Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Dinsdag 10 juli 2007 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***I (debat)
 6.Beleid financiële diensten 2005-2010 (Witboek) (debat)
 7.Modernisering van het arbeidsrecht (debat)
 8.Stemmingen
  
8.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)
  
8.2.Verzoek om raadpleging van het Comité van de regio's: Bijdrage van het vrijwilligerswerk aan de economische en sociale cohesie (artikel 118 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst EG/Algerije (EU-uitbreiding 2004) *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Moldavië (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Oekraïne (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Armenië (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Azerbeidzjan (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Georgië (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.9.Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995 inzake het gebruik van informatica op douanegebied * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.10.Het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.11.Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.12.Herverzekering (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.13.Nieuwe statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.14.Steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.15.Energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (Herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.16.Verdrag van de Verenigde Naties inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences (intrekking van Verordening (EEG) nr. 954/79 van de Raad) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.17.Controle op de visserijactiviteiten in Antarctica * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.18.Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europol-overeenkomst van 26 juli 1995* (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.19.Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het verdrag van 29 mei 2000 over de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.20.Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 17 juni 1998 betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.21.Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 mei 1997 ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de EU betrokken zijn */***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.22.Rectificaties (invoeging van een nieuw artikel 204 bis in het Reglement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.23.Toepassing en interpretatie van het Reglement (wijziging van artikel 201 van het Reglement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.24.Verzoek om informatie inzake de immuniteit en de voorrechten van Alessandra Mussolini (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.25.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Ashley Mote (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.26.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2007 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.27.Speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 9/2006 over de uitgaven van Commissie, Parlement en Raad voor vertaling (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.28.Minimaliseren van uit wetgeving voortvloeiende administratieve lasten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.29.Het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ("ROME II") ***III (stemming)
  
8.30.Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***II (stemming)
  
8.31.Kwikhoudende meettoestellen ***II (stemming)
  
8.32.Uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s ***I (stemming)
  
8.33.Levensmiddelenadditieven ***I (stemming)
  
8.34.Voedingsenzymen ***I (stemming)
  
8.35.Aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in of op levensmiddelen ***I (stemming)
  
8.36.Onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken * (eindstemming)
  
8.37.Inventarisatie, aanmerking en bescherming van Europese kritieke infrastructuur * (stemming)
  
8.38.Vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt (stemming)
  
8.39.Vervaardiging van vismeel en visolie (stemming)
 9.Bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (termijn voor de indiening van amendementen)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Modernisering van het arbeidsrecht (voortzetting van het debat)
 14.Terbeschikkingstelling van werknemers (debat)
 15.Naar een maritiem beleid voor de Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën (debat)
 16.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Tenuitvoerlegging van het eerste spoorwegpakket (debat)
 19.Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten (herschikking) ***I (debat)
 20.Europa duurzaam in beweging: duurzame mobiliteit voor ons continent (debat)
 21.Bilaterale handelsbetrekkingen met China (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (228 kb) Presentielijst (65 kb)       
 
Notulen (206 kb) Presentielijst (35 kb) Stemmingsuitslagen (497 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (874 kb) 
 
Notulen (248 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (170 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (302 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid