Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2007 m. rugsėjo 27 d. - Strasbūras

16. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimą savo iniciatyva

DEVE komitetas

- AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbai 2007 m. (2007/2180(INI))

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

AFCO komitetas

- Pasiūlymas iš dalies keisti 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą dėl atstovų į Europos Parlamento rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (2007/2207(INI))
(nuomonė: JURI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

AFET komitetas

- Afganistano stabilizavimas: ES ir tarptautinės bendruomenės uždaviniai (2007/2208(INI))
(nuomonė: DEVE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

AGRI komitetas

- Europos avienos ir (arba) ėrienos bei ožkienos sektoriaus ateitis (2007/2192(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Jaunųjų ūkininkų ateitis pagal vykdomą BŽŪP reformą (2007/2194(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- BŽŪP būklės įvertinimas (2007/2195(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Pieno kvotų ateitis: padariniai sektoriui ir susijusioms kaimo vietovėms (2007/2193(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

CULT komitetas

- Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkė (2007/2211(INI))
(nuomonė: DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, REGI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

DEVE komitetas

- Lyčių lygybė ir galių suteikimas moterims vykdant vystomąjį bendradarbiavimą (2007/2182(INI))
(nuomonė: FEMM)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Vystymosi politikos nuoseklumas ir tam tikrų ES biologinių žaliavų eksploatacijos poveikis Vakarų Afrikos vystymuisi (2007/2183(INI))
(nuomonė: PECH, ENVI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

ECON komitetas

- Investicijų valdymas II (2007/2200(INI))
(nuomonė: JURI, IMCO)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Konkurencija. Sektoriaus tyrimas mažmeninės bankininkystės srityje (2007/2201(INI))
(nuomonė: ITRE, JURI, IMCO)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Indėlių garantijų sistemos (2007/2199(INI))
(nuomonė: JURI, IMCO)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

EMPL komitetas

- Pažanga, padaryta siekiant lygių galimybių ir nediskriminavimo ES ( direktyvų 2000/43/EB ir 2000/78/EB perkėlimas į nacionalinę teisę) (2007/2202(INI))
(nuomonė: FEMM, LIBE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Bendri lankstumo ir užimtumo garantijų principai (2007/2209(INI))
(nuomonė: FEMM, CULT, ITRE, JURI, ECON)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

ENVI komitetas

- Tarpinė šeštosios Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programos peržiūra (2007/2204(INI))
(nuomonė: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Organų donorystė ir transplantacija. Politikos veiksmai Sąjungos lygiu (2007/2210(INI))
(nuomonė: AFET, JURI, LIBE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Žalioji knyga dėl rinkos priemonių, taikomų aplinkosaugos ir susijusiais politikos tikslais (2007/2203(INI))
(nuomonė: ITRE, IMCO, TRAN, ECON)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

FEMM komitetas

- Moterys ir mokslas (2007/2206(INI))
(nuomonė: ITRE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Moterų vaidmuo pramonėje (2007/2197(INI))
(nuomonė: ITRE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

IMCO komitetas

- 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategija (2007/2189(INI))
(nuomonė: JURI, ECON)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

INTA komitetas

- Siekiant reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją (2007/2184(INI))
(nuomonė: ECON)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Ekonominiai ir prekybiniai santykiai su Korėja (2007/2186(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Bendrijos prekybos apsaugos priemonių reforma (2007/2198(INI))
(nuomonė: AFET, ECON, LIBE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- ES strategija siekiant užtikrinti Europos įmonių patekimą į rinkas (2007/2185(INI))
(nuomonė: ENVI, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

ITRE komitetas

- Pasaulinis energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos fondas (2007/2188(INI))
(nuomonė: BUDG, DEVE, ENVI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Europos mokslinių tyrimų erdvė. Naujos perspektyvos (2007/2187(INI))
(nuomonė: CULT, EMPL, JURI, ECON, IMCO, REGI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

JURI komitetas

- Europos Parlamento prerogatyvų gynimas nacionaliniuose teismuose (2007/2205(INI))
(nuomonė: AFCO)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

LIBE komitetas

- Žalioji Knyga: Europos Sąjungos piliečio diplomatinė ir konsulinė apsauga trečiosiose šalyse (2007/2196(INI))
(nuomonė: DEVE, AFET, JURI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Žalioji knyga dėl pilietinės visuomenės vaidmens narkotikų politikoje (2007/2212(INI))
(nuomonė: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, IMCO)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

REGI komitetas

- Tolesnė veikla, susijusi su teritorine darbotvarke ir Leipcigo chartija. Europos erdvės plėtros ir teritorinės sanglaudos veiksmų programa (2007/2190(INI))
(nuomonė: ENVI)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Sanglaudos politikos poveikis pažeidžiamų bendruomenių ir grupių integracijai (2007/2191(INI))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

Sprendimas rengti pranešimą savo iniciatyva ((Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnis))

AFET komitetas

- Europos Sąjungos vaidmuo Irake (2007/2181(INI))
(nuomonė: DEVE, BUDG, INTA)

Asocijuoti komitetai

AFET komitetas

- Afganistano stabilizavimas: ES ir tarptautinės bendruomenės uždaviniai (2007/2208(INI))
Asocijuoti komitetai AFET, DEVE
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

BUDG komitetas

- Vykdomųjų agentūrų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, standartinio finansinio reglamento pakeitimas (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))
Asocijuoti komitetai BUDG, CONT
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

DEVE komitetas

- Lyčių lygybė ir galių suteikimas moterims vykdant vystomąjį bendradarbiavimą (2007/2182(INI))
Asocijuoti komitetai DEVE, FEMM
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Vystymosi politikos nuoseklumas ir tam tikrų ES biologinių žaliavų eksploatacijos poveikis Vakarų Afrikos vystymuisi (2007/2183(INI))
Asocijuoti komitetai DEVE, PECH, ENVI
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

ENVI komitetas

- Žalioji knyga dėl rinkos priemonių, taikomų aplinkosaugos ir susijusiais politikos tikslais (2007/2203(INI))
(nuomonė: ITRE, IMCO, TRAN)
Asocijuoti komitetai ENVI, ECON
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

- Medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas bei pakavimas (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))
(nuomonė: ITRE)
Asocijuoti komitetai ENVI, IMCO
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

ITRE komitetas

- Pasaulinis energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančios energijos fondas (2007/2188(INI))
(nuomonė: BUDG)
Asocijuoti komitetai ITRE, DEVE, ENVI
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

JURI komitetas

- Europos Parlamento prerogatyvų gynimas nacionaliniuose teismuose (2007/2205(INI))
Asocijuoti komitetai JURI, AFCO
(Pirmininkų sueigos priėmus sprendimą 2007 09 20)

Perdavimo pakeitimas

- Sankcijos darbdaviams dėl nelegaliai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: FEMM, AGRI, ITRE, EMPL

- Komisijos reglamento (EB) projektas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))

perduota atsakingam komitetui: BUDG

nuomonė: CONT

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2007 09 20)

Teisinė informacija - Privatumo politika