Index 
Notulen
PDF 248kWORD 206k
Dinsdag 10 juli 2007 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***I (debat)
 6.Beleid financiële diensten 2005-2010 (Witboek) (debat)
 7.Modernisering van het arbeidsrecht (debat)
 8.Stemmingen
  
8.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)
  
8.2.Verzoek om raadpleging van het Comité van de regio's: Bijdrage van het vrijwilligerswerk aan de economische en sociale cohesie (artikel 118 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst EG/Algerije (EU-uitbreiding 2004) *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Moldavië (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Oekraïne (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.6.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Armenië (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.7.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Azerbeidzjan (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.8.Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Georgië (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.9.Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995 inzake het gebruik van informatica op douanegebied * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.10.Het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.11.Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.12.Herverzekering (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.13.Nieuwe statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.14.Steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.15.Energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (Herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.16.Verdrag van de Verenigde Naties inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences (intrekking van Verordening (EEG) nr. 954/79 van de Raad) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.17.Controle op de visserijactiviteiten in Antarctica * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.18.Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europol-overeenkomst van 26 juli 1995* (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.19.Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het verdrag van 29 mei 2000 over de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.20.Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 17 juni 1998 betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.21.Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 mei 1997 ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de EU betrokken zijn */***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.22.Rectificaties (invoeging van een nieuw artikel 204 bis in het Reglement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.23.Toepassing en interpretatie van het Reglement (wijziging van artikel 201 van het Reglement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.24.Verzoek om informatie inzake de immuniteit en de voorrechten van Alessandra Mussolini (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.25.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Ashley Mote (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.26.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2007 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.27.Speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 9/2006 over de uitgaven van Commissie, Parlement en Raad voor vertaling (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.28.Minimaliseren van uit wetgeving voortvloeiende administratieve lasten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
8.29.Het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ("ROME II") ***III (stemming)
  
8.30.Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***II (stemming)
  
8.31.Kwikhoudende meettoestellen ***II (stemming)
  
8.32.Uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s ***I (stemming)
  
8.33.Levensmiddelenadditieven ***I (stemming)
  
8.34.Voedingsenzymen ***I (stemming)
  
8.35.Aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in of op levensmiddelen ***I (stemming)
  
8.36.Onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken * (eindstemming)
  
8.37.Inventarisatie, aanmerking en bescherming van Europese kritieke infrastructuur * (stemming)
  
8.38.Vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt (stemming)
  
8.39.Vervaardiging van vismeel en visolie (stemming)
 9.Bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (termijn voor de indiening van amendementen)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Modernisering van het arbeidsrecht (voortzetting van het debat)
 14.Terbeschikkingstelling van werknemers (debat)
 15.Naar een maritiem beleid voor de Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën (debat)
 16.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Tenuitvoerlegging van het eerste spoorwegpakket (debat)
 19.Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten (herschikking) ***I (debat)
 20.Europa duurzaam in beweging: duurzame mobiliteit voor ons continent (debat)
 21.Bilaterale handelsbetrekkingen met China (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

1.1) verslagen:

- * Verslag over de bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (IGC): advies van het Europees Parlement (artikel 48 van het VEU) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Jo Leinen (A6-0279/2007)


3. Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 14/2007 van de Commissie (C6-0148/2007 - SEC(2007)0560) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 16/2007 van de Commissie (C6-0164/2007 - SEC(2007)0674) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 17/2007 van de Commissie (C6-0165/2007 - SEC(2007)0675) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 19/2007 van de Commissie (C6-0189/2007 - SEC(2007)0677) behandeld.

Zij heeft haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving, overeenkomstig artikel 24, lid 2 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 20/2007 van de Commissie (C6-0167/2007 - SEC(2007)0678) behandeld.

Zij heeft haar goedkeuring gehecht aan de kredietoverschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, leden 2 en 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 23/2007 van de Commissie (C6-0194/2007 - SEC(2007)0681) behandeld.

Zij heeft haar goedkeuring gehecht aan de kredietoverschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, leden 2 en 3 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 24/2007 van de Commissie (C6-0192/2007 - SEC(2007)0682) behandeld.

Zij heeft haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving, overeenkomstig artikel 24, lid 2 van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.   Humanitaire situatie van Iraakse vluchtelingen

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis en Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van de Iraakse vluchtelingen en de binnenlandse ontheemden (B6-0291/2007),

- André Brie, Marco Rizzo en Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, over de humanitaire situatie van de Iraakse vluchtelingen (B6-0295/2007),

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over de humanitaire situatie van de Iraakse vluchtelingen (B6-0299/2007),

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco en Javier Moreno Sánchez, namens de PSE-Fractie, over de situatie van de Iraakse vluchtelingen en de binnenlandse ontheemden (B6-0300/2007),

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van de Iraakse vluchtelingen en de binnenlandse ontheemden (B6-0303/2007),

- Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, over de humanitaire situatie van de Iraakse vluchtelingen (B6-0308/2007).

II.   Schending van de mensenrechten in Transdnjestrië (Moldavië)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over de schending van de mensenrechten in Transdnjestrië en de noodzaak van steun van de EU om de impasse van het conflict in deze regio van de Republiek Moldavië te doorbreken (B6-0292/2007),

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over de schending van de mensenrechten in Transdnjestrië (Moldavië) (B6-0293/2007),

- Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, over de schending van de mensenrechten in Transdnjestrië (Moldavië) (B6-0296/2007),

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre en Radu Ţîrle, namens de PPE-DE-Fractie, over de schending van de mensenrechten in Transdnjestrië en de noodzaak van steun van de EU om de impasse van het conflict in deze regio van de Republiek Moldavië te doorbreken (B6-0298/2007),

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache en Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, over de schending van de mensenrechten in Transdnjestrië en de noodzaak van steun van de EU om de impasse van het conflict in deze regio van de Republiek Moldavië te doorbreken (B6-0302/2007),

- Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, over de schending van de mensenrechten in Transdnjestrië en de noodzaak van steun van de EU om de impasse van het conflict in deze regio van de Republiek Moldavië te doorbreken (B6-0304/2007).

III.   Mensenrechten in Vietnam

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over Vietnam (B6-0290/2007),

- Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over Vietnam (B6-0294/2007),

- Bernd Posselt, Charles Tannock en Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-DE-Fractie, over de mensenrechten in Vietnam (B6-0297/2007),

- Pasqualina Napoletano en Marc Tarabella, namens de PSE-Fractie, over Vietnam (B6-0301/2007),

- Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie, over Vietnam (B6-0305/2007),

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, over de mensenrechten in Vietnam (B6-0306/2007).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.


5. Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Markus Ferber leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Stephen Hughes (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Hannes Swoboda (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Markus Pieper (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie, Brian Simpson, namens de PSE-Fractie, Luigi Cocilovo, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Henry Nattrass, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, namens de ITS-Fractie, Alessandro Battilocchio, niet-ingeschrevene, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui en Nathalie Griesbeck.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine en Charlie McCreevy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 11.07.2007.

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Rack, die de afwezigheid van de Raad betreurt.


6. Beleid financiële diensten 2005-2010 (Witboek) (debat)

Verslag over het beleid op het gebied van financiële diensten (2005-2010) - Witboek [2006/2270(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Paul Gauzès (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Othmar Karas, namens de PPE-DE-Fractie, Pervenche Berès, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, en Sahra Wagenknecht, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door John Whittaker, namens de IND/DEM-Fractie, Petre Popeangă, namens de ITS-Fractie, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo en Charlie McCreevy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 11.07.2007.


7. Modernisering van het arbeidsrecht (debat)

Verslag over de modernisering van het arbeidsrecht om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden [2007/2023(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Donata Gottardi (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Mia De Vits (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Kartika Tamara Liotard (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), José Albino Silva Peneda, namens de PPE-DE-Fractie, Ole Christensen, namens de PSE-Fractie, Luigi Cocilovo, namens de ALDE-Fractie, Jan Tadeusz Masiel, namens de UEN-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, en Roger Helmer, niet-ingeschrevene.

Aangezien het tijdstip van de stemmingen is aangebroken, wordt het debat thans onderbroken.

Het zal om 15.00 uur worden voortgezet (punt 13).


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


8.1. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)

Aan de orde is de verkiezing van een ondervoorzitter voor de zetel die vacant is geworden door het ontslag van Pierre Moscovici met ingang van 26.06.2007.

De Voorzitter deelt mede dat de PSE-Fractie Martine Roure heeft voorgedragen.

Aangezien Martine Roure de enige kandidaat is, stelt de Voorzitter het Parlement voor over te gaan tot verkiezing bij acclamatie, overeenkomstig artikel 12, lid 1 van het Reglement.

Het Parlement gaat akkoord met dit voorstel.

Het Parlement kiest Martine Roure bij acclamatie.

De Voorzitter deelt mede dat Martine Roure tot ondervoorzitter van het Europees Parlement is gekozen en feliciteert haar met haar verkiezing. Overeenkomstig artikel 17, lid 1 van het Reglement neemt zij de rangorde van haar voorganger over.


8.2. Verzoek om raadpleging van het Comité van de regio's: Bijdrage van het vrijwilligerswerk aan de economische en sociale cohesie (artikel 118 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om raadpleging van het Comité van de regio's: Bijdrage van het vrijwilligerswerk aan de economische en sociale cohesie

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Goedgekeurd


8.3. Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst EG/Algerije (EU-uitbreiding 2004) *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie [08937/2007 - COM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0291)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


8.4. Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Moldavië (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0292)


8.5. Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Oekraïne (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0293)


8.6. Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Armenië (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0294)


8.7. Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Azerbeidzjan (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0295)


8.8. Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Georgië (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie [COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0296)


8.9. Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995 inzake het gebruik van informatica op douanegebied * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied [COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0297)


8.10. Het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft [COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Pervenche Berès (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af en trekt het eerste gedeelte van het amendement van de bevoegde commissie in.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0298)


8.11. Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft [COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0299)


8.12. Herverzekering (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/68/EG betreffende herverzekering, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft [COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Pervenche Berès (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af en trekt het amendement van de bevoegde commissie in.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0300)


8.13. Nieuwe statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een nieuwe statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3696/93 [COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0301)


8.14. Steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap [COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Jan Andersson (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af en deelt mede dat de amendementen 1 t/m 3 van de bevoegde commissie zijn ingetrokken.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0302)


8.15. Energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (Herschikking) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (Herschikking) [COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Nikolaos Vakalis (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 131, lid 4 van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0303)


8.16. Verdrag van de Verenigde Naties inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences (intrekking van Verordening (EEG) nr. 954/79 van de Raad) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 954/79 betreffende de bekrachtiging door de lidstaten van of de toetreding van de lidstaten tot het Verdrag van de Verenigde Naties inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences [COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0304)


8.17. Controle op de visserijactiviteiten in Antarctica * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 601/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot vaststelling van bepaalde controlemaatregelen voor de visserij in het verdragsgebied van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 3943/90, (EG) nr. 66/98 en (EG) nr. 1721/1999 [COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)] - Commissie visserij. Rapporteur: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0305)


8.18. Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europol-overeenkomst van 26 juli 1995* (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst) [COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0306)


8.19. Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het verdrag van 29 mei 2000 over de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 29 mei 2000, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie [COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0307)


8.20. Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 17 juni 1998 betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 17 juni 1998, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid [COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0308)


8.21. Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 mei 1997 ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de EU betrokken zijn */***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 mei 1997, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn [COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0309)


8.22. Rectificaties (invoeging van een nieuw artikel 204 bis in het Reglement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag tot invoeging in het Reglement van het Europees Parlement van een nieuw artikel 204 bis "Rectificaties" [2005/2041(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPBESLUIT, WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0310)

De nieuwe bepaling treedt in werking op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode.


8.23. Toepassing en interpretatie van het Reglement (wijziging van artikel 201 van het Reglement) (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag tot wijziging van artikel 201 van het Reglement van het Europees Parlement betreffende de toepassing en de interpretatie van het Reglement [2006/2192(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT, WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0311)

De nieuwe bepaling treedt in werking op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode.


8.24. Verzoek om informatie inzake de immuniteit en de voorrechten van Alessandra Mussolini (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om informatie inzake de immuniteit en de voorrechten van Alessandra Mussolini [2006/2301(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0312)


8.25. Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Ashley Mote (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Ashley Mote [2007/2122(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0313)


8.26. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2007 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2007 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling III - Commissie [10966/2007 – C6 0195/2007 – 2007/2072(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: James Elles (A6-0268/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0314)


8.27. Speciaal verslag van de Rekenkamer nr. 9/2006 over de uitgaven van Commissie, Parlement en Raad voor vertaling (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over Speciaal Verslag nr. 9/2006 van de Europese Rekenkamer over de uitgaven van de Commissie, het Parlement en de Raad voor vertaling [2007/2077(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0315)


8.28. Minimaliseren van uit wetgeving voortvloeiende administratieve lasten (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het minimaliseren van uit wetgeving voortvloeiende administratieve lasten [2005/2140(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0316)


8.29. Het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ("ROME II") ***III (stemming)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ("ROME II") - [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0257/2007)

(Gewone meerderheid voor goedkeuring ervan)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0317)


8.30. Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0318)


8.31. Kwikhoudende meettoestellen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat betreft de beperking van het op de markt brengen van bepaalde kwikhoudende meettoestellen [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2007)0319)


8.32. Uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0320)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0320)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Hartmut Nassauer, vóór de stemming, over de stemlijst van de PPE-DE-Fractie.


8.33. Levensmiddelenadditieven ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenadditieven [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0154/2007)


(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0321)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0321)


8.34. Voedingsenzymen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG en Richtlijn 2001/112/EG van de Raad [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0177/2007)


(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0322)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0322)


8.35. Aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in of op levensmiddelen ***I (stemming)


Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in of op levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad, Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96 en Richtlijn 2000/13/EG [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0323)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0323)


8.36. Onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken * (eindstemming)


Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Het debat heeft op 22.05.2007 plaatsgevonden (punt 20 van de notulen van 22.05.2007).

In zijn vergadering van 23 mei 2007 heeft het Parlement het voorstel voor een richtlijn verworpen (punt 54 van de notulen van 23.05.2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het woord wordt gevoerd door Astrid Lulling (rapporteur), die aanbeveelt de amendementen van de bevoegde commissie evenals haar verslag te verwerpen, en Pervenche Berès (voorzitter van de Commissie ECON), over deze woorden.

Verworpen

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Verworpen

(Een wetgevingsresolutie ter bevestiging van de verwerping van het voorstel van de Commissie is opgenomen in de «Aangenomen teksten» (P6_TA(2007)0324).)


8.37. Inventarisatie, aanmerking en bescherming van Europese kritieke infrastructuur * (stemming)


Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de inventarisatie van Europese kritieke infrastructuur, de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur te verbeteren [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0325)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0325)


8.38. Vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt (stemming)


Verslag over de vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt [2007/2089(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0326)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Alejo Vidal-Quadras (rapporteur) diende een mondeling amendement in op amendement 2, dat in aanmerking werd genomen.


8.39. Vervaardiging van vismeel en visolie (stemming)

Verslag over de industriële visserij en de vervaardiging van vismeel en visolie [2004/2262(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0327)

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Åsa Westlund die erop wijst dat zij vergeefs tweemaal om een elektronische controle heeft verzocht bij de stemming over haar verslagen (A6-0153/2007 en A6-0154/2007) (de Voorzitter neemt hiervan kennis).


9. Bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (termijn voor de indiening van amendementen)

De Voorzitter deelt mede dat de termijn voor de indiening van amendementen op het verslag-Leinen over de bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (A6-0279/2007) (punt 46 van de OJ) is verlengd tot dinsdag 10.07.2007, 15.00 uur.


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag María Sornosa Martínez - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Verslag Åsa Westlund - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Verslag Alejo Vidal-Quadras - A6-0249/2007: Markus Pieper

Verslag Jeanine Hennis-Plasschaert - A6-0270/2007: Hubert Pirker


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.10 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Modernisering van het arbeidsrecht (voortzetting van het debat)

Verslag over de modernisering van het arbeidsrecht om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden [2007/2023(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews en Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 11.07.2007.


14. Terbeschikkingstelling van werknemers (debat)

Mondelinge vraag (O-0041/2007) van Jan Andersson, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Terbeschikkingstelling van werknemers (B6-0132/2007)

Jan Andersson licht de mondelinge vraag toe.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Philip Bushill-Matthews, namens de PPE-DE-Fractie, Anne Van Lancker, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Mary Lou McDonald, namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa en Vladimír Špidla.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Jan Andersson, namens de Commissie EMPL, over de mededeling van de Commissie "Het detacheren van werknemers in het kader van dienstverlening: maximaliseren van de voordelen en het potentieel maar ook garant staan voor de bescherming van werknemers (B6-0266/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 11.07.2007.


15. Naar een maritiem beleid voor de Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën (debat)

Verslag over een toekomstig maritiem beleid voor de Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën [2006/2299(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Joe Borg (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Satu Hassi (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Jorgo Chatzimarkakis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Struan Stevenson (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Yiannakis Matsis (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Luís Queiró, namens de PPE-DE-Fractie, Paulo Casaca, namens de PSE-Fractie, Josu Ortuondo Larrea, namens de ALDE-Fractie, Ian Hudghton, namens de Verts/ALE-Fractie, Georgios Toussas, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira en Margie Sudre.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns en Joe Borg

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.3 van de notulen van 12.07.2007.


16. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0133/2007).

Eerste deel

Vraag 28 (Catherine Stihler): Raadpleging over voorlichting aan de patiënt.

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Catherine Stihler.

Vraag 26 (Brian Crowley): Bestrijding van jeugdwerkloosheid en langdurige werkloosheid binnen de EU.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Brian Crowley.

Vraag 27 (Olle Schmidt): De EU als toevluchtsoord voor vervolgde auteurs en journalisten.

Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Olle Schmidt, Jörg Leichtfried en Jim Allister.

Tweede deel

Vraag 29 (Stavros Arnaoutakis): Gevaar van uitsterven van de visbestanden in de Egeïsche Zee.

Joe Borg (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Bescherming van de rechten van het kind in de externe betrekkingen van de EU.

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 31 (Bernd Posselt): Strategie voor de Zwarte-Zeeregio.

Benita Ferrero-Waldner beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt, Reinhard Rack en Danutė Budreikaitė.

Vraag 32 (Evgeni Kirilov): De situatie van de Bulgaarse verpleegsters en de Palestijnse dokter in Libië.

Benita Ferrero-Waldner beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Evgeni Kirilov, Glyn Ford en Bogusław Sonik.

De vragen 33 en 34 zullen schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 35 (Georgios Papastamkos): Kernenergie in het gebied van de Balkan.

Andris Piebalgs (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos, Paul Rübig en Danutė Budreikaitė.

Vraag 36 (Dimitrios Papadimoulis): Het aanhouden van brandstofvoorraden in Griekenland.

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Dimitrios Papadimoulis.

Vraag 37 (Justas Vincas Paleckis): Pijpleiding "Druschba".

Andris Piebalgs beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Justas Vincas Paleckis en Paul Rübig.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.10 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

17. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PSE-Fractie en de Verts/ALE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Béatrice Patrie

Commissie IMCO: Catherine Anita Neris in de plaats van Béatrice Patrie

Commissie REGI: Pierre Pribetich in de plaats van Bernadette Bourzai

Commissie AGRI: Bernadette Bourzai

Commissie CULT: Mikel Irujo Amezaga

Commissie LIBE: Roselyne Lefrançois

Commissie FEMM: Roselyne Lefrançois

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant is niet langer lid van de Commissie PECH

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


18. Tenuitvoerlegging van het eerste spoorwegpakket (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het eerste spoorwegpakket [2006/2213(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Jeggle, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Navarro, namens de PSE-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 12.07.2007.


19. Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten (herschikking) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten in de Gemeenschap (herschikking) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Jeggle, namens de PPE-DE-Fractie, Ulrich Stockmann, namens de PSE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 11.07.2007.


20. Europa duurzaam in beweging: duurzame mobiliteit voor ons continent (debat)

Verslag over "Europa duurzaam in beweging: duurzame mobiliteit voor ons continent" [2006/2227(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Satu Hassi (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Dieter-Lebrecht Koch, namens de PPE-DE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de PSE-Fractie, Paolo Costa, namens de ALDE-Fractie, Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 12.07.2007.


21. Bilaterale handelsbetrekkingen met China (debat)

Mondelinge vraag (O-0032/2007) van Helmuth Markov, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Recente ontwikkelingen in de bilaterale handelsbetrekkingen met China (B6-0129/2007)

Helmuth Markov licht de mondelinge vraag toe.

Peter Mandelson (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papastamkos, namens de PPE-DE-Fractie, Francisco Assis, namens de PSE-Fractie, Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson en Bastiaan Belder om een vraag te stellen aan de Commissie, die Peter Mandelson zegt schriftelijk te zullen beantwoorden.

Het debat wordt gesloten.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 391.081/OJME).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 24.00 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid