Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

14. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Marie-Hélène Descamps - A6-0296/2007: Milan Gaľa

Θέση σε εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με το δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή - RC-B6-0357/2007: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Marcin Libicki

Κατάσταση στη Βιρμανία (Μυανμάρ) - RC-B6-0363/2007: Zuzana Roithová, Mario Borghezio, Richard Howitt και Francesco Enrico Speroni

Έκθεση Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0278/2007: Miroslav Mikolášik, Koenraad Dillen και Robert Evans

Έκθεση Piia-Noora Kauppi - A6-0290/2007: Glyn Ford

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου