Index 
Protokoll
PDF 192kWORD 138k
Torsdagen den 27 september 2007 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (debatt)
 4.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 (debatt)
 5.Välkomsthälsning
 6.Behovet av en övergripande strategi för att bekämpa cancer (skriftlig förklaring)
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 8.Föredragningslista
 9.Omröstning
  
9.1.Digitala bibliotek (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.3.Genomförande av rådets beslut om moratorium för dödsstraff (omröstning)
  
9.4.ESFP-insatser i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken (omröstning)
  
9.5.Situationen i Burma (omröstning)
  
9.6.Skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster (omröstning)
  
9.7.Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (omröstning)
  
9.8.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 (omröstning)
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling och som inletts av flera medlemsstater (KOM(2007)0514 - C6-0281/2007 - 2007/0188(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, CONT

- Förslag till rådets beslut om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk (KOM(2007)0466 - C6-0303/2007 - 2007/0167(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (David BOSTOCK) (N6-0016/2007 - C6-0304/2007 - 2007/0813(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Michel CRETIN) (N6-0017/2007 - C6-0305/2007 - 2007/0814(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Maarten B. ENGWIRDA) (N6-0018/2007 - C6-0306/2007 - 2007/0815(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Henri GRETHEN) (N6-0019/2007 - C6-0307/2007 - 2007/0816(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Harald NOACK) (N6-0020/2007 - C6-0308/2007 - 2007/0817(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Ioannis SARMAS) (N6-0021/2007 - C6-0309/2007 - 2007/0818(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Samråd om utnämningen av en ledamot av revisionsrätten (Hubert WEBER) (N6-0022/2007 - C6-0310/2007 - 2007/0819(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Europarådet om samarbete mellan Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europarådet (KOM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad beträffar antagandet av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 (KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

FEMM, AFET


3. Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (debatt)

Betänkande om tillämpningen av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung [2007/2094(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

Kathalijne Maria Buitenweg redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

Talare: Patrick Gaubert för PPE-DE-gruppen, Martine Roure för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Roberta Angelilli för UEN-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Frank Vanhecke för ITS-gruppen, Anna Záborská, Magda Kósáné Kovács, Sarah Ludford, Marek Aleksander Czarnecki, Philip Claeys, Roberta Alma Anastase, Genowefa Grabowska, Wiesław Stefan Kuc, Neena Gill, Jan Tadeusz Masiel, Emine Bozkurt, Justas Vincas Paleckis och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 27.09.2007.


4. Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 (debatt)

Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 [2007/2065(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Piia-Noora Kauppi (A6-0290/2007)

Piia-Noora Kauppi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Louis Michel (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Ilda Figueiredo (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Karin Resetarits (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Amalia Sartori för PPE-DE-gruppen, Teresa Riera Madurell för PSE-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Lydia Schenardi för ITS-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lissy Gröner, Siiri Oviir, Hiltrud Breyer, Kartika Tamara Liotard, John Whittaker, Jerzy Buzek, Edite Estrela, Danutė Budreikaitė, Zita Pleštinská, Anna Hedh, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Monica Maria Iacob-Ridzi, Esther De Lange, Maria Petre och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 27.09.2007.


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

5. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation med ledamöter från Folkrepubliken Kina, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av Wang Yingfan, vice ordförande i Nationella folkkongressens utrikesutskott i Folkrepubliken Kina.


6. Behovet av en övergripande strategi för att bekämpa cancer (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 52/2007 som ingivits av Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin och Adamos Adamou om behovet av en övergripande strategi för att bekämpa cancer hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet den 11.10.2007.


7. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Behöriga österrikiska myndigheter hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Hans-Peter Martin.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


8. Föredragningslista

Vid sitt sammanträde på torsdagsförmiddagen beslutade talmanskonferensen att föreslå följande ändringar till föredragningslistan för sammanträdena den 10.10.2007 och 11.10.2007:

Onsdag 10.10.2007

- En punkt med uttalande av rådet och kommissionen om den humanitära situationen på Gazaremsan skulle föras in efter debatten om betänkandet av Alain Lamassoure och Adrian Severin om förslaget till ändring av fördragens bestämmelser om Europaparlamentets sammansättning (punkt 58 i föredragningslistan).

Torsdag 11.10.2007

- Omröstningen om resolutionsförslaget (framlagt i enlighet med artikel 81 i arbetsordningen) om internationella redovisningsstandarder (B6-0157/2007 - punkt 39 i föredragningslistan) skulle skjutas upp till nästkommande sammanträdesperiod i Strasbourg.

- Betänkandet av Helmuth Markov om förslaget till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Gats-avtalet om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av utvidgningen av Europeiska unionen 1995 och 2004 (INTA, A6-0340/2007) skulle föras in på föredragningslistan för omröstningen, i enlighet med artikel 43.1.

Parlamentet gav sitt samtycke till dessa ändringar.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


9.1. Digitala bibliotek (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande "i2010: mot ett europeiskt digitalt bibliotek" [2006/2040(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Marie-Hélène Descamps (A6-0296/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0416)


9.2. Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa [2007/2113(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Tomáš Zatloukal (A6-0326/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0417)


9.3. Genomförande av rådets beslut om moratorium för dödsstraff (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0357/2007, B6-0358/2007, B6-0359/2007, B6-0360/2007 och B6-0361/2007

Marios Matsakis hade inte undertecknat resolutionsförslag B6-0359/2007.

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0357/2007

(ersätter B6-0357/2007, B6-0358/2007, B6-0359/2007, B6-0360/2007 och B6-0361/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen

Marco Cappato, Marco Pannella och Sarah Ludford för ALDE-gruppen

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Monica Frassoni och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen

André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Willy Meyer Pleite och Marco Rizzo för GUE/NGL-gruppen

Roberta Angelilli

Antogs (P6_TA(2007)0418)


9.4. ESFP-insatser i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0362/2007, B6-0364/2007, B6-0365/2007, B6-0366/2007 och B6-0367/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0362/2007

(ersätter B6-0362/2007, B6-0364/2007, B6-0366/2007 och B6-0367/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Karl von Wogau, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hubert Pirker och Bogdan Klich för PPE-DE-gruppen

Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson och Marie-Arlette Carlotti för PSE-gruppen

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon och Thierry Cornillet för ALDE-gruppen

Ryszard Czarnecki och Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen

Även Mieczysław Edmund Janowski och Konrad Szymański hade undertecknat för UEN-gruppen.

Antogs (P6_TA(2007)0419)

Inlägg om omröstningen:

- Michael Gahler lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 3, led h), vilket kommenterades av Philippe Morillon och Michel Rocard; det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

(Resolutionsförslag B6-0365/2007 bortföll.)


9.5. Situationen i Burma (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 och B6-0372/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0363/2007

(ersätter B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 och B6-0372/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt och Colm Burke för PPE-DE-gruppen

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock och Barbara Weiler för PSE-gruppen

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella och Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski och Marcin Libicki för UEN-gruppen

Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen

Undertecknare var även Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen.

Antogs (P6_TA(2007)0420)

Inlägg om omröstningen:

- Geoffrey Van Orden lade fram muntliga ändringsförslag till punkterna 1 och 3; de muntliga ändringsförslagen beaktades.

- Martin Schulz för PSE-gruppen, och Elmar Brok lade fram muntliga ändringsförslag till punkt 5, vilka beaktades.


9.6. Skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster (omröstning)

Betänkande om skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster [2006/2049(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Lasse Lehtinen (A6-0294/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0421)


9.7. Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung (omröstning)

Betänkande om tillämpningen av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung [2007/2094(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kathalijne Maria Buitenweg (A6-0278/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0422)


9.8. Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 (omröstning)

Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007 [2007/2065(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Piia-Noora Kauppi (A6-0290/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0423)

Inlägg om omröstningen:

- Anna Hedh för PSE-gruppen, lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 47, vilket beaktades.


10. Utskottens och delegationernas sammansättning

PSE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina: Lily Jacobs i stället för Thijs Berman

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Herbert Bösch.

Talmannen konstaterade att det inte fanns några invändningar. Dessa utnämningar godkändes därmed.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


13. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 20 september 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal och upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (09948/2/2007 - C6-0315/2007 - 2002/0222(COD))
hänvisad till ansvarigt utskott: IMCO

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 28.09.2007.


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Marie-Hélène Descamps - A6-0296/2007: Milan Gaľa

Genomförande av rådets beslut om moratorium för dödsstraff - RC-B6-0357/2007: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Marcin Libicki

Situationen i Burma - RC-B6-0363/2007: Zuzana Roithová, Mario Borghezio, Richard Howitt och Francesco Enrico Speroni

Betänkande Kathalijne Maria Buitenweg - A6-0278/2007: Miroslav Mikolášik, Koenraad Dillen och Robert Evans

Betänkande Piia-Noora Kauppi - A6-0290/2007: Glyn Ford


15. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


16. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden

utskottet DEVE

- Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingen under 2007 (2007/2180(INI))

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden(artikel 45 i arbetsordningen)

utskottet AFCO

- Förslag till ändring av akten av den 20 september 1976 om allmänna och direkta val av företrädare i Europaparlamentet (2007/2207(INI))
(rådgivande utskott: JURI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet AFET

- Afghanistans stabilisering: utmaningar för EU och det internationella samfundet (2007/2208(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet AGRI

- Framtiden för får-, lamm- och getsektorn i Europa (2007/2192(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Vilken framtid för unga jordbrukare under den pågående reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2007/2194(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- "Hälsokontroll" på den gemensamma jordbrukspolitiken (2007/2195(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Framtiden för mjölkkvoterna: konsekvenserna för sektorn och de berörda landsbygdsområdena (2007/2193(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet CULT

- En europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld (2007/2211(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, INTA, IMCO, REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet DEVE

- Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet (2007/2182(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Samstämmighet i politiken för utveckling och effekterna av EU:s exploatering av vissa biologiska naturresurser på utvecklingen i Västafrika (2007/2183(INI))
(rådgivande utskott: PECH, ENVI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet ECON

- Förmögenhetsförvaltning II (2007/2200(INI))
(rådgivande utskott: JURI, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Konkurrens - Branschutredning om banktjänster till privatpersoner och mindre företag (2007/2201(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, JURI, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- System för garanti av insättningar (2007/2199(INI))
(rådgivande utskott: JURI, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet EMPL

- Framsteg inom områdena likabehandling och icke-diskriminering inom EU (införlivande av direktiven 2000/43/EG och 2000/78/EG) (2007/2202(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, LIBE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Gemensamma principer för ”flexicurity” (2007/2209(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, ITRE, JURI, ECON)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet ENVI

- Halvtidsöversyn av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (2007/2204(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET, AGRI, ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Organdonation och transplantation: Politiska insatser på EU-nivå (2007/2210(INI))
(rådgivande utskott: AFET, JURI, LIBE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden (2007/2203(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO, TRAN, ECON)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet FEMM

- Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Kvinnornas roll i industrin (2007/2197(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet IMCO

- EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 (2007/2189(INI))
(rådgivande utskott: JURI, ECON)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet INTA

- Mot en reformerad världshandelsorganisation (2007/2184(INI))
(rådgivande utskott: ECON)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Ekonomiska och kommersiella förbindelser med Korea (2007/2186(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Reformeringen av gemenskapens handelspolitiska skyddsinstrument (2007/2198(INI))
(rådgivande utskott: AFET, ECON, LIBE)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- EU:s strategi för bättre marknadstillträde för europeiska företag (2007/2185(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE, JURI, ECON, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet ITRE

- Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi (2007/2188(INI))
(rådgivande utskott: BUDG, DEVE, ENVI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter (2007/2187(INI))
(rådgivande utskott: CULT, EMPL, JURI, ECON, IMCO, REGI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet JURI

- Försvaret av Europaparlamentets rättigheter inför nationella domstolar (2007/2205(INI))
(rådgivande utskott: AFCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet LIBE

- Grönbok om diplomatiskt och konsulärt skydd av unionsmedborgarna i tredjeland (2007/2196(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET, JURI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Grönbok om det civila samhällets roll i narkotikapolitiken inom Europeiska unionen (2007/2212(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, IMCO)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet REGI

- Uppföljning av den territoriella agenda och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning (2007/2190(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Sammanhållningspolitikens konsekvenser för integrationen av sårbara samhällsgrupper (2007/2191(INI))
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden ((artikel 114 i arbetsordningen))

utskottet AFET

- Europeiska unionens roll i Irak (2007/2181(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, BUDG, INTA)

Associerade utskott

utskottet AFET

- Afghanistans stabilisering: utmaningar för EU och det internationella samfundet (2007/2208(INI))
Associerade utskott AFET, DEVE
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet BUDG

- Ändring av standardbudgetförordningen för genomförandeorgan som ansvarar för förvaltningen av gemenskapsprogram (SEK(2007)0492 - C6-0123/2007 - 2007/0901(CNS))
Associerade utskott BUDG, CONT
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet DEVE

- Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet (2007/2182(INI))
Associerade utskott DEVE, FEMM
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Samstämmighet i politiken för utveckling och effekterna av EU:s exploatering av vissa biologiska naturresurser på utvecklingen i Västafrika (2007/2183(INI))
Associerade utskott DEVE, PECH, ENVI
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet ENVI

- Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och närliggande politikområden (2007/2203(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, IMCO, TRAN)
Associerade utskott ENVI, ECON
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

- Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (KOM(2007)0355 - C6-0197/2007 - 2007/0121(COD))
(rådgivande utskott: ITRE)
Associerade utskott ENVI, IMCO
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet ITRE

- Globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi (2007/2188(INI))
(rådgivande utskott: BUDG)
Associerade utskott ITRE, DEVE, ENVI
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

utskottet JURI

- Försvaret av Europaparlamentets rättigheter inför nationella domstolar (2007/2205(INI))
Associerade utskott JURI, AFCO
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)

Ändring av hänvisning till utskott

- Sanktioner mot personer som anställer tredjelandsmedborgare utan uppehållstillstånd (KOM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: FEMM, AGRI, ITRE, EMPL

- Utkast till kommissionens förordning (EG) om ändring av förordning (EG) nr 1653/2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram (SEK(2007)0492 - C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS))

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

rådgivande utskott: CONT

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 20.09.2007)


17. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 116.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

52/2007

Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Karin Jöns, Philippe Busquin, Adamos Adamou

435

53/2007

Christa Prets, Gyula Hegyi, Ivo Belet, Helga Trüpel

88

54/2007

Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean, Corina Creţu

424

55/2007

Jacky Henin

41

56/2007

Riccardo Ventre, Antonio Tajani, Carlo Casini, Alfredo Antoniozzi, Giorgio Carollo

27

57/2007

Tiberiu Bărbuleţiu, Daciana Octavia Sârbu, Sándor Kónya-Hamar

42

58/2007

Benoît Hamon

33

59/2007

Johan Van Hecke, Gabriele Zimmer, Ana Maria Gomes, Anders Wijkman, Hélène Flautre

74

60/2007

Riccardo Ventre

3

61/2007

Sándor Kónya-Hamar, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Károly Ferenc Szabó

156

62/2007

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Anna Záborská

92

63/2007

Andreas Mölzer

18

64/2007

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Howitt, Kathy Sinnott, Roberta Angelilli, Anna Záborská

401

65/2007

Mario Borghezio

48

66/2007

Arlene McCarthy, Gérard Onesta, Georgs Andrejevs

35

67/2007

Justas Vincas Paleckis, Roberta Alma Anastase, Marco Cappato, Hélène Flautre, Luisa Morgantini

71

68/2007

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

24

69/2007

Andreas Mölzer

11

70/2007

Bogusław Rogalski

26

71/2007

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

39

72/2007

Miguel Angel Martínez Martínez, Catherine Guy-Quint, Linda McAvan, Richard Corbett, Erika Mann

70

73/2007

Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu, David Martin

25

74/2007

Cristian Dumitrescu, Daciana Octavia Sârbu, Alexandru Athanasiu, Dan Mihalache, Radu Podgorean

23

75/2007

Joseph Daul, Enrique Barón Crespo, Graham Watson, Heide Rühle, Eugenijus Maldeikis

276

76/2007

Giusto Catania

18

77/2007

Sharon Bowles, Glenys Kinnock

103

78/2007

Nils Lundgren, Hélène Goudin

19

79/2007

Tadeusz Zwiefka

16

80/2007

Frank Vanhecke, Philip Claeys, Koenraad Dillen

9

81/2007

Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Czesław Adam Siekierski

48

82/2007

Oldřich Vlasák

23

83/2007

Irena Belohorská, Sergej Kozlík, Peter Baco

23

84/2007

Daniel Strož

12

85/2007

Horia-Victor Toma, Daciana Octavia Sârbu, Adina-Ioana Vălean, Tiberiu Bărbuleţiu

16


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 10.10.2007 11.10.2007.


19. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 12.50.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Correia, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lax, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Tannock, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy