Indeks 
Protokol
PDF 202kWORD 155k
Onsdag den 11. juli 2007 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 3.PNR-aftale med De Forenede Stater (indgivne beslutningsforslag)
 4.Forelæggelse af det portugisiske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)
 5.Indkaldelse af regeringskonferencen (EU-traktatens artikel 48) * (forhandling)
 6.Erklæring fra formanden (Libyen)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Mødekalender 2008 (afstemning)
  
7.2.Indkaldelse af regeringskonference (EU-traktatens artikel 48) (afstemning)
  
7.3.Fusion og spaltning af aktieselskaber ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.4.Særprogram om civilret ***II (afstemning)
  
7.5.Fællesskabets vandpolitik (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
7.6.Udrangerede køretøjer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
7.7.Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
7.8.Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
7.9.Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)
  
7.10.Det indre marked for posttjenester ***I (afstemning)
  
7.11.Lufttransporttjenester (omarbejdet) ***I (afstemning)
  
7.12.Hvidbog om finansielle tjenesteydelser 2005-2010 (afstemning)
  
7.13.Modernisering af arbejdsretten (afstemning)
  
7.14.Udstationering af arbejdstagere (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Euroområdet (2007) - Den Europæiske Centralbank (2006) (forhandling)
 12.Dagsorden
 13.Euroområdet (2007) - Den Europæiske Centralbank (2006) (fortsat forhandling)
 14.Palæstina (forhandling)
 15.Situationen i Pakistan (forhandling)
 16.Fremtidig aftale om Kosovo (forhandling)
 17.Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2006) (forhandling)
 18.TRIPS-aftalen og adgang til medicin (forhandling)
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 20.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 21.Demokratisk kontrol inden for rammerne af instrumentet for udviklingssamarbejde (forhandling)
 22.Naturkatastrofer (forhandling)
 23.Fællesskabets statistiske program 2008-2012 ***I – Rettidig fremsendelse og kontrol af medlemsstaternes statistiske oplysninger (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 3. december 2005 - 2. december 2011 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik om fiskeri ud for Gabon

- fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Gabonesiske Republik og Det Europæiske Fællesskab.


3. PNR-aftale med De Forenede Stater (indgivne beslutningsforslag)

Forhandlingen havde fundet sted den 09.07.2007 (punkt 18 i protokollen af 09.07.2007).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Martine Roure for PSE-Gruppen om PNR-aftalen med USA (B6-0278/2007)

- Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen om PNR-aftalen med USA (B6-0280/2007)

- Kathalijne Maria Buitenweg og Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen om PNR-aftalen med USA (B6-0281/2007)

- Sylvia-Yvonne Kaufmann og Giusto Catania for GUE/NGL-Gruppen om PNR-aftalen med USA (B6-0285/2007)

- Manfred Weber for PPE-DE-Gruppen, Roberta Angelilli og Roberts Zīle for UEN-Gruppen om PNR-aftalen med USA (B6-0287/2007).

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 12.07.2007.


4. Forelæggelse af det portugisiske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)

Redegørelse fra Rådet: Forelæggelse af det portugisiske formandskabs arbejdsprogram

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) tog ordet.

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, og Graham Watson for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Brian Crowley for UEN-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Patrick Louis for IND/DEM-Gruppen, Bruno Gollnisch for ITS-Gruppen, Gianni De Michelis løsgænger, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck og Mirosław Mariusz Piotrowski.

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

Talere: Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró, Jan Marinus Wiersma, som indledte med at tale om situationen for de fem bulgarske sygeplejersker og den palæstinensiske læge, der havde været tilbageholdt i Libyen siden 1999 (Formanden meddelte, at han ville afgive en erklæring herom senere)(punkt 6 i protokollen af 11.07.2007), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates og José Manuel Barroso.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Indkaldelse af regeringskonferencen (EU-traktatens artikel 48) * (forhandling)

Betænkning: Indkaldelse af regeringskonference: Europa-Parlamentets udtalelse (EU-traktatens artikel 48) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Jo Leinen (A6-0279/2007)

Talere: Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) og Margot Wallström (næstformand i Kommissionen).

Jo Leinen forelagde sin betænkning.

Talere: Íñigo Méndez de Vigo for PPE-DE-Gruppen, Richard Corbett for PSE-Gruppen, Andrew Duff for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Johannes Voggenhuber for Verts/ALE-Gruppen, Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen, Bernard Wojciechowski for IND/DEM-Gruppen, Philip Claeys for ITS-Gruppen, Jim Allister løsgænger, Maria da Assunção Esteves, Harlem Désir, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere, Gérard Onesta, Maciej Marian Giertych, Alexander Stubb, Genowefa Grabowska, Bogdan Pęk, Manuel Lobo Antunes og Margot Wallström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 11.07.2007.


6. Erklæring fra formanden (Libyen)

Formanden afgav en erklæring om den libyske højesterets stadfæstelse af dødsdommen over de fem bulgarske sygeplejersker og den palæstinensiske læge, der havde været tilbageholdt i Libyen siden februar 1999. Han gav udtryk for Europa-Parlamentets solidaritet med de tilbageholdte og deres familier og med hiv/aids-ofrene på hospitalet i Benghazi og understregede endnu en gang Europa-Parlamentets modstand mod dødsstraf.

Han appellerede til de libyske myndigheder og opfordrede dem til at udvise mildhed og løslade de seks dømte.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Robert Atkins tog ordet og beklagede, at afstemningstiden var forsinket, og anmodede formanden om at sørge for, at det ikke skete igen (formanden svarede, at forsinkelsen skyldtes, at en række indlæg havde været lange).


7.1. Mødekalender 2008 (afstemning)

Kalender for Europa-Parlamentets mødeperioder - 2008: se Formandskonferences forslag (punkt 12 i protokollen af 09.07.2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Kalenderen for Europa-Parlamentets mødeperioder - 2008 blev fastsat som følger:

fra 14. til 17. januar

30. og 31. januar

fra 18. til 21. februar

fra 10. til 13. marts

9. og 10. april

fra 21. til 24. april

7. og 8. maj

fra 19. til 22. maj

4. og 5. juni

fra 16. til 19. juni

fra 7. til 10. juli

fra 1. til 4. september

fra 22. til 25. september

8. og 9. oktober

fra 20. til 23. oktober

fra 17. til 20. november

3. og 4. december

fra 15. til 18. december.


7.2. Indkaldelse af regeringskonference (EU-traktatens artikel 48) (afstemning)

Betænkning: Indkaldelse af regeringskonference: Europa-Parlamentets udtalelse (EU-traktatens artikel 48) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Jo Leinen (A6-0279/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0328).

Indlæg til afstemningen:

- Jo Leinen (ordfører) inden afstemningen og Marco Cappato om dette indlæg

- Alexander Alvaro havde opfordret medlemmerne til at vedtage ændringsforslag 1

- Monica Frassoni havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 9, som ikke var blevet godkendt, da mere end 40 medlemmer havde modsat sig, at det blev taget i betragtning.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand


7.3. Fusion og spaltning af aktieselskaber ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/855/EØF om fusioner af aktieselskaber og Rådets direktiv 82/891/EØF om spaltning af aktieselskaber for så vidt angår kravet om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning [KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0329).


7.4. Særprogram om civilret ***II (afstemning)

Betænkning: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et særprogram om civilret for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed [08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Inger Segelström (A6-0262/2007)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tilkendegav Kommissionens holdning til ændringsforslagene.

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2007)0330).


7.5. Fællesskabets vandpolitik (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0174/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0331)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0331).


7.6. Udrangerede køretøjer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Karl-Heinz Florenz (A6-0186/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0332)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0332).


7.7. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Karl-Heinz Florenz (A6-0188/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0333)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0333).


7.8. Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0334)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0334).


7.9. Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/32/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [KOM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0335)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0335).


7.10. Det indre marked for posttjenester ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet [KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A6-0246/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0336)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0336).

Indlæg til afstemningen:

- Brian Simpson om foreneligheden mellem ændringsforslag 62 og 64 (Formanden bekræftede, at disse ændringsforslag var forenelige).


7.11. Lufttransporttjenester (omarbejdet) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for driften af lufttransporttjenester i Fællesskabet (omarbejdet) [KOM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0337)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0337).

Indlæg til afstemningen:

- Pervenche Berès om den franske oversættelse af betænkningen.


7.12. Hvidbog om finansielle tjenesteydelser 2005-2010 (afstemning)

Betænkning: Finansielle tjenesteydelser 2005-2010 - Hvidbog [2006/2270(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0338).

Indlæg til afstemningen:

- Ieke van den Burg (ordfører) havde stillet tekniske ændringsforslag til ændringsforslag12

- Ieke van den Burg havde taget sit mundtlige ændringsforslag til punkt 26 tilbage

- Ieke van den Burg havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 34, som var blevet godkendt.


7.13. Modernisering af arbejdsretten (afstemning)

Betænkning: Modernisering af arbejdsretten med henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer [2007/2023(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0339).

Indlæg til afstemningen:

- Jacek Protasiewicz (ordfører) præciserede ændringsforslag 11 og 12

- Jacek Protasiewicz og Luigi Cocilovo om dels indholdet af henholdsvis punkt 3 og 4 og dels ændringsforslag 20 og 21

- Astrid Lulling om tolkningen til fransk

- Nikolaos Sifunakis om afviklingen af afstemningen.


7.14. Udstationering af arbejdstagere (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0266/2007

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0340).

Indlæg til afstemningen:

- Philip Bushill-Matthews.

°
° ° °

Pervenche Berès og Hannes Swoboda tog ordet og anmodede om, at afstemningstiden i betragtning af det sene tidspunkt blev udsat, mod at afstemningstiden dagen efter så til gengæld blev rykket frem til kl. 11.30. (Formanden besluttede at afbryde afstemningstiden. De resterende afstemninger blev udsat til afstemningstiden dagen efter).


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Jo Leinen - A6-0279/2007: Hannu Takkula

Betænkning: Karl-Heinz Florenz - A6-0186/2007: Zuzana Roithová

Betænkning: Markus Ferber - A6-0246/2007: Richard Seeber, Sylwester Chruszcz, Zsolt László Becsey, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski og Saïd El Khadraoui

Betænkning: Jacek Protasiewicz - A6-0247/2007: Hubert Pirker, Lena Ek, Avril Doyle, Koenraad Dillen og Carlo Fatuzzo

B6-0266/2007 - Udstationering af arbejdstagere: Hubert Pirker.


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.25 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Euroområdet (2007) - Den Europæiske Centralbank (2006) (forhandling)

Betænkning: Årsrapport om euroområdet for 2007 [2007/2143(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

Betænkning: ECB's årsberetning 2006 [2007/2142(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Dariusz Rosati forelagde sin betænkning (A6-0264/2007).

Gay Mitchell forelagde sin betænkning (A6-0266/2007).

Talere: Jean-Claude Juncker (formand for Eurogruppen), Jean-Claude Trichet (formand for ECB) og Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen).

Talere: Andreas Schwab for PPE-DE-Gruppen, og Benoît Hamon for PSE-Gruppen.


12. Dagsorden

Formanden foreslog, at mødet dagen efter om torsdagen skulle begynde kl. 9.30 og afstemningstiden kl. 11.30.

Parlamentet godkendte dette forslag.


13. Euroområdet (2007) - Den Europæiske Centralbank (2006) (fortsat forhandling)

Betænkning: Årsrapport om euroområdet for 2007 [2007/2143(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

Betænkning: ECB's årsberetning 2006 [2007/2142(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Talere: Andrea Losco for ALDE-Gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk for UEN-Gruppen, og Alain Lipietz for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Jacky Henin for GUE/NGL-Gruppen, John Whittaker for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík løsgænger, Cristobal Montoro Romero, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Wiesław Stefan Kuc, Hélène Goudin, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Vladimír Železný, Othmar Karas, Robert Goebbels, Jean-Paul Gauzès, Vladimír Maňka, Jean-Claude Juncker (formand for Eurogruppen), Jean-Claude Trichet (formand for ECB) og Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 12.07.2007.


14. Palæstina (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Palæstina

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen, Jana Hybášková, Alyn Smith, Kyriacos Triantaphyllides, Eugen Mihăescu, Edward McMillan-Scott, Geoffrey Van Orden, Philip Claeys for ITS-Gruppen, Manuel Lobo Antunes og Benita Ferrero-Waldner.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vito Bonsignore, Charles Tannock, Elmar Brok, Antonio Tajani, Bogdan Klich, Jana Hybášková, Tokia Saïfi, Robert Atkins, Gunnar Hökmark, Michael Gahler og Patrick Gaubert for PPE-DE-Gruppen om situationen i Mellemøsten (B6-0268/2007)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen om situationen i Mellemøsten (B6-0270/2007)

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński og Konrad Szymański for UEN-Gruppen om Palæstina (B6-0272/2007)

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen om situationen i Mellemøsten (B6-0273/2007)

- Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Angelika Beer, Pierre Jonckheer, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit og Johannes Voggenhuber for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Mellemøsten (B6-0274/2007)

- Francis Wurtz, Kyriacos Triantaphyllides og Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Mellemøsten (B6-0275/2007).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 12.07.2007.


15. Situationen i Pakistan (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Situationen i Pakistan

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne

Talere: Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen, Robert Evans for PSE-Gruppen, og Sajjad Karim for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen om Pakistan (B6-0279/2007)

- Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen om situationen i Pakistan (B6-0282/2007)

- Pasqualina Napoletano og Robert Evans for PSE-Gruppen om Pakistan (B6-0283/2007)

- Jaromír Kohlíček, André Brie og Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen om Pakistan (B6-0284/2007)

- Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere og Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen om Pakistan (B6-0286/2007)

- Cem Özdemir, Jean Lambert og Gisela Kallenbach for Verts/ALE-Gruppen om Pakistan (B6-0289/2007).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 12.07.2007.


16. Fremtidig aftale om Kosovo (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Fremtidig aftale om Kosovo

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) og Olli Rehn (medlem af Kommissionen) (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Joost Lagendijk for Verts/ALE-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Sylwester Chruszcz løsgænger, Árpád Duka-Zólyomi, Jan Marinus Wiersma, Erik Meijer, Doris Pack, Csaba Sándor Tabajdi, Manuel Lobo Antunes og Olli Rehn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2006) (forhandling)

Betænkning: Statusrapport 2006 vedrørende Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien [2006/2289(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Erik Meijer (A6-0214/2007)

Talere: Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) og Olli Rehn (medlem af Kommissionen) (medlem af Kommissionen).

Erik Meijer forelagde sin betænkning.

Anna Ibrisagic for PPE-DE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Józef Pinior for PSE-Gruppen, István Szent-Iványi for ALDE-Gruppen, Hanna Foltyn-Kubicka for UEN-Gruppen, Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen, som gjorde opmærksom på, at en gruppe parlamentsmedlemmer fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien havde taget plads på tilhørerpladserne, Georgios Karatzaferis for IND/DEM-Gruppen, Dimitar Stoyanov for ITS-Gruppen, Giorgos Dimitrakopoulos, Panagiotis Beglitis, Bogusław Rogalski, Doris Pack, Kristian Vigenin, Manuel Lobo Antunes og Olli Rehn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.12 i protokollen af 12.07.2007.


18. TRIPS-aftalen og adgang til medicin (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0036/2007) af Gianluca Susta og Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen, Kader Arif for PSE-Gruppen, Georgios Papastamkos for PPE-DE-Gruppen, Vittorio Agnoletto og Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen og Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen til Rådet: TRIPS-aftalen og adgang til medicin (B6-0130/2007)

Mundtlig forespørgsel (O-0037/2007) af Gianluca Susta og Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen, Kader Arif for PSE-Gruppen, Georgios Papastamkos for PPE-DE-Gruppen, Vittorio Agnoletto og Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen og Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen til Kommissionen: TRIPS-aftalen og adgang til medicin (B6-0131/2007)

Gianluca Susta, Kader Arif, Georgios Papastamkos, Vittorio Agnoletto, Carl Schlyter og Cristiana Muscardini begrundede de mundtlige forespørgsler.

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) og Olli Rehn (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Margrietus van den Berg for PSE-Gruppen, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen, Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen, David Martin, Johan Van Hecke, Manuel Lobo Antunes og Olli Rehn.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Georgios Papastamkos og Maria Martens for PPE-DE-Gruppen, Kader Arif, Harlem Désir, Margrietus van den Berg og David Martin for PSE-Gruppen, Gianluca Susta, Johan Van Hecke og Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen, Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen, Carl Schlyter og Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen og Helmuth Markov og Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen om TRIPS-aftalen og adgang til medicin (B6-0288/2007).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 12.07.2007.


(Mødet udsat kl. 20.10 og genoptaget kl. 21.05)

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

19. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-DE-Gruppen og PSE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene: Rumiana Jeleva

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø: Petya Stavreva

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Roselyne Lefrançois og Dushana Zdravkova

Delegationen for Forbindelserne med Israel: Nickolay Mladenov

Delegationen for Forbindelserne med Belarus: Vladimir Urutchev

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN):Pierre Pribetich i stedet for Bernard Poignant

Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd: Elisabeth Morin var ikke længere medlem.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


20. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0133/2007).

Spørgsmål nr. 1 (Manuel Medina Ortega): Støtte til redning af skibbrudne.

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manuel Medina Ortega.

Spørgsmål nr. 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Tilrådighedsstillelse af tilstrækkelige børnepasningsfaciliteter af høj kvalitet i medlemsstaterne.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Spørgsmål nr. 3 (Sarah Ludford): Manglende aftale om rammeafgørelser vedrørende proceduremæssige rettigheder.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Sarah Ludford.

Spørgsmål nr. 4 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 5 (Bernd Posselt): Øget middelhavssamarbejde.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 6 ville ikke blive behandlet, da det vedrørte et emne, der allerede var opført på dagsordenen for indeværende mødeperiode.

Spørgsmål nr. 7 (Mairead McGuinness): Indførsel i EU af brasiliansk oksekød.

Spørgsmål nr. 8 (Liam Aylward): Særskilt aftale EU-Brasilien vedrørende oksekødssektoren.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålene samt et tillægsspørgsmål af Mairead McGuinness.

Spørgsmål 9 og 10 blev ikke behandlet, da emnet for dem allede fremgik af dagsordenen for denne mødeperiode.

Spørgsmål 11 og 13 var blevet taget tilbage.

Spørgsmål 14 til 18 bortfaldt, da stillerne ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 19 (Luisa Morgantini): Afskedigelse af kurdisk borgmester for flersproglig levering af kommunale tjenesteydelser.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Luisa Morgantini og Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 20 (Leopold Józef Rutowicz): Energiforsyningssikkerhed i EU 20 år frem.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Leopold Józef Rutowicz.

Spørgsmål 21 til 24 bortfaldt, da stillerne ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 25 (Marian Harkin): Det Forenede Kongeriges protokol vedrørende chartret om grundlæggende rettigheder.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marian Harkin.

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 21.40 og genoptaget kl. 22.00)

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

21. Demokratisk kontrol inden for rammerne af instrumentet for udviklingssamarbejde (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Demokratisk kontrol inden for rammerne af instrumentet for udviklingssamarbejde

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Gay Mitchell for PPE-DE-Gruppen, Margrietus van den Berg for PSE-Gruppen, Mikel Irujo Amezaga for Verts/ALE-Gruppen, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Josep Borrell Fontelles og Benita Ferrero-Waldner.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Josep Borrell Fontelles om den demokratiske kontrol med gennemførelsen af finansieringsinstrumentet for udviklingssamarbejde (DCI) (B6-0310/2007).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 12.07.2007.


22. Naturkatastrofer (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Naturkatastrofer

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Konstantinos Hatzidakis for PPE-DE-Gruppen, Linda McAvan for PSE-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Georgios Karatzaferis for IND/DEM-Gruppen, Dimitar Stoyanov for ITS-Gruppen, Gerardo Galeote, Stavros Lambrinidis, Dimitrios Papadimoulis, Roberta Alma Anastase, María Sornosa Martínez, Edite Estrela og Benita Ferrero-Waldner.

Da de indgivne beslutningsforslag endnu ikke forelå, ville de blive meddelt senere.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: første mødeperiode i september.


23. Fællesskabets statistiske program 2008-2012 ***I – Rettidig fremsendelse og kontrol af medlemsstaternes statistiske oplysninger (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets statistiske program 2008-2012 [KOM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

Mundtlig forespørgsel (O-0024/2007) af Zsolt László Becsey og Alexander Radwan for PPE-DE-Gruppen til Kommissionen: Rettidig fremsendelse og kontrol af medlemsstaternes statistiske oplysninger (B6-0123/2007)

Zsolt László Becsey fremlagde sin betænkning og begrundede den mundtlige forespørgsel.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Mieczysław Edmund Janowski (ordfører for udtalelse fra REGI), Othmar Karas for PPE-DE-Gruppen, Ieke van den Burg for PSE-Gruppen, Andrea Losco for ALDE-Gruppen, og Benita Ferrero-Waldner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 12.07.2007.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 391.081/OJJE).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.35.

Harald Rømer

Adam Bielan

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik