Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας

επιτροπή DEVE

- Έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2007 (2007/2180(INI))

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

επιτροπή AFCO

- Πρόταση τροποποίησης της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (2007/2207(INI))
(γνωμοδότηση: JURI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή AFET

- Σταθεροποίηση του Αφγανιστάν: προκλήσεις για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα (2007/2208(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή AGRI

- Το μέλλον του κλάδου των αιγοπροβάτων στην Ευρώπη (2007/2192(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Ποιο το μέλλον για των νέων αγροτών στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ; (2007/2194(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- "Υγειονομικός έλεγχος" της ΚΓΠ (2007/2195(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Το μέλλον των ποσοστώσεων γάλακτος: συνέπειες για τον τομέα και τις ενδιαφερόμενες αγροτικές περιοχές (2007/2193(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή CULT

- Μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (2007/2211(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, REGI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή DEVE

- Ισότητα των φύλων και ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (2007/2182(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και οι επιπτώσεις της εκ μέρους της ΕΕ εκμετάλλευσης ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη στη Δυτική Αφρική (2007/2183(INI))
(γνωμοδότηση: PECH, ENVI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή ECON

- Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ (2007/2200(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, IMCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Ανταγωνισμός - Τομεακή έρευνα στον τομέα των λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών (2007/2201(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, JURI, IMCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων (2007/2199(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, IMCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή EMPL

- Πρόοδος που σημειώθηκε στον τομέα των ίσων ευκαιριών και των μη διακρίσεων στην ΕΕ (μεταφορά των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο) (2007/2202(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, LIBE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Κοινές αρχές για την ευελιξία - ασφάλεια (2007/2209(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, CULT, ITRE, JURI, ECON)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή ENVI

- Εενδιάμεση επανεξέταση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (2007/2204(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007/2210(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, JURI, LIBE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Πράσινη Βίβλος όσον αφορά τα αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον και την εξυπηρέτηση αντίστοιχων πολιτικών επιδιώξεων (2007/2203(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, IMCO, TRAN, ECON)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή FEMM

- Γυναίκες και επιστήμη (2007/2206(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Ο ρόλος των γυναικών στη βιομηχανία (2007/2197(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή IMCO

- Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (2007/2189(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, ECON)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή INTA

- Προς μια μεταρρυθμισμένη Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου (2007/2184(INI))
(γνωμοδότηση: ECON)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κίνα (2007/2186(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Αναμόρφωση των κοινοτικών μέσων εμπορικής άμυνας (2007/2198(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, ECON, LIBE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Στρατηγική της ΕΕ για την παροχή πρόσβασης στην αγορά στις ευρωπαϊκές εταιρίες (2007/2185(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή ITRE

- Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (2007/2188(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, DEVE, ENVI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Νέες προοπτικές (2007/2187(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, JURI, ECON, IMCO, REGI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή JURI

- Η υπεράσπιση των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων (2007/2205(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή LIBE

- Πράσινο Βιβλίο: Η διπλωματική και προξενική προστασία του υπηκόου της Ένωσης στις τρίτες χώρες (2007/2196(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, AFET, JURI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Πράσινη βίβλος σχετικά με το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2007/2212(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, IMCO)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή REGI

- Συνέχεια της περιφερειακής ατζέντας και του Χάρτη του Leipzig - Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή (2007/2190(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής στην ένταξη ευπαθών κοινοτήτων και ομάδων (2007/2191(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας ((άρθρο 114 του Κανονισμού))

επιτροπή AFET

- Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ (2007/2181(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, BUDG, INTA)

Συνδεδεμένες επιτροπές

επιτροπή AFET

- Σταθεροποίηση του Αφγανιστάν: προκλήσεις για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα (2007/2208(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές AFET, DEVE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή BUDG

- Τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))
Συνδεδεμένες επιτροπές BUDG, CONT
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή DEVE

- Ισότητα των φύλων και ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (2007/2182(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές DEVE, FEMM
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και οι επιπτώσεις της εκ μέρους της ΕΕ εκμετάλλευσης ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη στη Δυτική Αφρική (2007/2183(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές DEVE, PECH, ENVI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή ENVI

- Πράσινη Βίβλος όσον αφορά τα αγορακεντρικά μέσα για το περιβάλλον και την εξυπηρέτηση αντίστοιχων πολιτικών επιδιώξεων (2007/2203(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, IMCO, TRAN)
Συνδεδεμένες επιτροπές ENVI, ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

- Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))
(γνωμοδότηση: ITRE)
Συνδεδεμένες επιτροπές ENVI, IMCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή ITRE

- Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (2007/2188(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG)
Συνδεδεμένες επιτροπές ITRE, DEVE, ENVI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

επιτροπή JURI

- Η υπεράσπιση των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων (2007/2205(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές JURI, AFCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

Τροποποίηση της παραπομπής

- Κυρώσεις κατά των εργοδοτών παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: FEMM, AGRI, ITRE, EMPL

-Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS))

αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

γνωμοδότηση: CONT

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 20.09.2007)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου