарктика * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.18.Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол)* (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.19.Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 29 май 2000 г. * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.20.Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 17 юни 1998 г. за лишаване от право на управление на МПС * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.21.Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 26 май 1997 г. за борба с корупцията */***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.22.„Поправки“ (нов член 204а в Правилника за дейността на Европейския парламент) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.23.Прилагане и тълкуване на правилника (изменение на член 201 от Правилника за дейността на Европейския парламент) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.24.Запитване относно имунитета и привилегиите на Alessandra Mussolini (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.25.Искане за защита на имунитета и привилегиите на Ashley Mote (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.26.Проект на коригиращ бюджет № 4/2007 (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.27.Разходи за превод (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.28.Намаляване на административните разходи, наложени от законодателството (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.29.Приложимо право към извъндоговорни задължения (“Рим II”) ***III (гласуване)
  
8.30.Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007-2013 г.) ***II (гласуване)
  
8.31.Пускане на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак ***II (гласуване)
  
8.32.Установяване на обща процедура за разрешение на добавки в храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни ***I (гласуване)
  
8.33.Добавки в храни ***I (гласуване)
  
8.34.Хранителни ензими ***I (гласуване)
  
8.35.Ароматизанти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за употреба в или върху храни ***I (гласуване)
  
8.36.Сближаване на акцизните ставки върху алкохола и алкохолните напитки * (окончателно гласуване)
  
8.37.Установяване и обозначаване на Европейската критична инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване на нейната защита * (гласуване)
  
8.38.Перспективи пред вътрешния пазар на газ и електроенергия (гласуване)
  
8.39.Производство на рибно брашно и рибно масло (гласуване)
 9.Свикване на междуправителствена конференция (краен срок за внасяне на изменения)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Модернизиране на трудовото право с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век (продължeние на разискването)
 14.Командироване на работници (разискване)
 15.Бъдеща морска политика на ЕС: Европейска визия за океаните и моретата (разискване)
 16.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 17.Състав на комисиите и делегациите
 18.Първи пакет за железниците (разискване)
 19.Общи правила за извършване на въздухоплавателни транспортни услуги ***I (разискване)
 20.„Нека Европа продължава да се движи - устойчива мобилност за нашия континент“ (разискване)
 21.Двустранни търговски отношения ЕС-Китай (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (265 kb) Присъствен списък (65 kb)       
 
Протокол (191 kb) Присъствен списък (35 kb) Резултати от гласувания (522 kb) Резултати от поименно гласуване (879 kb) 
 
Протокол (266 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (196 kb) Резултати от поименно гласуване (313 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност