Seznam 
Zápis
PDF 236kWORD 237k
Úterý, 10. července 2007 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Převody prostředků
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Vnitřní trh poštovních služeb Společenství ***I (rozprava)
 6.Finanční služby (2005–2010) – Bílá kniha (rozprava)
 7.Modernizace pracovního práva (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)
  
8.2.Žádost o konzultaci s Výborem regionů Přispění dobrovolníků k hospodářské a sociální soudržnosti (článek 118 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Protokol k dohodě o přidružení ES–Alžírsko *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Moldávií po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ukrajinou po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Arménií po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbájdžánem po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Gruzií po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Přímé pojištění jiné než životní (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.12.Zajištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.13.Nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.14.Organizace výběrového šetření pracovních sil ve Společenství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.15.Označování energetické účinnosti kancelářských zařízení štítky (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.16.Úmluva OSN o Kodexu jednání liniových konferencí (zrušení nařízení Rady (EHS) č. 954/79) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.17.Kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v Antarktidě * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.18.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o Europolu* (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.19.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.20.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zákazu řízení motorových vozidel * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.21.Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o boji proti korupci */***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.22.Vložení nového článku 204a týkajícího se „oprav“ do jednacího řádu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.23.Změna článku 201 jednacího řádu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.24.Konzultace ohledně imunity a výsad Alessandry Mussoliniové (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.25.Žádost o ochranu parlamentní imunity, které požívá Ashley Mote (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.26.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.27.Výdaje na překlady (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.28.Minimalizace administrativních nákladů vyplývajících z právních předpisů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.29.Rozhodné právo pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) ***III (hlasování)
  
8.30.Akční program Společenství (2007–2013), oblast „Zdraví“ ***II (hlasování)
  
8.31.Měřící zařízení obsahující rtuť ***II (hlasování)
  
8.32.Povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky ***I (hlasování)
  
8.33.Potravinářské přídatné látky ***I (hlasování)
  
8.34.Potravinářské enzymy ***I (hlasování)
  
8.35.Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***I (hlasování)
  
8.36.Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů * (závěrečné hlasování)
  
8.37.Určování a označování evropské kritické infrastruktury * (hlasování)
  
8.38.Perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou (hlasování)
  
8.39.Průmyslový rybolov a výroba rybí moučky a rybího tuku (hlasování)
 9.Svolání mezivládní konference (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 13.Modernizace pracovního práva (pokračování rozpravy)
 14.Vysílání pracovníků (rozprava)
 15.Budoucí námořní politika Unie (rozprava)
 16.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Provádění prvního železničního balíčku (rozprava)
 19.Společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy (přepracované znění) ***I (rozprava)
 20.Evropa v pohybu (rozprava)
 21.Dvoustranné obchodní vztahy EU-Čína (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání
 23.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- Zpráva o svolání mezivládní konference: stanovisko Evropského parlamentu (článek 48 Smlouvy o EU) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Jo Leinen (A6-0279/2007)


3. Převody prostředků

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 14/2007 Evropské komise (C6-0148/2007 - SEK(2007)0560).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění ze dne 13. prosince 2006.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 16/2007 Evropské komise (C6-0164/2007 - SEK(2007)0674).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění ze dne 13. prosince 2006.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 17/2007 Evropské komise (C6-0165/2007 - SEK(2007)0675).

Poté, co se Rozpočtový výbor seznámil se stanoviskem Rady, schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění ze dne 13. prosince 2006.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 19/2007 Evropské komise (C6-0189/2007 - SEK(2007)0677).

Rozpočtový výbor souhlasil s převodem v souladu s čl. 24 odst. 2 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění ze dne 13. prosince 2006.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 20/2007 Evropské komise (C6-0167/2007 - SEK(2007)0678).

Rozpočtový výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 2 a 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění ze dne 13. prosince 2006.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 23/2007 Evropské komise (C6-0194/2007 - SEK(2007)0681).

Rozpočtový výbor schválil celý převod v souladu s čl. 24 odst. 2 a 3 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění ze dne 13. prosince 2006.

°
° ° °

Rozpočtový výbor projednal návrh na převod prostředků DEC 24/2007 Evropské komise (C6-0192/2007 - SEK(2007)0682).

Rozpočtový výbor souhlasil s převodem v souladu s čl. 24 odst. 2 finančního nařízení ze dne 25. června 2002 ve znění ze dne 13. prosince 2006.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Humanitární situace iráckých uprchlíků

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis a Thierry Cornillet za skupinu ALDE o situaci iráckých uprchlíků a osob vysídlených v rámci země (B6-0291/2007),

- André Brie, Marco Rizzo a Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL o humanitární situace iráckých uprchlíků (B6-0295/2007),

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o humanitární situace iráckých uprchlíků (B6-0299/2007),

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco a Javier Moreno Sánchez za skupinu PSE o situaci iráckých uprchlíků a osob vysídlených v rámci země (B6-0300/2007),

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o situaci iráckých uprchlíků a osob vysídlených v rámci země (B6-0303/2007),

- Roberta Angelilli za skupinu UEN o humanitární situace iráckých uprchlíků (B6-0308/2007).

II.   Porušování lidských práv v Podněstří (Moldavsko)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE o porušování lidských práv v Podněstří a o nezbytné podpoře EU k vyřešení přetrvávajícího konfliktu v této oblasti Moldavska (B6-0292/2007),

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o porušování lidských práv v Podněstří (Moldavsko) (B6-0293/2007),

- Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL o porušování lidských práv v Podněstří (Moldavsko) (B6-0296/2007),

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre a Radu Ţîrle za skupinu PPE-DE o porušování lidských práv v Podněstří a o nezbytné podpoře EU k vyřešení přetrvávajícího konfliktu v této oblasti Moldavska (B6-0298/2007),

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE o porušování lidských práv v Podněstří a o nezbytné podpoře EU k vyřešení přetrvávajícího konfliktu v této oblasti Moldavska (B6-0302/2007),

- Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE o porušování lidských práv v Podněstří a o nezbytné podpoře EU k vyřešení přetrvávajícího konfliktu v této oblasti Moldavska (B6-0304/2007).

III.   Lidská práva ve Vietnamu

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten a Frédérique Ries za skupinu ALDE o Vietnamu (B6-0290/2007),

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o Vietnamu (B6-0294/2007),

- Bernd Posselt, Charles Tannock a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o lidských právech ve Vietnamu (B6-0297/2007),

- Pasqualina Napoletano a Marc Tarabella za skupinu PSE o Vietnamu (B6-0301/2007),

- Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE o Vietnamu (B6-0305/2007),

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o lidských právech ve Vietnamu (B6-0306/2007).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


5. Vnitřní trh poštovních služeb Společenství ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství [KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Vystoupil Charlie McCreevy (člen Komise).

Markus Ferber uvedl zprávu.

Vystoupili: Pervenche Berès (navrhovatelka výboru ECON), Stephen Hughes (navrhovatel výboru EMPL), Hannes Swoboda (navrhovatel výboru ITRE), Markus Pieper (navrhovatel výboru REGI), Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Brian Simpson za skupinu PSE, Luigi Cocilovo za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli za skupinu ITS, Alessandro Battilocchio nezařazený, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui a Nathalie Griesbeck.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Vystoupili: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine a Charlie McCreevy.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.10 zápisu ze dne 11.07.2007.

Vystoupil Reinhard Rack, který vyjádřil politování nad nepřítomností zástupců Rady.


6. Finanční služby (2005–2010) – Bílá kniha (rozprava)

Zpráva o politice finančních služeb 2005–2010 – Bílá kniha [2006/2270(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg uvedla zprávu.

Vystoupil Charlie McCreevy (člen Komise).

Vystoupili: Jean-Paul Gauzès (navrhovatel výboru JURI), Othmar Karas za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, a Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

Vystoupili: John Whittaker za skupinu IND/DEM, Petre Popeangă za skupinu ITS, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo a Charlie McCreevy.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 11.07.2007.


7. Modernizace pracovního práva (rozprava)

Zpráva o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století [2007/2023(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz uvedl zprávu.

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

Vystoupili: Donata Gottardi (navrhovatelka výboru ECON), Mia De Vits (navrhovatelka výboru IMCO), Kartika Tamara Liotard (navrhovatelka výboru FEMM), José Albino Silva Peneda za skupinu PPE-DE, Ole Christensen za skupinu PSE, Luigi Cocilovo za skupinu ALDE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, a Roger Helmer nezařazený.

Rozprava byla přerušena v tomto bodu, protože začalo hlasování.

Rozprava bude pokračovat v 15:00 (bod 13).


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.


8.1. Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)

Na pořadu jednání byla volba místopředsedy, kterým bude nahrazen Pierre Moscovici, jenž se vzdal svého mandátu s účinností od 26. 6. 2007.

Předseda oznámil, že skupina PSE navrhla na funkci místopředsedy Martinu Rourovou.

Martine Roure byla jedinou kandidátkou, předseda proto navrhl, aby plénum hlasovalo o jejím zvolení aklamací v souladu s čl. 12 odst. 1 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil.

Plénum zvolilo Martinu Rourovou aklamací.

Předseda oznámil, že Martine Roure byla zvolena místopředsedkyní a blahopřál poslankyni ke zvolení do této funkce. V souladu s čl. 17 odst. 1 jednacího řádu zaujala nově zvolená místopředsedkyně pořadí svého předchůdce v dané hierarchii.


8.2. Žádost o konzultaci s Výborem regionů Přispění dobrovolníků k hospodářské a sociální soudržnosti (článek 118 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o konzultaci s Výborem regionů: Přispění dobrovolníků k hospodářské a sociální soudržnosti

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

schválen


8.3. Protokol k dohodě o přidružení ES–Alžírsko *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii [08937/2007 - KOM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0291)

Parlament proto vyslovil souhlas.


8.4. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Moldávií po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [KOM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0292)


8.5. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ukrajinou po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [KOM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0293)


8.6. Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Arménií po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [KOM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0294)


8.7. Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbájdžánem po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ázerbájdžánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [KOM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0295)


8.8. Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Gruzií po rozšíření z 1. ledna 2007 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii [KOM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0296)


8.9. Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii [KOM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0297)


8.10. Přímé pojištění jiné než životní (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/49/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi [KOM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Pervenche Berès (zpravodajka) učinila prohlášení na základě čl. 131 odst. 4 jednacího řádu a stáhla první část pozměňovacího návrhu příslušného výboru.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0298)


8.11. Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi [KOM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0299)


8.12. Zajištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/68/ES o zajištění, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi [KOM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Pervenche Berès (zpravodajka) učinila prohlášení na základě čl. 131 odst. 4 jednacího řádu a stáhla pozměňovací návrh příslušného výboru.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0300)


8.13. Nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 [KOM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0301)


8.14. Organizace výběrového šetření pracovních sil ve Společenství ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství [KOM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Jan Andersson (zpravodaj) učinil prohlášení na základě čl. 131 odst. 4 jednacího řádu a uvedl, že pozměňovací návrhy 1 až 3 příslušného výboru byly staženy.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0302)


8.15. Označování energetické účinnosti kancelářských zařízení štítky (přepracované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení evropského Parlamentu a Rady o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky (přepracované znění) [KOM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Nikolaos Vakalis (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0303)


8.16. Úmluva OSN o Kodexu jednání liniových konferencí (zrušení nařízení Rady (EHS) č. 954/79) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 954/79 o ratifikaci Úmluvy OSN o Kodexu jednání liniových konferencí členskými státy nebo o přistoupení členských států k této úmluvě [KOM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0304)


8.17. Kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v Antarktidě * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 [KOM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0305)


8.18. Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o Europolu* (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii [KOM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0306)


8.19. Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii [KOM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0307)


8.20. Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zákazu řízení motorových vozidel * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 17. června 1998 o zákazu řízení motorových vozidel, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii [KOM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0308)


8.21. Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o boji proti korupci */***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. května 1997 o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii [KOM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0309)


8.22. Vložení nového článku 204a týkajícího se „oprav“ do jednacího řádu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o vložení nového článku 204a týkajícího se oprav do jednacího řádu Evropského parlementu [2005/2041(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTÍ, ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0310)

Nové ustanovení vstoupí v platnost prvním dnem nadcházejícího dílčího zasedání.


8.23. Změna článku 201 jednacího řádu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o změně článku 201: postoupení příslušnému výboru v případě pochybnosti o uplatňování a výkladu jednacího řádu [2006/2192(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ, ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0311)

Nové ustanovení vstoupí v platnost prvním dnem nadcházejícího dílčího zasedání.


8.24. Konzultace ohledně imunity a výsad Alessandry Mussoliniové (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o konzultaci v souvislosti s imunitou a výsadami Alessandry Mussoliniové [2006/2301(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0312)


8.25. Žádost o ochranu parlamentní imunity, které požívá Ashley Mote (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Ashley Mote [2007/2122(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0313)


8.26. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o opravném rozpočtu Evropské unie č. 4/2007 na rok 2007
Oddíl III - Komise [10966/2007 – C6 0195/2007 – 2007/2072(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: James Elles (A6-0268/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0314)


8.27. Výdaje na překlady (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 9/2006 o výdajích na překlady v Komisi, Parlamentu a Radě [2007/2077(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0315)


8.28. Minimalizace administrativních nákladů vyplývajících z právních předpisů (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva Minimalizace administrativních nákladů vyplývajících z právních předpisů [2005/2140(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0316)


8.29. Rozhodné právo pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem, k nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) - [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodaj Diana Wallis (A6-0257/2007)

(ke schválení potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0317)


8.30. Akční program Společenství (2007–2013), oblast „Zdraví“ ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady zakládající druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2007–2013) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2007)0318)


8.31. Měřící zařízení obsahující rtuť ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P6_TA(2007)0319)


8.32. Povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin [KOM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0320)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0320)

K hlasování vystoupili:

- Hartmut Nassauer před hlasováním k hlasovacímu seznamu skupiny PPE-DE.


8.33. Potravinářské přídatné látky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách [KOM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Åsa Westlund (A6-0154/2007)


(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0321)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0321)


8.34. Potravinářské enzymy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES a směrnice Rady 2001/112/ES [KOM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0177/2007)


(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0322)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0322)


8.35. Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a směrnice 2000/13/ES [KOM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 34)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0323)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0323)


8.36. Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů * (závěrečné hlasování)


Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů [KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Rozprava se konala dne 22.5.2007 (bod 20 zápisu ze dne 22.05.2007).

Na svém zasedání dne 23. května 2007 Parlament zamítl návrh směrnice (bod 54 zápisu ze dne 23.05.2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRH KOMISE

Vystoupily Astrid Lulling (zpravodajka), která doporučila, aby byly zamítnuty pozměňovací návrhy příslušného výboru a rovněž zpráva výboru a Pervenche Berès (předsedkyně výboru ECON) k tomuto vystoupení.

zamítnut

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

zamítnut

(Legislativní usnesení o zamítnutí návrhu Komise je uvedeno v „Přijatých textech“ (P6_TA(2007)0324).)


8.37. Určování a označování evropské kritické infrastruktury * (hlasování)


Zpráva o návrhu směrnice Rady o určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu [KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0325)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0325)


8.38. Perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou (hlasování)


Zpráva o perspektivách vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou [2007/2089(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0326)

K hlasování vystoupili:

- Alejo Vidal-Quadras (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 2, který byl vzat v potaz.


8.39. Průmyslový rybolov a výroba rybí moučky a rybího tuku (hlasování)

Zpráva o průmyslovém rybolovu a výrobě rybí moučky a rybího tuku [2004/2262(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0327)

°
° ° °

Vystoupila Åsa Westlund, která uvedla, že během hlasování o svých zprávách (A6-0153/2007 a A6-0154/2007) dvakrát marně žádala o elektronické ověření hlasování (předsedkyně vzala její stížnost na vědomí).


9. Svolání mezivládní konference (lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů)

Předsedkyně oznámila, že lhůta pro předložení pozměnovacích návrhů ke zprávě Leinen o svolání mezivládní konference (A6-0279/2007) (bod 46 OJ) byla prodloužena do úterý 10. 7. 2007 do 15:00.


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva María Sornosa Martínez - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Zpráva Åsa Westlund - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Zpráva Alejo Vidal-Quadras - A6-0249/2007: Markus Pieper

Zpráva Jeanine Hennis-Plasschaert - A6-0270/2007: Hubert Pirker


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:10, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


13. Modernizace pracovního práva (pokračování rozpravy)

Zpráva o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století [2007/2023(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Vystoupili: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews a Vladimír Špidla (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 11.07.2007.


14. Vysílání pracovníků (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0041/2007), kterou pokládá Jan Andersson za výbor EMPL, Komisi: Vysílání pracovníků (B6-0132/2007)

Jan Andersson rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Vladimír Špidla (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, Anne Van Lancker za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa a Vladimír Špidla.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Jan Andersson za výbor EMPL o sdělení Komise nazvaném „Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb: maximalizovat jeho výhody a potenciál při zajištění ochrany pracovníků“ (B6-0266/2007)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.14 zápisu ze dne 11.07.2007.


15. Budoucí námořní politika Unie (rozprava)

Zpráva o budoucí námořní politice Unie: evropská vize pro oceány a moře [2006/2299(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk uvedl zprávu.

Vystoupil Joe Borg (člen Komise).

Vystoupili: Satu Hassi (navrhovatelka výboru ENVI), Jorgo Chatzimarkakis (navrhovatel výboru ITRE), Struan Stevenson (navrhovatel výboru PECH), Yiannakis Matsis (navrhovatel výboru REGI), Luís Queiró za skupinu PPE-DE, Paulo Casaca za skupinu PSE, Josu Ortuondo Larrea za skupinu ALDE, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Georgios Toussas za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezařazený, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira a Margie Sudre.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Vystoupili: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns a Joe Borg

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 12.07.2007.


16. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0133/2007).

První část

Otázka 28 (Catherine Stihler): Konzultace o informování pacientů.

Otázka a doplňující otázka od: Catherine Stihler. Odpověď: Günter Verheugen (místopředseda Komise).

Otázka 26 (Brian Crowley): Boj s nezaměstnaností mladých a dlouhodobou nezaměstnaností v rámci EU.

Otázka a doplňující otázka od: Brian Crowley. Odpověď: Vladimír Špidla (člen Komise).

Otázka 27 (Olle Schmidt): Evropa: útočiště pro pronásledované spisovatele a novináře.

Otázka a a doplňující otázky od: Olle Schmidt, Jörg Leichtfried a Jim Allister. Odpověď: Franco Frattini (místopředseda Komise).

Druhá část

Otázka 29 (Stavros Arnaoutakis): Nebezpečí vyčerpání rybolovných zdrojů v Egejském moří.

Otázka a a doplňující otázky od: Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack a Marie Panayotopoulos-Cassiotou. Odpověď: Joe Borg (člen Komise).

Otázka 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ochrana práv dětí v rámci vnějších vztahů Evropské unie.

Otázka a doplňující otázka od: Marie Panayotopoulos-Cassiotou. Odpověď: Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Otázka 31 (Bernd Posselt): Strategie pro přímořskou oblast Černé moře.

Otázka a a doplňující otázky od: Bernd Posselt, Reinhard Rack a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Benita Ferrero-Waldner.

Otázka 32 (Evgeni Kirilov): Situace bulharských zdravotních sester a palestinského lékaře v Libyi.

Otázka a a doplňující otázky od: Evgeni Kirilov, Glyn Ford a Bogusław Sonik. Odpověď: Benita Ferrero-Waldner.

Autoři otázek 33 a 34 obdrží písemnou odpověď.

Otázka 35 (Georgios Papastamkos): Jaderná energie na Balkánu.

Otázka a a doplňující otázky od: Georgios Papastamkos, Paul Rübig a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Andris Piebalgs (člen Komise).

Otázka 36 (Dimitrios Papadimoulis): Řízení zdrojů paliv v Řecku.

Otázka a doplňující otázka od: Dimitrios Papadimoulis. Odpověď: Andris Piebalgs.

Otázka 37 (Justas Vincas Paleckis): Ropovod Družba.

Otázka a a doplňující otázky od: Justas Vincas Paleckis a Paul Rübig. Odpověď: Andris Piebalgs.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:10, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

17. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PSE a Verts/ALE následující žádosti o jmenování:

výbor AFET: Béatrice Patrie

výbor IMCO: Catherine Anita Neris, kterou je nahrazena Béatrice Patrie

výbor REGI: Pierre Pribetich, kterým je nahrazena Bernadette Bourzai

výbor AGRI: Bernadette Bourzai

výbor CULT: Mikel Irujo Amezaga

výbor LIBE: Roselyne Lefrançois

výbor FEMM: Roselyne Lefrançois

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant již není členem výboru PECH

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


18. Provádění prvního železničního balíčku (rozprava)

Zpráva o provádění prvního železničního balíčku [2006/2213(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer uvedl zprávu.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Vystoupili: Elisabeth Jeggle za skupinu PPE-DE, Robert Navarro za skupinu PSE, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro a Jacques Barrot.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 12.07.2007.


19. Společná pravidla pro provozování služeb letecké dopravy (přepracované znění) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství (přepracované znění) [KOM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis uvedl zprávu.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Vystoupili: Elisabeth Jeggle za skupinu PPE-DE, Ulrich Stockmann za skupinu PSE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins a Jacques Barrot.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 11.07.2007.


20. Evropa v pohybu (rozprava)

Zpráva o Evropě v pohybu - udržitelná mobilita pro náš kontinent [2006/2227(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky uvedla zprávu.

Vystoupil Jacques Barrot (místopředseda Komise).

Vystoupili: Satu Hassi (navrhovatelka výboru ITRE), Dieter-Lebrecht Koch za skupinu PPE-DE, Inés Ayala Sender za skupinu PSE, Paolo Costa za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek a Jacques Barrot.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 12.07.2007.


21. Dvoustranné obchodní vztahy EU-Čína (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0032/2007), kterou pokládá Helmuth Markov za výbor INTA, Komisi: Nedávný vývoj v dvoustranných obchodních vztazích s Čínou (B6-0129/2007)

Helmuth Markov rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Peter Mandelson (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Georgios Papastamkos za skupinu PPE-DE, Francisco Assis za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson a Bastiaan Belder s otázkou Komisi, na kterou se Peter Mandelson zavázal zaslat písemnou odpověď.

Rozprava je uzavřena.


22. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 391.081/OJME)


23. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 24:00.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí