Zoznam 
Zápisnica
PDF 241kWORD 250k
Utorok, 10. júla 2007 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Presun rozpočtových prostriedkov
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 5.Úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ***I (rozprava)
 6.Finančné služby (2005-2010) - Biela kniha (rozprava)
 7.Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (rozprava)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  
8.2.Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov: Príspevok dobrovoľnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti (článok 118 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi ES a Alžírskom po rozšírení z 1. mája 2004 *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Moldavskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Ukrajinou po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Arménskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Azerbajdžanom po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.8.Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Gruzínskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.9.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.10.Priame poistenie s výnimkou životného poistenia (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.11.Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.12.Zaistenie (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.13.Nová štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.14.Výberové zisťovanie pracovných síl v Spoločenstve ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.15.Označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.16.Dohovor OSN o Kódexe rokovania pri líniových konferenciách (zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 954/79) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.17.Kontrola rybolovnej činnosti v Antarktíde * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.18.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru o Europole z 26. júla 1995* (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.19.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 29. mája 2000 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.20.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru zo 17. júna 1998 o zákaze riadenia motorového vozidla * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.21.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov EÚ */***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.22.Korigendá (nový článok 204a rokovacieho poriadku) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.23.Použitie a výklad rokovacieho poriadku (zmena a doplnenie článku 201) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.24.Konzultácia o imunite a výsadách Alessandry Mussoliniovej (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.25.Žiadosť o ochranu imunity a výsad Ashleyho Motea (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.26.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.27.Výdavky na preklady (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.28.Minimalizácia administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.29.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***III (hlasovanie)
  
8.30.Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013) ***II (hlasovanie)
  
8.31.Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II (hlasovanie)
  
8.32.Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I (hlasovanie)
  
8.33.Potravinárske prídavné látky ***I (hlasovanie)
  
8.34.Potravinárske enzýmy ***I (hlasovanie)
  
8.35.Arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami ***I (hlasovanie)
  
8.36.Aproximácia sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje * (záverečné hlasovanie)
  
8.37.Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry * (hlasovanie)
  
8.38.Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (hlasovanie)
  
8.39.Priemyselný rybolov a výroba rybej múčky a rybieho tuku (hlasovanie)
 9.Zvolanie medzivládnej konferencie (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (pokračovanie rozpravy)
 14.Vysielanie pracovníkov (rozprava)
 15.Budúcnosť námornej politiky EÚ: Európska vízia pre oceány a moria (rozprava)
 16.Hodina otázok (pre Komisiu)
 17.Zloženie výborov a delegácií
 18.Vykonávanie prvého železničného balíka (rozprava)
 19.Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 20.Európa v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent (rozprava)
 21.Dvojstranné obchodné vzťahy EÚ-Čína (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- * Správa o zvolaní medzivládnej konferencie: stanovisko Európskeho parlamentu (článok 48 Zmluvy o EÚ) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)) - výbor AFCO - Spravodajca: Jo Leinen (A6-0279/2007)


3. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 14/2007 Európskej komisie (C6-0148/2007 - SEC(2007)0560).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006, po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 16/2007 Európskej komisie (C6-0164/2007 - SEC(2007)0674).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006, po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 17/2007 Európskej komisie (C6-0165/2007 - SEC(2007)0675).

Výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006, po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 19/2007 Európskej komisie (C6-0189/2007 - SEC(2007)0677).

Výbor poskytol priaznivé stanovisko k celkovému presunu podľa článku 24 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 20/2007 Európskej komisie (C6-0167/2007 - SEC(2007)0678).

Výbor schválil celkový presun podľa článku 24 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 23/2007 Európskej komisie (C6-0194/2007 - SEC(2007)0681).

Výbor poskytol priaznivé stanovisko k celkovému presunu podľa článku 24 ods. 2 a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 24/2007 Európskej komisie (C6-0192/2007 - SEC(2007)0682).

Výbor schválil celkový presun podľa článku 24 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002, zmeneného a doplneného 13. decembra 2006.


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Humanitárna situácia irackých utečencov

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis a Thierry Cornillet za skupinu ALDE, o situácii irackých utečencov a vnútorných migrantov (B6-0291/2007),

- André Brie, Marco Rizzo a Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, o humanitárnej situácii irackých utečencov (B6-0295/2007),

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, o humanitárnej situácii irackých utečencov (B6-0299/2007),

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco a Javier Moreno Sánchez za skupinu PSE, o situácii irackých utečencov a vnútorných migrantov (B6-0300/2007),

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, o situácii irackých utečencov a vnútorných migrantov (B6-0303/2007),

- Roberta Angelilli za skupinu UEN, o humanitárnej situácii irackých utečencov (B6-0308/2007).

II.   Porušovanie ľudských práv v Podnestersku (Moldavsko)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE, o porušovaní ľudských práv v Podnestersku a nutnosti podpory EÚ na vyriešenie konfliktu, ktorý uviazol na mŕtvom bode, v tejto oblasti Moldavskej republiky (B6-0292/2007),

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o porušovaní ľudských práv v Podnestersku (Moldavsko) (B6-0293/2007),

- Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, o porušovaní ľudských práv v Podnestersku (Moldavsko) (B6-0296/2007),

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre a Radu Ţîrle za skupinu PPE-DE, o porušovaní ľudských práv v Podnestersku a nutnosti podpory EÚ na vyriešenie konfliktu, ktorý uviazol na mŕtvom bode, v tejto oblasti Moldavskej republiky (B6-0298/2007),

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, o porušovaní ľudských práv v Podnestersku a nutnosti podpory EÚ na vyriešenie konfliktu, ktorý uviazol na mŕtvom bode, v tejto oblasti Moldavskej republiky (B6-0302/2007),

- Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, o porušovaní ľudských práv v Podnestersku a nutnosti podpory EÚ na vyriešenie konfliktu, ktorý uviazol na mŕtvom bode, v tejto oblasti Moldavskej republiky (B6-0304/2007).

III.   Ľudské práva vo Vietname

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten a Frédérique Ries za skupinu ALDE, o Vietname (B6-0290/2007),

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o Vietname (B6-0294/2007),

- Bernd Posselt, Charles Tannock a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE, o ľudských právach vo Vietname (B6-0297/2007),

- Pasqualina Napoletano a Marc Tarabella za skupinu PSE, o Vietname (B6-0301/2007),

- Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE, o Vietname (B6-0305/2007),

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, o ľudských právach vo Vietname (B6-0306/2007).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.


5. Úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ***I (rozprava)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES, týkajúca sa úplného dokončenia vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Markus Ferber (A6-0246/2007)

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Markus Ferber uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Pervenche Berès (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Stephen Hughes (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Hannes Swoboda (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Markus Pieper (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Brian Simpson za skupinu PSE, Luigi Cocilovo za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Michael Henry Nattrass za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli za skupinu ITS, Alessandro Battilocchio nezávislý poslanec, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui a Nathalie Griesbeck.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine a Charlie McCreevy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 11.07.2007.

V rozprave vystúpil Reinhard Rack, aby ospravedlnil neprítomnosť Rady.


6. Finančné služby (2005-2010) - Biela kniha (rozprava)

Správa Politika finančných služieb (2005-2010) - Biela kniha [2006/2270(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg uviedla správu.

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Gauzès (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Othmar Karas za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE a Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: John Whittaker za skupinu IND/DEM, Petre Popeangă za skupinu ITS, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo a Charlie McCreevy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 11.07.2007.


7. Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (rozprava)

Správa Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia [2007/2023(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz uviedol správu.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Donata Gottardi (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Mia De Vits (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Kartika Tamara Liotard (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José Albino Silva Peneda za skupinu PPE-DE, Ole Christensen za skupinu PSE, Luigi Cocilovo za skupinu ALDE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM a Roger Helmer nezávislý poslanec.

V tomto bode bola rozprava prerušená kvôli hlasovaniu.

Bude sa v nej pokračovať o 15.00 h (bod 13).


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


8.1. Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (hlasovanie)

Na základe programu schôdze sa uskutočnila voľba podpredsedu, ktorý obsadí miesto Pierra Moscoviciho, ktoré sa uvoľnilo po jeho odstúpení s platnosťou od 26. 6. 2007.

Predseda oznámil, že skupina PSE mu odovzdala kandidatúru Martine Rourovej.

Keďže Martine Roure bola jedinou kandidátkou, predseda navrhol, aby zhromaždenie pristúpilo k voľbe aklamáciou v súlade s článkom 12 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil.

Zhromaždenie zvolilo Martine Rourovú aklamáciou.

Predseda vyhlásil Martine Rourovú za podpredsedníčku Európskeho parlamentu a poblahoželal jej k jej zvoleniu. V súlade s článkom 17 ods. 1 rokovacieho poriadku zaujala miesto svojho predchodcu podľa jeho prednostného poradia .


8.2. Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov: Príspevok dobrovoľnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti (článok 118 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov: Príspevok dobrovoľnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Schválené


8.3. Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi ES a Alžírskom po rozšírení z 1. mája 2004 *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii [08937/2007 - COM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0291)

Parlament ho preto schválil.


8.4. Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Moldavskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0292)


8.5. Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Ukrajinou po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0293)


8.6. Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Arménskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0294)


8.7. Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Azerbajdžanom po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0295)


8.8. Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Gruzínskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii [COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0296)


8.9. Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Odporúčanie k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely, vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii [COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0297)


8.10. Priame poistenie s výnimkou životného poistenia (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/49/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu [COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Pervenche Berès (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku a stiahla prvú časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu gestorského výboru.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0298)


8.11. Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) s ohľadom na vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu [COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0299)


8.12. Zaistenie (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/68/ES o zaistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu [COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Pervenche Berès (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku a stiahla pozmeňujúci a doplňujúci návrhu gestorského výboru.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0300)


8.13. Nová štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 [COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0301)


8.14. Výberové zisťovanie pracovných síl v Spoločenstve ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve [COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Jan Andersson (A6-0181/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Jan Andersson (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl.131 ods. 4 rokovacieho poriadku a poznamenal, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1 až 3 gestorského výboru boli stiahnuté.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0302)


8.15. Označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) [COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Nikolaos Vakalis (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl. 131 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0303)


8.16. Dohovor OSN o Kódexe rokovania pri líniových konferenciách (zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 954/79) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 954/79 týkajúce sa ratifikácie alebo prístupu členských štátov k Dohovoru OSN o kódexe rokovania líniových konferencií [COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0304)


8.17. Kontrola rybolovnej činnosti v Antarktíde * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 601/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov, a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 [COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0305)


8.18. Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru o Europole z 26. júla 1995* (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Odporúčanie k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 o založení Európskeho policajného úradu (dohovor o Europole), vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii [COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0306)


8.19. Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 29. mája 2000 * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Odporúčanie k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, prijatého Radou podľa článku 34 Zmluvy o Európskej únii [COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0307)


8.20. Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru zo 17. júna 1998 o zákaze riadenia motorového vozidla * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Odporúčanie k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru zo 17. júna 1998 o zákaze riadenia motorového vozidla, vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii [COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0308)


8.21. Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov EÚ */***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Odporúčanie k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii [COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0309)


8.22. Korigendá (nový článok 204a rokovacieho poriadku) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Vloženie nového článku 204a o korigendách do rokovacieho poriadku [2005/2041(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Richard Corbett (A6-0229/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTIA, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH K ROKOVACIEMU PORIADKU

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0310)

Nové ustanovenie nadobudne účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze.


8.23. Použitie a výklad rokovacieho poriadku (zmena a doplnenie článku 201) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Zmena a doplnenie článku 201 rokovacieho poriadku o použití a výklade rokovacieho poriadku [2006/2192(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Richard Corbett (A6-0230/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH K ROKOVACIEMU PORIADKU

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0311)

Nové ustanovenie nadobudne účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze.


8.24. Konzultácia o imunite a výsadách Alessandry Mussoliniovej (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Žiadosť o konzultáciu o imunite a výsadách Alessandry Mussoliniovej [2006/2301(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0312)


8.25. Žiadosť o ochranu imunity a výsad Ashleyho Motea (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Žiadosť o ochranu imunity a výsad Ashleyho Motea [2007/2122(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0313)


8.26. Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2007 na rozpočtový rok 2007
Oddiel III - Komisia [10966/2007 – C6 0195/2007 – 2007/2072(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca James Elles (A6-0268/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0314)


8.27. Výdavky na preklady (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 9/2006 o výdavkoch na preklady Komisie, Európskeho parlamentu a Rady [2007/2077(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0315)


8.28. Minimalizácia administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa Minimalizácia administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi [2005/2140(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca Jan Mulder (A6-0275/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0316)


8.29. Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***III (hlasovanie)

Správa: Spoločný text nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“), schválený Zmierovacím výborom - [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Delegácia parlamentu pri zmierovacom výbore - Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0257/2007)

(Jednoduchá väčšina potrebná pre schválenie)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0317)


8.30. Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007-2013) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 – 2013) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0318)


8.31. Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásené za schválené (P6_TA(2007)0319)


8.32. Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0320)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0320)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Hartmut Nassauer, pred hlasovaním, k hlasovaciemu zoznamu skupiny PPE-DE.


8.33. Potravinárske prídavné látky ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych prídavných látkach [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Åsa Westlund (A6-0154/2007)


(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0321)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0321)


8.34. Potravinárske enzýmy ***I (hlasovanie)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych enzýmoch a ktorým sa menia a dopĺňajú smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES a smernica Rady 2001/112/ES [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Avril Doyle (A6-0177/2007)


(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0322)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0322)


8.35. Arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami ***I (hlasovanie)


Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o arómach a určitých potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a na potravinách, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89, nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91, nariadenie (ES) č. 2232/96 a smernica 2000/13/ES [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0323)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0323)


8.36. Aproximácia sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje * (záverečné hlasovanie)


Správa Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/84/EHS o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Rozprava sa konala 22.5.2007 (bod 20 zápisnice zo dňa 22.05.2007).

Európsky parlament na svojej schôdzi dňa 23. mája 2007 zamietol návrh smernice (bod 54 zápisnice zo dňa 23.05.2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH KOMISIE

Vystúpili títo poslanci: Astrid Lulling (spravodajkyňa), ktorá odporučila zamietnutie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov gestorského výboru a jeho správy, a Pervenche Berès (predsedníčka výboru ECON), k predchádzajúcemu vystúpeniu.

Zamietnutý

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Zamietnutý

(Legislatívne uznesenie o zamietnutí návrhu Komisie sa nachádza v «Prijatých textoch» (P6_TA(2007)0324).)


8.37. Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry * (hlasovanie)


Správa Návrh smernice Rady o identifikácii a označení európskej kritickej infraštruktúry a zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0325)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0325)


8.38. Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (hlasovanie)


Správa Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou [2007/2089(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0326)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Alejo Vidal-Quadras (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 2, ktorý bol prijatý.


8.39. Priemyselný rybolov a výroba rybej múčky a rybieho tuku (hlasovanie)

Správa Priemyselný rybolov a výroba rybej múčky a rybieho tuku [2004/2262(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0327)

°
° ° °

V rozprave vystúpila Åsa Westlund, ktorá uviedla, že počas hlasovania o svojich správach (A6-0153/2007 a A6-0154/2007) dvakrát márne žiadala o elektronické overenie (predsedníčka to vzala na vedomie).


9. Zvolanie medzivládnej konferencie (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)

Predsedníčka oznámila, že lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k správe Leinen o zvolaní medzivládnej konferencie (A6-0279/2007) (bod 46 PR) bola predĺžená do 15.00 h v utorok 10. 7. 2007.


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: María Sornosa Martínez - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Správa: Åsa Westlund - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Správa: Alejo Vidal-Quadras - A6-0249/2007: Markus Pieper

Správa: Jeanine Hennis-Plasschaert - A6-0270/2007: Hubert Pirker


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h)

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (pokračovanie rozpravy)

Správa Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia [2007/2023(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews a Vladimír Špidla (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 11.07.2007.


14. Vysielanie pracovníkov (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0041/2007), ktorú položil Jan Andersson za výbor EMPL pre Komisiu: Vysielanie pracovníkov (B6-0132/2007)

Jan Andersson rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Vladimír Špidla (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, Anne Van Lancker za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa a Vladimír Špidla.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 108 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Jan Andersson, za výbor EMPL, o oznámení Komisie Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb: zvyšovanie jeho prínosu a potenciálu pri súčasnej záruke ochrany pracovníkov (B6-0266/2007).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.14 zápisnice zo dňa 11.07.2007.


15. Budúcnosť námornej politiky EÚ: Európska vízia pre oceány a moria (rozprava)

Správa Budúcnosť námornej politiky Európskej únie: Európska vízia pre oceány a moria [2006/2299(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Satu Hassi (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jorgo Chatzimarkakis (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Struan Stevenson (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Yiannakis Matsis (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Luís Queiró za skupinu PPE-DE, Paulo Casaca za skupinu PSE, Josu Ortuondo Larrea za skupinu ALDE, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Georgios Toussas za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezávislý poslanec, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira a Margie Sudre.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns a Joe Borg

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 12.07.2007.


16. Hodina otázok (pre Komisiu)

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0133/2007).

Prvá časť

Otázka č. 28 (Catherine Stihler): Konzultácia o informovanosti pacientov

Günter Verheugen (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položila Catherine Stihler.

Otázka č. 26 (Brian Crowley): Boj proti nezamestnanosti mladých a dlhodobej nezamestnanosti v rámci EÚ

Vladimír Špidla (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položil Brian Crowley.

Otázka č. 27 (Olle Schmidt): Európske útočisko pre prenasledovaných spisovateľov a novinárov

Franco Frattini (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položili Olle Schmidt, Jörg Leichtfried a Jim Allister.

Druhá časť

Otázka č. 29 (Stavros Arnaoutakis): Riziko úplného vyčerpania zásob rýb v Egejskom mori

Joe Borg (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack a Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Ochrana práv detí v kontexte zahraničných vzťahov EÚ

Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) odpovedala na otázku a doplňujúcu otázku, ktorú položila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 31 (Bernd Posselt): Stratégia pre oblasť Čierneho mora

Benita Ferrero-Waldner odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Reinhard Rack a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 32 (Evgeni Kirilov): Situácia bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára v Líbyi

Benita Ferrero-Waldner odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Evgeni Kirilov, Glyn Ford a Bogusław Sonik.

Otázky 33 a 34 budú zodpovedané písomne.

Otázka č. 35 (Georgios Papastamkos): Atomóvá energia na Balkáne

Andris Piebalgs (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos, Paul Rübig a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 36 (Dimitrios Papadimoulis): Skladovanie zásob pohonných látok v Grécku.

Andris Piebalgs odpovedal na otázku a na doplňujúcu otázku, ktorú položil Dimitrios Papadimoulis.

Otázka č. 37 (Justas Vincas Paleckis): Ropovod Družba

Andris Piebalgs odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Justas Vincas Paleckis a Paul Rübig.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 19.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

17. Zloženie výborov a delegácií

Skupiny PSE a Verts/ALE predložili predsedovi žiadosti o nasledujúce menovania:

výbor AFET: Béatrice Patrie

výbor IMCO: Catherine Anita Neris namiesto Béatrice Patrie

výbor REGI: Pierre Pribetich namiesto Bernadette Bourzai

výbor AGRI: Bernadette Bourzai

výbor CULT: Mikel Irujo Amezaga

výbor LIBE: Roselyne Lefrançois

výbor FEMM: Roselyne Lefrançois

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant už nie členom výboru PECH

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


18. Vykonávanie prvého železničného balíka (rozprava)

Správa Prvý železničný balík [2006/2213(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Jeggle za skupinu PPE-DE, Robert Navarro za skupinu PSE, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 12.07.2007.


19. Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb (prepracované znenie) ***I (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Jeggle za skupinu PPE-DE, Ulrich Stockmann za skupinu PSE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 11.07.2007.


20. Európa v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent (rozprava)

Správa Európa v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent [2006/2227(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Satu Hassi (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Dieter-Lebrecht Koch za skupinu PPE-DE, Inés Ayala Sender za skupinu PSE, Paolo Costa za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 12.07.2007.


21. Dvojstranné obchodné vzťahy EÚ-Čína (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0032/2007), ktorú položil Helmuth Markov, za výbor INTA, pre Komisiu: Posledný vývoj v bilaterálnych obchodných vzťahoch s Čínou (B6-0129/2007)

Helmuth Markov rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Peter Mandelson (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papastamkos za skupinu PPE-DE, Francisco Assis za skupinu PSE, Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson a Bastiaan Belder s otázkou na ústne zodpovedanie pre Komisiu, na ktorú písomne odpovie Peter Mandelson.

Rozprava sa skončila.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 391.081/OJME).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 24.00 hod.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia