Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 198kWORD 109k
Kolmapäev, 26. september 2007 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Sisseränne - Seaduslik ränne - Kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserände vastane võitlus (arutelu)
 3.Tervitus
 4.Vajadus võtta meetmeid ohustatud ajaloolise mälestusmärgi, Bukaresti (Rumeenia) roomakatoliku Püha Joosepi (Sfântul Iosif) katedraali kaitsmiseks (kirjalik deklaratsioon)
 5.Euroopa Parlamendi uute liikmete volituste kontrollimine
 6.Hääletused
  
6.1.Euroopa Tehnoloogiainstituut ***I (hääletus)
  
6.2.Liikmesriigis elavate, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanike õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel * (hääletus)
  
6.3.Maa tootmisest kõrvaldamine 2008. aastal * (hääletus)
  
6.4.Hiinas toodetud ohtlikud mänguasjad (hääletus)
  
6.5.Euroopa ühise energiaalase välispoliitika suunas (hääletus)
  
6.6.Seaduslik ränne (hääletus)
  
6.7.Kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserände vastane võitlus (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Salajased kinnipidamiskohad ja kinnipeetavate ebaseaduslik transport, millesse on segatud Euroopa Nõukogu liikmesriigid (Fava ja Marty raportid) (arutelu)
 11.Tšaad ja Kesk-Aafrika Vabariik (arutelu)
 12.Olukord Birmas (arutelu)
 13.Infotund (küsimused nõukogule)
 14.Parlamendi koosseis
 15.Piiriüleste teenuste osutajate kohustused (arutelu)
 16.Digitaalraamatukogud (arutelu)
 17.Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused (arutelu)
 18.Lapse õiguste Euroopa strateegia: õpiraskuste all kannatavate laste diskrimineerimise ("düskrimineerimise") ja "düsinimeste" tõrjumise vastu (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.

Istungi juhataja esines lühikese avaldusega Euroopa keeltepäeva 2007 puhul.

Sõna võttis Josu Ortuondo Larrea parlamendi keelepoliitika kohta.


2. Sisseränne - Seaduslik ränne - Kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserände vastane võitlus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Sisseränne

Raport seaduslikku rännet käsitleva poliitikakava kohta [2006/2251(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Lilli Gruber (A6-0322/2007)

Raport kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserände vastase võitluse poliitiliste prioriteetide kohta [2006/2250(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Javier Moreno Sánchez (A6-0323/2007)

Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) ja Franco Frattini (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Lilli Gruber tutvustas raportit (A6-0322/2007).

Javier Moreno Sánchez tutvustas raportit (A6-0323/2007).

Sõna võtsid Manolis Mavrommatis (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Maria Badia i Cutchet (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Claudio Fava fraktsiooni PSE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Roger Knapman fraktsiooni IND/DEM nimel, Alessandro Battilocchio (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mikel Irujo Amezaga, kes andis teada probleemist hispaaniakeelse suulise tõlkega ja tuli tagasi parlamendi keelepoliitika küsimuse juurde (vt 26.09.2007protokoll punkt 1), Alfredo Antoniozzi, Bárbara Dührkop Dührkop, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mario Borghezio, Kathalijne Maria Buitenweg, Nils Lundgren, Marine Le Pen, Irena Belohorská, Patrick Gaubert, Martine Roure, Jean-Marie Cavada, Roberts Zīle, Hélène Flautre, Pedro Guerreiro, Patrick Louis, Jim Allister, József Szájer, Stavros Lambrinidis, Mogens N.J. Camre, Raül Romeva i Rueda ja Kyriacos Triantaphyllides.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võtsid Manfred Weber, Magda Kósáné Kovács, Simon Busuttil, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inger Segelström, Carlos Coelho, Genowefa Grabowska, Barbara Kudrycka, Josep Borrell Fontelles, Philip Bradbourn, Louis Grech, Libor Rouček, Manuel Lobo Antunes ja Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.09.2007protokoll punkt 6.6 ja 26.09.2007protokoll punkt 6.7.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.45 ja jätkus kell 12.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

3. Tervitus

Istungi juhataja tervitas parlamendi nimel liikumise Sant Nirankari Mission delegatsiooni liikmeid ja vaimset juhti Satguru Babat, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


4. Vajadus võtta meetmeid ohustatud ajaloolise mälestusmärgi, Bukaresti (Rumeenia) roomakatoliku Püha Joosepi (Sfântul Iosif) katedraali kaitsmiseks (kirjalik deklaratsioon)

Deklaratsioon 54/2007 vajaduse kohta võtta meetmeid ohustatud ajaloolise mälestusmärgi, Bukaresti (Rumeenia) roomakatoliku Püha Joosepi (Sfântul Iosif) katedraali kaitsmiseks, mille esitasid parlamendiliikmed Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean ja Corina Creţu, oli kogunud enamuse parlamendiliikmete allkirjad ning edastatakse vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega 11.10.2007 istungi vastuvõetud tekstide väljaandes.

°
° ° °

Sõna võttis Reinhard Rack praktilist korda puudutava probleemi kohta.


5. Euroopa Parlamendi uute liikmete volituste kontrollimine

Giuseppe Gargani, JURI komisjoni esimees, esitas suulise raporti, mis sisaldas JURI komisjoni ettepanekut alljärgnevate parlamendiliikmete volituste kontrollimise kohta:

Mariela Velichkova Baeva, Slavi Binev, Colm Burke, Desislav Chukolov, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Rumiana Jeleva, Metin Kazak, Evgeni Kirilov, Roselyne Lefrançois, Marusya Ivanova Lyubcheva, Nickolay Mladenov, Elisabeth Morin, Catherine Neris, Vladko Todorov Panayotov, Atanas Paparizov, Rovana Plumb, Pierre Pribetich, Bilyana Ilieva Raeva, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Vladimir Urutchev, Kristian Vigenin ja Dushana Zdravkova.

Parlament otsustas kinnitada kõnealuste liikmete mandaatide kehtivust.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


6.1. Euroopa Tehnoloogiainstituut ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Tehnoloogiainstituut [KOM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Reino Paasilinna (A6-0293/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0409)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0409)


6.2. Liikmesriigis elavate, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanike õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta direktiivi 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel [KOM(2006)0791 - C6-0066/2007 - 2006/0277(CNS)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Andrew Duff (A6-0267/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

Sõna võtsid Andrew Duff (raportöör) kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel, Franco Frattini (komisjoni asepresident) komisjoni seisukoha täpsustamiseks ja Richard Corbett kodukorra artikli 155 lõike 5 kohaldamise kohta.

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0410)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0410)


6.3. Maa tootmisest kõrvaldamine 2008. aastal * (hääletus)

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) seoses maa tootmisest kõrvaldamisega 2008. aastal [KOM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS)] - AGRI komisjon

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0411)


6.4. Hiinas toodetud ohtlikud mänguasjad (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0351/2007, B6-0352/2007, B6-0353/2007, B6-0354/2007, B6-0355/2007 ja B6-0356/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0351/2007

(asendades B6-0351/2007, B6-0352/2007, B6-053/2007, B6-0354/2007, B6-0355/2007 ja B6-0356/2007):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Marianne Thyssen, Malcolm Harbour, Andreas Schwab ja Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE-DE nimel,

Evelyne Gebhardt, Erika Mann, Reino Paasilinna ja Guido Sacconi fraktsiooni PSE nimel,

Toine Manders ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli ja Adriana Poli Bortone fraktsiooni UEN nimel,

Hiltrud Breyer, Heide Rühle ja Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel,

André Brie ja Marco Rizzo fraktsiooni GUE/NGL nimel
Janelly Fourtou, Karin Riis-Jørgensen, Danutė Budreikaitė ja Gianluca Susta on samuti fraktsiooni ALDE nimel alla kirjutanud.

Vastu võetud (P6_TA(2007)0412)


6.5. Euroopa ühise energiaalase välispoliitika suunas (hääletus)

Raport Euroopa ühise energiaalase välispoliitika suunas liikumise kohta [2007/2000(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0312/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0413)


6.6. Seaduslik ränne (hääletus)

Raport seaduslikku rännet käsitleva poliitikakava kohta [2006/2251(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Lilli Gruber (A6-0322/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0414)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel muudatusettepanekute 19 ja 1 kohta.


6.7. Kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserände vastane võitlus (hääletus)

Raport kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserände vastase võitluse poliitiliste prioriteetide kohta [2006/2250(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Javier Moreno Sánchez (A6-0323/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0415)


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Reino Paasilinna - A6-0293/2007: Jaroslav Zvěřina, Miroslav Mikolášik, Tomáš Zatloukal, Hannu Takkula

Raport: Andrew Duff - A6-0267/2007: Frank Vanhecke, Bogusław Rogalski, Daniel Hannan

Maa tootmisest kõrvaldamine 2008. aastal - C6-0302/2007: Agnes Schierhuber

Hiinas toodetud ohtlikud mänguasjad - RC-B6-0351/2007: Kathy Sinnott

Raport: Jacek Saryusz-Wolski - A6-0312/2007: Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Raport: Lilli Gruber - A6-0322/2007: Miroslav Mikolášik, Hubert Pirker, Antonio Masip Hidalgo, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Alfredo Antoniozzi

Raport: Javier Moreno Sánchez - A6-0323/2007: Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.15 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Salajased kinnipidamiskohad ja kinnipeetavate ebaseaduslik transport, millesse on segatud Euroopa Nõukogu liikmesriigid (Fava ja Marty raportid) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Salajased kinnipidamiskohad ja kinnipeetavate ebaseaduslik transport, millesse on segatud Euroopa Nõukogu liikmesriigid (Fava ja Marty raportid)

Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) ja Franco Frattini (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jas Gawronski fraktsiooni PPE-DE nimel, Claudio Fava fraktsiooni PSE nimel, Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Jan Marinus Wiersma, Sarah Ludford, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hélène Flautre, Giusto Catania, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sophia in 't Veld, Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Jens Holm, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Giulietto Chiesa, Proinsias De Rossa, Manuel Lobo Antunes, Franco Frattini ja Claudio Fava Manuel Lobo Antunesi sõnavõtu kohta.

Arutelu lõpetati.


11. Tšaad ja Kesk-Aafrika Vabariik (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Tšaad ja Kesk-Aafrika Vabariik

Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

Louis Michel (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Karl von Wogau fraktsiooni PPE-DE nimel, Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel, Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hubert Pirker, Michel Rocard, Eoin Ryan, Michael Gahler, Alain Hutchinson, Colm Burke, Geoffrey Van Orden ja Manuel Lobo Antunes.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Thierry Cornillet ja Philippe Morillon fraktsiooni ALDE nimel: EJKP operatsioon Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (B6-0362/2007);

- Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Marcin Libicki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel: EJKP operatsioon Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (B6-0364/2007);

- Tobias Pflüger, Marco Rizzo ja Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel: EJKP operatsioon Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi põhjaosas (B6-0365/2007);

- Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson ja Marie-Arlette Carlotti fraktsiooni PSE nimel: EJKP operatsioon Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (B6-0366/2007);

- Karl von Wogau, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich ja Hubert Pirker fraktsiooni PPE-DE nimel: EJKP operatsioon Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (B6-0367/2007).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.09.2007protokoll punkt 9.4.


12. Olukord Birmas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Birmas

Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) ja Louis Michel (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Geoffrey Van Orden fraktsiooni PPE-DE nimel, Barbara Weiler fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli fraktsiooni ITS nimel, ja Manuel Lobo Antunes.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Gintaras Didžiokas ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel: Inimõigused Birmas/Myanmaris (B6-0363/2007);

- Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel: Hiljutised sündmused Myanmaris (B6-0368/2007);

- Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel: Birma (B6-0369/2007);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ja Barbara Weiler fraktsiooni PSE nimel: Birma (B6-0370/2007);

- Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt ja Colm Burke fraktsiooni PPE-DE nimel: Birma (B6-0371/2007);

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre ja Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel: Birma (Myanmar) (B6-0372/2007).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.09.2007protokoll punkt 9.5.


(Istung katkestati enne infotundi kell 17.40 ja jätkus kell 18.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

13. Infotund (küsimused nõukogule)

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0316/2007).

Küsimus 1 tunnistati vastuvõetamatuks (kodukorra II lisa A osa punkt 2).

Küsimus 2 (Silvia-Adriana Ţicău): Galileo projekti väljavaated.

Manuel Lobo Antunes (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Silvia-Adriana Ţicău ja Josu Ortuondo Larrea.

Küsimus 3 (Bernd Posselt): Bosnia ja Hertsegoviina põhiseadusreform.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt ja Richard Seeber.

Küsimus 4 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Innovatsiooni edendamise meetmed.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Justas Vincas Paleckis ja Paul Rübig.

Küsimus 5 (Dimitrios Papadimoulis): Arengud Kosovos.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Dimitrios Papadimoulis ja Bernd Posselt.

Küsimus 6 (Philip Claeys): Kasahstani kandideerimine OSCE eesistujaks.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Koenraad Dillen (autori asendaja).

Küsimus 7 muutus kehtetuks autori puudumise tõttu.

Küsimus 8 (Robert Navarro): Hariliku tuuni püük Vahemeres.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Josu Ortuondo Larrea (autori asendaja), Richard Seeber ja Rosa Miguélez Ramos.

Küsimus 9 (Chris Davies): ELi avalik õigusloome.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Chris Davies.

Küsimus 10 (Ryszard Czarnecki): Olukord Afganistanis.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Ryszard Czarnecki ja Paul Rübig.

Küsimus 11 (Eoin Ryan): ELi meetmed organiseeritud kuritegevuse tõkestamiseks Euroopas.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Eoin Ryan ja Jim Allister.

Küsimus 12 (Seán Ó Neachtain): Liiklusohutus.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Seán Ó Neachtain.

Küsimus 13 (Brian Crowley): Horvaatia ühinemine Euroopa Liiduga.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Brian Crowley.

Küsimus 14 (Liam Aylward): Kliimamuutus.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Brian Crowley (autori asendaja).

Küsimus 15 (Leopold Józef Rutowicz): Pakistani armee rikastumine.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Leopold Józef Rutowicz.

Küsimused 16 ja 17 muutusid kehtetuks autorite puudumise tõttu.

Küsimus 18 (Mairead McGuinness): Euroopa Liidu solidaarsusfond.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Mairead McGuinness.

Küsimus 19 (Bill Newton Dunn): Rahuprotsess Lähis-Idas.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele.

Sõna võttis Bill Newton Dunn.

Küsimus 20 (Gay Mitchell): Euroopa Parlamendis liikmesriikidele kohtade eraldamine.

Manuel Lobo Antunes vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Gay Mitchell.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Küsimus 31 tunnistati vastuvõetamatuks (kodukorra II lisa A osa punkt 2).

Nõukogu infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.35 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

14. Parlamendi koosseis

Istungi juhataja teatas, et Marilisa Xenogiannakopoulou, Panagiotis Beglitis, Georgios Karatzaferis, Antonis Samaras ja Nikolaos Sifunakis on valitud Kreeka parlamendi liikmeteks.

Vastavalt otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 2 ja kodukorra artikli 4 lõikele 1 võttis parlament selle teadmiseks ja märkis nende kohtade vabaksjäämist alates 26.09.2007.


15. Piiriüleste teenuste osutajate kohustused (arutelu)

Raport piiriüleste teenuste osutajate kohustuste kohta [2006/2049(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Lasse Lehtinen (A6-0294/2007)

Lasse Lehtinen tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni liige).

Sõna võtsid Piia-Noora Kauppi (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Malcolm Harbour fraktsiooni PPE-DE nimel, Anna Hedh fraktsiooni PSE nimel, Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel, Heide Rühle fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, Petre Popeangă fraktsiooni ITS nimel, Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová ja Viviane Reding.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.09.2007protokoll punkt 9.6.


16. Digitaalraamatukogud (arutelu)

Raport programmi "i2010: digitaalraamatukogud" kohta [2006/2040(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Marie-Hélène Descamps (A6-0296/2007)

Marie-Hélène Descamps tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni liige).

Sõna võtsid Vasco Graça Moura fraktsiooni PPE-DE nimel, Christa Prets fraktsiooni PSE nimel, Jolanta Dičkutė fraktsiooni ALDE nimel, Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, Mikel Irujo Amezaga fraktsiooni Verts/ALE nimel, Věra Flasarová fraktsiooni GUE/NGL nimel, Thomas Wise fraktsiooni IND/DEM nimel, Piia-Noora Kauppi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Zdzisław Kazimierz Chmielewski ja Viviane Reding.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.09.2007protokoll punkt 9.1.


17. Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused (arutelu)

Raport Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide tõhususe ning võrdsete võimaluste kohta [2007/2113(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Tomáš Zatloukal (A6-0326/2007)

Tomáš Zatloukal tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Sõna võtsid Christa Prets (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Pál Schmitt fraktsiooni PPE-DE nimel, Christa Prets fraktsiooni PSE nimel, Jolanta Dičkutė fraktsiooni ALDE nimel, Zdzisław Zbigniew Podkański fraktsiooni UEN nimel, Věra Flasarová fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ovidiu Victor Ganţ, Maria Badia i Cutchet, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Rolf Berend, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Proinsias De Rossa ja Ján Figeľ.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.09.2007protokoll punkt 9.2.


18. Lapse õiguste Euroopa strateegia: õpiraskuste all kannatavate laste diskrimineerimise ("düskrimineerimise") ja "düsinimeste" tõrjumise vastu (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0062/2007), mille esitas(id)Anna Záborská, Amalia Sartori ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou fraktsiooni PPE-DE nimel, Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel, Zita Gurmai ja Catherine Trautmann fraktsiooni PSE nimel, Adamos Adamou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel komisjonile: Lapse õiguste Euroopa strateegia: õpiraskuste all kannatavate laste diskrimineerimise ("düskrimineerimise") ja "düsinimeste" tõrjumise vastu (B6-0317/2007)

Sõna võttis Anna Záborská arutelu tõlkimise kohta stenogrammis (istungi juhataja vastas, et aruanne selle küsimuse kohta on ettevalmistamisel).

Anna Záborská, Teresa Riera Madurell (Zita Gurmai asendaja), Hiltrud Breyer, Elizabeth Lynne ja Kathy Sinnott esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Ján Figeľ (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Marie Panayotopoulos-Cassiotou fraktsiooni PPE-DE nimel, Catherine Trautmann fraktsiooni PSE nimel, Wiesław Stefan Kuc fraktsiooni UEN nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jan Tadeusz Masiel ja Ján Figeľ.

Arutelu lõpetati.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 395.008/OJJE).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.55.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Correia, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika