Indekss 
Protokols
PDF 237kWORD 245k
Otrdiena, 2007. gada 10. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)
 5.Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide ***I (debates)
 6.Finanšu pakalpojumi no 2005. līdz 2010. gadam (Baltā grāmata) (debates)
 7.Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (debates)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Eiropas Parlaments priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)
  
8.2.Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju - Brīvprātīguma nozīme ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšanā (Reglamenta 118. pants) (balsošana)
  
8.3.Protokola noslēgšana Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un Alžīriju, lai ņemtu vērā 2004. gada 1. maija paplašināšanos *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.4.Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp EK un Moldovu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.5.Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp EK un Ukrainu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.6.Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Armēniju noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.7.Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Azerbaidžānu noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.8.Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Gruziju noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.9.Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Konvencijai par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitas vajadzībām * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.10.Tiešā apdrošināšana, kas nav dzīvības apdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.11.Vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.12.Pārapdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.13.Jauna preču statistiskā klasifikācija atbilstoši saimniecības nozarēm (CPA) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.14.Darbaspēka izlases veida apsekojums Kopienā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.15.Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšana (pārstrādāšana) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.16.Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu (Padomes Regulas (EEK) Nr. 954/79 atcelšana) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.17.Zvejas darbību kontrole Antarktikas ūdeņos * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.18.Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Eiropola konvencijai* (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.19.Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 2000. gada 29. maija Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.20.Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1998. gada 17. jūnija Konvencijai par vadītāja tiesību atņemšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.21.Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1997. gada 26. maija Konvencijai par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai ES dalībvalstu amatpersonas */***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.22.„Kļūdu labojumi” Reglamentā (Reglamenta jauns 204.a pants) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.23.Reglamenta piemērošana vai interpretācija (Reglamenta 201. panta grozījums) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.24.Apspriešanās par Alessandra Mussolini deputātes imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.25.Pieprasījums aizstāvēt Ashley Mote deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.26.Budžeta grozījuma Nr. 4/2007 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.27.Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 9/2006 par Komisijas, Parlamenta un Padomes rakstiskās tulkošanas izdevumiem (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.28.Tiesību aktos noteikto administratīvo izmaksu samazināšana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.29.Ārpuslīgumiskām saistībām piemērojamie tiesību akti ("ROMA II") ***III (balsošana)
  
8.30.Kopienas rīcības programma (2007.–2013. gadam), joma "Veselība" ***II (balsošana)
  
8.31.Dzīvsudrabu saturošas mērierīces ***II (balsošana)
  
8.32.Vienota atļauju piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem ***I (balsošana)
  
8.33.Pārtikas piedevas ***I (balsošana)
  
8.34.Pārtikas fermenti ***I (balsošana)
  
8.35.Aromatizētāji un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām ***I (balsošana)
  
8.36.Spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju tuvināšana * (galīgais balsojums)
  
8.37.Eiropas kritisko infrastruktūru uzskaite, klasifikācija un aizsardzība * (balsošana)
  
8.38.Gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvas (balsošana)
  
8.39.Rūpnieciskā zveja saistībā ar zivju miltu un zivju eļļas ražošanu (balsošana)
 9.Starpvaldību konferences sasaukšana (grozījumu iesniegšanas termiņš)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (debašu turpināšana)
 14.Darba ņēmēju norīkošana darbā (debates)
 15.Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām (debates)
 16.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 17.Komiteju un delegāciju sastāvs
 18.Dzelzceļa pasākumu pirmā kopuma ieviešana (debates)
 19.Kopīgi noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai (pārstrādāta) ***I (debates)
 20.Eiropas dinamisma saglabāšana - ilgtspējīga attīstība mūsu kontinentā (debates)
 21.Divpusējās tirdzniecības attiecības ar Ķīnu (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 09.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- * Ziņojums par Starpvaldību konferences sasaukšanu: Eiropas Parlamenta atzinums (Līguma par Eiropas Savienību 48. pants) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)) - AFCO komiteja - Referents: Jo Leinen (A6-0279/2007).


3. Apropriāciju pārvietojumi

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0148/2007 - SEC(2007)0560) par apropriāciju pārvietojumu DEC 14/2007.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3.punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0164/2007 - SEC(2007)0674) par apropriāciju pārvietojumu DEC 16/2007.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3.punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0165/2007 - SEC(2007)0675) par apropriāciju pārvietojumu DEC 17/2007.

Iepazinusies ar Padomes atzinumu, saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 3.punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0189/2007 - SEC(2007)0677) par apropriāciju pārvietojumu DEC 19/2007.

Saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 2. punktu tā sniedza labvēlīgu atzinumu apropriāciju pārvietošanai.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0167/2007 - SEC(2007)0678) par apropriāciju pārvietojumu DEC 20/2007.

Saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 2. un 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0194/2007 - SEC(2007)0681) par apropriāciju pārvietojumu DEC 23/2007.

Saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 2. un 3. punktu tā atļāva veikt pārvietojumu pilnā apmērā.

°
° ° °

Budžeta komiteja izskatīja Eiropas Komisijas priekšlikumu (C6-0192/2007 - SEC(2007)0682) par apropriāciju pārvietojumu DEC 24/2007.

Saskaņā ar 2006. gada 13. decembrī grozītās 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 24. panta 2. punktu tā sniedza labvēlīgu atzinumu apropriāciju pārvietošanai.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Irākas bēgļu humanitārā situācija

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis un Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā - par Irākas bēgļu un pārvietoto personu situāciju (B6-0291/2007).

- André Brie, Marco Rizzo un Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā - par Irākas bēgļu humanitāro situāciju (B6-0295/2007).

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt un Eija-Riitta Korhola PPE-DE grupas vārdā - par Irākas bēgļu humanitāro situāciju (B6-0299/2007).

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Javier Moreno Sánchez PSE grupas vārdā - par Irākas bēgļu un pārvietoto personu situāciju (B6-0300/2007).

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda un Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā - par Irākas bēgļu un pārvietoto personu humanitāro situāciju (B6-0303/2007).

- Roberta Angelilli UEN grupas vārdā - par Irākas bēgļu humanitāro situāciju (B6-0308/2007).

II.   Cilvēktiesību pārkāpumi Piedņestrā (Moldova)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā - par cilvēktiesību pārkāpumiem Piedņestrā un vajadzību pēc ES atbalsta, lai atrisinātu strupceļā nonākušo konfliktu šajā Moldovas Republikas reģionā (B6-0292/2007).

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā - par cilvēktiesību pārkāpumiem Piedņestrā (Moldova) (B6-0293/2007).

- Helmuth Markov GUE/NGL grupas vārdā - par cilvēktiesību pārkāpumiem Piedņestrā (Moldova) (B6-0296/2007).

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre un Radu Ţîrle PPE-DE grupas vārdā - par cilvēktiesību pārkāpumiem Piedņestrā un vajadzību pēc ES atbalsta, lai atrisinātu strupceļā nonākušo konfliktu šajā Moldovas Republikas reģionā (B6-0298/2007).

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache un Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā - par cilvēktiesību pārkāpumiem Piedņestrā un vajadzību pēc ES atbalsta, lai atrisinātu strupceļā nonākušo konfliktu šajā Moldovas Republikas reģionā (B6-0302/2007).

- Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā - par cilvēktiesību pārkāpumiem Piedņestrā un vajadzību pēc ES atbalsta, lai atrisinātu strupceļā nonākušo konfliktu šajā Moldovas Republikas reģionā (B6-0304/2007).

III.   Cilvēktiesības Vjetnamā

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā - par Vjetnamu (B6-0290/2007).

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā - par Vjetnamu (B6-0294/2007).

- Bernd Posselt, Charles Tannock un Eija-Riitta Korhola PPE-DE grupas vārdā - par cilvēktiesībām Vjetnamā (B6-0297/2007).

- Pasqualina Napoletano un Marc Tarabella PSE grupas vārdā - par Vjetnamu (B6-0301/2007).

- Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā - par Vjetnamu(B6-0305/2007).

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā - par cilvēktiesībām Vjetnamā (B6-0306/2007).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


5. Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 97/67/EK attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Markus Ferber (A6-0246/2007).

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Markus Ferber iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Pervenche Berès (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Stephen Hughes (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Hannes Swoboda (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Markus Pieper (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Marianne Thyssen PPE-DE grupas vārdā, Brian Simpson PSE grupas vārdā, Luigi Cocilovo ALDE grupas vārdā, Roberts Zīle UEN grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Michael Henry Nattrass IND/DEM grupas vārdā, Luca Romagnoli ITS grupas vārdā, Alessandro Battilocchio, pie grupām nepiederošs deputāts, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui un Nathalie Griesbeck.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine un Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 11. jūlija protokola 7.10. punkts.

Uzstājās Reinhard Rack, kurš pauda nožēlu par to, ka debatēs nepiedalījās Padomes pārstāvis.


6. Finanšu pakalpojumi no 2005. līdz 2010. gadam (Baltā grāmata) (debates)

Ziņojums par finanšu pakalpojumu politiku no 2005. līdz 2010. gadam - Baltā grāmata [2006/2270(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Ieke van den Burg (A6-0248/2007).

Ieke van den Burg iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Jean-Paul Gauzès (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Othmar Karas PPE-DE grupas vārdā, Pervenche Berès PSE grupas vārdā, Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā un Sahra Wagenknecht GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: John Whittaker IND/DEM grupas vārdā, Petre Popeangă ITS grupas vārdā, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo un Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 11. jūlija protokola 7.12. punkts.


7. Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (debates)

Ziņojums par darba likumdošanas modernizēšanu, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas [2007/2023(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007).

Jacek Protasiewicz iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Donata Gottardi (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Mia De Vits (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Kartika Tamara Liotard (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), José Albino Silva Peneda PPE-DE grupas vārdā, Ole Christensen PSE grupas vārdā, Luigi Cocilovo ALDE grupas vārdā, Jan Tadeusz Masiel UEN grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Roberto Musacchio GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark IND/DEM grupas vārdā un Roger Helmer, pie grupām nepiederošs deputāts.

Tā kā bija pienācis balsošanas laiks, debates tika pārtrauktas.

Tās tiks atsāktas plkst. 15.00 (13. punkts).


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


8.1. Eiropas Parlaments priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (balsošana)

Saskaņā ar darba kārtību ir jāievēl priekšsēdētāja vietnieks, kas ieņems amata vietu, kura atbrīvojās pēc Pierre Moscovici atkāpšanās no amata 2007. gada 26. jūnijā.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa ir saņēmusi PSE grupas iesniegto Martine Roure kandidatūru.

Tā kā Martine Roure bija vienīgā kandidāte, sēdes vadītāja ierosināja Parlamentam balsot ar aklamāciju saskaņā ar Reglamenta 12. panta 1. punktu.

Parlaments pauda atbalstu šim priekšlikumam.

Parlaments ievēlēja Martine Roure ar aklamāciju.

Sēdes vadītāja pasludināja Martine Roure par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieci un apsveica viņu ar ievēlēšanu. Saskaņā ar Reglamenta 17. panta 1. punktu viņa vecākuma kārtībā stājas iepriekšējā priekšsēdētāja vietā.


8.2. Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju - Brīvprātīguma nozīme ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšanā (Reglamenta 118. pants) (balsošana)

Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju Brīvprātīguma nozīme ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšanā.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

Apstiprināts.


8.3. Protokola noslēgšana Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un Alžīriju, lai ņemtu vērā 2004. gada 1. maija paplašināšanos *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [08937/2007 - COM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0291).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


8.4. Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp EK un Moldovu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0292).


8.5. Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp EK un Ukrainu (Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās ES) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0293).


8.6. Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Armēniju noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0294).


8.7. Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Azerbaidžānu noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0295).


8.8. Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp EK un Gruziju noslēgšana, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Partnerības un sadarbības nolīguma Protokola starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai [COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0296).


8.9. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Konvencijai par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitas vajadzībām * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1995. gada 26. jūlija Konvencijai, kas izstrādāta, ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par informācijas tehnoloģijas izmantošanu muitu vajadzībām [COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0297).


8.10. Tiešā apdrošināšana, kas nav dzīvības apdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām [COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Pervenche Berès (A6-0237/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pervenche Berès (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu un atsauca atbildīgās komitejas grozījuma pirmo daļu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0298).


8.11. Vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām [COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Pervenche Berès (A6-0239/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0299).


8.12. Pārapdrošināšana (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/68/EK par pārapdrošināšanu saistībā ar Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām [COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Pervenche Berès (A6-0238/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pervenche Berès (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu un atsauca atbildīgās komitejas grozījumu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0300).


8.13. Jauna preču statistiskā klasifikācija atbilstoši saimniecības nozarēm (CPA) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido jaunu preču statistisko klasifikāciju atbilstoši saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93 [COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Guntars Krasts (A6-0242/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0301).


8.14. Darbaspēka izlases veida apsekojums Kopienā ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā [COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jan Andersson (A6-0181/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Jan Andersson (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu un norādīja, ka atbildīgās komitejas grozījumi Nr. 1-3 tika atsaukti.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0302).


8.15. Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšana (pārstrādāšana) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (pārstrādāšana) [COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Nikolaos Vakalis (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0303).


8.16. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu (Padomes Regulas (EEK) Nr. 954/79 atcelšana) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 954/79 par to, kā dalībvalstis ratificē Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu vai pievienojas tai [COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0304).


8.17. Zvejas darbību kontrole Antarktikas ūdeņos * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 2004. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 601/2004, ar ko nosaka konkrētus kontroles pasākumus, kurus piemēro zvejas darbībām Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu saudzēšanas konvencijas darbības zonā, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 3943/90, (EK) Nr. 66/98 un (EK) Nr. 1721/1999 [COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0305).


8.18. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1995. gada 26. jūlija Eiropola konvencijai* (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1995. gada 26. jūlija Konvencijai par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3. Pants (Eiropola konvencija) [COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0306).


8.19. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 2000. gada 29. maija Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 2000. gada 29. maija Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome izstrādājusi saskaņā ar 34. pantu Līgumā par Eiropas Savienību [COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0307).


8.20. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1998. gada 17. jūnija Konvencijai par vadītāja tiesību atņemšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1998. gada 17. jūnija Konvencijai par vadītāja tiesību atņemšanu, kas sastādīta, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību [COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0308).


8.21. Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1997. gada 26. maija Konvencijai par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai ES dalībvalstu amatpersonas */***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 1997. gada 26. maija Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. panta 2. punkta c) apakšpunktu par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas [COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0309).


8.22. „Kļūdu labojumi” Reglamentā (Reglamenta jauns 204.a pants) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par jauna „kļūdu labojumiem” veltīta 204.a panta iekļaušanu Eiropas Parlamenta Reglamentā [2005/2041(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Richard Corbett (A6-0229/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 21. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS, REGLAMENTA GROZĪJUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0310).

Jaunais noteikums stājas spēkā no nākamās sesijas pirmās dienas.


8.23. Reglamenta piemērošana vai interpretācija (Reglamenta 201. panta grozījums) (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par reglamenta 201. panta grozīšanu - jautājuma nodošana izskatīšanai atbildīgajā komitejā, ja rodas šaubas par Reglamenta piemērošanu vai interpretēšanu [2006/2192(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Richard Corbett (A6-0230/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 22. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS, REGLAMENTA GROZĪJUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0311).

Jaunais noteikums stājas spēkā no nākamās sesijas pirmās dienas.


8.24. Apspriešanās par Alessandra Mussolini deputātes imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par apspriešanos par Alessandra Mussolini deputātes imunitāti [2006/2301(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 23. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0312).


8.25. Pieprasījums aizstāvēt Ashley Mote deputāta imunitāti (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Ashley Mote deputāta imunitāti [2007/2122(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 24. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0313).


8.26. Budžeta grozījuma Nr. 4/2007 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2007 projektu,
III sadaļa - Komisija [10966/2007 – C6 0195/2007 – 2007/2072(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: James Elles (A6-0268/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 25. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0314).


8.27. Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 9/2006 par Komisijas, Parlamenta un Padomes rakstiskās tulkošanas izdevumiem (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 9/2006 par Komisijas, Parlamenta un Padomes rakstiskās tulkošanas izdevumiem [2007/2077(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alexander Stubb (A6-0215/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 26. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0315).


8.28. Tiesību aktos noteikto administratīvo izmaksu samazināšana (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par tiesību aktos noteikto administratīvo izmaksu samazināšanu [2005/2140(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Jan Mulder (A6-0275/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 27. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0316).


8.29. Ārpuslīgumiskām saistībām piemērojamie tiesību akti ("ROMA II") ***III (balsošana)

ziņojums par Samierināšanas komitejas apstiprināto kopējo projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārpuslīgumiskām saistībām piemērojamiem tiesību aktiem („Roma II”) - [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā - Referente: Diana Wallis (A6-0257/2007).

(Apstiprināšanai vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 28. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0317).


8.30. Kopienas rīcības programma (2007.–2013. gadam), joma "Veselība" ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopēju nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības jomā (2007.–2013. gadam) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 29. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2007)0318).


8.31. Dzīvsudrabu saturošas mērierīces ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz noteiktu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 30. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināta par apstiprinātu (P6_TA(2007)0319).


8.32. Vienota atļauju piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Åsa Westlund (A6-0153/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 31. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0320).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0320).

Par balsojumu uzstājās:

- Hartmut Nassauer, kurš pirms balsošanas izteicās par PPE-DE grupas balsošanas sarakstu.


8.33. Pārtikas piedevas ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas piedevām [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Åsa Westlund (A6-0154/2007).


(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 32. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0321).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0321).


8.34. Pārtikas fermenti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas fermentiem un par Padomes Direktīvas 83/417/EEK, Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999, Direktīvas 2000/13/EK un Padomes Direktīvas 2001/112/EK grozījumiem [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Avril Doyle (A6-0177/2007).


(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 33. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0322).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0322).


8.35. Aromatizētāji un pārtikas produktu sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām ***I (balsošana)


Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aromatizētājiem un dažām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikas produktos un uz tiem, un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1576/89, Padomes Regulas (EEK) Nr. 1601/91, Regulas (EK) Nr. 2232/96 un Direktīvas 2000/13/EK grozījumiem [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 34. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0323).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0323).


8.36. Spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju tuvināšana * (galīgais balsojums)


Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Astrid Lulling (A6-0148/2007).

Debates notika 22.05.2007. (2007. gada 22. maija protokola 20. punkts).

2007. gada 23. maija sēdē Parlaments noraidīja direktīvas priekšlikumu (2007. gada 23. maija protokola 54. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 35. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās: Astrid Lulling (referente), kura ieteica noraidīt gan atbildīgās komitejas iesniegtos grozījumus, gan šo ziņojumu, un Pervenche Berès (ECON komitejas priekšsēdētāja) par šo uzstāšanos.

Noraidīts.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Noraidīts.

(Normatīvā rezolūcija, kurā apstiprināts Komisijas priekšlikuma noraidījums, ir publicēta sadaļā “Pieņemtie teksti” (P6_TA(2007)0324).)


8.37. Eiropas kritisko infrastruktūru uzskaite, klasifikācija un aizsardzība * (balsošana)


Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par Eiropas kritisko infrastruktūru apzināšanas un noteikšanas procedūru un vajadzību novērtēšanu to aizsardzības uzlabošanai [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 36. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0325).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0325).


8.38. Gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvas (balsošana)


Ziņojums par gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvām [2007/2089(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 37. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0326).

Par balsojumu uzstājās:

- Alejo Vidal-Quadras (referents), kurš ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 2, un to iekļāva.


8.39. Rūpnieciskā zveja saistībā ar zivju miltu un zivju eļļas ražošanu (balsošana)

Ziņojums par rūpniecisko zveju un zivju miltu un zivju eļļas ražošanu [2004/2262(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Struan Stevenson (A6-0155/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 38. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0327).

°
° ° °

Uzstājās Åsa Westlund, kura norādīja, ka tika ignorēta viņas divkārtējā prasība elektroniski pārbaudīt rezultātu balsojumiem par šiem ziņojumiem (A6-0153/2007 un A6-0154/2007) (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai).


9. Starpvaldību konferences sasaukšana (grozījumu iesniegšanas termiņš)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka grozījumu iesniegšanas termiņš Leinen ziņojumam par Starpvaldību konferences sasaukšanu (A6-0279/2007) (darba kārtības 46. punkts) ir pagarināts līdz otrdienai, 2007. gada 10. jūlijam plkst. 15.00.


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

María Sornosa Martínez ziņojums - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys.

Åsa Westlund ziņojums - A6-0154/2007: Zuzana Roithová.

Alejo Vidal-Quadras ziņojums - A6-0249/2007: Markus Pieper.

Jeanine Hennis-Plasschaert ziņojums - A6-0270/2007: Hubert Pirker.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.10 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (debašu turpināšana)

Ziņojums par darba likumdošanas modernizēšanu, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas [2007/2023(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007).

Uzstājās: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews un Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 11. jūlija protokola 7.13. punkts.


14. Darba ņēmēju norīkošana darbā (debates)

Mutisks jautājums (O-0041/2007), ko uzdeva Jan Andersson EMPL komitejas vārdā Komisijai: Darba ņēmēju norīkošana darbā (B6-0132/2007).

Jan Andersson izvērsa mutisko jautājumu.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Philip Bushill-Matthews PPE-DE grupas vārdā, Anne Van Lancker PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Mary Lou McDonald GUE/NGL grupas vārdā, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa un Vladimír Špidla.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Jan Andersson EMPL komitejas vārdā - par Komisijas paziņojumu „Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas ietvaros: ieguvumu un iespēju palielināšana, vienlaicīgi nodrošinot darba ņēmēju aizsardzību” (B6-0266/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 11. jūlija protokola 7.14. punkts.


15. Ceļā uz turpmāko ES jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām (debates)

Ziņojums par turpmāko ES jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām [2006/2299(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Willi Piecyk (A6-0235/2007).

Willi Piecyk iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Satu Hassi (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Jorgo Chatzimarkakis (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Struan Stevenson (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Yiannakis Matsis (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Luís Queiró PPE-DE grupas vārdā, Paulo Casaca PSE grupas vārdā, Josu Ortuondo Larrea ALDE grupas vārdā, Ian Hudghton Verts/ALE grupas vārdā, Georgios Toussas GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira un Margie Sudre.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns un Joe Borg.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 12. jūlija protokola 6.3. punkts.


16. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0133/2007).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 28 (Catherine Stihler): Apspriedes par pacienta informēšanu.

Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Catherine Stihler.

Jautājums Nr. 26 (Brian Crowley): Jaunatnes un ilgtermiņa bezdarba apkarošana ES.

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Brian Crowley.

Jautājums Nr. 27 (Olle Schmidt): Eiropas Savienība — patvērums vajātiem rakstniekiem un žurnālistiem.

Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Olle Schmidt, Jörg Leichtfried un Jim Allister.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 29 (Stavros Arnaoutakis): Zivju krājumu pilnīgas izzušanas draudi Egejas jūrā.

Joe Borg (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack un Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Jautājums Nr. 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Bērnu tiesību aizsardzība ES ārlietu kontekstā.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Jautājums Nr. 31 (Bernd Posselt): Melnās jūras reģiona stratēģija.

Benita Ferrero-Waldner atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Bernd Posselt, Reinhard Rack un Danutė Budreikaitė.

Jautājums Nr. 32 (Evgeni Kirilov): Situācija attiecībā uz Lībijā ieslodzītajām medicīnas māsām no Bulgārijas un ārstu no Palestīnas.

Benita Ferrero-Waldner atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Evgeni Kirilov, Glyn Ford un Bogusław Sonik.

Uz jautājumu Nr. 33 un 34 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 35 (Georgios Papastamkos): Kodolenerģija Balkānu reģionā.

Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papastamkos, Paul Rübig un Danutė Budreikaitė.

Jautājums Nr. 36 (Dimitrios Papadimoulis): Kurināmā krājumu uzturēšana Grieķijā.

Andris Piebalgs atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Dimitrios Papadimoulis.

Jautājums Nr. 37 (Justas Vincas Paleckis): Cauruļvads „Druzhba”.

Andris Piebalgs atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Justas Vincas Paleckis un Paul Rübig.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.10 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

17. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PSE un Verts/ALE grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

AFET komiteja: Béatrice Patrie.

IMCO komiteja: Catherine Anita Neris aizstāj Béatrice Patrie.

REGI komiteja: Pierre Pribetich aizstāj Bernadette Bourzai.

AGRI komiteja: Bernadette Bourzai.

CULT komiteja: Mikel Irujo Amezaga.

LIBE komiteja: Roselyne Lefrançois.

FEMM komiteja: Roselyne Lefrançois.

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Mikel Irujo Amezaga.

Bernard Poignant vairs nav PECH komitejas loceklis.

Šo iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


18. Dzelzceļa pasākumu pirmā kopuma ieviešana (debates)

Ziņojums par dzelzceļa pasākumu pirmā kopuma ieviešanu [2006/2213(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Michael Cramer (A6-0219/2007).

Michael Cramer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Elisabeth Jeggle PPE-DE grupas vārdā, Robert Navarro PSE grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Roberts Zīle UEN grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 12. jūlija protokola 6.4. punkts.


19. Kopīgi noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai (pārstrādāta) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Arūnas Degutis (A6-0178/2007).

Arūnas Degutis iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Elisabeth Jeggle PPE-DE grupas vārdā, Ulrich Stockmann PSE grupas vārdā, Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 11. jūlija protokola 7.11. punkts.


20. Eiropas dinamisma saglabāšana - ilgtspējīga attīstība mūsu kontinentā (debates)

Ziņojums par Eiropas dinamisma saglabāšanu - ilgtspējīga attīstība mūsu kontinentā [2006/2227(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007).

Etelka Barsi-Pataky iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Satu Hassi (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Dieter-Lebrecht Koch PPE-DE grupas vārdā, Inés Ayala Sender PSE grupas vārdā, Paolo Costa ALDE grupas vārdā, Sepp Kusstatscher Verts/ALE grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 12. jūlija protokola 6.5. punkts.


21. Divpusējās tirdzniecības attiecības ar Ķīnu (debates)

Mutisks jautājums (O-0032/2007), ko uzdeva Helmuth Markov INTA komitejas vārdā Komisijai: Jaunākie sasniegumi divpusējās tirdzniecības attiecībās ar Ķīnu (B6-0129/2007).

Helmuth Markov izvērsa mutisko jautājumu.

Peter Mandelson (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Georgios Papastamkos PPE-DE grupas vārdā, Francisco Assis PSE grupas vārdā, Jorgo Chatzimarkakis ALDE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson un Bastiaan Belder, lai uzdotu jautājumu Komisijai, uz kuru Peter Mandelson apņēmās atbildēt rakstiski.

Debates tika slēgtas.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 391.081/OJME).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 24.00.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika