Indeks 
Protokół
PDF 253kWORD 250k
Wtorek, 10 lipca 2007 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Przesunięcie środków
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I (debata)
 6.Usługi finansowe 2005-2010 - Biała Księga (debata)
 7.Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  
8.2.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Wkład wolontariatu w spójność ekonomiczną i społeczną (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Zawarcie protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Algierią w celu uwzględnienia rozszerzenia z dnia 1 maja 2004 r. *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Zawarcie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.9.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.10.Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.11.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.12.Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.13.Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.14.Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.15.Znakowanie efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.16.Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.17.Kontrola działalności połowowej w Antarktyce * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.18.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r.* (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.19.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.20.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.21.Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich UE */***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.22.Corrigenda (nowy art. 250a Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.23.Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.24.Konsultacja w sprawie immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.25.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.26.Projekt budżetu korygującego nr 4/2007 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.27.Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament Europejski i Radę (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.28.Zmninimalizowanie kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.29.Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) ***III (głosowanie)
  
8.30.Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II (głosowanie)
  
8.31.Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II (głosowanie)
  
8.32.Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I (głosowanie)
  
8.33.Dodatki do żywności ***I (głosowanie)
  
8.34.Enzymy spożywcze ***I (głosowanie)
  
8.35.Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I (głosowanie)
  
8.36.Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie końcowe)
  
8.37.Rozpoznanie, wyznaczenie i ochrona europejskiej infrastruktury krytycznej * (głosowanie)
  
8.38.Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (głosowanie)
  
8.39.Rybołówstwo przemysłowe oraz produkcja mączki rybnej i oleju rybnego (głosowanie)
 9.Zwołanie Konferencji Międzyrządowej (termin wnoszenia poprawek)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (ciąg dalszy debaty)
 14.Oddelegowywanie pracowników (debata)
 15.Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz (debata)
 16.Tura pytań (pytania do Komisji)
 17.Skład komisji i delegacji
 18.Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego (debata)
 19.Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I (debata)
 20.Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu (debata)
 21.Dwustronne stosunki handlowe UE - Chiny (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

1.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 traktatu UE) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Jo Leinen (A6-0279/2007)


3. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0148/2007 - SEC(2007)0560) w sprawie przesunięcia środków DEC 14/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady, wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0164/2007 - SEC(2007)0674) w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady, wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0165/2007 - SEC(2007)0675) w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2007.

Po zapoznaniu się z opinią Rady, wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0189/2007 - SEC(2007)0677) w sprawie przesunięcia środków DEC 19/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0167/2007 - SEC(2007)0678) w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0194/2007 - SEC(2007)0681) w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków w całości, zgodnie z art. 24 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0192/2007 - SEC(2007)0682) w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2007.

Wyraziła zgodę na przesunięcie środków zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 25 czerwca 2002 r. w formie zmienionej w dniu 13 grudnia 2006 r


4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Sytuacja humanitarna uchodźców irackich

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis i Thierry Cornillet w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji uchodźców irackich i osób wysiedlonych wewnątrz kraju (B6-0291/2007),

- André Brie, Marco Rizzo i Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji humanitarnej uchodźców irackich (B6-0295/2007),

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji humanitarnej uchodźców irackich (B6-0299/2007),

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Javier Moreno Sánchez w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji uchodźców irackich i osób wysiedlonych wewnątrz kraju (B6-0300/2007),

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji uchodźców irackich i osób wysiedlonych wewnątrz kraju (B6-0303/2007),

- Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji humanitarnej uchodźców irackich (B6-0308/2007).

II.   Naruszenia praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdawia)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu i w sprawie konieczności wsparcia ze strony UE na rzecz wyjścia z impasu w trwającym w tym regionie Republiki Mołdowy konflikcie (B6-0292/2007),

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdowa) (B6-0293/2007),

- Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu (Mołdowa) (B6-0296/2007),

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre i Radu Ţîrle w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu i w sprawie konieczności wsparcia ze strony UE na rzecz wyjścia z impasu w trwającym w tym regionie Republiki Mołdowy konflikcie (B6-0298/2007),

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache i Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu i w sprawie konieczności wsparcia ze strony UE na rzecz wyjścia z impasu w trwającym w tym regionie Republiki Mołdowy konflikcie (B6-0302/2007),

- Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie łamania praw człowieka w Naddniestrzu i w sprawie konieczności wsparcia ze strony UE na rzecz wyjścia z impasu w trwającym w tym regionie Republiki Mołdowy konflikcie (B6-0304/2007).

III.   Prawa człowieka w Wietnamie

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie Wietnamu (B6-0290/2007),

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Wietnamu (B6-0294/2007),

- Bernd Posselt, Charles Tannock i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie praw człowieka w Wietnamie (B6-0297/2007),

- Pasqualina Napoletano i Marc Tarabella w imieniu grupy PSE, w sprawie Wietnamu (B6-0301/2007),

- Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Wietnamu (B6-0305/2007),

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, w sprawie praw człowieka w Wietnamie (B6-0306/2007).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


5. Pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Markus Ferber przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Stephen Hughes (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Hannes Swoboda (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Markus Pieper (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Brian Simpson w imieniu grupy PSE, Luigi Cocilovo w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Henry Nattrass w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli w imieniu grupy ITS, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui i Nathalie Griesbeck.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine i Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 11.07.2007.

Głos zabrał Reinhard Rack, wyrażając ubolewanie z powodu nieobecności Rady.


6. Usługi finansowe 2005-2010 - Biała Księga (debata)

Sprawozdanie w sprawie polityki w zakresie usług finansowych w latach 2005-2010 - Biała Księga [2006/2270(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Othmar Karas w imieniu grupy PPE-DE, Pervenche Berès w imieniu grupy PSE, Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE, i Sahra Wagenknecht w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: John Whittaker w imieniu grupy IND/DEM, Petre Popeangă w imieniu grupy ITS, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo i Charlie McCreevy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 11.07.2007.


7. Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (debata)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku [2007/2023(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Donata Gottardi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Mia De Vits (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Kartika Tamara Liotard (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Albino Silva Peneda w imieniu grupy PPE-DE, Ole Christensen w imieniu grupy PSE, Luigi Cocilovo w imieniu grupy ALDE, Jan Tadeusz Masiel w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, i Roger Helmer niezrzeszony.

Po tym punkcie nastąpiła przerwa w debacie na czas głosowania.

Debata zostanie wznowiona o godz. 15:00. (punkt 13).


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


8.1. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Porządek obrad przewiduje wybór wiceprzewodniczącego, który zajmie miejsce Pierre'a Moscoviciego, wakujące w wyniku zrzeczenia się przez niego mandatu z dniem 26.6.2007.

Przewodniczący ogłosił, że grupa PSE zgłosiła kandydaturę Martine Roure.

Ponieważ Martine Roure jest jedyną kandydatką, przewodniczący zaproponował Zgromadzeniu dokonanie wyboru przez aklamację, zgodnie z art. 12 ust. 1 regulaminu.

Parlament przyjął tę propozycję.

Zgromadzenie wybrało Martine Roure przez aklamację.

Przewodniczący ogłosił Martine Roure wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i złożył jej gratulacje. Zgodnie z art. 17 ust. 1 regulaminu Martine Roure zajęła w porządku pierwszeństwa miejsce ustępującego wiceprzewodniczącego.


8.2. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Wkład wolontariatu w spójność ekonomiczną i społeczną (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)

Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów w sprawie wkładu wolontariatu w spójność ekonomiczną i społeczną

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

Zatwierdzono


8.3. Zawarcie protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Algierią w celu uwzględnienia rozszerzenia z dnia 1 maja 2004 r. *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej [08937/2007 - COM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0291)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.


8.4. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0292)


8.5. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0293)


8.6. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Armenia w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0294)


8.7. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Azerbejdżan w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0295)


8.8. Zawarcie protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy WE/Gruzja w następstwie rozszerzenia z dnia 1 stycznia 2007 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0296)


8.9. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych [COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0297)


8.10. Ubezpieczenia bezpośrednie inne niż ubezpieczenia na życie (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Pervenche Berès (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie zgodnie z art. 131 ust. 4 regulaminu i wycofała pierwszą część poprawki.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0298)


8.11. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0299)


8.12. Reasekuracja (uprawnienia wykonawcze Komisji) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/68/WE w sprawie reasekuracji w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Pervenche Berès (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie zgodnie z art. 131 ust. 4 regulaminu i wycofała poprawkę.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0300)


8.13. Nowa klasyfikacja statystyczna produktów według działalności (CPA) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 3696/93 [COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0301)


8.14. Badanie prób losowych dotyczące siły roboczej we Wspólnocie ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie [COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Jan Andersson (sprawozdawca) złożył oświadczenie zgodnie z art. 131 ust. 4 regulaminu i wskazał, że poprawki 1 do 3 zostały wycofane.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0302)


8.15. Znakowanie efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (przekształcenie) [COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Nikolaos Vakalis (sprawozdawca) zabrał głos na podstawie art. 110a ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0303)


8.16. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 954/79) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych [COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0304)


8.17. Kontrola działalności połowowej w Antarktyce * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 601/2004 z dnia 22 marca 2004 r. ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 3943/90, (WE) nr 66/98 i (WE) nr 1721/1999 [COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 16)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0305)


8.18. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o Europolu z dnia 26 lipca 1995 r.* (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencji o Europolu) [COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0306)


8.19. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej [COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0307)


8.20. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 17 czerwca 1998 r. sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych [COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0308)


8.21. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich UE */***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej [COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0309)


8.22. Corrigenda (nowy art. 250a Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dodania do Regulaminu Parlamentu Europejskiego nowego art. 205a dotyczącego corrigendum [2005/2041(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 21)

PROJEKT DECYZJI, POPRAWKA DO REGULAMINU

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0310)

Nowy przepis wejdzie w życie pierwszego dnia kolejnej sesji miesięcznej.


8.23. Stosowanie i wykładnia Regulaminu (zmiana art. 201 Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany art. 201 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego stosowania i wykładni Regulaminu [2006/2192(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 22)

PROJEKT DECYZJI, POPRAWKA DO REGULAMINU

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0311)

Nowy przepis wejdzie w życie pierwszego dnia kolejnej sesji miesięcznej.


8.24. Konsultacja w sprawie immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie konsultacji w sprawie immunitetu i przywilejów Alessandry Mussolini [2006/2301(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 23)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0312)


8.25. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego Ashleya Mote'a (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów Ashleya Mote`a [2007/2122(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 24)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0313)


8.26. Projekt budżetu korygującego nr 4/2007 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2007 na rok budżetowy 2007
Sekcja III - Komisja [10966/2007 – C6 0195/2007 – 2007/2072(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: James Elles (A6-0268/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 25)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0314)


8.27. Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament Europejski i Radę (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania specjalnego nr 9/2006 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Komisję, Parlament Europejski i Radę [2007/2077(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 26)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0315)


8.28. Zmninimalizowanie kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zminimalizowania kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa [2005/2140(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 27)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0316)


8.29. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) ***III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („RZYM II”) - [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0257/2007)

(Zwykła większość wymagana dla przyjęcia)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 28)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0317)


8.30. Wspólnotowy program działań (2007-2013), dziedzina „Zdrowie” ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013 [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 29)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0318)


8.31. Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 30)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszone jako przyjęte (P6_TA(2007)0319)


8.32. Jednolita procedura wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 31)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0320)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0320)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Hartmut Nassauer, przed głosowaniem, w sprawie listy głosowania grupy PPE-DE.


8.33. Dodatki do żywności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków do żywności [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Åsa Westlund (A6-0154/2007)


(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 32)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0321)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0321)


8.34. Enzymy spożywcze ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i zmieniającego dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Avril Doyle (A6-0177/2007)


(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 33)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0322)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0322)


8.35. Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o własnościach aromatyzujących ***I (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o własnościach aromatyzujących do użycia w i na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89, rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenie (WE) nr 2232/96 i dyrektywę 2000/13/WE [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 34)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0323)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0323)


8.36. Zbliżenie stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych * (głosowanie końcowe)


Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/84/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Debata odbyła się dnia 22.05.2007 (pkt 20 protokołu z dnia 22.05.2007).

Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2007 r. Parlament odrzucił wniosek w sprawie dyrektywy (pkt 54 protokołu z dnia 23.05.2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 35)

WNIOSEK KOMISJI

Głos zabrali: Astrid Lulling (sprawozdawczyni), zalecając odrzucenie poprawek komisji właściwej i sprawozdania, oraz Pervenche Berès (przewodnicząca komisji ECON), w sprawie tego wystąpienia.

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Odrzucony

(Rezolucja legislacyjna potwierdzająca odrzucenie wniosku komisji figuruje w Tekstach przyjętych” (P6_TA(2007)0324).)


8.37. Rozpoznanie, wyznaczenie i ochrona europejskiej infrastruktury krytycznej * (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie rozpoznania i wyznaczenia europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie zwiększenia jej ochrony [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 36)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0325)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0325)


8.38. Perspektywy rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej [2007/2089(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 37)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0326)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Alejo Vidal-Quadras (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do poprawki 2; poprawka została przyjęta.


8.39. Rybołówstwo przemysłowe oraz produkcja mączki rybnej i oleju rybnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rybołówstwa przemysłowego oraz produkcji mączki rybnej i oleju rybnego [2004/2262(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 38)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0327)

°
° ° °

Głos zabrała Åsa Westlund, zgłaszając, że dwukrotnie bezskutecznie prosiła o przeprowadzenie elektronicznej weryfikacji podczas głosowania nad jej sprawozdaniami (A6-0153/2007 i A6-0154/2007) (Przewodnicząca odnotowała tę uwagę).


9. Zwołanie Konferencji Międzyrządowej (termin wnoszenia poprawek)

Przewodnicząca poinformowała, że termin składania poprawek do sprawozdania Leinen w sprawie zwołania konferencji międzyrządowej (A6-0279/2007) (punkt 46 Dz.U) został przedłużony do wtorku 10.07.2007 o godz.15.


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie María Sornosa Martínez - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Sprawozdanie Åsa Westlund - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Sprawozdanie Alejo Vidal-Quadras - A6-0249/2007: Markus Pieper

Sprawozdanie Jeanine Hennis-Plasschaert - A6-0270/2007: Hubert Pirker


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:10 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku (ciąg dalszy debaty)

Sprawozdanie w sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku [2007/2023(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Głos zabrali: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews i Vladimír Špidla (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE

Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 11.07.2007.


14. Oddelegowywanie pracowników (debata)

Pytanie ustne (O-0041/2007) zadane przez Jana Anderssona, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Delegowanie pracowników (B6-0132/2007)

Jan Andersson zadał pytanie ustne.

Vladimír Špidla (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Philip Bushill-Matthews w imieniu grupy PPE-DE, Anne Van Lancker w imieniu grupy PSE, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Mary Lou McDonald w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa i Vladimír Špidla.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jan Andersson, w imieniu komisji EMPL, w sprawie komunikatu Komisji Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług: maksymalizacja jego korzyści i potencjału przy zapewnieniu ochrony pracowników” (B6-0266/2007).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 11.07.2007.


15. Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz (debata)

Sprawozdanie w sprawie przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz [2006/2299(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Satu Hassi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Jorgo Chatzimarkakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Struan Stevenson (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Yiannakis Matsis (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Luís Queiró w imieniu grupy PPE-DE, Paulo Casaca w imieniu grupy PSE, Josu Ortuondo Larrea w imieniu grupy ALDE, Ian Hudghton w imieniu grupy Verts/ALE, Georgios Toussas w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Jim Allister niezrzeszony, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira i Margie Sudre.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns i Joe Borg

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 12.07.2007.


16. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0133/2007).

Część pierwsza

Pytanie 28 (Catherine Stihler): Konsultacje w sprawie informacji dla pacjentów

Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Catherine Stihler.

Pytanie 26 (Brian Crowley): Walka z bezrobociem wśród młodych i dlugotrwałe bezrobocie w UE

Vladimír Špidla (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Brian Crowley.

Pytanie 27 (Olle Schmidt): Europa- miejsce schronienia prześladowanych literatów i dziennikarzy

Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Olle Schmidt, Jörg Leichtfried i Jim Allister.

Część druga

Pytanie 29 (Stavros Arnaoutakis): Ryzyko wyczerpania zasobów rybnych morza Egejskiego

Joe Borg (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ochrona praw dziecka w stosunkach zewnętrznych UE

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowała Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 31 (Bernd Posselt): Strategia dla basenu Morza Czarnego

Benita Ferrero-Waldner udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Reinhard Rack i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 32 (Evgeni Kirilov): Sytuacja pielęgniarek bułgarskich i lekarza palestyńskiego w Libii

Benita Ferrero-Waldner udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Evgeni Kirilov, Glyn Ford i Bogusław Sonik.

Odpowiedzi na pytania 33 i 34 zostaną udzielone na piśmie.

Pytanie 35 (Georgios Papastamkos): Energia jądrowa w regionie Bałkanów

Andris Piebalgs (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos, Paul Rübig i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 36 (Dimitrios Papadimoulis): Zarządzanie zapasami paliwa w Grecji

Andris Piebalgs udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Dimitrios Papadimoulis.

Pytanie 37 (Justas Vincas Paleckis): Rurociąg naftowy “Drużba”

Andris Piebalgs udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Justas Vincas Paleckis i Paul Rübig.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik do pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:10 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

17. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PSE i Verts/ALE wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja AFET: Béatrice Patrie

komisja IMCO: Catherine Anita Neris zamiast Béatrice Patrie

komisja REGI: Pierre Pribetich zamiast Bernadette Bourzai

komisja AGRI: Bernadette Bourzai

komisja CULT: Mikel Irujo Amezaga

komisja LIBE: Roselyne Lefrançois

komisja FEMM: Roselyne Lefrançois

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant nie jest już członkiem komisji PECH

Nominacje te zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia niniejszego protokołu nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


18. Wdrożenie pierwszego pakietu kolejowego (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego [2006/2213(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE-DE, Robert Navarro w imieniu grupy PSE, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 12.07.2007.


19. Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad realizacji usług transportu lotniczego na terenie Wspólnoty (przekształcenie) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE-DE, Ulrich Stockmann w imieniu grupy PSE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 11.07.2007.


20. Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu (debata)

Sprawozdanie pt. Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu” [2006/2227(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Satu Hassi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Dieter-Lebrecht Koch w imieniu grupy PPE-DE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy PSE, Paolo Costa w imieniu grupy ALDE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 12.07.2007.


21. Dwustronne stosunki handlowe UE - Chiny (debata)

Pytanie ustne (O-0032/2007) zadane przez Helmutha Markova, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Ostatnie wydarzenia w dwustronnych stosunkach z Chinami (B6-0129/2007)

Helmuth Markov zadał pytanie ustne.

Peter Mandelson (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Georgios Papastamkos w imieniu grupy PPE-DE, Francisco Assis w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson i Bastiaan Belder, aby zadać pytanie Komisji, na które Peter Mandelson zobowiązał się dostarczyć odpowiedź pisemną.

Debata została zamknięta.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 391.081/OJME).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 24:00.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności