Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0279/2007

Συζήτηση :

PV 11/07/2007 - 15
CRE 11/07/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/07/2007 - 6.11
CRE 12/07/2007 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

6.11. Κατάσταση στο Πακιστάν (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-0284/2007, B6-0286/2007 και B6-0289/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0279/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-0284/2007, B6-0286/2007 και B6-0289/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Robert Evans και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan και Marek Aleksander Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Cem Özdemir, Jean Lambert και Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

André Brie και Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0351)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- ο Robert Evans υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 1, η οποία κρατείται·

- Eva Lichtenberger επί της διατυπώσεως της εν λόγω προφορικής τροπολογίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου