Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 10. júla 2007 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Presun rozpočtových prostriedkov
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 5.Úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ***I (rozprava)
 6.Finančné služby (2005-2010) - Biela kniha (rozprava)
 7.Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (rozprava)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  
8.2.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov: Príspevok dobrovoľnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti (článok 118 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi ES a Alžírskom po rozšírení z 1. mája 2004 *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Moldavskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Ukrajinou po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Arménskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Azerbajdžanom po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.8.Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Gruzínskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.9.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.10.Priame poistenie s výnimkou životného poistenia (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.11.Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.12.Zaistenie (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.13.Nová štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.14.Výberové zisťovanie pracovných síl v Spoločenstve ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.15.Označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.16.Dohovor OSN o Kódexe rokovania pri líniových konferenciách (zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 954/79) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.17.Kontrola rybolovnej činnosti v Antarktíde * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.18.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru o Europole z 26. júla 1995* (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.19.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 29. mája 2000 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.20.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru zo 17. júna 1998 o zákaze riadenia motorového vozidla * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.21.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov EÚ */***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.22.Korigendá (nový článok 204a rokovacieho poriadku) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.23.Použitie a výklad rokovacieho poriadku (zmena a doplnenie článku 201) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.24.Konzultácia o imunite a výsadách Alessandry Mussoliniovej (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.25.Žiadosť o ochranu imunity a výsad Ashleyho Motea (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.26.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.27.Výdavky na preklady (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.28.Minimalizácia administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.29.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***III (hlasovanie)
  
8.30.Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013) ***II (hlasovanie)
  
8.31.Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II (hlasovanie)
  
8.32.Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I (hlasovanie)
  
8.33.Potravinárske prídavné látky ***I (hlasovanie)
  
8.34.Potravinárske enzýmy ***I (hlasovanie)
  
8.35.Arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami ***I (hlasovanie)
  
8.36.Aproximácia sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje * (záverečné hlasovanie)
  
8.37.Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry * (hlasovanie)
  
8.38.Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (hlasovanie)
  
8.39.Priemyselný rybolov a výroba rybej múčky a rybieho tuku (hlasovanie)
 9.Zvolanie medzivládnej konferencie (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (pokračovanie rozpravy)
 14.Vysielanie pracovníkov (rozprava)
 15.Budúcnosť námornej politiky EÚ: Európska vízia pre oceány a moria (rozprava)
 16.Hodina otázok (pre Komisiu)
 17.Zloženie výborov a delegácií
 18.Vykonávanie prvého železničného balíka (rozprava)
 19.Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 20.Európa v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent (rozprava)
 21.Dvojstranné obchodné vzťahy EÚ-Čína (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (224 kb) Prezenčná listina (65 kb)       
 
Zápisnica (250 kb) Prezenčná listina (35 kb) Výsledky hlasovania (604 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (876 kb) 
 
Zápisnica (241 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (189 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (304 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia