Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 10 lipca 2007 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I (debata)
 6.Usługi finansowe 2005-2010 - Biała Księga (debata)
 7.Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  
8.2.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Wkład wolontariatu w spójność ekonomiczną i społeczną (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Zawarcie protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Algierią w celu uwzględnienia rozszerzenia z dnia 1 maja 2004 r. *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Zawarcie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.9.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.10.Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.11.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.12.Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.13.Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.14.Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.15.Znakowanie efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.16.Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.17.Kontrola działalności połowowej w Antarktyce * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.18.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r.* (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.19.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.20.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.21.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich UE */***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.22.Corrigenda (nowy art. 250a Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.23.Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.24.Konsultacja w sprawie immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.25.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.26.Projekt budżetu korygującego nr 4/2007 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.27.Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament Europejski i Radę (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.28.Zmninimalizowanie kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.29.Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) ***III (głosowanie)
  
8.30.Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II (głosowanie)
  
8.31.Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II (głosowanie)
  
8.32.Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I (głosowanie)
  
8.33.Dodatki do żywności ***I (głosowanie)
  
8.34.Enzymy spożywcze ***I (głosowanie)
  
8.35.Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I (głosowanie)
  
8.36.Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie końcowe)
  
8.37.Rozpoznanie, wyznaczenie i ochrona europejskiej infrastruktury krytycznej * (głosowanie)
  
8.38.Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (głosowanie)
  
8.39.Rybołówstwo przemysłowe oraz produkcja mączki rybnej i oleju rybnego (głosowanie)
 9.Zwołanie Konferencji Międzyrządowej (termin wnoszenia poprawek)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (ciąg dalszy debaty)
 14.Oddelegowywanie pracowników (debata)
 15.Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz (debata)
 16.Tura pytań (pytania do Komisji)
 17.Skład komisji i delegacji
 18.Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego (debata)
 19.Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I (debata)
 20.Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu (debata)
 21.Dwustronne stosunki handlowe UE - Chiny (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (220 kb) Lista obecności (65 kb)       
 
Protokół (250 kb) Lista obecności (35 kb) Wyniki głosowania (497 kb) Wyniki głosowań imiennych (875 kb) 
 
Protokół (253 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (180 kb) Wyniki głosowań imiennych (302 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności