Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

4. Παρουσίαση του προγράμματος της Πορτογαλικής Προεδρίας (συζήτηση)
CRE

Δήλωση του Συμβουλίου: Παρουσίαση του προγράμματος της Πορτογαλικής Προεδρίας

Ο José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patrick Louis, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Gianni De Michelis, μη εγγεγραμμένος, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck και Mirosław Mariusz Piotrowski.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró και Jan Marinus Wiersma, ο τελευταίος σχετικά με την κατάσταση των πέντε νοσηλευτριών από τη Βουλγαρία και του γιατρού από την Παλαιστίνη που κρατούνται στη Λιβύη από το 1999 (Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα προβεί σε σχετική δήλωση αργότερα)(σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.07.2007), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates και José Manuel Barroso.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου