Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 187kWORD 138k
Torstai 27. syyskuuta 2007 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpano (keskustelu)
 4.Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa – 2007 (keskustelu)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Kattavan syöväntorjuntastrategian tarpeellisuus (kirjallinen kannanotto)
 7.Pyyntö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi
 8.Esityslista
 9.Äänestykset
  
9.1.Digitaaliset kirjastot (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.2.Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tehokkuus ja tasapuolisuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
9.3.Kuolemanrangaistusta koskevaa moratoriota koskevan neuvoston päätöksen täytäntöönpano (äänestys)
  
9.4.ETPP-operaatio Tšadin itäosassa ja Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosassa (äänestys)
  
9.5.Burman tilanne (äänestys)
  
9.6.Rajat ylittävien palvelujen tarjoajien velvoitteet (äänestys)
  
9.7.Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpano (äänestys)
  
9.8.Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa – 2007 (äänestys)
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 13.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Marek SIWIEC

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhteiseen, tutkimus- ja kehitystyötä tekevien pk-yritysten tukemiseen tähtäävään tutkimus- ja kehitysohjelmaan (KOM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan muuttoliikkeiden verkoston perustamisesta (KOM(2007)0466 - C6-0303/2007 - 2007/0167(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (David BOSTOCK) (N6-0016/2007 - C6-0304/2007 - 2007/0813(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (Michel CRETIN) (N6-0017/2007 - C6-0305/2007 - 2007/0814(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (Maarten B. ENGWIRDA) (N6-0018/2007 - C6-0306/2007 - 2007/0815(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

CONT

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (Henri GRETHEN) (N6-0019/2007 - C6-0307/2007 - 2007/0816(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (Harald NOACK) (N6-0020/2007 - C6-0308/2007 - 2007/0817(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (Ioannis SARMAS) (N6-0021/2007 - C6-0309/2007 - 2007/0818(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Kuuleminen yhden uuden jäsenen nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimeen (Hubert WEBER) (N6-0022/2007 - C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan neuvoston välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan perusoikeusviraston ja Euroopan neuvoston yhteistyöstä (KOM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi asetuksen (EY) N:o 168/2007 täytäntöönpanosta monivuotisen toimintakehyksen hyväksymiseksi Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012 (KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM, AFET


3. Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö: Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY soveltaminen [2007/2094(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

Kathalijne Maria Buitenweg esitteli laatimansa mietinnön.

Louis Michel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Patrick Gaubert PPE-DE-ryhmän puolesta, Martine Roure PSE-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta, Frank Vanhecke ITS-ryhmän puolesta, Anna Záborská, Magda Kósáné Kovács, Sarah Ludford, Marek Aleksander Czarnecki, Philip Claeys, Roberta Alma Anastase, Genowefa Grabowska, Wiesław Stefan Kuc, Neena Gill, Jan Tadeusz Masiel, Emine Bozkurt, Justas Vincas Paleckis ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.9.2007, kohta 9.3.


4. Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa – 2007 (keskustelu)

Mietintö: Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa – 2007 [2007/2065(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Piia-Noora Kauppi (A6-0290/2007)

Piia-Noora Kauppi esitteli laatimansa mietinnön.

Louis Michel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Ilda Figueiredo (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karin Resetarits (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Amalia Sartori PPE-DE-ryhmän puolesta, Teresa Riera Madurell PSE-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Lydia Schenardi ITS-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lissy Gröner, Siiri Oviir, Hiltrud Breyer, Kartika Tamara Liotard, John Whittaker, Jerzy Buzek, Edite Estrela, Danutė Budreikaitė, Zita Pleštinská, Anna Hedh, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Monica Maria Iacob-Ridzi, Esther De Lange, Maria Petre ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.9.2007, kohta 9.8.


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

5. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Kiinan kansantasavallan valtuuskunnan, jota johti Kiinan kansantasavallan kansankongressin ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Wang Yingfan.


6. Kattavan syöväntorjuntastrategian tarpeellisuus (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 52/2007 kattavan syöväntorjuntastrategian tarpeellisuuteen, jonka Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin ja Adamos Adamou ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille liitteenään allekirjoittajien nimet, ja se julkaistaan 11.10.2007 pidettävän istunnon hyväksytyissä teksteissä.


7. Pyyntö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi

Itävallan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Hans-Peter Martinin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi.

Työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


8. Esityslista

Puheenjohtajakokous on tänä aamuna pitämässään kokouksessa päättänyt ehdottaa seuraavia muutoksia 10.10.2007 ja 11.10.2007 järjestettävien istuntojen esityslistoihin:

keskiviikko 10.10.2007

- esityslistalle lisätään neuvoston ja komission julkilausumat Gazan alueen humanitaarisesta tilanteesta Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien perustamissopimuksen määräysten muuttamista koskevan Alain Lamassouren ja Adrian Severinin mietinnöstä käytävän keskustelun (esityslistan kohta 58) jälkeen

torstai 11.10.2007

- työjärjestyksen 81 artiklan mukaisesti jätetystä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja koskevasta päätöslauselmaesityksestä (B6-0157/2007 - esityslistan kohta 39) toimitettava äänestys siirretään seuraavalla Strasbourgin istuntojaksolle

- GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien sopimusten tekemistä, jotka johtuvat Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin, koskeva Helmuth Markovin mietintö (INTA-valiokunta, A6-0340/2007) otetaan mukaan äänestyksiin työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotukset.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


9.1. Digitaaliset kirjastot (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Aloite "i2010: Tavoitteena Euroopan digitaalinen kirjasto" [2006/2040(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Marie-Hélène Descamps (A6-0296/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0416)


9.2. Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tehokkuus ja tasapuolisuus (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tehokkuus ja tasapuolisuus [2007/2113(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Tomáš Zatloukal (A6-0326/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0417)


9.3. Kuolemanrangaistusta koskevaa moratoriota koskevan neuvoston päätöksen täytäntöönpano (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0357/2007, B6-0358/2007, B6-0359/2007, B6-0360/2007 ja B6-0361/2007

Marios Matsakis ei ollut allekirjoittanut päätöslauselmaesitystä B6-0359/2007.

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0357/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0357/2007, B6-0358/2007, B6-0359/2007, B6-0360/2007 ja B6-0361/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Laima Liucija Andrikienė PPE-DE-ryhmän puolesta

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà ja Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta

Marco Cappato, Marco Pannella ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Monica Frassoni ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta

André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Willy Meyer Pleite ja Marco Rizzo GUE/NGL-ryhmän puolesta

Roberta Angelilli

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0418)


9.4. ETPP-operaatio Tšadin itäosassa ja Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0362/2007, B6-0364/2007, B6-0365/2007, B6-0366/2007 ja B6-0367/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0362/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0362/2007, B6-0364/2007, B6-0366/2007 ja B6-0367/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Karl von Wogau, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hubert Pirker ja Bogdan Klich PPE-DE-ryhmän puolesta

Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson ja Marie-Arlette Carlotti PSE-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon ja Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta

Ryszard Czarnecki ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta

Mieczysław Edmund Janowski ja Konrad Szymański olivat myös allekirjoittineet päätöslauselmaesityksen UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0419)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Michael Gahler esitti 3 kohdan h alakohtaan suullisen tarkistuksen, josta Philippe Morillon ja Michel Rocard käyttivät puheenvuoron ja jota ei hyväksytty, sillä yli 40 jäsentä vastusti sen huomioon ottamista.

(Päätöslauselmaesitys B6-0365/2007 raukesi.)


9.5. Burman tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 ja B6-0372/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0363/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 ja B6-0372/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt ja Colm Burke PPE-DE-ryhmän puolesta

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock ja Barbara Weiler PSE-ryhmän puolesta

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella ja Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski ja Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta

Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta

Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta

Elizabeth Lynne oli myös allekirjoittanut päätöslauselmaesityksen ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0420)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Geoffrey Van Orden esitti 1 ja 3 kohtaan suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin;

- Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta ja Elmar Brok esittivät 5 kohtaan suulliset tarkistukset, jotka hyväksyttiin.


9.6. Rajat ylittävien palvelujen tarjoajien velvoitteet (äänestys)

Mietintö: Rajat ylittävien palvelujen tarjoajien velvoitteet [2006/2049(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Lasse Lehtinen (A6-0294/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0421)


9.7. Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö: Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY soveltaminen [2007/2094(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0422)


9.8. Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa – 2007 (äänestys)

Mietintö: Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa – 2007 [2007/2065(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Piia-Noora Kauppi (A6-0290/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0423)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Anna Hedh esitti PSE-ryhmän puolesta 47 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


10. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PSE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Thijs Bermanin tilalle Lily Jacobs

Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Herbert Bösch.

Puhemies totesi, ettei esitystä vastustettu. Näin ollen nimitykset vahvistettiin.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


13. Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston yhteisen kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston 20 päivänä syyskuuta 2007 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta (09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 28.9.2007.


14. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Marie-Hélène Descamps - A6-0296/2007: Milan Gaľa

Kuolemanrangaistusta koskevaa moratoriota koskevan neuvoston päätöksen täytäntöönpano - RC-B6-0357/2007: Zuzana Roithová, Mario Borghezio, Richard Howitt ja Francesco Enrico Speroni

Burman tilanne - RC-B6-0363/2007: Zuzana Roithová, Mario Borghezio, Richard Howitt ja Francesco Enrico Speroni

Mietintö: Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0278/2007: Miroslav Mikolášik, Koenraad Dillen ja Robert Evans

Mietintö: Piia-Noora Kauppi - A6-0290/2007: Glyn Ford


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


16. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

DEVE-valiokunta

- AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työskentely vuonna 2007 (2007/2180(INI))

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 45 artikla)

AFCO-valiokunta

- Ehdotus edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen muuttamisesta (2007/2207(INI))
(lausuntoa varten: JURI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

AFET-valiokunta

- Afganistanin vakauttaminen: Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön haasteet (2007/2208(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

AGRI-valiokunta

- Lammas- ja vuohialan tulevaisuus Euroopassa (2007/2192(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Nuorten maanviljelijöiden tulevaisuus meneillään olevan YMP:n uudistuksen jälkeen (2007/2194(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- YMP:n terveystarkastus (2007/2195(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Maitokiintiöiden tulevaisuus: seuraukset alalle ja kyseisille maaseutualueille (2007/2193(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

CULT-valiokunta

- Kulttuuria kansainvälistyvässä maailmassa koskeva Euroopan toimintasuunnitelma (2007/2211(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, REGI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

DEVE-valiokunta

- Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen kehitysyhteistyössä (2007/2182(INI))
(lausuntoa varten: FEMM)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuus ja vaikutukset, joita tiettyjen biologisten luonnonvarojen hyödyntämisellä EU:n taholta on kehitykselle Länsi-Afrikassa (2007/2183(INI))
(lausuntoa varten: PECH, ENVI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

ECON-valiokunta

- Sijoitusrahastot (2007/2200(INI))
(lausuntoa varten: JURI, IMCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Kilpailu - vähittäispankkitoiminnan alaa koskeva tutkinta (2007/2201(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, JURI, IMCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Talletusten vakuusjärjestelmät (2007/2199(INI))
(lausuntoa varten: JURI, IMCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

EMPL-valiokunta

- Edistys yhtäläisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden alalla Euroopan unionissa (direktiivien 2000/43/EY ja 2000/78/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä) (2007/2202(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, LIBE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Yhteiset joustoturvaperiaatteet (2007/2209(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, CULT, ITRE, JURI, ECON)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

ENVI-valiokunta

- Kuudennen ympäristöä koskevan yhteisön toimintaohjelman väliarviointi (2007/2204(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Elinten luovutus ja elinsiirrot: poliittiset toimet EU:n tasolla (2007/2210(INI))
(lausuntoa varten: AFET, JURI, LIBE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Vihreä kirja markkinapohjaisista ohjauskeinoista ympäristöä ja asiaan liittyviä toimintapoliittisia tarkoituksia varten (2007/2203(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, IMCO, TRAN, ECON)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

FEMM-valiokunta

- Naiset ja tiede (2007/2206(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Naisten asema teollisuudessa (2007/2197(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

IMCO-valiokunta

- EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–2013 (2007/2189(INI))
(lausuntoa varten: JURI, ECON)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

INTA-valiokunta

- Kohti uudistettua Maailman kauppajärjestöä (2007/2184(INI))
(lausuntoa varten: ECON)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Talous- ja kauppasuhteet Koreaan (2007/2186(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Yhteisön kaupan suojamekanismien uudistus (2007/2198(INI))
(lausuntoa varten: AFET, ECON, LIBE)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Markkinat avoimiksi Euroopan viejille (2007/2185(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

ITRE-valiokunta

- Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävä maailmanlaajuinen rahasto (2007/2188(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, DEVE, ENVI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Eurooppalainen tutkimusalue: uudet näköalat (2007/2187(INI))
(lausuntoa varten: CULT, EMPL, JURI, ECON, IMCO, REGI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

JURI-valiokunta

- Euroopan parlamentin etuoikeuksien puolustaminen kansallisissa tuomioistuimissa (2007/2205(INI))
(lausuntoa varten: AFCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

LIBE-valiokunta

- Vihreä kirja diplomaatti- ja konsuliviranomaisten Euroopan unionin kansalaisille antamasta suojelusta kolmansissa maissa (2007/2196(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, AFET, JURI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Vihreä kirja kansalaisyhteiskunnan roolista Euroopan unionin huumepolitiikassa (2007/2212(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, IMCO)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

REGI-valiokunta

- Alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan seuranta – kohti eurooppalaista aluekehityksen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden toimintaohjelmaa (2007/2190(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Koheesiopolitiikan vaikutus haavoittuvaisten yhteisöjen ja ryhmien integraatioon (2007/2191(INI))
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä ((työjärjestyksen 114 artikla))

AFET-valiokunta

- Euroopan unionin rooli Irakissa (2007/2181(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, BUDG, INTA)

Tehostettuun yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

AFET-valiokunta

- Afganistanin vakauttaminen: Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön haasteet (2007/2208(INI))
Tehostettuun yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat AFET, DEVE
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

BUDG-valiokunta

- Yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen varainhoidosta annetun asetuksen muuttaminen (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))
Tehostettuun yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat BUDG, CONT
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

DEVE-valiokunta

- Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen kehitysyhteistyössä (2007/2182(INI))
Tehostettuun yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat DEVE, FEMM
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuus ja vaikutukset, joita tiettyjen biologisten luonnonvarojen hyödyntämisellä EU:n taholta on kehitykselle Länsi-Afrikassa (2007/2183(INI))
Tehostettuun yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat DEVE, PECH, ENVI
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

ENVI-valiokunta

- Vihreä kirja markkinapohjaisista ohjauskeinoista ympäristöä ja asiaan liittyviä toimintapoliittisia tarkoituksia varten (2007/2203(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, IMCO, TRAN)
Tehostettuun yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat ENVI, ECON
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

- Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen (COM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))
(lausuntoa varten: ITRE)
Tehostettuun yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat ENVI, IMCO
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

ITRE-valiokunta

- Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävä maailmanlaajuinen rahasto (2007/2188(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)
Tehostettuun yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat ITRE, DEVE, ENVI
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

JURI-valiokunta

- Euroopan parlamentin etuoikeuksien puolustaminen kansallisissa tuomioistuimissa (2007/2205(INI))
Tehostettuun yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat JURI, AFCO
(puheenjohtajakokouksen päätös 20.9.2007)

Lähettämistä koskeva muutos

- Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavat seuraamukset (COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: FEMM, AGRI, ITRE, EMPL

- Luonnos komission asetukseksi (EY) tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1653/2004 muuttamisesta (SEC(2007)0492 - C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS))

lähetetty    asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

   lausuntoa varten: CONT

(puheenjohtajakokouksen päätös 20.09.2007)


17. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 116 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

435

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

88

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

424

55/2007

Jacky Henin

41

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

27

57/2007

Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu, Sándor Kónya-Hamar

42

58/2007

Benoît Hamon

33

59/2007

Johan Van Hecke, Gabriele Zimmer, Ana Maria Gomes, Anders Wijkman, Hélène Flautre

74

60/2007

Riccardo Ventre

3

61/2007

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Károly Ferenc Szabó

156

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Anna Záborská

92

63/2007

Andreas Mölzer

18

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott, Roberta Angelilli, Anna Záborská

401

65/2007

Mario Borghezio

48

66/2007

Arlene McCarthy, Gérard Onesta, Georgs Andrejevs

35

67/2007

Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre, Luisa Morgantini

71

68/2007

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

24

69/2007

Andreas Mölzer

11

70/2007

Bogusław Rogalski

26

71/2007

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

39

72/2007

Miguel Angel Martínez Martínez, Catherine Guy-Quint, Linda McAvan, Richard Corbett, Erika Mann

70

73/2007

Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu, David Martin

25

74/2007

Cristian Dumitrescu, Daciana Octavia Sârbu, Alexandru Athanasiu, Dan Mihalache, Radu Podgorean

23

75/2007

Joseph Daul, Enrique Barón Crespo, Graham Watson, Heide Rühle, Eugenijus Maldeikis

276

76/2007

Giusto Catania

18

77/2007

Sharon Bowles, Glenys Kinnock

103

78/2007

Nils Lundgren, Hélène Goudin

19

79/2007

Tadeusz Zwiefka

16

80/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

9

81/2007

Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Czesław Adam Siekierski

48

82/2007

Oldřich Vlasák

23

83/2007

Irena Belohorská, Sergej Kozlík, Peter Baco

23

84/2007

Daniel Strož

12

85/2007

Horia-Victor Toma, Daciana Octavia Sârbu, Adina-Ioana Vălean, Tiberiu Bărbuleţiu

16


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 10.10.2007 ja 11.10.2007.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.50.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Tannock, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö