Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

14. Σύνθεση του Σώματος

Ο Joop Post κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 17.10.2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από την ως άνω ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την ενεχόμενη εθνική αρχή.

Οι αρμόδιες ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν εν τω μεταξύ την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Cornelis Visser σε αντικατάσταση του Joop Post. Το Σώμα λαμβάνει γνώση με ισχύ από 17.10.2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Cornelis Visser καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου