Rodyklė 
Protokolas
PDF 198kWORD 136k
Antradienis, 2007 m. rugsėjo 25 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 4.Cukraus pramonės restruktūrizavimas * - Bendras cukraus sektoriaus rinkos organizavimas * (diskusijos)
 5.Kinijoje pagaminti pavojingi žaislai (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.EB ir Panamos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.EB ir Kirgizijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.EB ir Jordanijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Europos bendrijos ir Izraelio susitarimas dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie EEB ir San Marino susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.Suomijos nacionalinė pagalba sėkloms ir javų sėkloms auginti * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.Akcizo už romą tarifas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.8.Kelių saugumas: dviračių motorinių transporto priemonių ranktūriai keleiviams (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.9.Kelių saugumas: dviračių motorinių transporto priemonių stovai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.10.Dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių galiniai registracijos numeriai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.11.Konkurencijos taisyklių taikymas geležinkelių, kelių ir vidaus vandens transporto sektoriuje (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.12.Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių užpakalinio vaizdo veidrodžiai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.13.Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.14.Švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi statistika ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.15.Bendrijos geležinkelių plėtra ***III (balsavimas)
  
6.16.Lokomotyvų ir traukinių mašinistų sertifikavimas ***III (balsavimas)
  
6.17.Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***III (balsavimas)
  
6.18.Cukraus pramonės restruktūrizavimas * (balsavimas)
  
6.19.Bendras cukraus sektoriaus rinkos organizavimas * (balsavimas)
  
6.20.Europos atsinaujinančių energijos išteklių planas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Tarybos sprendimo dėl mirties bausmės moratoriumo įgyvendinimas (diskusijos)
 11.Derybos dėl tarpregioninio asociacijos susitarimo su Mercosur šalimis ir naujosios dvišalės strateginės partnerystės su Brazilija (diskusijos)
 12.Žalioji knyga dėl miesto transporto (diskusijos)
 13.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 14.Europos technologijos institutas ***I (diskusijos)
 15.Bendra užsienio politika energetikos srityje (diskusijos)
 16.Atidėta žemė 2008 m. (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių:

pasiūlymai dėl rezoliucijų (113 straipsnis)

- Roberta Alma Anastase. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rumunų kalbos išsaugojimo daugiakalbystės bei kultūrinės įvairovės skatinimo kontekste (B6-0349/2007)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

LIBE


3. Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką

Tarybos ir Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 134 straipsnis):

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nukrypstančio nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams už atidėtą žemę 2008 m. [COM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS)] Pranešėjas: Neil Parish .

Kalbėjo Neil Parish.

Prašymas taikyti skubos tvarką patenkintas.

Šis punktas įrašytas šio posėdžio darbotvarkės pabaigoje.

Balsavimas: 2007 09 26, 12 val.

Terminas pateikti pakeitimus plenarinei sesijai yra 2007 09 25, antradienis, 12.00 valanda.

°
° ° °

Kalbėjo Martin Schulz asmeniniu klausimu, paminėdamas vakarykščią diskusiją su Markus Ferber per vienos minutės kalbas (punktas 15 protokolo 24.09.2007) ir atsiprašydamas už pernelyg karštus žodžius jo atžvilgiu.


4. Cukraus pramonės restruktūrizavimas * - Bendras cukraus sektoriaus rinkos organizavimas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą [COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Katerina Batzeli (A6-0309/2007).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo [COM(2007)0227 - C6-0177/2007 - 2007/0086(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Katerina Batzeli (A6-0310/2007).

Kalbėjo Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Katerina Batzeli pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: László Surján (BUDG komiteto nuomonės referentas), Albert Deß PPE-DE frakcijos vardu, Csaba Sándor Tabajdi PSE frakcijos vardu, Andrzej Tomasz Zapałowski UEN frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Diamanto Manolakou GUE/NGL frakcijos vardu, Hélène Goudin IND/DEM frakcijos vardu, Jean-Claude Martinez ITS frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Kyösti Virrankoski ALDE frakcijos vardu, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Janusz Wojciechowski, Ilda Figueiredo, Kathy Sinnott, Ioannis Gklavakis, Gábor Harangozó ir Zdzisław Zbigniew Podkański.

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Carmen Fraga Estévez, Libor Rouček, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Vladimír Železný, Ville Itälä ir Mariann Fischer Boel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.18 protokolo 25.09.2007 ir punktas 6.19 protokolo 25.09.2007.


5. Kinijoje pagaminti pavojingi žaislai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Kinijoje pagaminti pavojingi žaislai

Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) ir Meglena Kuneva (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Malcolm Harbour PPE-DE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt PSE frakcijos vardu, Toine Manders ALDE frakcijos vardu, Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu, Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Luca Romagnoli ITS frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Jim Allister, Marianne Thyssen, Erika Mann ir Frédérique Ries.

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Heide Rühle, Kyriacos Triantaphyllides, Andreas Mölzer, Robert Sturdy, Anna Hedh, Danutė Budreikaitė, Carl Schlyter, Françoise Grossetête, Karin Scheele, Dirk Sterckx, Andreas Schwab, Béatrice Patrie, Jorgo Chatzimarkakis, Nickolay Mladenov, Joan Calabuig Rull, Zuzana Roithová, Elisa Ferreira, Zita Pleštinská, Daciana Octavia Sârbu, Bogusław Sonik, Christel Schaldemose, Corien Wortmann-Kool, David Martin, Bernadette Vergnaud, Anne Ferreira, Genowefa Grabowska, Mia De Vits, Roberto Musacchio, Meglena Kuneva ir Günter Verheugen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Janelly Fourtou, Toine Manders, Karin Riis-Jørgensen, Frédérique Ries, Gianluca Susta ir Danutė Budreikaitė ALDE frakcijos vardu – dėl gaminių, ypač žaislų, saugos (B6-0351/2007);

- Marianne Thyssen, Malcolm Harbour, Corien Wortmann-Kool ir Andreas Schwab PPE-DE frakcijos vardu – dėl gaminių, ypač žaislų, saugos (B6-0352/2007);

- André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald ir Roberto Musacchio GUE/NGL frakcijos vardu – dėl pavojingų žaislų (B6-0353/2007);

- Evelyne Gebhardt, Erika Mann, Reino Paasilinna ir Guido Sacconi PSE frakcijos vardu – dėl pavojingų žaislų (B6-0354/2007);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli ir Adriana Poli Bortone UEN frakcijos vardu – dėl pavojingų žaislų (B6-0355/2007);

- Hiltrud Breyer, Heide Rühle ir Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu – dėl nesaugių žaislų ir skubaus žaislų saugos direktyvos persvarstymo (B6-0356/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.4 protokolo 26.09.2007.


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


6.1. EB ir Panamos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Panamos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo [COM(2007)0151 - C6-0198/2007 - 2007/0057(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0306/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0387).


6.2. EB ir Kirgizijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Kirgizijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo [COM(2007)0189 - C6-0173/2007 - 2007/0065(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0305/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0388).


6.3. EB ir Jordanijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo [COM(2007)0219 - C6-0201/2007 - 2007/0074(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0304/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0389).


6.4. Europos bendrijos ir Izraelio susitarimas dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės susitarimo dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo sudarymo [COM(2007)0276 - C6-0237/2007 - 2007/0096(CNS)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Niebler (A6-0316/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0390).


6.5. Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas prie EEB ir San Marino susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu sudarančio Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos protokolą, susijusį su Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimu prie šio susitarimo dėl jų stojimo į Europos Sąjungą [COM(2007)0309 - C6-0250/2007 - 2007/0105(CNS)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Helmuth Markov (A6-0324/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0391).


6.6. Suomijos nacionalinė pagalba sėkloms ir javų sėkloms auginti * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1947/2005 dėl Suomijos nacionalinės pagalbos sėkloms ir javų sėkloms auginti [COM(2007)0323 - C6-0245/2007 - 2007/0109(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Neil Parish (A6-0311/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0392).


6.7. Akcizo už romą tarifas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, leidžiančio Prancūzijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą tradiciniam Prancūzijos užjūrio departamentuose gaminamam romui ir panaikinančio 2002 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2002/166/EB [COM(2007)0318 - C6-0249/2007 - 2007/0131(CNS)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Gerardo Galeote (A6-0318/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0393).


6.8. Kelių saugumas: dviračių motorinių transporto priemonių ranktūriai keleiviams (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dviračių motorinių transporto priemonių ranktūrių keleiviams (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0265 - C6-0419/2006 - 2003/0058(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0331/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0394).


6.9. Kelių saugumas: dviračių motorinių transporto priemonių stovai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dviračių motorinių transporto priemonių stovų (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0262 - C6-0418/2006 - 2003/0059(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0332/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0395).


6.10. Dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių galiniai registracijos numeriai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių galinio registracinio numerio ženklo tvirtinimo vietos (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0478 - C6-0291/2006 - 2006/0161(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0329/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0396).


6.11. Konkurencijos taisyklių taikymas geležinkelių, kelių ir vidaus vandens transporto sektoriuje (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui (kodifikuota redakcija) [COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0333/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0397).


6.12. Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių užpakalinio vaizdo veidrodžiai (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių užpakalinio vaizdo veidrodžių (kodifikuota redakcija) [COM(2007)0236 - C6-0126/2007 - 2007/0081(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0330/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0398).


6.13. Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo (kodifikuota redakcija) [COM(2007)0310 - C6-0163/2007 - 2007/0107(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (A6-0334/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0399).


6.14. Švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi statistika ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi statistikos rengimo ir plėtotės [COM(2005)0625 - C6-0422/2005 - 2005/0248(COD)] PranešėjasPranešėja: Nikolaos Sifunakis (A6-0307/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0400).


6.15. Bendrijos geležinkelių plėtra ***III (balsavimas)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo [PE-CONS 3635/2007 – C6-0212/2007 – 2004/0047(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėjas Georg Jarzembowski (A6-0314/2007).

(Pritarimui reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0401).


6.16. Lokomotyvų ir traukinių mašinistų sertifikavimas ***III (balsavimas)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo [PE-CONS 3636/2007 – C6-0213/2007 – 2004/0048(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėjas Gilles Savary (A6-0315/2007).

(Pritarimui reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0402).


6.17. Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***III (balsavimas)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų [PE-CONS 3637/2007 – C6-0214/2007 – 2004/0049(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete - Pranešėjas Dirk Sterckx (A6-0313/2007).

(Pritarimui reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0403).


6.18. Cukraus pramonės restruktūrizavimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą [COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Katerina Batzeli (A6-0309/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0404).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Kalbėjo: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, kuris paprašė grąžinti pranešimą komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsnio 2 dalį, Neil Parish (AGRI komiteto pirmininkas) ir Katerina Batzeli (pranešėja) – dėl minėtojo prašymo.

Parlamentas atmetė šį prašymą.

Priimta (P6_TA(2007)0404).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf pateikė žodinį 8 pakeitimo pakeitimą, kuris buvo priimtas.


6.19. Bendras cukraus sektoriaus rinkos organizavimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo [COM(2007)0227 - C6-0177/2007 - 2007/0086(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Katerina Batzeli (A6-0310/2007).


(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0405).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0405).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Katerina Batzeli (pranešėja) pateikė žodinį 1 pakeitimo pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, kadangi tam prieštaravo daugiau kaip 40 Parlamento narių.


6.20. Europos atsinaujinančių energijos išteklių planas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos atsinaujinančių energijos išteklių plano [2007/2090(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Britta Thomsen (A6-0287/2007).


(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0406).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Britta Thomsen (pranešėja) prieš galutinį balasavimą.


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Georg Jarzembowski pranešimas A6-0314/2007:

- Andreas Mölzer, Carlo Fatuzzo.

Katerina Batzeli pranešimai (A6-0309/2007, A6-0310/2007):

- Czesław Adam Siekierski, Jan Březina, Hynek Fajmon, Danutė Budreikaitė.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Bárbara Dührkop Dührkop pranešė, kad jos balsavimo pultas neveikė balsuojant dėl Paolo Costa pranešimo (A6-0306/2007).

Nils Lundgren pranešė, kad jo balsavimo pultas neveikė balsuojant dėl Georg Jarzembowski pranešimo (A6-0314/2007).

Mario Mauro pranešė, kad jo balsavimo pultas neveikė balsuojant dėl visų pranešimų.

Marie-Hélène Descamps pranešė, kad jos balsavimo pultas neveikė balsuojant dėl Britta Thomsen pranešimo (A6-0287/2007) 14 pakeitimo 1-osios dalies.

Karl-Heinz Florenz pranešė, kad dalyvavo, bet balsavo ne dėl visų pranešimų.


(Posėdis sustabdytas 12.35 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Kader Arif informavo pirmininką, kad jis dalyvavo, bet nebuvo įrašytas į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Tarybos sprendimo dėl mirties bausmės moratoriumo įgyvendinimas (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Tarybos sprendimo dėl mirties bausmės moratoriumo įgyvendinimas

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Marco Pannella ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu dėl Martin Schulz kalbos, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu, Jean-Claude Martinez ITS frakcijos vardu, Irena Belohorská , nepriklausoma Parlamento narė, Maria da Assunção Esteves, Pasqualina Napoletano, Hélène Flautre, Piia-Noora Kauppi, Józef Pinior, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska, Manuel Lobo Antunes, Martin Schulz asmeniniu klausimu po Konrad Szymański pastabų ir Monica Frassoni, kuri uždavė klausimą Tarybai, į kurį atsakė Manuel Lobo Antunes.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Laima Liucija Andrikienė PPE-DE frakcijos vardu – dėl Tarybos sprendimo dėl mirties bausmės moratoriumo įgyvendinimo (B6-0357/2007);

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Józef Pinior PSE frakcijos vardu – dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo (B6-0358/2007);

- Marco Cappato, Marco Pannella, Frédérique Ries, Sarah Ludford ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu – dėl iniciatyvos patvirtinti visuotinį mirties bausmės moratoriumą (B6-0359/2007);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Monica Frassoni ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Tarybos sprendimo dėl mirties bausmės moratoriumo įgyvendinimo (B6-0360/2007);

- André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto ir Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Europos Sąjungos Tarybos strategijos priimant Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl tarptautinio mirties bausmės moratoriumo (B6-0361/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.3 protokolo 27.09.2007.


11. Derybos dėl tarpregioninio asociacijos susitarimo su Mercosur šalimis ir naujosios dvišalės strateginės partnerystės su Brazilija (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Derybos dėl tarpregioninio asociacijos susitarimo su Mercosur šalimis ir naujosios dvišalės strateginės partnerystės su Brazilija

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Ján Figeľ (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Daniel Varela Suanzes-Carpegna PPE-DE frakcijos vardu, Erika Mann PSE frakcijos vardu, Ignasi Guardans Cambó ALDE frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, Alain Lipietz Verts/ALE frakcijos vardu, Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Małgorzata Handzlik, Edite Estrela, Johan Van Hecke, Seán Ó Neachtain, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David Martin, Nathalie Griesbeck, Luís Queiró, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papastamkos, Józef Pinior, Vasco Graça Moura, Sérgio Sousa Pinto, Charles Tannock, David Casa, Manuel Lobo Antunes ir Ján Figeľ.

Diskusijos baigtos.


12. Žalioji knyga dėl miesto transporto (diskusijos)

Komisijos pranešimas: Žalioji knyga dėl miesto transporto

Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) perskaitė pranešimą.

Pagal „prašau žodžio“ (angl. „catch the eye“) procedūrą Georg Jarzembowski, Saïd El Khadraoui, Jean Marie Beaupuy, Jan Olbrycht, Ulrich Stockmann, Michael Cramer, Jörg Leichtfried, Gilles Savary, Inés Ayala Sender, Silvia-Adriana Ţicău ir Brigitte Douay pateikė klausimus, į kuriuos atsakė Jacques Barrot.

„Prašau žodžio“ (angl. „Catch the eye“) procedūra baigta.


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

13. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B6-0316/2007).

Pirma dalis

Klausimas 32 (Richard Corbett): Sporto savitumo paisymas.

Ján Figeľ (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Richard Corbett, Reinhard Rack ir Manolis Mavrommatis papildomus klausimus.

Klausimas 33 (Chris Davies): Biodegalai.

Andris Piebalgs (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Chris Davies, Jörg Leichtfried ir Georgios Papastamkos papildomus klausimus.

Klausimas 34 (Brian Crowley): PPO vykstančių derybų būklė.

Mariann Fischer Boel (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Brian Crowley, Marian Harkin ir Jörg Leichtfried papildomus klausimus.

Antra dalis

Klausimas 35 (Georgios Papastamkos): Dohos derybų raundas žemės ūkio klausimais.

Mariann Fischer Boel atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos, Reinhard Rack ir Jim Allister papildomus klausimus.

Paskelbta, kad 36 klausimas nepriimamas, nes jo autorius – jau nebe Parlamento narys.

Klausimas 37 (Ioannis Gklavakis): Vyno sektoriaus rinkos bendro organizavimo peržiūra.

Mariann Fischer Boel atsakė į klausimą ir į Ioannis Gklavakis papildomą klausimą.

Klausimas 38 (Katerina Batzeli): BŽŪP pagalbos suteikimas gaisro nusiaubtiems regionams.

Klausimas 39 (Georgios Karatzaferis): Nevyriausybinių organizacijų ir asociacijų finansavimas siekiant nedelsiant atsodinti medžius Graikijoje

Mariann Fischer Boel atsakė į klausimus ir į Stavros Arnaoutakis (pavaduojantis autorių) papildomą klausimą.

Klausimas 40 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Mokslinių tyrimų finansavimas.

Janez Potočnik (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Justo Vinco Paleckio ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Klausimas 41 (Esko Seppänen): ITER projektas.

Janez Potočnik atsakė į klausimą ir į Esko Seppänen papildomą klausimą.

Klausimas 42 (Carl Schlyter): Nanotechnologijos.

Janez Potočnik atsakė į klausimą ir į Carl Schlyter, Paul Rübig ir Piia-Noora Kauppi papildomus klausimus.

Į 43 ir 44 klausimus bus atsakyta raštu.

Klausimas 45 (Sarah Ludford): Londono autobusai.

Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Sarah Ludford papildomą klausimą.

Klausimas 46 (Silvia-Adriana Ţicău): Bukarešto, Konstancos ir Sofijos miestų prijungimas prie Europos greitųjų traukinių tinklo.

Jacques Barrot atsakė į klausimą ir į Silvia-Adriana Ţicău papildomą klausimą.

Klausimas 47 (Bernd Posselt): Greitųjų traukinių linijos Paryžius–Budapeštas ir Strasbūras–Briuselis.

Jacques Barrot atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

Klausimas 48 (Dimitrios Papadimoulis): Įstatymo galią turintis Graikijos teismo priimtas sprendimas dėl kompanijos „Olympic Airways“ (OA).

Jacques Barrot atsakė į klausimą ir į Dimitrios Papadimoulis papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.

Kalbėjo Jörg Leichtfried, kuris piktinosi dėl to, kad, palyginti su atsakymais raštu, sunku gauti žodinius atsakymus į užduotus klausimus (pirmininkė pasižymėjo šią pastabą ir jam pranešė, kad bet kokiu atveju klausimų valandai Parlamento veiklos reformos aukšto lygio darbo grupė skiria didelį dėmesį).


(Posėdis sustabdytas 19.30 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

14. Europos technologijos institutas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos technologijos institutas [COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Reino Paasilinna (A6-0293/2007).

Kalbėjo Ján Figeľ (Komisijos narys).

Reino Paasilinna pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Nina Škottová (BUDG komiteto nuomonės referentė), Umberto Guidoni (CONT komiteto nuomonės referentas), Erna Hennicot-Schoepges (CULT komiteto nuomonės referentė), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (JURI komiteto nuomonės referentė), Romana Jordan Cizelj PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Jorgo Chatzimarkakis ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, David Hammerstein Verts/ALE frakcijos vardu, Derek Roland Clark IND/DEM frakcijos vardu, Lydia Schenardi ITS frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Roger Helmer, Gunnar Hökmark, Robert Goebbels, Grażyna Staniszewska, Ryszard Czarnecki, Alyn Smith, Angelika Niebler, Gyula Hegyi, Kyösti Virrankoski, Vasco Graça Moura, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij ir Silvia-Adriana Ţicău.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Józef Pinior, Dorette Corbey ir Ján Figeľ.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 26.09.2007.


15. Bendra užsienio politika energetikos srityje (diskusijos)

Pranešimas dėl bendros užsienio politikos energetikos srityje kūrimo [2007/2000(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0312/2007)

Jacek Saryusz-Wolski pristatė pranešimą.

Kalbėjo Andris Piebalgs (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jean-Pierre Audy (INTA komiteto nuomonės referentas), Umberto Guidoni (ENVI komiteto nuomonės referentas), Lena Ek (ITRE komiteto nuomonės referentė), Christopher Beazley PPE-DE frakcijos vardu, Justas Vincas Paleckis PSE frakcijos vardu, István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Alessandro Battilocchio, Tunne Kelam, Hannes Swoboda, Samuli Pohjamo, Inese Vaidere, Marie Anne Isler Béguin, Miguel Portas, Thomas Wise, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Libor Rouček, Henrik Lax, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jana Hybášková, Ana Maria Gomes, Šarūnas Birutis, Anna Ibrisagic, Adrian Severin, Alejo Vidal-Quadras, Roberta Alma Anastase, Bogdan Klich ir Andris Piebalgs.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.5 protokolo 26.09.2007.


16. Atidėta žemė 2008 m. (diskusijos)

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nukrypstančio nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams už atidėtą žemę 2008 m. [COM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS)] Pranešėjas: Neil Parish . AGRI komitetas.

Kalbėjo Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Neil Parish (AGRI komiteto pirmininkas), Esther De Lange PPE-DE frakcijos vardu, Luis Manuel Capoulas Santos PSE frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Vincenzo Aita GUE/NGL frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Esther Herranz García, Rosa Miguélez Ramos, Bernadette Bourzai ir Mariann Fischer Boel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 26.09.2007.


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 395.008/OJME).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.05 val.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Correia, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika