Index 
Protokoll
PDF 238kWORD 183k
Tisdagen den 10 juli 2007 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 5.Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***I (debatt)
 6.De finansiella tjänsterna 2005-2010 - Vitbok (debatt)
 7.En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (debatt)
 8.Omröstning
  
8.1.Val av vice talman för Europaparlamentet (omröstning)
  
8.2.Begäran om samråd med Regionkommittén - Volontärinsatsers bidrag till ekonomisk och social sammanhållning (artikel 118 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Avtal om upprättande av en associering mellan EG och Algeriet med anledning av utvidgningen den 1 maj 2004*** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Republiken Moldavien med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Ukraina med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Republiken Armenien med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Azerbajdzjan med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Georgien med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.9.Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995 om användning av informationsteknologi för tulländamål * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.10.Annan direkt försäkring än livförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.11.Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.12.Återförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.13.Fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.14.Statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.15.Energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (omarbetning) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.16.Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser (upphävande av förordning (EEG) nr 954/79) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.17.Kontroll av fiskeriverksamheten i Antarktis * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.18.Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europolkonventionen av den 26 juli 1995* (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.19.Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.20.Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 17 juni 1998 om kördiskvalifikationer * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.21.Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i */***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.22.Parlamentets arbetsordning om "rättelser" (ny artikel 204a i arbetsordningen) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.23.Tillämpning och tolkning av arbetsordningen (ändring av artikel 201) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.24.Begäran om samråd om Alessandra Mussolinis immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.25.Begäran om fastställelse av Ashley Motes parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.26.Ändringsbudget nr 4/2007 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.27.Utgifter för översättning (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.28.Minskning av administrativa kostnader orsakade av lagstiftning (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.29.Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***III (omröstning)
  
8.30.Gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2007-2013) ***II (omröstning)
  
8.31.Mätinstrument som innehåller kvicksilver ***II (omröstning)
  
8.32.Enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer ***I (omröstning)
  
8.33.Livsmedelstillsatser ***I (omröstning)
  
8.34.Livsmedelsenzymer ***I (omröstning)
  
8.35.Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper ***I (omröstning)
  
8.36.Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker * (slutomröstning)
  
8.37.Europeisk kritisk infrastruktur * (omröstning)
  
8.38.Den inre el- och gasmarknaden (omröstning)
  
8.39.Industrifiske avseende produktion av fiskmjöl och fiskolja (omröstning)
 9.Sammankallande av regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget) (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (fortsättning på debatten)
 14.Utstationering av arbetstagare (debatt)
 15.Unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven (debatt)
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.Genomförandet av det första järnvägspaketet (debatt)
 19.Gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning) ***I (debatt)
 20.Hållbara transporter för ett rörligt Europa (debatt)
 21.Bilaterala handelsförbindelser med Kina (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- * Betänkande om sammankallandet av regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget) (11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)) - utskottet AFCO - Föredragande: Jo Leinen (A6-0279/2007)


3. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 14/2007 (C6-0148/2007 - SEC(2007)0560).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, såsom ändrad den 13 december 2006.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 16/2007 (C6-0164/2007 - SEC(2007)0674).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, såsom ändrad den 13 december 2006.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 17/2007 (C6-0165/2007 - SEC(2007)0675).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, såsom ändrad den 13 december 2006.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 19/2007 (C6-0189/2007 - SEC(2007)0677).

Utskottet hade beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artiklarna 24.2 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, såsom ändrad den 13 december 2006.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 20/2007 (C6-0167/2007 - SEC(2007)0678).

Utskottet hade beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artiklarna 24.2 och 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, såsom ändrad den 13 december 2006.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 23/2007 (C6-0194/2007 - SEC(2007)0681).

Utskottet hade beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artiklarna 24.2 och 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, såsom ändrad den 13 december 2006.

°
° ° °

Budgetutskottet hade behandlat kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 24/2007 (C6-0192/2007 - SEC(2007)0682).

Utskottet hade beslutat att godkänna överföringen i dess helhet, i enlighet med artiklarna 24.2 i budgetförordningen av den 25 juni 2002, såsom ändrad den 13 december 2006..


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Den humanitära situationen för irakiska flyktingar

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis och Thierry Cornillet för ALDE-gruppen, om situationen för irakiska flyktingar och fördrivna i Irak (B6-0291/2007),

- André Brie, Marco Rizzo och Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, om den humanitära situationen för irakiska flyktingar (B6-0295/2007),

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om den humanitära situationen för irakiska flyktingar (B6-0299/2007),

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco och Javier Moreno Sánchez för PSE-gruppen, om situationen för irakiska flyktingar och fördrivna i Irak (B6-0300/2007),

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, om situationen för irakiska flyktingar och fördrivna i Irak (B6-0303/2007),

- Roberta Angelilli för UEN-gruppen, om den humanitära situationen för irakiska flyktingar (B6-0308/2007).

II.   Brott mot de mänskliga rättigheterna i Transnistrien (Moldavien)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om brott mot de mänskliga rättigheterna i Transnistrien och behovet av stöd från EU för att lösa dödläget i konflikten i denna del av Republiken Moldavien (B6-0292/2007),

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om brott mot de mänskliga rättigheterna i Transnistrien (Moldavien) (B6-0293/2007),

- Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, om brott mot de mänskliga rättigheterna i Transnistrien (Moldavien) (B6-0296/2007),

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre och Radu Ţîrle för PPE-DE-gruppen, om brott mot de mänskliga rättigheterna i Transnistrien och behovet av stöd från EU för att lösa dödläget i konflikten i denna del av Republiken Moldavien (B6-0298/2007),

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan Mihalache och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, om brott mot de mänskliga rättigheterna i Transnistrien och behovet av stöd från EU för att lösa dödläget i konflikten i denna del av Republiken Moldavien (B6-0302/2007),

- Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, om brott mot de mänskliga rättigheterna i Transnistrien och behovet av stöd från EU för att lösa dödläget i konflikten i denna del av Republiken Moldavien B6-0304/2007).

III.   Mänskliga rättigheter i Vietnam

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om Vietnam (B6-0290/2007),

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om Vietnam (B6-0294/2007),

- Bernd Posselt, Charles Tannock och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om mänskliga rättigheter i Vietnam (B6-0297/2007),

- Pasqualina Napoletano och Marc Tarabella för PSE-gruppen, om Vietnam (B6-0301/2007),

- Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, om Vietnam (B6-0305/2007),

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om mänskliga rättigheter i Vietnam (B6-0306/2007).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


5. Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster [KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Markus Ferber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Pervenche Berès (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Stephen Hughes (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Hannes Swoboda (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Markus Pieper (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Marianne Thyssen för PPE-DE-gruppen, Brian Simpson för PSE-gruppen, Luigi Cocilovo för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Michael Henry Nattrass för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli för ITS-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui och Nathalie Griesbeck.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling, Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 11.07.2007.

Talare: Reinhard Rack som beklagade att ingen företrädare för rådet var närvarande.


6. De finansiella tjänsterna 2005-2010 - Vitbok (debatt)

Betänkande om de finansiella tjänsterna 2005-2010 - Vitbok [2006/2270(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Jean-Paul Gauzès (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Othmar Karas för PPE-DE-gruppen, Pervenche Berès för PSE-gruppen, Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, och Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: John Whittaker för IND/DEM-gruppen, Petre Popeangă för ITS-gruppen, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez Presedo och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 11.07.2007.


7. En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (debatt)

Betänkande om en modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar [2007/2023(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Donata Gottardi (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Mia De Vits (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Kartika Tamara Liotard (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Albino Silva Peneda för PPE-DE-gruppen, Ole Christensen för PSE-gruppen, Luigi Cocilovo för ALDE-gruppen, Jan Tadeusz Masiel för UEN-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, och Roger Helmer, grupplös.

Då det blivit dags för omröstning avbröts debatten i detta skede.

Debatten skulle återupptas kl. 15.00 (punkt 13).


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


8.1. Val av vice talman för Europaparlamentet (omröstning)

Val av vice talman skulle förrättas för att ersätta Pierre Moscovici vars plats hade blivit vakant sedan hans avgång den 26 juni 2007.

Talmannen meddelade att PSE-gruppen hade nominerat Martine Roure.

Eftersom Martine Roure var enda kandidat föreslog talmannen att valet skulle ske med acklamation i enlighet med artikel 12.1 i arbetsordningen.

Parlamentet biföll förslaget.

Kammaren valde Martine Roure med acklamation.

Talmannen konstaterade att Martine Roure valts till vice talman för Europaparlamentet och gratulerade henne till detta. I enlighet med artikel 17.1 i arbetsordningen intar hon sin företrädares plats enligt rangordningen för vice talmän.


8.2. Begäran om samråd med Regionkommittén - Volontärinsatsers bidrag till ekonomisk och social sammanhållning (artikel 118 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd med Regionkommittén Volontärinsatsers bidrag till ekonomisk och social sammanhållning

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Godkändes


8.3. Avtal om upprättande av en associering mellan EG och Algeriet med anledning av utvidgningen den 1 maj 2004*** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen [08937/2007 - KOM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0291)

Parlamentet gav härmed sitt samtycke.


8.4. Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Republiken Moldavien med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Moldavien med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0292)


8.5. Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Ukraina med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0293)


8.6. Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Republiken Armenien med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0294)


8.7. Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Azerbajdzjan med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0295)


8.8. Avtal om partnerskap och samarbete mellan EG och Georgien med anledning av utvidgningen den 1 januari 2007 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0296)


8.9. Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995 om användning av informationsteknologi för tulländamål * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om användning av informationsteknologi för tulländamål [KOM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0297)


8.10. Annan direkt försäkring än livförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/49/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter [KOM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Pervenche Berès (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen och drog tillbaka första delen av det behöriga utskottets ändringsförslag.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0298)


8.11. Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter [KOM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0299)


8.12. Återförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/68/EG om återförsäkring med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter [KOM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A6-0238/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Pervenche Berès (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen och drog tillbaka det behöriga utskottets ändringsförslag.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0300)


8.13. Fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och om upphävande av förordning (EEG) nr 3696/93 [KOM(2006)0655 - C6-0376/2006 - 2006/0218(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Guntars Krasts (A6-0242/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0301)


8.14. Statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 577/98 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen [KOM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Jan Andersson (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen och meddelade att ändringsförslag 1-3 från det behöriga utskottet hade dragits tillbaka.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0302)


8.15. Energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (omarbetning) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (omarbetning) [KOM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Nikolaos Vakalis (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0303)


8.16. Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser (upphävande av förordning (EEG) nr 954/79) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 954/79 om medlemsstaternas ratifikation av eller anslutning till Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser [KOM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0304)


8.17. Kontroll av fiskeriverksamheten i Antarktis * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och (EG) nr 1721/1999 [KOM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0305)


8.18. Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europolkonventionen av den 26 juli 1995* (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995 som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) [KOM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0306)


8.19. Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000 * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 29 maj 2000, upprättad av rådet på grundval av artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater förslaget [KOM(2007)0213 - C6-0158/2007 - 2007/0080(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0307)


8.20. Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 17 juni 1998 om kördiskvalifikationer * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 17 juni 1998 om kördiskvalifikationer, upprättad på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen [KOM(2007)0214 - C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0308)


8.21. Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i */***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 26 maj 1997, utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen, om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i [KOM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0309)


8.22. Parlamentets arbetsordning om "rättelser" (ny artikel 204a i arbetsordningen) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en ny artikel 204a i parlamentets arbetsordning om "rättelser" [2005/2041(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

FÖRSLAG TILL BESLUT, ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0310)

Den nya bestämmelsen skulle träda i kraft första dagen i nästa sammanträdesperiod.


8.23. Tillämpning och tolkning av arbetsordningen (ändring av artikel 201) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ändringen av artikel 201 i arbetsordningen beträffande tillämpningen och tolkningen av arbetsordningen [2006/2192(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUT, ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0311)

Den nya bestämmelsen skulle träda i kraft första dagen i nästa sammanträdesperiod.


8.24. Begäran om samråd om Alessandra Mussolinis immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om samråd om Alessandra Mussolinis immunitet och privilegier [2006/2301(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A6-0251/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0312)


8.25. Begäran om fastställelse av Ashley Motes parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Ashley Motes immunitet och privilegier [2007/2122(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0313)


8.26. Ändringsbudget nr 4/2007 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2007 för budgetåret 2007
Avsnitt III - kommissionen [10966/2007 – C6 0195/2007 – 2007/2072(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: James Elles (A6-0268/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0314)


8.27. Utgifter för översättning (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 9/2006 om utgifter för översättning vid kommissionen, parlamentet och rådet [2007/2077(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0315)


8.28. Minskning av administrativa kostnader orsakade av lagstiftning (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om minskning av administrativa kostnader orsakade av lagstiftning [2005/2140(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0316)


8.29. Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) ***III (omröstning)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) - [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Diana Wallis (A6-0257/2007)

(Enkel majoritet erfordrades för godkännande)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0317)


8.30. Gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2007-2013) ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (2007-2013) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0318)


8.31. Mätinstrument som innehåller kvicksilver ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt av den 19 april 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: María Sornosa Martínez (A6-0218/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd. (P6_TA(2007)0319)


8.32. Enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer [KOM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Åsa Westlund (A6-0153/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0320)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0320)

Inlägg om omröstningen:

- Hartmut Nassauer, före omröstningen om PPE-DE-gruppens omröstningslista.


8.33. Livsmedelstillsatser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelstillsatser [KOM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Åsa Westlund (A6-0154/2007)


(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0321)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0321)


8.34. Livsmedelsenzymer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG samt rådets direktiv 2001/112/EG [KOM(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Avril Doyle (A6-0177/2007)


(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0322)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0322)


8.35. Aromer och livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper ***I (omröstning)


Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordning (EG) nr 2232/96 samt direktiv 2000/13/EG [KOM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0323)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0323)


8.36. Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker * (slutomröstning)


Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker [KOM(2006)0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Debatten hölls den 22.05.2007 (punkt 20 i protokollet av den 22.05.2007).

Vid sammanträdet den 23 maj 2007 hade parlamentet förkastat förslaget till direktiv (punkt 54 i protokollet av den 23.05.2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Talare: Astrid Lulling (föredragande), som rekommenderade att det behöriga utskottets ändringsförslag och betänkande skulle förkastas, och Pervenche Berès (ordförande för utskottet ECON), om detta inlägg.

Förkastades

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Förkastades

(en lagstiftningsresolution som bekräftar att kommissionens förslag förkastats återfinns i ”Antagna texter” (P6_TA(2007)0324).)


8.37. Europeisk kritisk infrastruktur * (omröstning)


Betänkande om förslaget till rådets direktiv om kartläggning och klassificering av europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behoven att stärka skyddet av denna [KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0270/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0325)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0325)


8.38. Den inre el- och gasmarknaden (omröstning)


Betänkande om utsikterna för den inre el- och gasmarknaden [2007/2089(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Alejo Vidal-Quadras (A6-0249/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0326)

Inlägg om omröstningen:

- Alejo Vidal-Quadras (föredragande) lämnade ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 2, vilket beaktades.


8.39. Industrifiske avseende produktion av fiskmjöl och fiskolja (omröstning)

Betänkande om industrifiske och produktion av fiskmjöl och fiskolja [2004/2262(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0327)

°
° ° °

Talare: Åsa Westlund som meddelade att hon två gånger förgäves hade begärt elektronisk rösträkning under omröstningen av sina två betänkanden (A6-0153/2007 och A6-0154/2007) (Talmannen noterade detta).


9. Sammankallande av regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget) (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag)

Talmannen meddelade att tidsfristen för ingivande av ändringsförslag till betänkande Jo Leinen om sammankallandet av regeringskonferensen (A6-0279/2007) (punkt 46 på föredragningslistan) hade skjutits upp till tisdagen den 10 juli 2007 kl. 15.00.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande María Sornosa Martínez - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Betänkande Åsa Westlund - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Betänkande Alejo Vidal-Quadras - A6-0249/2007: Markus Pieper

Betänkande Jeanine Hennis-Plasschaert - A6-0270/2007: Hubert Pirker


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (fortsättning på debatten)

Betänkande om en modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar [2007/2023(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Talare: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo, Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews och Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 11.07.2007.


14. Utstationering av arbetstagare (debatt)

Muntlig fråga (O-0041/2007) från Jan Andersson, för utskottet EMPL, till kommissionen: Utstationering av arbetstagare (B6-0132/2007)

Jan Andersson utvecklade den muntliga frågan.

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Philip Bushill-Matthews för PPE-DE-gruppen, Anne Van Lancker för PSE-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Mary Lou McDonald för GUE/NGL-gruppen, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa och Vladimír Špidla.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Jan Andersson, för utskottet EMPL, om kommissionens meddelande ”Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster – bästa möjliga utnyttjande av utstationeringens fördelar och potential samtidigt som skyddet av arbetstagarna säkerställs” (B6-0266/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 11.07.2007.


15. Unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven (debatt)

Betänkande om unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven [2006/2299(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Joe Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Satu Hassi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Jorgo Chatzimarkakis (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Struan Stevenson (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Yiannakis Matsis (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Luís Queiró för PPE-DE-gruppen, Paulo Casaca för PSE-gruppen, Josu Ortuondo Larrea för ALDE-gruppen, Ian Hudghton för Verts/ALE-gruppen, Georgios Toussas för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Jim Allister, grupplös, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David Casa, Jamila Madeira och Margie Sudre.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns och Joe Borg

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 12.07.2007.


16. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0133/2007).

Första delen

Fråga 28 (Catherine Stihler): Samråd om information till patienter.

Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt en följdfråga från Catherine Stihler.

Fråga 26 (Brian Crowley): Bekämpning av ungdoms- och långtidsarbetslöshet inom EU.

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Brian Crowley.

Fråga 27 (Olle Schmidt): Europeisk fristad åt förföljda författare och journalister.

Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Olle Schmidt, Jörg Leichtfried och Jim Allister.

Andra delen

Fråga 29 (Stavros Arnaoutakis): Risk för att fiskebestånden dör ut i Egeiska havet.

Joe Borg (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack och Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Skydd av barns rättigheter och EU:s yttre förbindelser.

Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt en följdfråga från Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 31 (Bernd Posselt): En strategi för Svartahavsområdet.

Benita Ferrero-Waldner besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt, Reinhard Rack och Danutė Budreikaitė.

Fråga 32 (Evgeni Kirilov): Situationen för de bulgariska sjuksköterskorna och den palestinska läkaren i Libyen.

Benita Ferrero-Waldner besvarade frågan samt följdfrågor från Evgeni Kirilov, Glyn Ford och Bogusław Sonik.

Les questions 33 et 34 recevront une réponse écrite.

Fråga 35 (Georgios Papastamkos): Kärnenergi i Balkanregionen.

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Georgios Papastamkos, Paul Rübig och Danutė Budreikaitė.

Fråga 36 (Dimitrios Papadimoulis): Underhåll av oljelagren i Grekland.

Andris Piebalgs besvarade frågan samt en följdfråga från Dimitrios Papadimoulis.

Fråga 37 (Justas Vincas Paleckis): Oljeledningen Druzhba.

Andris Piebalgs besvarade frågan samt följdfrågor från Justas Vincas Paleckis och Paul Rübig.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.10 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

17. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PSE och Verts/ALE hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet AFET: Béatrice Patrie

utskottet IMCO: Catherine Neris i stället för Béatrice Patrie

utskottet REGI: Pierre Pribetich i stället för Bernadette Bourzai

utskottet AGRI: Bernadette Bourzai

utskottet CULT: Mikel Irujo Amezaga

utskottet LIBE: Roselyne Lefrançois

utskottet FEMM: Roselyne Lefrançois

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen: Mikel Irujo Amezaga

Bernard Poignant var inte längre ledamot av utskottet PECH

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


18. Genomförandet av det första järnvägspaketet (debatt)

Betänkande om genomförandet av det första järnvägspaketet [2006/2213(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Elisabeth Jeggle för PPE-DE-gruppen, Robert Navarro för PSE-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Georg Jarzembowski, Leopold Józef Rutowicz, Pedro Guerreiro och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 12.07.2007.


19. Gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (omarbetning) [KOM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Elisabeth Jeggle för PPE-DE-gruppen, Ulrich Stockmann för PSE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 11.07.2007.


20. Hållbara transporter för ett rörligt Europa (debatt)

Betänkande om hållbara transporter för ett rörligt Europa [2006/2227(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Satu Hassi (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Dieter-Lebrecht Koch för PPE-DE-gruppen, Inés Ayala Sender för PSE-gruppen, Paolo Costa för ALDE-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 12.07.2007.


21. Bilaterala handelsförbindelser med Kina (debatt)

Muntlig fråga (O-0032/2007) från Helmuth Markov, för utskottet INTA, till kommissionen: Den senaste utvecklingen av de bilaterala handelsförbindelserna med Kina (B6-0129/2007)

Helmuth Markov utvecklade den muntliga frågan.

Peter Mandelson (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Georgios Papastamkos för PPE-DE-gruppen, Francisco Assis för PSE-gruppen, Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Georg Jarzembowski, Joan Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson och Bastiaan Belder som ställde en fråga till kommission vilken Peter Mandelson lovade att besvara skriftligen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 391.081/OJME).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 24.00.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergès, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy