Kazalo 
Zapisnik
PDF 231kWORD 240k
Torek, 10. julij 2007 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Prerazporeditev sredstev
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 5.Poštne storitve v Skupnosti ***I (razprava)
 6.Politika finančnih storitev (2005-2010) – Bela knjiga (razprava)
 7.Posodabljanje delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja (razprava)
 8.Čas glasovanja
  8.1.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (glasovanje)
  8.2.Zahteva po posvetovanju z Odborom regij Prispevek volonterstva k ekonomski in socialni koheziji (člen 118 Poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Evro-mediteranski sporazum ES-Alžirija *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES-Moldavija * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.5.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES-Ukrajina * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES-Armenija * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.7.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES-Azerbajdžan * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.8.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES-Gruzija * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.9.Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.10.Neposredno zavarovanje razen življenjskega zavarovanja (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.11.Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.12.Pozavarovanje (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.13.Nova statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.14.Vzorčna raziskava delovne sile v Skupnost ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.15.Označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme (prenova) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.16.Konvencija Združenih narodov o kodeksu vedenja linijskih konferenc (razveljavitev Uredbe (EGS) št. 954/79) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.17.Ribolovne aktivnosti na Antarktiki * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.18.Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji o Europolu z dne 26. julija 1995* (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.19.Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 29. maja 2000 o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.20.Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 17. junija 1998 o prepovedi vožnje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.21.Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. maja 1997 o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije */***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.22.Popravek (novi člen 204a Poslovnika Parlamenta) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.23.Uporaba in razlaga Poslovnika Parlamenta (sprememba člena 201 Poslovnika Parlamenta) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.24.Posvetovanje o zaščiti imunitete in privilegijev Alessandre Mussolini (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.25.Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Ashleyja Motea (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.26.Predlog spremembe proračuna št. 4/2007 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.27.Odhodki za prevajanje (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.28.Zniževanje z zakonodajo predpisanih upravnih stroškov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  8.29.Pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti ("Rim II") ***III (glasovanje)
  8.30.Drugi program ukrepov Skupnosti na področju zdravja ***II (glasovanje)
  8.31.Merilne naprave, ki vsebujejo živo srebro ***II (glasovanje)
  8.32.Skupni postopek odobritve za aditive za živila, živilske encime in arome za živila ***I (glasovanje)
  8.33.Aditivi za živila ***I (glasovanje)
  8.34.Živilski encimi ***I (glasovanje)
  8.35.Arome in živilske sestavine z aromatičnimi lastnostmi ***I (glasovanje)
  8.36.Približevanje trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače * (končno glasovanje)
  8.37.Ugotavljanje, določanje in varovanje evropske ključne infrastrukture * (glasovanje)
  8.38.Notranji trg za plin in električno energijo (glasovanje)
  8.39.Proizvodnja ribje moke in ribjega olja (glasovanje)
 9.Sklic medvladne konference: mnenje Evropskega parlamenta (rok za vložitev predlogov sprememb)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Posodabljanje delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja (nadaljevanje razprave)
 14.Napotitev delavcev (razprava)
 15.Prihodnja pomorska politika EU (razprava)
 16.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 17.Sestava odborov in delegacij
 18.Prvi železniški paket (razprava)
 19.Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov (prenova) ***I (razprava)
 20.Trajnostna mobilnost (razprava)
 21.Dvostranski trgovinski odnosi EU-Kitajska (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila:

- * Poročilo o sklicu medvladne konference: mnenje Evropskega parlamenta (člen 48 PEU) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Jo Leinen (A6-0279/2007)


3. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0148/2007 - SEC(2007)0560) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 14/2007.

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0164/2007 - SEC(2007)0674) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 16/2007.

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0165/2007 - SEC(2007)0675) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 17/2007.

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0189/2007 - SEC(2007)0677) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 19/2007.

Odbor je v skladu s členom 24(2) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, podal pozitivno mnenje glede zahteve za prerazporeditev.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0167/2007 - SEC(2007)0678) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 20/2007.

Odbor je v skladu s členom 24(2,3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev sredstev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0194/2007 - SEC(2007)0681) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 23/2007.

Odbor je v skladu s členom 24(2,3) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002 prerazporeditev sredstev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije (C6-0192/2007 - SEC(2007)0682) za prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 24/2007.

Odbor je v skladu s členom 24(2) Finančne uredbe z dne 25. junija 2002, spremenjene 13. decembra 2006, podal pozitivno mnenje glede zahteve za prerazporeditev.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I.   Humanitarni položaj iraških beguncev

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis in Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE o položaju iraških beguncev in notranjih pregnancev (B6-0291/2007),

- André Brie, Marco Rizzo in Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL o humanitarnem položaju iraških beguncev (B6-0295/2007),

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE o humanitarnem položaju iraških beguncev (B6-0299/2007),

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco in Javier Moreno Sánchez v imenu skupine PSE o položaju iraških beguncev in notranjih pregnancev (B6-0300/2007),

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE o položaju iraških beguncev in notranjih pregnancev (B6-0303/2007),

- Roberta Angelilli v imenu skupine UEN o humanitarnem položaju iraških beguncev (B6-0308/2007).

II.   Kršitev človekovih pravic v Pridnjestrju (Moldavija)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o kršenju človekovih pravic v Pridnjestrju in potrebi po podpori EU za rešitev spora v tej regiji Republike Moldavije (B6-0292/2007),

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o kršenju človekovih pravic v Pridnjestrju (Moldavija) (B6-0293/2007),

- Helmuth Markov v imenu skupine GUE/NGL o kršenju človekovi pravic v Pridnjestrju (Moldavija) (B6-0296/2007),

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre in Radu Ţîrle v imenu skupine PPE-DE o kršenju človekovih pravic v Pridnjestrju in potrebi po podpori EU za rešitev spora v tej regiji Republike Moldavije (B6-0298/2007),

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache in Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE o kršenju človekovih pravic v Pridnjestrju in potrebi po podpori EU za rešitev spora v tej regiji Republike Moldavije (B6-0302/2007),

- Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE o kršenju človekovih pravic v Pridnjestrju in potrebi po podpori EU za rešitev spora v tej regiji Republike Moldavije (B6-0304/2007).

III.   Človekove pravice v Vietnamu

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE o Vietnamu (B6-0290/2007),

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o Vietnamu (B6-0294/2007),

- Bernd Posselt, Charles Tannock in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE o človekovih pravicah v Vietnamu (B6-0297/2007),

- Pasqualina Napoletano in Marc Tarabella v imenu skupine PSE o Vietnamu (B6-0301/2007),

- Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE o Vietnamu (B6-0305/2007),

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN o človekovih pravicah v Vietnamu (B6-0306/2007).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


5. Poštne storitve v Skupnosti ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega izoblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Markus Ferber je predstavil poročilo.

Govorili so Pervenche Berès (pripravljalka mnenja odbora ECON), Stephen Hughes (pripravljalec mnenja odbora EMPL), Hannes Swoboda (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Markus Pieper (pripravljalec mnenja odbora REGI), Marianne Thyssen v imenu skupine PPE-DE, Brian Simpson v imenu skupine PSE, Luigi Cocilovo v imenu skupine ALDE, Roberts Zīle v imenu skupine UEN, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Michael Henry Nattrass v imenu skupine IND/DEM, Luca Romagnoli v imenu skupine ITS, Alessandro Battilocchio samostojni poslanec, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui in Nathalie Griesbeck.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Govorili so Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 , Zapisnik z dne 11.07.2007.

Govoril je Reinhard Rack, ki je obžaloval odsotnost Sveta.


6. Politika finančnih storitev (2005-2010) – Bela knjiga (razprava)

Poročilo: Politika finančnih storitev 2005-2010 – Bela knjiga [2006/2270(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg je predstavila poročilo.

Govoril je Charlie McCreevy (član Komisije).

Govorili so Jean-Paul Gauzès (pripravljalec mnenja odbora JURI), Othmar Karas v imenu skupine PPE-DE, Pervenche Berès v imenu skupine PSE, Margarita Starkevičiūtė v imenu skupine ALDE, in Sahra Wagenknecht v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Govorili so John Whittaker v imenu skupine IND/DEM, Petre Popeangă v imenu skupine ITS, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo in Charlie McCreevy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12 , Zapisnik z dne 11.07.2007.


7. Posodabljanje delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja (razprava)

Poročilo: Posodabljanje delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja [2007/2023(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz je predstavil poročilo.

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Govorili so Donata Gottardi (pripravljalka mnenja odbora ECON), Mia De Vits (pripravljalka mnenja odbora IMCO), Kartika Tamara Liotard (pripravljalka mnenja odbora FEMM), José Albino Silva Peneda v imenu skupine PPE-DE, Ole Christensen v imenu skupine PSE, Luigi Cocilovo v imenu skupine ALDE, Jan Tadeusz Masiel v imenu skupine UEN, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, Derek Roland Clark v imenu skupine IND/DEM, in Roger Helmer samostojni poslanec.

Zaradi časa za glasovanje se je razprava na tej točki prekinila.

Nadaljevala se bo ob 15.00 (točka 13).


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


8.1. Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (glasovanje)

Na dnevnem redu je bila izvolitev podpredsednika, ki bo zasedel prazno mesto Pierra Moscovicija po njegovem odstopu 26.6.2007.

Predsednik je sporočil, da je od skupine PSE prejel kandidaturo Martine Roure.

Ker je bila Martine Roure edina kandidatka, je predsednik predlagal poslancem, da jo izvolijo s ploskanjem v skladu s členom 12(1) Poslovnika.

Poslanci so se s tem predlogom strinjali.

Poslanci so izvolili Martine Roure s ploskanjem.

Predsednik je imenoval Martine Roure za podpredsednico Parlamenta in ji je ob izvolitvi čestital. V skladu s členom17(1) Poslovnika bo po prednostnem vrstnem redu zasedla mesto svojega predhodnika.


8.2. Zahteva po posvetovanju z Odborom regij Prispevek volonterstva k ekonomski in socialni koheziji (člen 118 Poslovnika) (glasovanje)

Zahteva po posvetovanju z Odborom regij Prispevek volonterstva k ekonomski in socialni koheziji

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Odobreno


8.3. Evro-mediteranski sporazum ES-Alžirija *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji [08937/2007 - COM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0291)

Parlament je s tem izrazil svojo privolitev.


8.4. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES-Moldavija * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0292)


8.5. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES-Ukrajina * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0293)


8.6. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES-Armenija * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0294)


8.7. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES-Azerbajdžan * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Azerbajdžansko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0295)


8.8. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju ES-Gruzija * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji [COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0296)


8.9. Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Priporočilo za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. julija 1995, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene [COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0297)


8.10. Neposredno zavarovanje razen življenjskega zavarovanja (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/49/EGS o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila [COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOG SPREMEMBE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Pervenche Berès (poročevalka) je podala izjavo na podlagi člena 131(4) Poslovnika in umaknila prvi del predloga spremembe pristojnega odbora.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0298)


8.11. Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila [COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0299)


8.12. Pozavarovanje (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/68/ES o pozavarovanju, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila [COM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Pervenche Berès (poročevalka) je podala izjavo na podlagi člena 131(4) Poslovnika in umaknila predlog spremembe pristojnega odbora.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0300)


8.13. Nova statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 [COM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0301)


8.14. Vzorčna raziskava delovne sile v Skupnost ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti [COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Jan Andersson (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 131(4) Poslovnika in sporočil, da so bili umaknjeni predlogi sprememb od 1 do 3 pristojnega odbora.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0302)


8.15. Označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme (prenova) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme (prenova) [COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Nikolaos Vakalis (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0303)


8.16. Konvencija Združenih narodov o kodeksu vedenja linijskih konferenc (razveljavitev Uredbe (EGS) št. 954/79) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 954/79 o ratifikaciji ali pristopu držav članic h Konvenciji Združenih narodov o kodeksu vedenja linijskih konferenc [COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0304)


8.17. Ribolovne aktivnosti na Antarktiki * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 601/2004 z dne 22. marca 2004 o nekaterih nadzornih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki ter o razveljavitvi uredb (EGS) št. 3943/90, (ES) št. 66/98 in (ES) št. 1721/1999 [COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0305)


8.18. Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji o Europolu z dne 26. julija 1995* (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Priporočilo za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. julija 1995, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) [COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0306)


8.19. Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 29. maja 2000 o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Priporočilo za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 29. maja 2000, ki jo je Svet sklenil v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije [COM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0307)


8.20. Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 17. junija 1998 o prepovedi vožnje * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Priporočilo za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 17. junija 1998, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o prepovedi vožnje [COM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0308)


8.21. Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. maja 1997 o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije */***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Priporočilo za Sklep Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 26. maja 1997, sestavljeni na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije [COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0309)


8.22. Popravek (novi člen 204a Poslovnika Parlamenta) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Vključitev novega člena 204a o popravkih v Poslovnik Parlamenta [2005/2041(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG SKLEPA, PREDLOG SPREMEMBE K POSLOVNIKU

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0310)

Nova določba bo postala veljavna prvi dan naslednjega delnega zasedanja.


8.23. Uporaba in razlaga Poslovnika Parlamenta (sprememba člena 201 Poslovnika Parlamenta) (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Sprememba člena 201 Poslovnika Parlamenta o uporabi in razlagi Poslovnika [2006/2192(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG SKLEPA, PREDLOG SPREMEMBE K POSLOVNIKU

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0311)

Nova določba bo postala veljavna prvi dan naslednjega delnega zasedanja.


8.24. Posvetovanje o zaščiti imunitete in privilegijev Alessandre Mussolini (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Posvetovanje o zaščiti imunitete in privilegijev Alessandre Mussolini [2006/2301(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0312)


8.25. Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Ashleyja Motea (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Ashleyja Motea [2007/2122(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0313)


8.26. Predlog spremembe proračuna št. 4/2007 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog spremembe proračuna št. 4/2007 Evropske unije za proračunsko leto 2007 [10966/2007 – C6 0195/2007 – 2007/2072(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: James Elles (A6-0268/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0314)


8.27. Odhodki za prevajanje (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Posebno poročilo št. 9/2006 Evropskega računskega sodišča o odhodkih Komisije, Parlamenta in Sveta za prevajanje [2007/2077(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0315)


8.28. Zniževanje z zakonodajo predpisanih upravnih stroškov (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zniževanje z zakonodajo predpisanih upravnih stroškov [2005/2140(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0316)


8.29. Pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti ("Rim II") ***III (glasovanje)

Poročilo: Skupno besedilo Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti ("Rim II"), ki ga je odobril Spravni odbor - [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Diana Wallis (A6-0257/2007)

(navadna večina potrebna za sprejetje)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0317)


8.30. Drugi program ukrepov Skupnosti na področju zdravja ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2007-2013) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2007)0318)


8.31. Merilne naprave, ki vsebujejo živo srebro ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o omejitvah pri trženju nekaterih merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Raglašeno kot odobreno (P6_TA(2007)0319)


8.32. Skupni postopek odobritve za aditive za živila, živilske encime in arome za živila ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, živilske encime in arome za živila [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0320)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0320)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Hartmut Nassauer, pred glasovanjem, o volilnem seznamu skupine PPE-DE.


8.33. Aditivi za živila ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Åsa Westlund (A6-0154/2007)


(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0321)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0321)


8.34. Živilski encimi ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živilskih encimih in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES in Direktive Sveta 2001/112/ES [COM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Avril Doyle (A6-0177/2007)


(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0322)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0322)


8.35. Arome in živilske sestavine z aromatičnimi lastnostmi ***I (glasovanje)


Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o aromah in nekaterih živilskih sestavinah z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89, Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, Uredbe (ES) št. 2232/96 in Direktive 2000/13/ES [COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0323)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0323)


8.36. Približevanje trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače * (končno glasovanje)


Poročilo: Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 92/84/EGS o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače [COM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Razprava je potekala 22.5.2007 (točka 20 , Zapisnik z dne 22.05.2007).

Na delnem zasedanju 23. maja 2007 je Parlament zavrnil predlog direktive (točka 54 , Zapisnik z dne 23.05.2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG KOMISIJE

Govorili sta Astrid Lulling (poročevalka), ki je priporočila zavrnitev predlogov sprememb pristojnega odbora kot tudi njegovega poročila, in Pervenche Berès (predsednica Odbora ECON) o tej izjavi.

Zavrnjeno

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Zavrnjeno

(Zakonodajna resolucija, ki potrjuje zavrnitev predloga Komisije, se nahaja v “Sprejetih besedilih” (P6_TA(2007)0324).)


8.37. Ugotavljanje, določanje in varovanje evropske ključne infrastrukture * (glasovanje)


Poročilo: Predlog Direktive Sveta o ugotavljanju in določanju evropske ključne infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njenega varovanja [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0325)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0325)


8.38. Notranji trg za plin in električno energijo (glasovanje)


Poročilo: Možnosti za notranji trg s plinom in električno energijo [2007/2089(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0326)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Alejo Vidal-Quadras (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2, ki je bil upoštevan.


8.39. Proizvodnja ribje moke in ribjega olja (glasovanje)

Poročilo: Industrijski ribolov ter proizvodnja ribje moke in ribjega olja [2004/2262(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0327)

°
° ° °

Govorila je Åsa Westlund, ki je opozorila na dejstvo, da je dvakrat zaman zahtevala elektronsko preverjanje med glasovanjem o njenih poročilih (A6-0153/2007 in A6-0154/2007) (predsednica je to vzela na znanje).


9. Sklic medvladne konference: mnenje Evropskega parlamenta (rok za vložitev predlogov sprememb)

Predsednica je sporočila, da je rok za vložitev predlogov sprememb za poročilo Leinen o sklicu medvladne konference (A6-0279/2007) (točka 46 dnevnega reda) podaljšan do torka, 10.07.2007 ob 15.00.


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: María Sornosa Martínez - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Poročilo: Åsa Westlund - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Poročilo: Alejo Vidal-Quadras - A6-0249/2007: Markus Pieper

Poročilo: Jeanine Hennis-Plasschaert - A6-0270/2007: Hubert Pirker


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.10,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Posodabljanje delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja (nadaljevanje razprave)

Poročilo: Posodabljanje delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja [2007/2023(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Govorili so Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews in Vladimír Špidla (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.13 , Zapisnik z dne 11.07.2007.


14. Napotitev delavcev (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0041/2007), ki ga je postavil Jan Andersson v imenu odbora EMPL Komisiji: Napotitev delavcev (B6-0132/2007)

Jan Andersson je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Vladimír Špidla (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Philip Bushill-Matthews v imenu skupine PPE-DE, Anne Van Lancker v imenu skupine PSE, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Mary Lou McDonald v imenu skupine GUE/NGL, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa in Vladimír Špidla.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 108(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Jan Andersson v imenu odbora EMPL o sporočilu Komisije "Napotitev delavcev zaradi opravljanja storitev – čim boljši izkoristek prednosti in možnosti ob hkratnem zagotavljanju zaščite delavcev" (B6-0266/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.14 , Zapisnik z dne 11.07.2007.


15. Prihodnja pomorska politika EU (razprava)

Poročilo: Prihodnja pomorska politika Evropske unije: evropska vizija za oceane in morja [2006/2299(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk je predstavil poročilo.

Govoril je Joe Borg (član Komisije).

Govorili so Satu Hassi (pripravljalka mnenja odbora ENVI), Jorgo Chatzimarkakis (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Struan Stevenson (pripravljalec mnenja odbora PECH), Yiannakis Matsis (pripravljalec mnenja odbora REGI), Luís Queiró v imenu skupine PPE-DE, Paulo Casaca v imenu skupine PSE, Josu Ortuondo Larrea v imenu skupine ALDE, Ian Hudghton v imenu skupine Verts/ALE, Georgios Toussas v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Jim Allister samostojni poslanec, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira in Margie Sudre.

PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

Govorili so Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns in Joe Borg

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 , Zapisnik z dne 12.07.2007.


16. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0133/2007).

Prvi del

Vprašanje 28 (Catherine Stihler): Posvetovanje glede obveščanja bolnikov

Günter Verheugen (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Catherine Stihler.

Vprašanje 26 (Brian Crowley): Boj proti brezposelnosti mladine in dolgotrajni brezposelnosti znotraj EU

Vladimír Špidla (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Brian Crowley.

Vprašanje 27 (Olle Schmidt): Evropa: pribežališče za preganjane pisatelje in novinarje

Franco Frattini (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Olle Schmidt, Jörg Leichtfried in Jim Allister.

Drugi del

Vprašanje 29 (Stavros Arnaoutakis): Nevarnost izumrtja ribjega staleža v Egejskem morju

Joe Borg (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack in Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Zaščita otrokovih pravic v okviru zunanjih odnosov Evropske unije

Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 31 (Bernd Posselt): Strategija za črnomorsko regijo

Benita Ferrero-Waldner je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Bernd Posselt, Reinhard Rack in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 32 (Evgeni Kirilov): Stanje bolgarskih medicinskih sester in palestinskega zdravnika v Libiji

Benita Ferrero-Waldner je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Evgeni Kirilov, Glyn Ford in Bogusław Sonik.

Na vprašanji 33 in 34 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 35 (Georgios Papastamkos): Jedrska energija v balkanski regiji

Andris Piebalgs (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Georgios Papastamkos, Paul Rübig in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 36 (Dimitrios Papadimoulis): Upravljanje zalog goriva v Grčiji

Andris Piebalgs je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Dimitrios Papadimoulis.

Vprašanje 37 (Justas Vincas Paleckis): Naftovod "Družba"

Andris Piebalgs je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Justas Vincas Paleckis in Paul Rübig.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.10,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

17. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PSE in Verts/ALE prejel zahteve za naslednja imenovanja:

Odbor AFET: Béatrice Patrie

Odbor IMCO: Catherine Anita Neris namesto Béatrice Patrie

Odbor REGI: Pierre Pribetich namesto Bernadette Bourzai

Odbor AGRI: Bernadette Bourzai

Odbor CULT: Mikel Irujo Amezaga

Odbor LIBE: Roselyne Lefrançois

Odbor FEMM: Roselyne Lefrançois

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant ni več član Odbora PECH .

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


18. Prvi železniški paket (razprava)

Poročilo: Izvajanje prvega železniškega paketa [2006/2213(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer je predstavil poročilo.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Elisabeth Jeggle v imenu skupine PPE-DE, Robert Navarro v imenu skupine PSE, Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE, Roberts Zīle v imenu skupine UEN, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 , Zapisnik z dne 12.07.2007.


19. Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov (prenova) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenova) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis je predstavil poročilo.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Elisabeth Jeggle v imenu skupine PPE-DE, Ulrich Stockmann v imenu skupine PSE, Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 , Zapisnik z dne 11.07.2007.


20. Trajnostna mobilnost (razprava)

Poročilo: Sporočilo "Naj Evropa ostane v gibanju - Trajnostna mobilnost za našo celino" [2006/2227(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky je predstavila poročilo.

Govoril je Jacques Barrot (podpredsednik Komisije).

Govorili so Satu Hassi (pripravljalka mnenja odbora ITRE), Dieter-Lebrecht Koch v imenu skupine PPE-DE, Inés Ayala Sender v imenu skupine PSE, Paolo Costa v imenu skupine ALDE, Sepp Kusstatscher v imenu skupine Verts/ALE, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek in Jacques Barrot.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 , Zapisnik z dne 12.07.2007.


21. Dvostranski trgovinski odnosi EU-Kitajska (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0032/2007), ki ga je postavil Helmuth Markov v imenu odbora INTA Komisiji: Najnovejši razvoj v dvostranskih odnosih s Kitajsko (B6-0129/2007)

Helmuth Markov je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Peter Mandelson (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Georgios Papastamkos v imenu skupine PPE-DE, Francisco Assis v imenu skupine PSE, Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson in Bastiaan Belder, ki je postavil vprašanje Komisiji, na katero bo pisno odgovoril Peter Mandelson.

Razprava se je zaključila.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 391.081/OJME).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 24.00.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov