Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 213kWORD 154k
Kolmapäev, 11. juuli 2007 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 3.PNR-leping Ameerika Ühendriikidega (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Portugali eesistumise töökava esitlemine (arutelu)
 5.Valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumine * (arutelu)
 6.Presidentuuri avaldus (Liibüa)
 7.Hääletused
  7.1.2008. aasta ajakava (hääletus)
  7.2.Valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumine (hääletus)
  7.3.Aktsiaseltside ühinemine ja jagunemine ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  7.4.Eriprogramm "Tsiviilõigus" (2007-2013) ***II (hääletus)
  7.5.Ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)
  7.6.Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)
  7.7.Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)
  7.8.Ohtlikud ained elektri- ja elektroonikaseadmetes (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)
  7.9.Ökodisaini nõuded energiat tarbivatele toodetele (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)
  7.10.Ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine ***I (hääletus)
  7.11.Lennutransporditeenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad (uuesti sõnastatud) ***I (hääletus)
  7.12.Finantsteenuste poliitika 2005-2010 (valge raamat) (hääletus)
  7.13.Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel (hääletus)
  7.14.Töötajate lähetamine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Euroala (2007) - Euroopa Keskpank (2006) (arutelu)
 12.Päevakord
 13.Euroala (2007) - Euroopa Keskpank (2006) (arutelu jätkamine)
 14.Palestiina (arutelu)
 15.Olukord Pakistanis (arutelu)
 16.Tulevane kokkulepe Kosovo kohta (arutelu)
 17.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2006. aasta arenguaruanne (arutelu)
 18.TRIPS-leping ja ravimite kättesaadavus (arutelu)
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 20.Infotund (küsimused nõukogule)
 21.Demokraatlik järelevalve arengukoostöö rahastamisvahendi raames (arutelu)
 22.Loodusõnnetused (arutelu)
 23.Ühenduse statistikaprogramm 2008-2012 ***I - Liikmesriikide esitatud statistiliste andmete õigeaegne edastamine ja kontroll (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- kirjavahetuse vormis leping, mis käsitleb protokolli, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Gaboni Vabariigi vahelises Gaboni rannikuvetes kalastamise lepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 3. detsembrist 2005 kuni 2. detsembrini 2011, ajutist kohaldamist;

- Gaboni Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vaheline kalandussektorit käsitlev partnerlusleping.


3. PNR-leping Ameerika Ühendriikidega (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Arutelu toimus 09.07.2007 (09.07.2007protokoll punkt 18).

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Martine Roure fraktsiooni PSE nimel: Reisijate isikuandmete (PNR) leping Ameerika Ühendriikidega (B6-0278/2007);

- Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel: Reisijate isikuandmete (PNR) leping Ameerika Ühendriikidega (B6-0280/2007);

- Kathalijne Maria Buitenweg ja Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel: Reisijate isikuandmete (PNR) leping Ameerika Ühendriikidega (B6-0281/2007);

- Sylvia-Yvonne Kaufmann ja Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel: Reisijate isikuandmete (PNR) leping Ameerika Ühendriikidega (B6-0285/2007);

- Manfred Weber fraktsiooni PPE-DE nimel, Roberta Angelilli ja Roberts Zīle fraktsiooni UEN nimel: Reisijate isikuandmete (PNR) leping Ameerika Ühendriikidega (B6-0287/2007).

Hääletus: 12.07.2007protokoll punkt 6.7.


4. Portugali eesistumise töökava esitlemine (arutelu)

Nõukogu avaldus: Portugali eesistumise töökava esitlemine

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võttis José Manuel Barroso (komisjoni president).

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Patrick Louis fraktsiooni IND/DEM nimel, Bruno Gollnisch fraktsiooni ITS nimel, Gianni De Michelis (fraktsioonilise kuuluvuseta), João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Mirosław Mariusz Piotrowski.

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

Sõna võtsid Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró ja Jan Marinus Wiersma, kes käsitles kõigepealt Liibüas alates 1999. aastast kinnipeetava viie Bulgaaria meditsiiniõe ja Palestiina arsti olukorda (president märkis, et ta esineb selleteemalise avaldusega hiljem) (11.07.2007 protokolli punkt 6), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates ja José Manuel Barroso.

Arutelu lõpetati.


5. Valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumine * (arutelu)

Raport valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta: Euroopa Parlamendi arvamus (ELi lepingu artikkel 48) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Jo Leinen (A6-0279/2007)

Sõna võtsid Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) ja Margot Wallström (komisjoni asepresident).

Jo Leinen tutvustas raportit.

Sõna võtsid Íñigo Méndez de Vigo fraktsiooni PPE-DE nimel, Richard Corbett fraktsiooni PSE nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Johannes Voggenhuber fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bernard Wojciechowski fraktsiooni IND/DEM nimel, Philip Claeys fraktsiooni ITS nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Maria da Assunção Esteves, Harlem Désir, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere, Gérard Onesta, Maciej Marian Giertych, Alexander Stubb, Genowefa Grabowska, Bogdan Pęk, Manuel Lobo Antunes ja Margot Wallström.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.07.2007protokoll punkt 7.2.


6. Presidentuuri avaldus (Liibüa)

Parlamendi president esines avaldusega Liibüa ülemkohtult samal päeval saadud kinnituse kohta, et alates 1999. aasta veebruarist Liibüas kinni peetud viiele Bulgaaria meditsiiniõele ja Palestiina arstile on määratud surmanuhtlus. President väljendas Euroopa Parlamendi solidaarsust kinnipeetavate ja nende perekondadega ning Benghazi haiglas HIV/AIDSi nakkuse saanutega ja kinnitas Euroopa Parlamendi vastuseisu surmanuhtlusele.

President esitab Liibüa ametivõimudele üleskutse, et nad annaksid kuuele süüdimõistetule armu ja nad vabastaksid.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".

Sõna võttis Robert Atkins, kes taunis hääletuste alguse hilinemist ja palus presidendil tagada, et see enam ei korduks (president vastas, et hilinemise põhjustas mõnede sõnavõttude pikkus).


7.1. 2008. aasta ajakava (hääletus)

Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2008: vt esimeeste konverentsi ettepanekuid (09.07.2007protokoll punkt 12)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

Euroopa Parlamendi 2008. aasta osaistungjärkude ajakava määrati kindlaks alljärgnevalt:

14.-17. jaanuar

30. ja 31. jaanuar

18.-21. veebruar

10.-13. märts

9. ja 10. aprill

21.-24. aprill

7. ja 8. mai

19.-22. mai

4. ja 5. juuni

16.-19. juuni

7.-10. juuli

1.-4. september

22.-25. september

8. ja 9. oktoober

20.-23. oktoober

17.-20. november

3. ja 4. detsember

15.-18. detsember.


7.2. Valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumine (hääletus)

Raport valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumise kohta: Euroopa Parlamendi arvamus (ELi lepingu artikkel 48) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Jo Leinen (A6-0279/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0328)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Jo Leinen (raportöör), enne hääletust, ja Marco Cappato eelnenud sõnavõtu kohta;

- Alexander Alvaro kutsus parlamendiliikmeid üles võtma vastu muudatusettepaneku 1;

- Monica Frassoni esitas muudatusettepaneku 9 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest enam kui 40 parlamendiliiget ei pooldanud selle arvessevõtmist.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident


7.3. Aktsiaseltside ühinemine ja jagunemine ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse seoses aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel ette nähtud sõltumatu eksperdiaruande nõudega nõukogu direktiivi 78/855/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist, ning nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist [KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0329)


7.4. Eriprogramm "Tsiviilõigus" (2007-2013) ***II (hääletus)

Raport nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi "Põhiõigused ja õigusasjad" raames eriprogramm "Tsiviilõigus" [08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Inger Segelström (A6-0262/2007)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Charlie McCreevy (komisjoni liige) esitas Euroopa Komisjoni seisukoha muudatusettepanekute suhtes.

Muudetud kujul heaks kiidetud (P6_TA(2007)0330)


7.5. Ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik seoses komisjoni rakendusvolitustega [KOM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0174/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P6_TA(2007)0331)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0331)


7.6. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega [KOM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karl-Heinz Florenz (A6-0186/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0332)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0332)


7.7. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega [KOM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karl-Heinz Florenz (A6-0188/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0333)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0333)


7.8. Ohtlikud ained elektri- ja elektroonikaseadmetes (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes seoses komisjoni rakendusvolitustega [KOM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0334)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0334)


7.9. Ökodisaini nõuded energiat tarbivatele toodetele (komisjoni rakendusvolitused) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ seoses komisjoni rakendusvolitustega [KOM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0335)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0335)


7.10. Ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega [KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A6-0246/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0336)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0336)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Brian Simpson muudatusettepanekute 62 ja 64 kokkusobivuse kohta (president kinnitas nende muudatusettepanekute kokkusobivust).


7.11. Lennutransporditeenuste osutamist käsitlevad ühiseeskirjad (uuesti sõnastatud) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduses lennutransporditeenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) [KOM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0337)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0337)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Pervenche Berès raporti prantsuskeelse tõlke kohta.


7.12. Finantsteenuste poliitika 2005-2010 (valge raamat) (hääletus)

Raport valge raamatu: finantsteenuste poliitika (2005-2010) kohta [2006/2270(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0338)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Ieke van den Burg (raportöör) esitas muudatusettepaneku 12 kohta tehnilisi muudatusi;

- Ieke van den Burg võttis tagasi oma suulise muudatusettepaneku lõike 26 kohta;

- Ieke van den Burg esitas lõike 34 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


7.13. Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel (hääletus)

Raport tööõiguse ajakohastamise kohta 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel [2007/2023(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0339)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Jacek Protasiewicz (raportöör) esitas täpsustuse muudatusettepanekute 11 ja 12 kohta;

- Jacek Protasiewicz ja Luigi Cocilovo ühelt poolt lõigete 3 ja 4 ning teiselt poolt vastavalt muudatusettepanekute 21 ja 21 sisu kohta;

- Astrid Lulling suulise tõlke kohta prantsuse keelde;

- Nikolaos Sifunakis hääletuse kulgemise kohta.


7.14. Töötajate lähetamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0266/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0340)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Philip Bushill-Matthews

°
° ° °

Sõna võtsid Pervenche Berès ja Hannes Swoboda, kes palusid hilist kellaaega arvestades hääletused katkestada ja jätkata hääletustega järgmisel päeval kell 11.30 (president otsustas hääletused sealkohal katkestada. Ülejäänud hääletused lükati edasi järgmisele päevale).


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Jo Leinen - A6-0279/2007: Hannu Takkula

Raport: Karl-Heinz Florenz - A6-0186/2007: Zuzana Roithová

Raport: Markus Ferber - A6-0246/2007: Richard Seeber, Sylwester Chruszcz, Zsolt László Becsey, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski ja Saïd El Khadraoui

Raport: Jacek Protasiewicz - A6-0247/2007: Hubert Pirker, Lena Ek, Avril Doyle, Koenraad Dillen ja Carlo Fatuzzo

B6-0266/2007 - Töötajate lähetamine: Hubert Pirker


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.25 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Euroala (2007) - Euroopa Keskpank (2006) (arutelu)

Raport 2007. aasta euroala aruande kohta [2007/2143(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

Raport Euroopa Keskpanga 2006. aasta aruande kohta [2007/2142(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Dariusz Rosati tutvustas raportit (A6-0264/2007).

Gay Mitchell tutvustas raportit (A6-0266/2007).

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker (eurogrupi esimees), Jean-Claude Trichet (EKP president) ja Joaquín Almunia (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Benoît Hamon fraktsiooni PSE nimel.


12. Päevakord

President tegi ettepaneku, et neljapäeval võiks istung alata kell 9.30 ja hääletused kell 11.30.

Parlament kiitis selle ettepaneku heaks.


13. Euroala (2007) - Euroopa Keskpank (2006) (arutelu jätkamine)

Raport 2007. aasta euroala aruande kohta [2007/2143(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

Raport Euroopa Keskpanga 2006. aasta aruande kohta [2007/2142(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Sõna võtsid Andrea Losco fraktsiooni ALDE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, ja Alain Lipietz fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Jacky Henin fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Whittaker fraktsiooni IND/DEM nimel, Sergej Kozlík (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristobal Montoro Romero, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Wiesław Stefan Kuc, Hélène Goudin, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Vladimír Železný, Othmar Karas, Robert Goebbels, Jean-Paul Gauzès, Vladimír Maňka, Jean-Claude Juncker (eurogrupi esimees), Jean-Claude Trichet (EKP president) ja Joaquín Almunia (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.07.2007protokoll punkt 6.8.


14. Palestiina (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Palestiina

Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jana Hybášková, Alyn Smith, Kyriacos Triantaphyllides, Eugen Mihăescu, Edward McMillan-Scott, Geoffrey Van Orden, Philip Claeys fraktsiooni ITS nimel, Manuel Lobo Antunes ja Benita Ferrero-Waldner.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vito Bonsignore, Charles Tannock, Elmar Brok, Antonio Tajani, Bogdan Klich, Jana Hybášková, Tokia Saïfi, Robert Atkins, Gunnar Hökmark, Michael Gahler ja Patrick Gaubert fraktsiooni PPE-DE nimel: Olukord Lähis-Idas (B6-0268/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Lähis-Idas (B6-0270/2007);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel: Palestiina (B6-0272/2007);

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser ja Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel: Olukord Lähis-Idas (B6-0273/2007);

- Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Angelika Beer, Pierre Jonckheer, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit ja Johannes Voggenhuber fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Lähis-Idas (B6-0274/2007);

- Francis Wurtz, Kyriacos Triantaphyllides ja Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Lähis-Idas (B6-0275/2007).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.07.2007protokoll punkt 6.10.


15. Olukord Pakistanis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Pakistanis

Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega

Sõna võtsid Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel, Robert Evans fraktsiooni PSE nimel, ja Sajjad Karim fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Pakistanis (B6-0279/2007);

- Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel: Olukord Pakistanis (B6-0282/2007);

- Pasqualina Napoletano ja Robert Evans fraktsiooni PSE nimel: Pakistan (B6-0283/2007);

- Jaromír Kohlíček, André Brie ja Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel: Pakistan (B6-0284/2007);

- Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel: Pakistan (B6-0286/2007);

- Cem Özdemir, Jean Lambert ja Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Pakistanis (B6-0289/2007).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.07.2007protokoll punkt 6.11.


16. Tulevane kokkulepe Kosovo kohta (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Tulevane kokkulepe Kosovo kohta

Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) ja Olli Rehn (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Joost Lagendijk fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sylwester Chruszcz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Árpád Duka-Zólyomi, Jan Marinus Wiersma, Erik Meijer, Doris Pack, Csaba Sándor Tabajdi, Manuel Lobo Antunes ja Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.


17. Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2006. aasta arenguaruanne (arutelu)

Raport Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2006. aasta arenguaruande kohta [2006/2289(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Erik Meijer (A6-0214/2007)

Sõna võtsid Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) ja Olli Rehn (komisjoni liige).

Erik Meijer tutvustas raportit.

Sõna võttis Anna Ibrisagic fraktsiooni PPE-DE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

Sõna võtsid Józef Pinior fraktsiooni PSE nimel, István Szent-Iványi fraktsiooni ALDE nimel, Hanna Foltyn-Kubicka fraktsiooni UEN nimel, Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel, (kes juhtis tähelepanu külaliste rõdul viibivale saadikuterühmale endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist), Georgios Karatzaferis fraktsiooni IND/DEM nimel, Dimitar Stoyanov fraktsiooni ITS nimel, Giorgos Dimitrakopoulos, Panagiotis Beglitis, Bogusław Rogalski, Doris Pack, Kristian Vigenin, Manuel Lobo Antunes ja Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.07.2007protokoll punkt 6.12.


18. TRIPS-leping ja ravimite kättesaadavus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0036/2007), mille esitas(id)Gianluca Susta ja Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel, Kader Arif fraktsiooni PSE nimel, Georgios Papastamkos fraktsiooni PPE-DE nimel, Vittorio Agnoletto ja Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel nõukogule: TRIPS-leping ja ravimite kättesaadavus (B6-0130/2007)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0037/2007), mille esitas(id)Gianluca Susta ja Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel, Kader Arif fraktsiooni PSE nimel, Georgios Papastamkos fraktsiooni PPE-DE nimel, Vittorio Agnoletto ja Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel komisjonile: TRIPS-leping ja ravimite kättesaadavus (B6-0131/2007)

Gianluca Susta, Kader Arif, Georgios Papastamkos, Vittorio Agnoletto, Carl Schlyter ja Cristiana Muscardini esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) ja Olli Rehn (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Margrietus van den Berg fraktsiooni PSE nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Martin, Johan Van Hecke, Manuel Lobo Antunes ja Olli Rehn.

Kodukorra artikli 108 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Georgios Papastamkos ja Maria Martens fraktsiooni PPE-DE nimel, Kader Arif, Harlem Désir, Margrietus van den Berg ja David Martin fraktsiooni PSE nimel, Gianluca Susta, Johan Van Hecke ja Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Carl Schlyter ja Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel ning Helmuth Markov ja Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel: TRIPS-leping ja ravimite kättesaadavus (B6-0288/2007)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.07.2007protokoll punkt 6.13.


(Istung katkestati kell 20.10 ja jätkus kell 21.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

19. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President sai fraktsiooni PPE-DE ja fraktsiooni PSE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks: Rumiana Jeleva

Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks: Petya Stavreva

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Roselyne Lefrançois ja Dushana Zdravkova

Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks: Nickolay Mladenov

Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks: Vladimir Urutchev

Delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks: Bernard Poignanti asemel Pierre Pribetich

Delegatsioon Palestiina omavalitsusega suhtlemiseks: Elisabeth Morin ei ole enam delegatsiooni liige

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


20. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0133/2007).

Küsimus 1 (Manuel Medina Ortega): Abi laevaõnnetustega seotud päästeoperatsioonide korral.

Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Manuel Medina Ortega.

Küsimus 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Piisava hulga kvaliteetsete lapsehoiuvõimaluste pakkumine liikmesriikides.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Küsimus 3 (Sarah Ludford): Kokkuleppe puudumine protsessuaalseid õigusi käsitleva raamotsuse kohta.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Sarah Ludford.

Küsimus 4 muutus kehtetuks autori puudumise tõttu.

Küsimus 5 (Bernd Posselt): Vahemere piirkonna tugevdatud koostöö.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Bernd Posselt.

Küsimust 6 ei käsitletud, kuna kõnesoleva teema arutamine oli kantud asjaomase osaistungjärgu päevakorda.

Küsimus 7 (Mairead McGuinness): Brasiilia veiseliha importimine ELi.

Küsimus 8 (Liam Aylward): ELi ja Brasiilia vaheline veiselihasektorit käsitlev erikokkulepe.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimustele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Mairead McGuinness.

Küsimusi 9 ja 10 ei käsitletud, kuna kõnesolevate teemade arutamine oli kantud asjaomase osaistungjärgu päevakorda.

Küsimused 11 kuni 13 võeti tagasi.

Küsimused 14 kuni 18 muutusid kehtetuks autorite puudumise tõttu.

Küsimus 19 (Luisa Morgantini): Kurdi linnapea ametist vabastamine munitsipaalteenuste mitmes keeles osutamise eest.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Luisa Morgantini ja Bernd Posselt.

Küsimus 20 (Leopold Józef Rutowicz): Euroopa Liidu energiavarustuse kindlus järgmise 20 aasta jooksul.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Leopold Józef Rutowicz.

Küsimused 21 kuni 24 muutusid kehtetuks autorite puudumise tõttu.

Küsimus 25 (Marian Harkin): Suurbritanniaga läbiräägitav protokoll, mis käsitleb põhiõiguste hartat.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Marian Harkin.

Nõukogu infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 21.40 ja jätkus kell 22.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

21. Demokraatlik järelevalve arengukoostöö rahastamisvahendi raames (arutelu)

Komisjoni avaldus: Demokraatlik järelevalve arengukoostöö rahastamisvahendi raames

Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Gay Mitchell fraktsiooni PPE-DE nimel, Margrietus van den Berg fraktsiooni PSE nimel, Mikel Irujo Amezaga fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Josep Borrell Fontelles ja Benita Ferrero-Waldner.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Josep Borrell Fontelles: Arengukoostöö rahastamisvahendi rakendamise demokraatlik järelevalve (B6-0310/2007).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.07.2007protokoll punkt 6.4.


22. Loodusõnnetused (arutelu)

Komisjoni avaldus: Loodusõnnetused

Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Konstantinos Hatzidakis fraktsiooni PPE-DE nimel, Linda McAvan fraktsiooni PSE nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Georgios Karatzaferis fraktsiooni IND/DEM nimel, Dimitar Stoyanov fraktsiooni ITS nimel, Gerardo Galeote, Stavros Lambrinidis, Dimitrios Papadimoulis, Roberta Alma Anastase, María Sornosa Martínez, Edite Estrela ja Benita Ferrero-Waldner.

Kuna esitatud resolutsiooni ettepanekud ei olnud veel kättesaadavad, teatatakse neist hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: septembri esimesel osaistungjärgul.


23. Ühenduse statistikaprogramm 2008-2012 ***I - Liikmesriikide esitatud statistiliste andmete õigeaegne edastamine ja kontroll (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse statistikaprogrammi kohta ajavahemikuks 2008–2012 [KOM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0024/2007), mille esitas(id) Zsolt László Becsey ja Alexander Radwan fraktsiooni PPE-DE nimel komisjonile: Liikmesriikide esitatud statistiliste andmete õigeaegne edastamine ja kontroll (B6-0123/2007)

Zsolt László Becsey tutvustas oma raportit ja esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Mieczysław Edmund Janowski (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Othmar Karas fraktsiooni PPE-DE nimel, Ieke van den Burg fraktsiooni PSE nimel, Andrea Losco fraktsiooni ALDE nimel, ja Benita Ferrero-Waldner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.07.2007protokoll punkt 6.1.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 391.081/OJJE).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.35.

Harald Rømer

Adam Bielan

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika