Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Μετανάστευση - Νόμιμη μετανάστευση - Προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)
 3.Υποδοχή
 4.Ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία ενός απειλούμενου ιστορικού μνημείου, του ρουμανικού καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωσήφ (Sfântul Iosif) στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) (γραπτή δήλωση)
 5.Έλεγχος των εντολών των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ***I (ψηφοφορία)
  
6.2.Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις ευρωεκλογές από τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος * (ψηφοφορία)
  
6.3.Παύση καλλιέργειας για το έτος 2008 * (ψηφοφορία)
  
6.4.Επικίνδυνα παιχνίδια που παρασκευάζονται στην Κίνα (ψηφοφορία)
  
6.5.Προς μια κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια (ψηφοφορία)
  
6.6.Νόμιμη μετανάστευση (ψηφοφορία)
  
6.7.Προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Μυστικές κρατήσεις και παράνομη μεταφορά κρατουμένων με συμμετοχή των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης (εκθέσεις Fava και Marty) (συζήτηση)
 11.Επιχείρηση ΕΠΑΑ στα ανατολικά του Τσαντ και στα βόρεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (συζήτηση)
 12.Κατάσταση στη Βιρμανία (Μυανμάρ) (συζήτηση)
 13.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 14.Σύνθεση του Σώματος
 15.Διασυνοριακές υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών (συζήτηση)
 16.Ψηφιακές βιβλιοθήκες (συζήτηση)
 17.Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (συζήτηση)
 18.Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού: κατά των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού παιδιών με μαθησιακά προβλήματα (παιδιών "δυσ-") (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (172 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (117 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (440 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1332 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (205 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (168 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (429 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου