Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 27. septembra 2007 - Štrasburg

16. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní správ z vlastnej iniciatívy

výbor DEVE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2007 (2007/2180(INI))

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy(článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Návrh na zmenu Aktu týkajúceho sa voľby zástupcov Európskeho parlamentu všeobecným priamym hlasovaním z 20. septembra 1976 (2007/2207(INI))
(stanovisko: JURI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor AFET

- Stabilizácia Afganistanu: výzvy pre EÚ a medzinárodné spoločenstvo (2007/2208(INI))
(stanovisko: DEVE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor AGRI

- Budúcnosť sektora oviec/jahniat a kôz v Európe (2007/2192(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Aká budúcnosť čaká mladých poľnohospodárov v rámci prebiehajúcej reformy SPP? (2007/2194(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Kontrola stavu SPP (2007/2195(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Budúcnosť kvót na mlieko: dôsledky na sektor a príslušné vidiecke oblasti (2007/2193(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor CULT

- Európska stratégia pre kultúru v globalizovanom svete (2007/2211(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, REGI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor DEVE

- Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v rozvojovej spolupráci (2007/2182(INI))
(stanovisko: FEMM)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Policy coherence for development and the effects of the EU's exploitation of certain biological natural resources on development in West Africa (2007/2183(INI))
(stanovisko: PECH, ENVI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor ECON

- Správa aktív II (2007/2200(INI))
(stanovisko: JURI, IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Hospodárska súťaž – vyšetrovanie v odvetví retailového bankovníctva (2007/2201(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI, IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Systémy ochrany vkladov (2007/2199(INI))
(stanovisko: JURI, IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor EMPL

- Pokrok v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ (transpozícia smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES) (2007/2202(INI))
(stanovisko: FEMM, LIBE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Spoločné zásady flexiistoty (2007/2209(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT, ITRE, JURI, ECON)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor ENVI

- Priebežné hodnotenie šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva (2007/2204(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Darcovstvo orgánov a transplantácie: politické akcie na úrovni EÚ (2007/2210(INI))
(stanovisko: AFET, JURI, LIBE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Zelená kniha o trhovo orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej politiky a súvisiacich politík (2007/2203(INI))
(stanovisko: ITRE, IMCO, TRAN, ECON)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor FEMM

- Ženy a veda (2007/2206(INI))
(stanovisko: ITRE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Úloha žien v priemysle (2007/2197(INI))
(stanovisko: ITRE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor IMCO

- Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ na obdobie 2007 – 2013 (2007/2189(INI))
(stanovisko: JURI, ECON)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor INTA

- K reforme Svetovej obchodnej organizácie (2007/2184(INI))
(stanovisko: ECON)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Hospodárske a obchodné vzťahy s Kóreou (2007/2186(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Reforma nástrojov Spoločenstva na ochranu obchodu (2007/2198(INI))
(stanovisko: AFET, ECON, LIBE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Stratégia EÚ na zabezpečenie prístupu na trh pre európske spoločnosti (2007/2185(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor ITRE

- Fond globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie (2007/2188(INI))
(stanovisko: BUDG, DEVE, ENVI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Európsky výskumný priestor: nové perspektívy (2007/2187(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, JURI, ECON, IMCO, REGI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national courts (2007/2205(INI))
(stanovisko: AFCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor LIBE

- Zelená kniha: Diplomatická a konzulárna ochrana občanov Únie v tretích krajinách (2007/2196(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, JURI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Zelená kniha o úlohe občianskej spoločnosti v protidrogovej politike v Európskej únii (2007/2212(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, IMCO)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor REGI

- Opatrenia v nadväznosti na územnú agendu a Lipskú chartu – smerom k dosiahnutiu európskeho akčného programu územného rozvoja a územnej kohézie (2007/2190(INI))
(stanovisko: ENVI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Vplyv kohéznej politiky na integráciu zraniteľných spoločenstiev a skupín (2007/2191(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

Rozhodnutie o vypracovaní správ z vlastnej iniciatívy ((článok 114 rokovacieho poriadku))

výbor AFET

- Úloha Európskej únie v Iraku (2007/2181(INI))
(stanovisko: DEVE, BUDG, INTA)

Pridružené výbory

výbor AFET

- Stabilizácia Afganistanu: výzvy pre EÚ a medzinárodné spoločenstvo (2007/2208(INI))
Pridružené výbory AFET, DEVE
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor BUDG

- Zmena vzorového finančného nariadenia pre výkonné agentúry poverené riadením programov Spoločenstva (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))
Pridružené výbory BUDG, CONT
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor DEVE

- Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v rozvojovej spolupráci (2007/2182(INI))
Pridružené výbory DEVE, FEMM
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Policy coherence for development and the effects of the EU's exploitation of certain biological natural resources on development in West Africa (2007/2183(INI))
Pridružené výbory DEVE, PECH, ENVI
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor ENVI

- Zelená kniha o trhovo orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej politiky a súvisiacich politík (2007/2203(INI))
(stanovisko: ITRE, IMCO, TRAN)
Pridružené výbory ENVI, ECON
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

- Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))
(stanovisko: ITRE)
Pridružené výbory ENVI, IMCO
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor ITRE

- Fond globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie (2007/2188(INI))
(stanovisko: BUDG)
Pridružené výbory ITRE, DEVE, ENVI
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

výbor JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. La défense des prérogatives du Parlement européen devant les Tribunaux nationaux (2007/2205(INI))
Pridružené výbory JURI, AFCO
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.9.2007)

Zmena týkajúca sa postúpenia veci

- Sankcie proti zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))
pridelené gestorský: LIBE
stanovisko: FEMM, AGRI, ITRE, EMPL

- Návrh nariadenia Komisie (ES), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1653/2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))

pridelené gestorský: BUDG

stanovisko: CONT

(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 20.09.2007)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia