Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση
 7.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 8.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 9.Μεταφορές πιστώσεων
 10.Αναφορές
 11.Κατάθεση εγγράφωv
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 14.Οδηγία πλαίσιο για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων ***I - Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων - Διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ***I (συζήτηση)
 15.Τροποποίηση του άρθρου 173 του Κανονισμού σχετικά με τα πλήρη πρακτικά (συζήτηση)
 16.Κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα (συζήτηση)
 17.Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογία (συζήτηση)
 18.Ευρωπαϊκός συμβουλευτικός φορέας για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής ***I - Ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή για την κοινοτική πολιτική στατιστικής πληροφόρησης ***I (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (173 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (144 kb) Κατάσταση παρόντων (34 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (218 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου