Index 
Notulen
PDF 207kWORD 166k
Woensdag 11 juli 2007 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 3.PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Presentatie van het programma van het Portugees voorzitterschap (debat)
 5.Bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie * (debat)
 6.Verklaring van de Voorzitter (Libië)
 7.Stemmingen
  
7.1.Vergaderrooster 2008 (stemming)
  
7.2.Bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (stemming)
  
7.3.Fusies en splitsingen van naamloze vennootschappen ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Specifiek programma "Civiel recht" (2007-2013) ***II (stemming)
  
7.5.Communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)
  
7.6.Autowrakken (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)
  
7.7.Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)
  
7.8.Gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)
  
7.9.Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)
  
7.10.Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***I (stemming)
  
7.11.Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten (herschikking) ***I (stemming)
  
7.12.Beleid financiële diensten 2005-2010 (Witboek) (stemming)
  
7.13.Modernisering van het arbeidsrecht (stemming)
  
7.14.Terbeschikkingstelling van werknemers (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Eurozone (2007) - Europese Centrale Bank (2006) (debat)
 12.Agenda
 13.Eurozone (2007) - Europese Centrale Bank (2006) (voortzetting van het debat)
 14.Palestina (debat)
 15.Situatie in Pakistan (debat)
 16.Toekomstig akkoord over Kosovo (debat)
 17.Voortgangsverslag 2006 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 18.TRIPS-overeenkomst en toegang tot geneesmiddelen (debat)
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 21.Democratische controle in het kader van het Instrument voor Ontwikkelingssamenwerking (debat)
 22.Natuurrampen (debat)
 23.Communautair statistisch programma 2008-2012 ***I – Tijdige doorzending en verificatie van de door de lidstaten verstrekte statistische gegevens (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 2005 tot en met 2 december 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie in het kader van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de kust van Gabon;

- partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon.


3. PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika (ingediende ontwerpresoluties)

Het debat heeft op 09.07.2007 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 09.07.2007).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Martine Roure, namens de PSE-Fractie, over de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten (B6-0278/2007);

- Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, over de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten (B6-0280/2007);

- Kathalijne Maria Buitenweg en Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, over de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten (B6-0281/2007);

- Sylvia-Yvonne Kaufmann en Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie over de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten (B6-0285/2007);

- Manfred Weber, namens de PPE-DE-Fractie, Roberta Angelilli en Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, over de PNR-overeenkomst met de Verenigde Staten (B6-0287/2007).

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 12.07.2007.


4. Presentatie van het programma van het Portugees voorzitterschap (debat)

Verklaring van de Raad: Presentatie van het programma van het Portugees voorzitterschap

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Patrick Louis, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, namens de ITS-Fractie, Gianni De Michelis, niet-ingeschrevene, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck en Mirosław Mariusz Piotrowski.

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró en Jan Marinus Wiersma, laatstgenoemde allereerst over de situatie van de vijf Bulgaarse verpleegsters en de Palestijnse arts die sedert 1999 in Libië gevangenzitten (de Voorzitter deelt mede hierover later een verklaring te zullen afleggen) (punt 6 van de notulen van 11.07.2007), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates en José Manuel Barroso.

Het debat wordt gesloten.


5. Bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie * (debat)

Verslag over de bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (IGC): raadpleging van het Europees Parlement (art. 48 van het EU-Verdrag) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Jo Leinen (A6-0279/2007)

Het woord wordt gevoerd door Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie).

Jo Leinen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Íñigo Méndez de Vigo, namens de PPE-DE-Fractie, Richard Corbett, namens de PSE-Fractie, Andrew Duff, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Johannes Voggenhuber, namens de Verts/ALE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Bernard Wojciechowski, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, namens de ITS-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Maria da Assunção Esteves, Harlem Désir, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere, Gérard Onesta, Maciej Marian Giertych, Alexander Stubb, Genowefa Grabowska, Bogdan Pęk, Manuel Lobo Antunes en Margot Wallström.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 11.07.2007.


6. Verklaring van de Voorzitter (Libië)

De Voorzitter legt een verklaring af over de bekrachtiging vandaag door het Libische hooggerechtshof van het doodvonnis tegen de vijf Bulgaarse verpleegsters en de Palestijnse arts die sedert februari 1999 in Libië gevangenzitten. Hij betuigt de solidariteit van het Europees Parlement met de gedetineerden en hun families, alsmede met de HIV/AIDS-slachtoffers in het ziekenhuis van Benghazi en wijst andermaal op het feit dat het Europees Parlement tegen de doodstraf is.

Hij doet een beroep op de Libische autoriteiten om blijk te geven van vergevingsgezindheid en de zes veroordeelden in vrijheid te stellen.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

Het woord wordt gevoerd door Robert Atkins, die zijn afkeuring uitspreekt over de vertraging waarmee de stemmingen beginnen en erop aandringt dat de Voorzitter erop toeziet dat dit niet meer gebeurt (de Voorzitter antwoordt dat deze vertraging te wijten is aan de lengte van bepaalde redevoeringen).


7.1. Vergaderrooster 2008 (stemming)

Vergaderrooster van het Europees Parlement – 2008: zie voorstellen van de Conferentie van voorzitters (punt 12 van de notulen van 09.07.2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Het vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2008 ziet er als volgt uit:

14 t/m 17 januari

30 en 31 januari

18 t/m 21 februari

10 t/m 13 maart

9 en 10 april

21 t/m 24 april

7 en 8 mei

19 t/m 22 mei

4 en 5 juni

16 t/m 19 juni

7 t/m 10 juli

1 t/m 4 september

22 t/m 25 september

8 en 9 oktober

20 t/m 23 oktober

17 t/m 20 november

3 en 4 december

15 t/m 18 december.


7.2. Bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (stemming)

Verslag over de bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie (IGC): raadpleging van het Europees Parlement (art. 48 van het EU-Verdrag) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Jo Leinen (A6-0279/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0328)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Jo Leinen (rapporteur) vóór de stemming en Marco Cappato over deze woorden;

- Alexander Alvaro verzocht de leden amendement 1 aan te nemen;

- Monica Frassoni diende een mondeling amendement in op amendement 9, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter


7.3. Fusies en splitsingen van naamloze vennootschappen ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 78/855/EEG van de Raad betreffende fusies van naamloze vennootschappen en Richtlijn 82/891/EEG van de Raad betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen, wat betreft de verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen [COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0329)


7.4. Specifiek programma "Civiel recht" (2007-2013) ***II (stemming)

Verslag betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma "Civiel recht" voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma "Grondrechten en justitie" [08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Inger Segelström (A6-0262/2007)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) maakte het standpunt van de Commissie met betrekking tot de amendementen kenbaar.

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0330)


7.5. Communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft [COM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0174/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0331)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0331)


7.6. Autowrakken (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft [COM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0186/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0332)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0332)


7.7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft [COM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0188/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0333)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0333)


7.8. Gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft [COM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0334)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0334)


7.9. Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2005/32/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten, en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad en van Richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft [COM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0335)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0335)


7.10. Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Ferber (A6-0246/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0336)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0336)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Brian Simpson over de verenigbaarheid van de amendementen 62 en 64 (de Voorzitter bevestigde de verenigbaarheid van deze amendementen).


7.11. Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten (herschikking) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten in de Gemeenschap (herschikking) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0337)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0337)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Pervenche Berès over de Franse vertaling van het verslag.


7.12. Beleid financiële diensten 2005-2010 (Witboek) (stemming)

Verslag over het beleid op het gebied van financiële diensten (2005-2010) - Witboek [2006/2270(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0338)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Ieke van den Burg (rapporteur) diende technische wijzigingen op amendement 12 in;

- Ieke van den Burg trok haar mondeling amendement op paragraaf 26 in;

- Ieke van den Burg diende een mondeling amendement in op paragraaf 34, dat in aanmerking werd genomen.


7.13. Modernisering van het arbeidsrecht (stemming)

Verslag over de modernisering van het arbeidsrecht om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden [2007/2023(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0339)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Jacek Protasiewicz (rapporteur) lichtte amendementen 11 en 12 toe;

- Jacek Protasiewicz en Luigi Cocilovo over de respectieve inhoud van de paragrafen 3 en 4, enerzijds, en van de amendementen 20 en 21, anderzijds;

- Astrid Lulling over de vertolking naar het Frans;

- Nikolaos Sifunakis over het verloop van de stemmingen.


7.14. Terbeschikkingstelling van werknemers (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0266/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0340)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Philip Bushill-Matthews.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès en Hannes Swoboda om, gezien het vergevorderde uur, te vragen de stemmingen op te schorten en desnoods de stemmingen morgen eerder, en wel om 11.30 uur, te beginnen (de Voorzitter besluit de stemmingen thans te onderbreken. De resterende stemmingen worden uitgesteld tot de stemmingen van morgen).


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Jo Leinen - A6-0279/2007: Hannu Takkula

Verslag Karl-Heinz Florenz - A6-0186/2007: Zuzana Roithová

Verslag Markus Ferber - A6-0246/2007: Richard Seeber, Sylwester Chruszcz, Zsolt László Becsey, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski en Saïd El Khadraoui

Verslag Jacek Protasiewicz - A6-0247/2007: Hubert Pirker, Lena Ek, Avril Doyle, Koenraad Dillen en Carlo Fatuzzo

B6-0266/2007 - Terbeschikkingstelling van werknemers: Hubert Pirker


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.25 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Eurozone (2007) - Europese Centrale Bank (2006) (debat)

Verslag over het jaarverslag 2007 over de eurozone [2007/2143(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

Verslag over het jaarverslag 2006 van de Europese Centrale Bank [2007/2142(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Dariusz Rosati leidt het verslag in (A6-0264/2007).

Gay Mitchell leidt het verslag in (A6-0266/2007).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Eurogroep), Jean-Claude Trichet (president van de ECB) en Joaquín Almunia (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-DE-Fractie, en Benoît Hamon, namens de PSE-Fractie.


12. Agenda

De Voorzitter stelt voor de vergadering van morgen, donderdag, om 9.30 uur en de stemmingen om 11.30 uur te beginnen.

Het Parlement hecht zijn goekeuring aan dit voorstel.


13. Eurozone (2007) - Europese Centrale Bank (2006) (voortzetting van het debat)

Verslag over het jaarverslag 2007 over de eurozone [2007/2143(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

Verslag over het jaarverslag 2006 van de Europese Centrale Bank [2007/2142(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Het woord wordt gevoerd door Andrea Losco, namens de ALDE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, en Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacky Henin, namens de GUE/NGL-Fractie, John Whittaker, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Cristobal Montoro Romero, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Wiesław Stefan Kuc, Hélène Goudin, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Vladimír Železný, Othmar Karas, Robert Goebbels, Jean-Paul Gauzès, Vladimír Maňka, Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Eurogroep), Jean-Claude Trichet (president van de ECB) en Joaquín Almunia (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 12.07.2007.


14. Palestina (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Palestina

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, Jana Hybášková, Alyn Smith, Kyriacos Triantaphyllides, Eugen Mihăescu, Edward McMillan-Scott, Geoffrey Van Orden, Philip Claeys, namens de ITS-Fractie, Manuel Lobo Antunes en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vito Bonsignore, Charles Tannock, Elmar Brok, Antonio Tajani, Bogdan Klich, Jana Hybášková, Tokia Saïfi, Robert Atkins, Gunnar Hökmark, Michael Gahler en Patrick Gaubert, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie in het Midden-Oosten (B6-0268/2007),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in het Midden-Oosten (B6-0270/2007),

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over Palestina (B6-0272/2007),

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, over de situatie in het Midden-Oosten (B6-0273/2007),

- Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Angelika Beer, Pierre Jonckheer, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit en Johannes Voggenhuber, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in het Midden-Oosten (B6-0274/2007),

- Francis Wurtz, Kyriacos Triantaphyllides en Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in het Nabije-Oosten (B6-0275/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 12.07.2007.


15. Situatie in Pakistan (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in Pakistan

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Evans, namens de PSE-Fractie, en Sajjad Karim, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over Pakistan (B6-0279/2007),

- Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie in Pakistan (B6-0282/2007),

- Pasqualina Napoletano en Robert Evans, namens de PSE-Fractie, over Pakistan (B6-0283/2007),

- Jaromír Kohlíček, André Brie en Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, over Pakistan (B6-0284/2007),

- Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, over Pakistan (B6-0286/2007),

- Cem Özdemir, Jean Lambert en Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, over Pakistan (B6-0289/2007)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 12.07.2007.


16. Toekomstig akkoord over Kosovo (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Toekomstig akkoord over Kosovo

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Joost Lagendijk, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Sylwester Chruszcz, niet-ingeschrevene, Árpád Duka-Zólyomi, Jan Marinus Wiersma, Erik Meijer, Doris Pack, Csaba Sándor Tabajdi, Manuel Lobo Antunes en Olli Rehn.

Het debat wordt gesloten.


17. Voortgangsverslag 2006 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)

Verslag over het voortgangsverslag 2006 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [2006/2289(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Erik Meijer (A6-0214/2007)

Het woord wordt gevoerd door Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie).

Erik Meijer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Anna Ibrisagic, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Józef Pinior, namens de PSE-Fractie, István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie, Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie, Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie (die wijst op de aanwezigheid op de bezoekerstribune van een groep parlementsleden uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië), Georgios Karatzaferis, namens de IND/DEM-Fractie, Dimitar Stoyanov, namens de ITS-Fractie, Giorgos Dimitrakopoulos, Panagiotis Beglitis, Bogusław Rogalski, Doris Pack, Kristian Vigenin, Manuel Lobo Antunes en Olli Rehn.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.12 van de notulen van 12.07.2007.


18. TRIPS-overeenkomst en toegang tot geneesmiddelen (debat)

Mondelinge vraag (O-0036/2007) van Gianluca Susta en Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, Kader Arif, namens de PSE-Fractie, Georgios Papastamkos, namens de PPE-DE-Fractie, Vittorio Agnoletto en Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, aan de Raad: TRIPS-overeenkomst en toegang tot geneesmiddelen (B6-0130/2007)

Mondelinge vraag (O-0037/2007) van Gianluca Susta en Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie, Kader Arif, namens de PSE-Fractie, Georgios Papastamkos, namens de PPE-DE-Fractie, Vittorio Agnoletto en Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, aan de Commissie: TRIPS-overeenkomst en toegang tot geneesmiddelen (B6-0131/2007)

Gianluca Susta, Kader Arif, Georgios Papastamkos, Vittorio Agnoletto, Carl Schlyter en Cristiana Muscardini lichten de mondelinge vragen toe.

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Margrietus van den Berg, namens de PSE-Fractie, Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie, Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, David Martin, Johan Van Hecke, Manuel Lobo Antunes en Olli Rehn.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Georgios Papastamkos en Maria Martens, namens de PPE-DE-Fractie, Kader Arif, Harlem Désir, Margrietus van den Berg en David Martin, namens de PSE-Fractie, Gianluca Susta, Johan Van Hecke en Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Carl Schlyter en Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmuth Markov en Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de TRIPs-overeenkomst en de beschikbaarheid van geneesmiddelen (B6-0288/2007)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.13 van de notulen van 12.07.2007.


(De vergadering wordt om 20.10 uur onderbroken en om 21.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

19. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-DE-Fractie en de PSE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden: Rumiana Jeleva

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland: Petya Stavreva

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Roselyne Lefrançois en Dushana Zdravkova

Delegatie voor de betrekkingen met Israël: Nickolay Mladenov

Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland: Vladimir Urutchev

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): Pierre Pribetich in plaats van Bernard Poignant

Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur: Elisabeth Morin is niet langer lid

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


20. Vragenuur (vragen aan de Raad)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0133/2007).

Vraag 1 (Manuel Medina Ortega): Steun voor het redden van schipbreukelingen.

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Manuel Medina Ortega.

Vraag 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Aanbod van voldoende, kwalitatief hoogwaardige kinderopvangplaatsen in de lidstaten.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 3 (Sarah Ludford): Niet bereiken van overeenstemming over kaderbesluiten inzake procedurele rechten.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Sarah Ludford.

Vraag 4 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 5 (Bernd Posselt): Versterking samenwerking Middellandse-Zeegebied.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 6 wordt niet behandeld, aangezien het desbetreffende onderwerp reeds op de agenda van deze vergaderperiode staat.

Vraag 7 (Mairead McGuinness): Invoer van Braziliaans rundvlees in de EU.

Vraag 8 (Liam Aylward): Aparte overeenkomst tussen de EU en Brazilië inzake de rundvleessector.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vragen alsmede een aanvullende vraag van Mairead McGuinness.

De vragen 9 en 10 worden niet behandeld, aangezien het onderwerp ervan reeds op de agenda van deze vergaderperiode staat.

De vragen 11 t/m 13 worden ingetrokken.

De vragen 14 t/m 18 komen te vervallen, aangezien de indieners afwezig zijn.

Vraag 19 (Luisa Morgantini): Koerdische burgemeester ontslagen wegens meertalige gemeentelijke dienstverlening.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Luisa Morgantini en Bernd Posselt.

Vraag 20 (Leopold Józef Rutowicz): Veiligheid van de energievoorziening voor de EU in de komende 20 jaar.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Leopold Józef Rutowicz.

De vragen 21 t/m 24 komen te vervallen, aangezien de indieners afwezig zijn.

Vraag 25 (Marian Harkin): Protocol VK inzake Handvest van de grondvesten.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marian Harkin.

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 21.40 uur onderbroken en om 22.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

21. Democratische controle in het kader van het Instrument voor Ontwikkelingssamenwerking (debat)

Verklaring van de Commissie: Democratische controle in het kader van het Instrument voor Ontwikkelingssamenwerking

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell, namens de PPE-DE-Fractie, Margrietus van den Berg, namens de PSE-Fractie, Mikel Irujo Amezaga, namens de Verts/ALE-Fractie, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Josep Borrell Fontelles en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Josep Borrell Fontelles, namens de Commissie DEVE, over de democratische controle op de uitvoering van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) (B6-0310/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 12.07.2007.


22. Natuurrampen (debat)

Verklaring van de Commissie: Natuurrampen

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Konstantinos Hatzidakis, namens de PPE-DE-Fractie, Linda McAvan, namens de PSE-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Georgios Karatzaferis, namens de IND/DEM-Fractie, Dimitar Stoyanov, namens de ITS-Fractie, Gerardo Galeote, Stavros Lambrinidis, Dimitrios Papadimoulis, Roberta Alma Anastase, María Sornosa Martínez, Edite Estrela en Benita Ferrero-Waldner.

Aangezien de ingediende ontwerpresoluties nog niet beschikbaar zijn, zullen deze op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: eerste vergaderperiode van september.


23. Communautair statistisch programma 2008-2012 ***I – Tijdige doorzending en verificatie van de door de lidstaten verstrekte statistische gegevens (debat)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende het communautair statistisch programma voor de periode 2008-2012 [COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

Mondelinge vraag (O-0024/2007) van Zsolt László Becsey en Alexander Radwan, namens de PPE-DE-Fractie, aan de Commissie: Tijdige doorzending en verificatie van de door de lidstaten verstrekte statistische gegevens (B6-0123/2007)

Zsolt László Becsey leidt zijn verslag in en licht de mondelinge vraag toe.

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Mieczysław Edmund Janowski (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Othmar Karas, namens de PPE-DE-Fractie, Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie, Andrea Losco, namens de ALDE-Fractie, en Benita Ferrero-Waldner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 12.07.2007.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 391.081/OJJE).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.35 uur gesloten.

Harald Rømer

Adam Bielan

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid