Indekss 
Protokols
PDF 206kWORD 187k
Trešdiena, 2007. gada 11. jūlijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 3.PNR nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 4.Portugāles prezidentūras programmas prezentācija (debates)
 5.Starpvaldību konferences sasaukšana * (debates)
 6.Priekšsēdētāja paziņojums (Lībija)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.2008. gada sesijas grafiks (balsošana)
  
7.2.Starpvaldību konferences sasaukšana (balsošana)
  
7.3.Akciju sabiedrību apvienošanās un sadalīšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.4.Īpaša programma "Civiltiesības" (2007-2013) ***II (balsošana)
  
7.5.Kopienas politika ūdens resursu jomā (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)
  
7.6.Nolietoti transportlīdzekļi (Komisijai piešķirtās izpildes pilnvaras) ***I (balsošana)
  
7.7.Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)
  
7.8.Bīstamu vielu izmantošana elektriskās un elektroniskās iekārtās (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)
  
7.9.Ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)
  
7.10.Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide ***I (balsošana)
  
7.11.Kopīgi noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai (pārstrādāta) ***I (balsošana)
  
7.12.Finanšu pakalpojumi no 2005. līdz 2010. gadam (Baltā grāmata) (balsošana)
  
7.13.Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (balsošana)
  
7.14.Darba ņēmēju norīkošana darbā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Euro zona (2007) - Eiropas Centrālā banka (2006) (debates)
 12.Darba kārtība
 13.Euro zona (2007) - Eiropas Centrālā banka (2006) (debašu turpināšana)
 14.Palestīna (debates)
 15.Situācija Pakistānā (debates)
 16.Nākamā vienošanās par Kosovu (debates)
 17.Ziņojums par Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2006. gada progresa ziņojumu (debates)
 18.Līgums par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (TRIPS) un zāļu pieejamību (debates)
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs
 20.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 21.Demokrātiskā pārbaude saskaņā ar attīstības sadarbības instrumentu (debates)
 22.Dabas katastrofas (debates)
 23.Kopienas statistikas programma no 2008. līdz 2012. gadam ***I Dalībvalstu iesniegto statistikas datu savlaicīga nosūtīšana un pārbaude (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 09.05.


2. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem.

- Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par tā protokola provizorisku piemērošanu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas Kopienas un Gabonas Republikas nolīgumā par zveju pie Gabonas krastiem laika posmā no 2005. gada 3. decembra līdz 2011. gada 2. decembrim.

- Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Gabonas Republiku un Eiropas Kopienu.


3. PNR nolīgums ar Amerikas Savienotajām Valstīm (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Debates notika.2007. gada 9. jūlijā (2007. gada 9. jūlija protokola 18. punkts).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Martine Roure PSE grupas vārdā - par pasažieru datu reģistra (PNR) nolīgumu ar ASV (B6-0278/2007).

- Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā - par pasažieru datu reģistra (PNR) nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm (B6-0280/2007).

- Kathalijne Maria Buitenweg un Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā - par pasažieru datu reģistra (PNR) nolīgumu ar ASV (B6-0281/2007).

- Sylvia-Yvonne Kaufmann un Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā - par pasažieru datu reģistra (PNR) nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm (B6-0285/2007).

- Manfred Weber PPE-DE grupas vārdā, Roberta Angelilli un Roberts Zīle UEN grupas vārdā - par pasažieru datu reģistra (PNR) nolīgumu ar ASV (B6-0287/2007).

Balsojums: 2007. gada 12. jūlija protokola 6.7. punkts.


4. Portugāles prezidentūras programmas prezentācija (debates)

Padomes paziņojums: Portugāles prezidentūras programmas prezentācija

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās: Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā un Graham Watson ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Brian Crowley UEN grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Patrick Louis IND/DEM grupas vārdā, Bruno Gollnisch ITS grupas vārdā, Gianni De Michelis, pie grupām nepiederošs deputāts, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck un Mirosław Mariusz Piotrowski.

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

Uzstājās: Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró un Jan Marinus Wiersma, kurš vispirms izteicās par situāciju, kurā atrodas piecas medicīnas māsas no Bulgārijas un ārsts no Palestīnas, kuri kopš 1999. gada atrodas apcietinājumā Lībijā (sēdes vadītājs norādīja, ka viņš vēlāk sniegs paziņojumu par šo jautājumu) (2007. gada 11. jūlija protokola 6. punkts), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates un José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.


5. Starpvaldību konferences sasaukšana * (debates)

Ziņojums par Starpvaldību konferences (IGC) sasaukšanu: Eiropas Parlamenta atzinums (LES 48. pants) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Jo Leinen (A6-0279/2007).

Uzstājās: Manuel Lobo Antunes (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Jo Leinen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Íñigo Méndez de Vigo PPE-DE grupas vārdā, Richard Corbett PSE grupas vārdā, Andrew Duff ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Johannes Voggenhuber Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Bernard Wojciechowski IND/DEM grupas vārdā, Philip Claeys ITS grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Maria da Assunção Esteves, Harlem Désir, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere, Gérard Onesta, Maciej Marian Giertych, Alexander Stubb, Genowefa Grabowska, Bogdan Pęk, Manuel Lobo Antunes un Margot Wallström.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 11. jūlija protokola 7.2. punkts.


6. Priekšsēdētāja paziņojums (Lībija)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka šodien Lībijas Augstākā tiesa apstiprināja pasludināto nāves sodu piecām medicīnas māsām no Bulgārijas un ārstam no Palestīnas, kuri atrodas apcietinājumā no 1999. gada februāra. Viņš Eiropas Parlamenta vārdā apliecināja solidaritāti ieslodzītajiem un viņu ģimenēm, kā arī personām, kuras tika inficētas ar HIV/AIDS Bengāzī slimnīcā, un atkārtoti pauda Eiropas Parlamenta noraidošo attieksmi pret nāves sodu.

Viņš aicināja Libānas iestādes apžēlot un atbrīvot šīs sešas notiesātās personas.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Uzstājās Robert Atkins, kurš pauda neapmierinātību ar to, ka balsošanas laiks sākās novēloti un pieprasīja sēdes vadītājam, lai tas vairs neatkārtotos (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka šī novēlošanās radās dažu uzstāšanos ilguma dēļ).


7.1. 2008. gada sesijas grafiks (balsošana)

Eiropas Parlamenta 2008. gada sesijas grafiks: sk. Priekšēdētāju konferences priekšlikumu (2007. gada 9. jūlija protokola 12. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

Tika apstiprināts šāds Eiropas Parlamenta 2008. gada sesijas grafiks.

14. - 17. janvāris

30. un 31. janvāris

18. - 21. februāris

10. - 13. marts

9. un 10. aprīlis

21. - 24. aprīlis

7. un 8. maijs

19. - 22. maijs

4. un 5. jūnijs

16. - 19. jūnijs

7. - 10. jūlijs

1. - 4. septembris

22. - 25. septembris

8. un 9. oktobris

20. - 23. oktobris

17. - 20. novembris

3. un 4. decembris

15. - 18. decembris.


7.2. Starpvaldību konferences sasaukšana (balsošana)

Ziņojums par Starpvaldību konferences (IGC) sasaukšanu: Eiropas Parlamenta atzinums (LES 48. pants) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Jo Leinen (A6-0279/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0328).

Par balsojumu uzstājās:

- Jo Leinen (referents) pirms balsojuma un Marco Cappato par šo uzstāšanos;

- Alexander Alvaro aicināja deputātus pieņemt grozījumu Nr. 1;

- Monica Frassoni ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 9, bet to neiekļāva, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks


7.3. Akciju sabiedrību apvienošanās un sadalīšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 78/855/EEK par akciju sabiedrību apvienošanos un Padomes Direktīvu 82/891/EEK par akciju sabiedrību sadalīšanu saistībā ar prasību par neatkarīga eksperta ziņojumu apvienošanās vai sadalīšanas gadījumā [COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0329).


7.4. Īpaša programma "Civiltiesības" (2007-2013) ***II (balsošana)

Ziņojums par Kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi 2007. gada 13. jūnijā nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam kā daļu no Vispārējās programmas "Pamattiesības un tiesiskums" izveido īpašu programmu "Civiltiesības" [08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Inger Segelström (A6-0262/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) izteica Komisijas nostāju par grozījumiem.

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2007)0330).


7.5. Kopienas politika ūdens resursu jomā (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām [COM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0174/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0331).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0331).


7.6. Nolietoti transportlīdzekļi (Komisijai piešķirtās izpildes pilnvaras) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem attiecībā uz Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību [COM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Karl-Heinz Florenz (A6-0186/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0332).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0332).


7.7. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), attiecībā uz Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību [COM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Karl-Heinz Florenz (A6-0188/2007) .

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0333).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0333).


7.8. Bīstamu vielu izmantošana elektriskās un elektroniskās iekārtās (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām [COM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0334).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0334).


7.9. Ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/32/EK, ar kuru izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām [COM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Frédérique Ries (A6-0222/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0335).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0335).


7.10. Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 97/67/EK attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Markus Ferber (A6-0246/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0336).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0336).

Par balsojumu uzstājās:

- Brian Simpson par grozījuma Nr. 62 un 64 pretrunām (sēdes vadītājs apstiprināja, ka šie grozījumi nav pretrunīgi).


7.11. Kopīgi noteikumi gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai (pārstrādāta) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Arūnas Degutis (A6-0178/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0337).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0337).

Par balsojumu uzstājās:

- Pervenche Berès par ziņojuma tulkojumu franču valodā.


7.12. Finanšu pakalpojumi no 2005. līdz 2010. gadam (Baltā grāmata) (balsošana)

Ziņojums par finanšu pakalpojumu politiku no 2005. līdz 2010. gadam - Baltā grāmata [2006/2270(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Ieke van den Burg (A6-0248/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0338).

Par balsojumu uzstājās:

- Ieke van den Burg (referente) ierosināja tehniskus grozījumus grozījumam Nr. 12;

- Ieke van den Burg atsauca mutisku grozījumu 26. punktam;

- Ieke van den Burg ierosināja mutisku grozījumu 34. punktam, un to iekļāva.


7.13. Darba likumdošanas modernizēšana, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (balsošana)

Ziņojums par darba likumdošanas modernizēšanu, lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas [2007/2023(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0339).

Par balsojumu uzstājās:

- Jacek Protasiewicz (referents) iesniedza precizējumu grozījumam Nr. 11 un 12;

- Jacek Protasiewicz un Luigi Cocilovo par 3. un 4. punkta saturu, no vienas puses, un attiecīgi grozījuma Nr. 20 un 21 saturu, no otras puses;

- Astrid Lulling par tulkojumu franču valodā;

- Nikolaos Sifunakis par balsošanas laika norisi.


7.14. Darba ņēmēju norīkošana darbā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0266/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0340).

Par balsojumu uzstājās:

- Philip Bushill-Matthews.

°
° ° °

Uzstājās Pervenche Berès un Hannes Swoboda, kas saistībā ar vēlo stundu pieprasīja pārtraukt balsošanas laiku un turpināt balsošanu nākamajā dienā plkst. 11.30 (sēdes vadītājs nolēma šajā brīdī pārtraukt balsošanas laiku. Atlikušos balsojumus pārcēla uz nākamo dienu).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Jo Leinen ziņojums - A6-0279/2007: Hannu Takkula.

Karl-Heinz Florenz ziņojums - A6-0186/2007: Zuzana Roithová.

Markus Ferber ziņojums - A6-0246/2007: Richard Seeber, Sylwester Chruszcz, Zsolt László Becsey, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski un Saïd El Khadraoui.

Jacek Protasiewicz ziņojums - A6-0247/2007: Hubert Pirker, Lena Ek, Avril Doyle, Koenraad Dillen un Carlo Fatuzzo.

B6-0266/2007 - Darba ņēmēju norīkošana darbā: Hubert Pirker.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.25 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Euro zona (2007) - Eiropas Centrālā banka (2006) (debates)

Ziņojums par 2007. gada pārskatu par euro zonu [2007/2143(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Dariusz Rosati (A6-0264/2007).

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2006. gada pārskatu [2007/2142(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gay Mitchell (A6-0266/2007).

Dariusz Rosati iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0264/2007).

Gay Mitchell iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0266/2007).

Uzstājās: Jean-Claude Juncker (Eurogrupas priekšsēdētājs), Jean-Claude Trichet (ECB prezidents) un Joaquín Almunia (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Andreas Schwab PPE-DE grupas vārdā un Benoît Hamon PSE grupas vārdā.


12. Darba kārtība

Priekšsēdētājs ierosināja sēdi nākamajā dienā, ceturtdien, sākt plkst. 9.30 un balsošanas laiku – plkst. 11.30.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.


13. Euro zona (2007) - Eiropas Centrālā banka (2006) (debašu turpināšana)

Ziņojums par 2007. gada pārskatu par euro zonu [2007/2143(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Dariusz Rosati (A6-0264/2007).

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2006. gada pārskatu [2007/2142(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gay Mitchell (A6-0266/2007).

Uzstājās: Andrea Losco ALDE grupas vārdā, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN grupas vārdā un Alain Lipietz Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Jacky Henin GUE/NGL grupas vārdā, John Whittaker IND/DEM grupas vārdā, Sergej Kozlík, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristobal Montoro Romero, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Wiesław Stefan Kuc, Hélène Goudin, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Vladimír Železný, Othmar Karas, Robert Goebbels, Jean-Paul Gauzès, Vladimír Maňka, Jean-Claude Juncker (Eurogrupas priekšsēdētājs), Jean-Claude Trichet (ECB prezidents) un Joaquín Almunia (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 12. jūlija protokola 6.8. punkts.


14. Palestīna (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Palestīna.

Manuel Lobo Antunes (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā, Jana Hybášková, Alyn Smith, Kyriacos Triantaphyllides, Eugen Mihăescu, Edward McMillan-Scott, Geoffrey Van Orden, Philip Claeys ITS grupas vārdā, Manuel Lobo Antunes un Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vito Bonsignore, Charles Tannock, Elmar Brok, Antonio Tajani, Bogdan Klich, Jana Hybášková, Tokia Saïfi, Robert Atkins, Gunnar Hökmark, Michael Gahler un Patrick Gaubert PPE-DE grupas vārdā - par situāciju Tuvajos Austrumos (B6-0268/2007).

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā - par situāciju Tuvajos Austrumos (B6-0270/2007).

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński un Konrad Szymański UEN grupas vārdā - par Palestīnu (B6-0272/2007).

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser un Hannes Swoboda PSE grupas vārdā - par situāciju Tuvajos Austrumos (B6-0273/2007).

- Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Angelika Beer, Pierre Jonckheer, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit un Johannes Voggenhuber Verts/ALE grupas vārdā - par situāciju Tuvajos Austrumos (B6-0274/2007).

- Francis Wurtz, Kyriacos Triantaphyllides un Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā - par situāciju Tuvajos Austrumos (B6-0275/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 12. jūlija protokola 6.10. punkts.


15. Situācija Pakistānā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Situācija Pakistānā.

Manuel Lobo Antunes (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā, Robert Evans PSE grupas vārdā un Sajjad Karim ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Marek SIWIEC
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā - par Pakistānu (B6-0279/2007).

- Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā - par stāvokli Pakistānā (B6-0282/2007).

- Pasqualina Napoletano un Robert Evans PSE grupas vārdā - par Pakistānu (B6-0283/2007).

- Jaromír Kohlíček, André Brie un Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā - par Pakistānu (B6-0284/2007).

- Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā - par Pakistānu (B6-0286/2007).

- Cem Özdemir, Jean Lambert un Gisela Kallenbach Verts/ALE grupas vārdā - par Pakistānu (B6-0289/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 12. jūlija protokola 6.11. punkts.


16. Nākamā vienošanās par Kosovu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nākamā vienošanās par Kosovu.

Manuel Lobo Antunes (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Ignasi Guardans Cambó ALDE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Joost Lagendijk Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Sylwester Chruszcz, pie grupām nepiederošs deputāts, Árpád Duka-Zólyomi, Jan Marinus Wiersma, Erik Meijer, Doris Pack, Csaba Sándor Tabajdi, Manuel Lobo Antunes un Olli Rehn.

Debates tika slēgtas.


17. Ziņojums par Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2006. gada progresa ziņojumu (debates)

Ziņojums par Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2006. gada progresa ziņojumu [2006/2289(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Erik Meijer (A6-0214/2007).

Uzstājās: Manuel Lobo Antunes (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis).

Erik Meijer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Anna Ibrisagic PPE-DE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Józef Pinior PSE grupas vārdā, István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā, Hanna Foltyn-Kubicka UEN grupas vārdā, Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā (viņa norādīja, ka sēdē piedalās Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas deputātu grupa, kura bija ieņēmusi vietu apmeklētājiem paredzētajā balkonā), Georgios Karatzaferis IND/DEM grupas vārdā, Dimitar Stoyanov ITS grupas vārdā, Giorgos Dimitrakopoulos, Panagiotis Beglitis, Bogusław Rogalski, Doris Pack, Kristian Vigenin, Manuel Lobo Antunes un Olli Rehn.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 12. jūlija protokola 6.12. punkts.


18. Līgums par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (TRIPS) un zāļu pieejamību (debates)

Mutisks jautājums (O-0036/2007), ko uzdeva Gianluca Susta un Johan Van Hecke ALDE grupas vārdā, Kader Arif PSE grupas vārdā, Georgios Papastamkos PPE-DE grupas vārdā, Vittorio Agnoletto un Helmuth Markov GUE/NGL grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā Padomei: Līgums par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (TRIPS) un zāļu pieejamība (B6-0130/2007).

Mutisks jautājums (O-0037/2007), ko uzdeva Gianluca Susta un Johan Van Hecke ALDE grupas vārdā, Kader Arif PSE grupas vārdā, Georgios Papastamkos PPE-DE grupas vārdā, Vittorio Agnoletto un Helmuth Markov GUE/NGL grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā Komisijai: Līgums par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (TRIPS) un zāļu pieejamība (B6-0131/2007).

Gianluca Susta, Kader Arif, Georgios Papastamkos, Vittorio Agnoletto, Carl Schlyter un Cristiana Muscardini izvērsa mutiskos jautājumus.

Manuel Lobo Antunes (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās: Margrietus van den Berg PSE grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā, David Martin, Johan Van Hecke, Manuel Lobo Antunes un Olli Rehn.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Georgios Papastamkos un Maria Martens PPE-DE grupas vārdā, Kader Arif, Harlem Désir, Margrietus van den Berg un David Martin PSE grupas vārdā, Gianluca Susta, Johan Van Hecke un Ignasi Guardans Cambó ALDE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā, Carl Schlyter un Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā, Helmuth Markov un Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā - par TRIPS nolīgumu un zāļu pieejamību (B6-0288/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 12. jūlija protokola 6.13. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.10 un atsākta plkst. 21.05.)

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

19. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE-DE un PSE grupu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm: Rumiana Jeleva.

Delegācija attiecībām ar Korejas pussalu: Petya Stavreva.

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Roselyne Lefrançois un Dushana Zdravkova.

Delegācija attiecībām ar Izraēlu: Nickolay Mladenov.

Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju: Vladimir Urutchev.

Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumu Āzijas valstīm un Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociāciju (ASEAN): Pierre Pribetich vietā Bernard Poignant.

Delegācija attiecībām ar Palestīnas Likumdošanas padomi: Elisabeth Morin vairs nav šīs delegācijas sastāvā.

Šo iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


20. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0133/2007).

Jautājums Nr. 1 (Manuel Medina Ortega): Palīdzība jūras negadījumos cietušo glābšanas operācijās.

Manuel Lobo Antunes (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Manuel Medina Ortega.

Jautājums Nr. 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Piemērotas augstas kvalitātes aprūpes iestādes bērniem dalībvalstīs.

Manuel Lobo Antunes atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Jautājums Nr. 3 (Sarah Ludford): Nespēja vienoties par pamatlēmumu saistībā ar procesuālajām tiesībām.

Manuel Lobo Antunes atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Sarah Ludford.

Jautājums Nr. 4 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 5 (Bernd Posselt): Vidusjūras reģiona valstu sadarbības stiprināšana.

Manuel Lobo Antunes atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 6 netika uzdots, jo tā priekšmets jau ir iekļauts sesijas darba kārtībā.

Jautājums Nr. 7 (Mairead McGuinness): Brazīlijas liellopu gaļas ievešana ES.

Jautājums Nr. 8 (Liam Aylward): Atsevišķa ES un Brazīlijas vienošanās liellopu gaļas jautājumā.

Manuel Lobo Antunes atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Mairead McGuinness.

Jautājumi Nr. 9 un 10 netika uzdoti, jo to priekšmeti jau ir iekļauti sesijas darba kārtībā.

Jautājumus Nr. 11-13 atsauca.

Jautājumi Nr. 14-18 zaudēja spēku, jo to autori nebija klāt.

Jautājums Nr. 19 (Luisa Morgantini): Kurdu tautības pašvaldības vadītāja atlaišana par administratīvo pakalpojumu sniegšanu vairākās valodās.

Manuel Lobo Antunes atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Luisa Morgantini un Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 20 (Leopold Józef Rutowicz): Energoapgādes drošība ES turpmākajos 20 gados.

Manuel Lobo Antunes atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Leopold Józef Rutowicz.

Jautājumi Nr. 21-24 zaudēja spēku, jo to autori nebija klāt.

Jautājums Nr. 25 (Marian Harkin): Lielbritānijas panāktais Pamattiesību hartas protokols.

Manuel Lobo Antunes atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marian Harkin.

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 21.40 un atsākta plkst. 22.00.)

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

21. Demokrātiskā pārbaude saskaņā ar attīstības sadarbības instrumentu (debates)

Komisijas paziņojums: Demokrātiskā pārbaude saskaņā ar attīstības sadarbības instrumentu.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Gay Mitchell PPE-DE grupas vārdā, Margrietus van den Berg PSE grupas vārdā, Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE grupas vārdā, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Josep Borrell Fontelles un Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Josep Borrell Fontelles DEVE komitejas vārdā - par Attīstības sadarbības finansēšanas instrumenta (DCI) īstenošanas demokrātisko kontroli (B6-0310/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 12. jūlija protokola 6.4. punkts.


22. Dabas katastrofas (debates)

Komisijas paziņojums: Dabas katastrofas.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Konstantinos Hatzidakis PPE-DE grupas vārdā, Linda McAvan PSE grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Georgios Karatzaferis IND/DEM grupas vārdā, Dimitar Stoyanov ITS grupas vārdā, Gerardo Galeote, Stavros Lambrinidis, Dimitrios Papadimoulis, Roberta Alma Anastase, María Sornosa Martínez, Edite Estrela un Benita Ferrero-Waldner.

Tā kā ierosinātie rezolūcijas priekšlikumi vēl nav pieejami, tos paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: septembra pirmajā sesijā.


23. Kopienas statistikas programma no 2008. līdz 2012. gadam ***I Dalībvalstu iesniegto statistikas datu savlaicīga nosūtīšana un pārbaude (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas statistikas programmu no 2008. līdz 2012. gadam [COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007).

Mutisks jautājums (O-0024/2007), ko uzdeva Zsolt László Becsey un Alexander Radwan PPE-DE grupas vārdā Komisijai: Dalībvalstu iesniegto statistikas datu savlaicīga nosūtīšana un pārbaude (B6-0123/2007).

Zsolt László Becsey iepazīstināja ar ziņojumu un izvērsa mutisko jautājumu.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Mieczysław Edmund Janowski (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Othmar Karas PPE-DE grupas vārdā, Ieke van den Burg PSE grupas vārdā, Andrea Losco ALDE grupas vārdā un Benita Ferrero-Waldner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 12. jūlija protokola 6.1. punkts.


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 391.081/OJJE).


25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.35.

Harald Rømer

Adam Bielan

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika