Index 
Proces-verbal
PDF 213kWORD 212k
Joi, 12 iulie 2007 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Mandat de negociere a unui nou acord consolidat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte (dezbatere)
 4.Calendar bugetar
 5.Politica de coeziune în regiunile cele mai sărace din UE (dezbatere)
 6.Votare
  
6.1.Programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 ***I (vot)
  
6.2.Darfur (vot)
  
6.3.Spre o politică maritimă a Uniunii: O viziune europeană privind oceanele şi mările (vot)
  
6.4.Punerea în aplicare a primului pachet feroviar (vot)
  
6.5.Pentru o Europă în mişcare - Mobilitate durabilă pentru continentul nostru (vot)
  
6.6.Acţiuni de combatere a bolilor cardiovasculare (vot)
  
6.7.Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (vot)
  
6.8.Zona euro (2007) (vot)
  
6.9.Banca Centrală Europeană (2006) (vot)
  
6.10.Palestina (vot)
  
6.11.Situaţia din Pakistan (vot)
  
6.12.Raport intermediar de activitate 2006 privind FRIM (vot)
  
6.13.Acordul TRIPS şi accesul la medicamente (vot)
  
6.14.Supraveghere democratică în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (vot)
  
6.15.Mandat de negociere a unui nou acord consolidat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte (vot)
  
6.16.Politica de coeziune în regiunile cele mai sărace din UE (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
11.1.Situaţia umanitară a refugiaţilor irakieni
  
11.2.Încălcarea drepturilor omului în Transnistria (Moldova)
  
11.3.Drepturile omului în Vietnam
 12.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 13.Votare
  
13.1.Situaţia umanitară a refugiaţilor irakieni (vot)
  
13.2.Încălcarea drepturilor omului în Transnistria (Moldova) (vot)
  
13.3.Drepturile omului în Vietnam (vot)
 14.Aprobarea de către Consiliu a poziţiilor adoptate de Parlament în primă lectură (articolul 66 din Regulamentul de procedură)
 15.Decizii privind anumite documente
 16.Transferuri de credite
 17.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 18.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 19.Calendarul următoarelor şedinţe
 20.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.30.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier (COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL

- Proiect de decizie-cadru a Consiliului privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană (09688/2007 - C6-0209/2007 - 2005/0805(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind instalarea, operarea şi gestionarea unei infrastructuri de comunicaţii pentru Sistemul de informaţii Schengen (SIS) (COM(2007)0306 - C6-0215/2007 - 2007/0104(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului privind instalarea, operarea şi gestionarea unei infrastructuri de comunicaţii pentru Sistemul de informaţii Schengen (SIS) (COM(2007)0311 - C6-0216/2007 - 2007/0108(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 28/2007 - Sectiunea III - Comisie (SEC(2007)0686 - C6-0224/2007 - 2007/2166(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 29/2007 - Sectiunea III - Comisie (SEC(2007)0687 - C6-0225/2007 - 2007/2167(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului privind înfiinţarea întreprinderii comune CLEAN SKY (COM(2007)0315 - C6-0226/2007 - 2007/0118(CNS))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI, BUDG, JURI, CONT, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului şi a Comisiei privind încheierea, în numele Comunităţii Europene şi al Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunităţile Europene, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte (COM(2007)0305 - C6-0227/2007 - 2007/0106(CNS))

retrimis

fond :

ITRE


3. Mandat de negociere a unui nou acord consolidat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte (dezbatere)

Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind un mandat de negociere a unui nou acord consolidat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de-o parte, şi Ucraina, pe de altă parte [2007/2015(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michał Tomasz Kamiński (A6-0217/2007)

Michał Tomasz Kamiński şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, Marek Siwiec, în numele Grupului PSE, István Szent-Iványi, în numele Grupului ALDE, Adam Bielan, în numele Grupului UEN, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Jana Bobošíková, neafiliată, Elmar Brok, Jan Marinus Wiersma, Grażyna Staniszewska, Gintaras Didžiokas, Milan Horáček, Jerzy Buzek, Libor Rouček, Janusz Onyszkiewicz, Guntars Krasts, Michael Gahler, Adrian Severin, Adina-Ioana Vălean, Andrzej Tomasz Zapałowski, Bogdan Klich, Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marianne Mikko şi Anna Ibrisagic.

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Francisco Assis, Bogusław Sonik, Silvia-Adriana Ţicău, Zuzana Roithová şi Janez Potočnik.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.15 al PV din 12.07.2007.


4. Calendar bugetar

Preşedinta a comunicat că, în acord cu Comisia pentru bugete, termenul de depunere a proiectelor de amendamente şi a propunerilor de modificare pentru prima lectură a bugetului general pentru exerciţiul financiar 2008 a fost stabilit după cum urmează:

- pentru comisiile parlamentare şi deputaţi (cel puţin 40 de deputaţi): miercuri, 12 septembrie 2007, ora 12;

- pentru grupurile politice: miercuri, 19 septembrie 2007, ora 12.


5. Politica de coeziune în regiunile cele mai sărace din UE (dezbatere)

Raport privind rolul şi eficienţa politicii de coeziune în reducerea decalajelor de dezvoltare din regiunile cele mai sărace din UE [2006/2176(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0241/2007)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Oldřich Vlasák, în numele Grupului PPE-DE, Constanze Angela Krehl, în numele Grupului PSE, Jean Marie Beaupuy, în numele Grupului ALDE, Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, Pedro Guerreiro, în numele Grupului GUE/NGL, Georgios Karatzaferis, în numele Grupului IND/DEM, Lambert van Nistelrooij, Evgeni Kirilov, Jan Olbrycht, Stavros Arnaoutakis, Gábor Harangozó, Emanuel Jardim Fernandes şi Janez Potočnik.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.16 al PV din 12.07.2007.


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

Au intervenit: Thomas Wise, Robert Atkins şi Giles Chichester privind respectarea orarului stabilit pentru votare.

6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.


6.1. Programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 [COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0341)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0341)


6.2. Darfur (vot)

Propunere de rezoluţie depusă în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul de procedură, în numele Comisiei DEVE, privind situaţia din Darfur (B6-0311/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

A intervenit Josep Borrell Fontelles, preşedintele Comisiei DEVE.

Adoptat (P6_TA(2007)0342)


6.3. Spre o politică maritimă a Uniunii: O viziune europeană privind oceanele şi mările (vot)

Raport privind o viitoare politică maritimă a Uniunii: O viziune europeană privind oceanele şi mările [2006/2299(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0343)

Intervenţii privind votarea:

- Willi Piecyk (raportor), privind votul amendamentului 1.


6.4. Punerea în aplicare a primului pachet feroviar (vot)

Raport privind punerea în aplicare a primului pachet feroviar [2006/2213(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Michael Cramer (A6-0219/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0344)


6.5. Pentru o Europă în mişcare - Mobilitate durabilă pentru continentul nostru (vot)

Raport privind „Pentru o Europă în mişcare - Mobilitate durabilă pentru continentul nostru” [2006/2227(INI)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0345)

Intervenţii privind votarea:

- Rosa Miguélez Ramos privind afişarea voturilor.


6.6. Acţiuni de combatere a bolilor cardiovasculare (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0277/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0346)


6.7. Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0278/2007, B6-0280/2007, B6-0281/2007 şi B6-0285/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0278/2007

care înlocuieşte B6-0278/2007, B6-0280/2007, B6-0281/2007 şi B6-0285/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Martine Roure şi Stavros Lambrinidis, în numele Grupului PSE,

Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE,

Kathalijne Maria Buitenweg şi Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE,

Sylvia-Yvonne Kaufmann şi Giusto Catania, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0347)

Intervenţii privind votul:

Manfred Weber a prezentat amendamente orale după referirea 4 (reţinut), la referirea 6 (reţinut), după considerentul A (reţinut) şi după considerentul B (reţinut).


6.8. Zona euro (2007) (vot)

Raport privind raportul anual pe 2007 privind zona euro [2007/2143(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0348)


6.9. Banca Centrală Europeană (2006) (vot)

Raport privind Raportul anual 2006 al BCE [2007/2142(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0349)


6.10. Palestina (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0268/2007, B6-0270/2007, B6-0272/2007, B6-0273/2007, B6-0274/2007 şi B6-0275/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0268/2007

(care înlocuieşte B6-0268/2007, B6-0270/2007, B6-0272/2007, B6-0273/2007, B6-0274/2007 şi B6-0275/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Joseph Daul, Patrick Gaubert, Elmar Brok, Charles Tannock, Tokia Saïfi, Francisco José Millán Mon, Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro şi Jana Hybášková, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser şi Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE,

Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN,

Caroline Lucas, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Pierre Jonckheer, Daniel Cohn-Bendit şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE,

Luisa Morgantini şi André Brie, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0350)


6.11. Situaţia din Pakistan (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-0284/2007, B6-0286/2007 şi B6-0289/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0279/2007

(care înlocuieşte B6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-0284/2007, B6-0286/2007 şi B6-0289/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Robert Evans şi Neena Gill, în numele Grupului PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan şi Marek Aleksander Czarnecki, în numele Grupului UEN,

Cem Özdemir, Jean Lambert şi Gisela Kallenbach, în numele Grupului Verts/ALE,

André Brie şi Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0351)

Intervenţii privind votul:

- Robert Evans a prezentat un amendament oral la punctul (1), care a fost reţinut;

- Eva Lichtenberger privind formularea acestui amendament oral.


6.12. Raport intermediar de activitate 2006 privind FRIM (vot)

Raport cu privire la raportul intermediar de activitate 2006 privind Fosta Republică Iugoslavă Macedonia [2006/2289(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Erik Meijer (A6-0214/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0352)

Intervenţii privind votul:

- Erik Meijer (raportor), înainte de vot, mai întâi pentru a propune ca denumirea „Fosta Republică Iugoslavă Macedonia ” să fie utilizată în tot textul, şi apoi privind supunerea la vot a amendamentelor 6 şi 22.


6.13. Acordul TRIPS şi accesul la medicamente (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0288/2007

Umberto Guidoni este, de asemenea, semnatar al propunerii de rezoluţie, în numele Grupului UEN.

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0353)


6.14. Supraveghere democratică în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0310/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0354)


6.15. Mandat de negociere a unui nou acord consolidat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte (vot)

Raport conţinând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind un mandat de negociere a unui nou acord consolidat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de-o parte, şi Ucraina, pe de altă parte [2007/2015(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michał Tomasz Kamiński (A6-0217/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Adoptat (P6_TA(2007)0355)

Intervenţii privind votul:

- Elmar Brok a propus un amendament oral la amendamentul 4/rev., care a fost reţinut. Apoi, şi-a retras amendamentul 6/rev.


6.16. Politica de coeziune în regiunile cele mai sărace din UE (vot)

Raport privind rolul şi eficienţa politicii de coeziune în reducerea decalajelor de dezvoltare din regiunile cele mai sărace din UE [2006/2176(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0241/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0356)

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

A intervenit Marcin Libicki pentru a indica faptul că s-a înşelat la votul raportului Etelka Barsi-Pataky (A6-0190/2007) datorită unei afişări necorespunzătoare.


7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Darfur - B6-0311//2007: Eija-Riitta Korhola

Raport Willi Piecyk - A6-0235/2007: John Attard-Montalto şi Philip Claeys

Raport Etelka Barsi-Pataky - A6-0190/2007: Kathy Sinnott

Raport Dariusz Rosati - A6-0264/2007: Zita Pleštinská

Raport Michał Tomasz Kamiński - A6-0217/2007: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Elmar Brok, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Rogalski şi Ryszard Czarnecki


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


9. Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului

Preşedinta a anunţat, în temeiul articolului 57 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii comune ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la 28 iunie 2007 în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului (08703/5/2007 - C6-0217/2007 - 2005/0126(COD))
retrimis fond: JURI

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la 21 mai 2007 în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului (07656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD))
retrimis fond: ECON

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 13.07.2007.

°
° ° °

A intervenit Bogusław Rogalski pentru a prezenta o explicaţie orală de vot privind raportul Erik Meijer (A6-0214/2007) (Preşedinta i-a răspuns că şedinţa a fost deja suspendată şi l-a invitat să facă această explicaţie în scris).


(Şedinţa, suspendată la 12.45, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


11. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 4 al PV din 10.07.2007)


11.1. Situaţia umanitară a refugiaţilor irakieni

Propuneri de rezoluţii B6-0291/2007, B6-0295/2007, B6-0299/2007, B6-0300/2007, B6-0303/2007 şi B6-0308/2007

Marios Matsakis, Esko Seppänen (supleant al autorului), Charles Tannock, Paulo Casaca, Jean Lambert şi Bogusław Rogalski au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE, John Attard-Montalto, în numele Grupului PSE, Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM, Jean-Claude Martinez, în numele Grupului ITS, Justas Vincas Paleckis şi Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.1 al PV din 12.07.2007.


11.2. Încălcarea drepturilor omului în Transnistria (Moldova)

Propuneri de rezoluţii B6-0292/2007, B6-0293/2007, B6-0296/2007, B6-0298/2007, B6-0302/2007 şi B6-0304/2007

Marios Matsakis, Marcin Libicki, Esko Seppänen, Maria Petre, Marianne Mikko şi Gérard Onesta au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, Józef Pinior, în numele Grupului PSE, Roberta Alma Anastase, Tadeusz Zwiefka şi Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.2 al PV din 12.07.2007.


11.3. Drepturile omului în Vietnam

Propuneri de rezoluţii B6-0290/2007, B6-0294/2007, B6-0297/2007, B6-0301/2007, B6-0305/2007 şi B6-0306/2007

Marios Matsakis, Esko Seppänen, Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella şi Ryszard Czarnecki au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului PSE, Urszula Krupa, în numele Grupului IND/DEM, Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.3 al PV din 12.07.2007.

Au intervenit: Marios Matsakis pentru a regreta absenţa Consiliului de la dezbaterea privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept, şi Bernd Posselt privind această intervenţie.


12. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului ALDE, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

CONT: Bill Newton Dunn.


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.


13.1. Situaţia umanitară a refugiaţilor irakieni (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0291/2007, B6-0295/2007, B6-0299/2007, B6-0300/2007, B6-0303/2007 şi B6-0308/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0291/2007

care înlocuieşte B6-0291/2007, B6-0295/2007, B6-0299/2007, B6-0300/2007, B6-0303/2007 şi B6-0308/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola şi Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Paulo Casaca, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco şi Javier Moreno Sánchez, în numele Grupului PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries şi Thierry Cornillet, în numele Grupului ALDE,

Cristiana Muscardini, Romano Maria La Russa şi Mogens N.J. Camre, în numele Grupului UEN,

Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE,

André Brie, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0357)

A intervenit Avril Doyle privind rezultatul votului.


13.2. Încălcarea drepturilor omului în Transnistria (Moldova) (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0292/2007, B6-0293/2007, B6-0296/2007, B6-0298/2007, B6-0302/2007 şi B6-0304/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0292/2007

(care înlocuieşte B6-0292/2007, B6-0293/2007, B6-0296/2007, B6-0298/2007, B6-0302/2007 şi B6-0304/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski şi Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache şi Radu Podgorean, în numele Grupului PSE,

Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk şi Bernard Wojciechowski, în numele Grupului IND/DEM,

Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE,

Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0358)

Intervenţii privind votul:

- Roberta Alma Anastase a prezentat un amendament oral la întregul text, care a fost reţinut;

- Tadeusz Zwiefka a prezentat un amendament oral la întregul text, care a fost reţinut.


13.3. Drepturile omului în Vietnam (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0290/2007, B6-0294/2007, B6-0297/2007, B6-0301/2007, B6-0305/2007 şi B6-0306/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0290/2007

(care înlocuieşte B6-0290/2007, B6-0294/2007, B6-0297/2007, B6-0301/2007 şi B6-0306/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Charles Tannock, Bernd Posselt şi Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano şi Marc Tarabella, în numele Grupului PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,

Gintaras Didžiokas, în numele Grupului UEN,

Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0359)

(Propunerea de rezoluţie B6-0305/2007 a devenit caducă.)


14. Aprobarea de către Consiliu a poziţiilor adoptate de Parlament în primă lectură (articolul 66 din Regulamentul de procedură)

Preşedintele informează Parlamentul asupra aprobării de către Consiliu a poziţiei adoptate de Parlament în primă lectură la 13 februarie 2007 în vederea adoptării deciziei de modificare şi de prelungire a termenului de aplicare a Deciziei nr. 804/2004/CE de stabilire a unui program de acţiune comunitară în vederea promovării unor acţiuni în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Comunităţii (programul Hercule II) (3607/3/2007 - C6-0229/2007 - 2006/0114(COD)).

Având în vedere adaptările aduse textului înainte de adoptarea de către Consiliu, Preşedintele a consultat comisia CONT, competentă în materie, în conformitate cu articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului. Prin scrisoarea din 5 iulie 2007, preşedintele comisiei CONT a adus la cunoştinţă faptul că adaptările nu aduceau atingere fondului. În consecinţă Preşedintele va semna acest act săptămâna viitoare, împreună cu Preşedintele Consiliului.


15. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă

LIBE

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile The situation of fundamental rights in the European Union 2004 - 2007 (2007/2145(INI))
(aviz: PETI, FEMM, CULT, ENVI, EMPL)

Autorizaţia de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 45 din Regulamentul de procedură)

EMPL

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile The demographic future of Europe (2007/2156(INI))
(aviz: ECON, LIBE, REGI, FEMM)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 14.06.2007)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 97 alineatul (7) din Regulamentul de procedură)

LIBE

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Annual Report on public access to Parliament documents (2007/2154(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 23.04.2007)

Cooperare consolidată între comisii

EMPL

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile The demographic future of Europe (2007/2156(INI))
(aviz: ECON, LIBE, REGI)
Cooperare consolidată între comisii EMPL, FEMM
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 05.07.2007)

JURI

- Protecţia mediului prin intermediul dreptului penal (COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD))
(aviz: LIBE)
Cooperare consolidată între comisii JURI, ENVI
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 05.07.2007)

LIBE

- Sancţiuni aplicate angajatorilor de resortisanţi din ţările terţe aflaţi în regim de şedere ilegală (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))
(aviz: FEMM, ITRE)
Cooperare consolidată între comisii LIBE, EMPL
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 05.07.2007)

Sesizarea comisiilor

JURI

- Comercializarea materialului de înmulţire al plantelor fructifere şi a plantelor fructifere destinate producţiei de fructe (reformulare) (COM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS))
retrimis fond: AGRI
aviz: JURI

ITRE

- Carte verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorilor (2007/2010(INI))
retrimis fond: IMCO
aviz: ITRE, JURI, ECON

EMPL

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Better law-making 2005: application of the principles of subsidiarity and proportionality - 13th annual report (2006/2279(INI))
retrimis fond: JURI
aviz: EMPL

Modificare de sesizare ca urmare a unei decizii a Conferinţei preşedinţilor din 5 iulie 2007

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2002/83/EC relating to life assurance, as regards the implementing powers conferred on the Commission (COM(2006)0917 - C6-0028/2007 - 2006/0299(COD))

retrimis      fond:   ECON


16. Transferuri de credite

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 21/2007 a Comisiei Europene (C6-0190/2007 - SEC(2007)0679 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25 iunie 2002, astfel cum a fost modificat la 13 decembrie 2006.


17. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru (articolul 116 alineatul (3) din Regulamentul de procedură):

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

39/2007

Věra Flasarová

37

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure şi Mojca Drčar Murko

296

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall, şi Nina Škottová

57

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes şi Feleknas Uca

107

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da AssunçãoEsteves şi Jean Lambert

125

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras şi Dimitrios Papadimoulis

313

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz şi PiaElda Locatelli

212

46/2007

Radu Podgorean, Daciana Octavia Sârbu, Dan Mihalache, Alexandru Athanasiu şi Cristian Dumitrescu

51

47/2007

Georgs Andrejevs

83

48/2007

Jean-Luc Bennahmias, Claire Gibault, Catherine Trautmann, Helga Trüpel şi Henri Weber

64

49/2007

Mario Borghezio, Gian Paolo Gobbo şi Francesco Enrico Speroni

20

50/2007

Renate Sommer, Luisa Morgantini, Ana Maria Gomes, Heide Rühle şi Maria Carlshamre

109

51/2007

Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Glenys Kinnock şi Linda McAvan

83

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin şi Adamos Adamou

305

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet şi Helga Trüpel

69

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean şi Corina Creţu

320

55/2007

Jacky Henin

28

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi şi Giorgio Carollo

23

57/2007

Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu şi Sándor Kónya-Hamar

28

58/2007

Benoît Hamon

9

59/2007

Johan Van Hecke, Gabriele Zimmer, Ana Maria Gomes, Anders Wijkman şi Hélène Flautre

51

60/2007

Riccardo Ventre

3

61/2007

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Kelemen şi Károly Ferenc Szabó

91

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini şi Anna Záborská

85

63/2007

Andreas Mölzer

14

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott Roberta şi Angelilli Anna Záborská

165

65/2007

Mario Borghezio

35

66/2007

Arlene McCarthy, Gérard Onesta şi Georgs Andrejevs

26

67/2007

Justas Paleckis, Roberta Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre şi Luisa Morgantini

33

68/2007

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov şi Slavi Binev

19

69/2007

Andreas Mölzer

10

70/2007

Boguslaw Rogalski

21


18. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


19. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 03.09.2007 şi 06.09.2007.


20. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Plumb, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate