Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2629(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0357/2007

Συζήτηση :

PV 25/09/2007 - 10
CRE 25/09/2007 - 10

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2007 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0418

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

10. Θέση σε εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Συμβουλίου: Θέση σε εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή

Ο Manuel Lobo Antunes (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, ο οποίος επανέρχεται στην παρέμβαση του Martin Schulz, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Claude Martinez, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Maria da Assunção Esteves, Pasqualina Napoletano, Hélène Flautre, Piia-Noora Kauppi, Józef Pinior, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska, Manuel Lobo Antunes, Martin Schulz για προσωπικό ζήτημα εν συνεχεία της παρέμβασης του Konrad Szymański, και Monica Frassoni, η οποία θέτει μία ερώτηση στο Συμβούλιο στην οποία απαντά ο Manuel Lobo Antunes.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου για το μορατόριουμ επί της θανατικής ποινής (B6-0357/2007

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Elena Valenciano Martínez-Orozco και Józef Pinior, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με ένα παγκόσμιο μορατόριουμ όσον αφορά τη θανατική ποινή (B6-0358/2007

- Marco Cappato, Marco Pannella, Frédérique Ries, Sarah Ludford και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την πρωτοβουλία για ένα παγκόσμιο μορατόριουμ επί της θανατικής ποινής (B6-0359/2007

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Monica Frassoni και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου για το μορατόριουμ επί της θανατικής ποινής (B6-0360/2007

- André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη στρατηγική του Συμβουλίου της ΕΕ για την έγκριση ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για ένα διεθνές μορατόριουμ επί των θανατικών εκτελέσεων (B6-0361/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.09.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου